Thông tư số 36/2005/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
4
download

Thông tư số 36/2005/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 36/2005/TT-BNV về việc xếp hạng Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế mở, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế - thương mại, Ban quản lý khu công nghiệp cao và các Ban quản lý có tên gọi khác do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 36/2005/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2005/TT-BNV Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ C A B N I V S 36/2005/TT- BNV NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 V X P H NG BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P, BAN QU N LÝ KHU KINH T , BAN QU N LÝ KHU KINH T M , BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U, BAN QU N LÝ KHU KINH T - THƯƠNG M I, BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO VÀ CÁC BAN QU N LÝ CÓ TÊN G I KHÁC Thi hành Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; sau khi có ý ki n th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v ban hành Thông tư v x p h ng các Ban Qu n lý th c hi n phân c p thNm quy n quy t nh ánh giá, x p h ng và áp d ng ph c p ch c v lãnh o Ban qu n lý theo Ngh nh nêu trên như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG V x p h ng Ban qu n lý và áp d ng ph c p ch c v lãnh o Ban qu n lý trong Thông tư này bao g m: 1. Ban Qu n lý Khu Công nghi p, Ban Qu n lý Khu Kinh t , Ban Qu n lý Khu Kinh t m , Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu, Ban qu n lý Khu Kinh t - Thương m i, Ban Qu n lý Khu Công ngh cao và các Ban Qu n lý có tên g i khác (sau ây g i chung các Ban qu n lý là Ban qu n lý Khu Công nghi p và các lo i Khu thu c các Ban qu n lý là Khu Công nghi p). 2. Các Ban qu n lý nêu trên do Th tư ng Chính ph thành l p, ho t ng theo Quy ch Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Công ngh cao ban hành theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph ho c theo Quy ch ho t ng c a Khu Kinh t , Quy ch Khu Kinh t - Thương m i và Quy ch ho t ng c a các lo i Khu có tên g i khác ban hành theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . II. CÁC TIÊU CHÍ VÀ I U KI N X P H NG 1. Các tiêu chí x p h ng: x p h ng các Ban qu n lý, Thông tư này quy nh vi c s d ng các tiêu chí ch y u sau:
  2. a. S lư ng các khu công nghi p; trong ó có tính n di n tích t s d ng theo quy ho ch c a các khu ã ư c U ban nhân dân t nh giao cho Ban qu n lý có th cho thuê. b. T ng s v n u tư vào các khu; S lư ng các d án u tư ư c c p gi y phép u tư vào các khu. c. T l di n tích l p y các khu; Tính ng b và m c hoàn thi n v xây d ng cơ s k thu t h t ng các khu thu hút các nhà u tư vào các khu. d. m b o tiêu chuNn v b o v môi trư ng theo quy nh. . V trí, t m quan tr ng c a các khu có ý nghĩa v thúc Ny phát tri n kinh t c a khu v c và góp ph n b o v an ninh - qu c phòng; T ng s thu n p Ngân sách c a các doanh nghi p trong các khu; Tri n v ng phát tri n b n v ng c a các khu theo chi n lư c, quy ho ch phát tri n các khu công nghi p c a c nư c. 2. Các i u ki n x p h ng: Căn c vào các nhóm tiêu chí nêu trên và b ng phân h ng Ban Qu n lý các Khu Công nghi p kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP c a Chính ph g m có: h ng I và h ng II; i u ki n m b o tiêu chí x p h ng các Ban Qu n lý Khu Công nghi p c th như sau: a. Qu n lý t 5 Khu công nghi p tr lên ( ã ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ); b. T ng s v n u tư c a các doanh nghi p vào các khu công nghi p có giá tr t 10.000 t ng Vi t Nam tr lên; c. T l di n tích l p y các khu công nghi p t 60% tr lên ho c có s lư ng t 100 d án u tư tr lên ư c c p gi y phép ã i vào ho t ng; Ngoài các i u ki n nêu trên, có tính n v trí các khu có ý nghĩa quan tr ng v thúc Ny phát tri n kinh t khu v c và b o v an ninh - qu c phòng và n m trong quy ho ch phát tri n các khu công nghi p tr ng i m c a Nhà nư c; t ng s thu n p Ngân sách Nhà nư c hàng năm c a các Khu trên a bàn cao, có giá tr t 500 t ng Vi t Nam tr lên và tăng lên hàng năm; tình hình ho t ng c a các Khu ư c ánh giá t lo i khá tr lên và có tri n v ng phát tri n b n v ng thì ư c xem xét thêm i u ki n x p h ng Ban qu n lý ó vào h ng I. 3. X p h ng i v i các Ban Qu n lý Khu Công nghi p: a. Các Ban qu n lý x p h ng I: - Các Ban Qu n lý Khu Công nghi p m b o áp ng ư c các i u ki n nêu trên, trong ó t ư c 3 i u ki n a, b, c thì ư c x p h ng I. - i v i m t s Khu Kinh t , tuy chưa m b o các i u ki n x p h ng I, nhưng có v trí quan tr ng thu c quy ho ch phát tri n các Khu Công nghi p, Khu Kinh t tr ng
  3. i m c a Nhà nư c và ã có ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c k t lu n c a B Chính tr , thì Ban Qu n lý ó ư c x p h ng I. b. Các Ban Qu n lý x p h ng II: Các Ban qu n lý Khu Công nghi p còn l i không m b o tiêu chí x p h ng I, thì x p h ng II. III. TH M QUY N X P H NG VÀ TH I H N X P L I H NG: Căn c vào các tiêu chí và các i u ki n x p h ng nêu trên, quy nh thNm quy n x p h ng Ban Qu n lý Khu Công nghi p như sau: 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ánh giá và x p h ng Ban Qu n lý Khu Công nghi p thu c c p mình qu n lý. a. Quy t nh Ban Qu n lý Khu Công nghi p x p h ng II. b. Quy t nh Ban Qu n lý Khu Công nghi p x p h ng I sau khi có s th ng nh t v i B N iv . 2. B N i v ánh giá và x p h ng các Ban qu n lý Khu Công nghi p thu c Trung ương qu n lý (tr các Ban Qu n lý ã ư c Th tư ng Chính ph x p h ng ngay trong văn b n quy t nh thành l p). 3. Sau 01 năm (12 tháng), i v i các Ban Qu n lý Khu Công nghi p nào có s thay i và m b o tiêu chí, i u ki n x p h ng theo các h ng tương ng, thì c p có thNm quy n ánh giá, x p l i h ng Ban Qu n lý Khu Công nghi p thu c c p mình qu n lý. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ánh giá và x p h ng Ban Qu n lý Khu công nghi p tr c thu c c p mình qu n lý trên cơ s căn c vào các tiêu chí, i u ki n x p h ng và theo thNm quy n quy nh, báo cáo v B N iv . 2. B N i v ch trì, ph i h p v i B , ngành có liên quan ch u trách nhi m ánh giá và x p h ng Ban Qu n lý Khu Công nghi p thu c Trung ương qu n lý theo các tiêu chí, i u ki n x p h ng. 3. Trên cơ s x p h ng Ban Qu n lý Khu Công nghi p theo các h ng tương ng U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B N i v quy t nh áp d ng m c ph c p ch c v lãnh o theo m c 6 b ng ph c p các ch c v lãnh o i v i Ban qu n lý Khu Công nghi p ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. V. HI U L C THI HÀNH
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ph n ánh v B N i v ngh ên c u, gi i quy t. Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản