Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 37/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N HO T NG TRONG LĨNH V C TIÊU CHU N K THU T THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 01/2008/CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh Hư ng d n v xây d ng và áp d ng tiêu chu n; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ho t ng trong lĩnh v c tiêu chuNn k thu t như sau: Chưong I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c l p quy ho ch, k ho ch, xây d ng, rà soát b sung, thay th và ngh h y b tiêu chuNn qu c gia các lĩnh v c thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Thông tư này áp d ng i v i các C c, V và các t ch c, cá nhân có liên quan trong quá trình xây d ng, thNm nh, ban hành và áp d ng tiêu chuNn k thu t qu c gia thu c ph m vi qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Trong trư ng h p Công/ i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Thông tư này thì áp d ng quy nh c a Công/ i u ư c qu c t ó. i u 3. i tư ng tiêu chu n qu c gia 1. S n xu t, ch bi n, thu ho ch, sơ ch , b o qu n, v n chuy n nông s n, lâm s n, mu i, gi t m gia súc, gia c m.
 2. 2. Gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi. 3. V t tư nông nghi p và lâm nghi p, phân bón, th c ăn chăn nuôi. 4. B o v th c v t, thú y, ki m d ch th c v t, ng v t. 5. Công trình thu l i, ê i u. 6. D ch v trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 7. An toàn, v sinh thu s n, th c phNm thu s n xu t khNu, th c ăn nuôi tr ng thu s n, thu c thú y thu s n, hoá ch t, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng thu s n, gi ng thu s n. 8. An toàn, v sinh trong quá trình s n xu t t nuôi tr ng, khai thác, ch bi n, b o qu n, v n chuy n thu s n. 9. D ng c ánh b t thu s n, các thi t b òi h i yêu c u nghiêm ng t v an toàn trong ngành thu s n. 10. D ch v trong lĩnh v c thu s n. Chương II QUY HO CH, K HO CH XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA i u 4. Quy ho ch xây d ng tiêu chu n qu c gia 1. Quy ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây vi t t t là quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p) ph i mang tính h th ng, ng b , phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia; chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a các ngành và các lĩnh v c ho t ng khác. 2. N i dung c a quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p bao g m: các chuyên ngành, lĩnh v c, i tư ng c n xây d ng tiêu chuNn qu c gia; t ng s tiêu chuNn qu c gia cho t ng chuyên ngành, lĩnh v c, i tư ng; l trình th c hi n; ngu n l c áp ng yêu c u xây d ng tiêu chuNn qu c gia cho t ng giai o n; các bi n pháp th c hi n. 3. L p và phê duy t quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p a) Căn c chi n lư c, quy ho ch phát tri n chuyên ngành, các C c ch trì t ch c vi c l p d ki n quy ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia thu c lĩnh v c chuyên ngành ư c phân công qu n lý; D ki n quy ho ch chuyên ngành bao g m các n i dung quy nh t i m c 1 Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này; G i d th o quy ho ch tiêu chuNn chuyên ngành n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và thông báo trên trang tin i n t (website) ho c t p chí, n phNm c a C c
 3. và c a B l y ý ki n. Th i gian l y ý ki n v d th o ít nh t là 30 ngày, k t ngày g i d th o; T ng h p, x lý ý ki n góp ý, hoàn ch nh D th o Quy ho ch tiêu chuNn chuyên ngành và g i v V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: T ng h p d th o Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p trên cơ s d th o quy ho ch chuyên ngành c a các C c và trình B chuy n n B Khoa h c và Công ngh thNm nh phê duy t; D th o quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p bao g m các n i dung quy nh t i m c 2 Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này. 4. Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p ã ư c phê duy t có th ư c i u ch nh, b sung theo nhu c u ho c s thay i c a nh hư ng, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i qu c gia và chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a ngành. Trình t , th t c i u ch nh, b sung Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u này. i u 5. K ho ch 5 năm xây d ng tiêu chu n qu c gia 1. K ho ch 5 năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ngành nông nghi p ph i phù h p v i Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p ã ư c phê duy t; áp ng nhu c u phát tri n s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý nhà nư c, h i nh p qu c t ; phù h p v i trình phát tri n khoa h c và công ngh c a qu c gia. 2. N i dung c a k ho ch 5 năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ngành nông nghi p bao g m: lĩnh v c, i tư ng c th c n xây d ng tiêu chuNn qu c gia; lo i tiêu chuNn; s lư ng tiêu chuNn qu c gia c n xây d ng; th i gian th c hi n; ngu n kinh phí và kinh phí d ki n; cơ quan, t ch c, cá nhân ngh . 3. Vi c l p, phê duy t, i u ch nh, b sung k ho ch năm năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ư c th c hi n theo các bư c sau: a) L p d th o k ho ch 5 năm Quý II, năm cu i c a kỳ k ho ch 5 năm, các C c ch trì, ph i h p v i các t ch c, cá nhân có liên quan t ch c l p d th o k ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia 5 năm ti p theo thu c lĩnh v c chuyên ngành c a mình trên cơ s v yêu c u s n xu t, qu n lý nhà nư c, Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p ã ư c phê duy t (n u có); D th o k ho ch 5 năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia chuyên ngành và thuy t minh bao g m n i dung quy nh t i m c 1 Ph l c II ban hành kèm theo Thông này; G i d th o k ho ch 5 năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia chuyên ngành n các t ch c, cá nhân có liên quan và thông báo trên trang tin i n t (website) ho c t p chí, n phNm c a C c và c a B l y ý ki n. Th i gian l y ý ki n ít nh t là 30 ngày, k t ngày g i d th o;
 4. T ng h p, x lý các ý ki n góp ý, hoàn ch nh d th o kèm theo b n thuy t minh n V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p trình B chuy n n B Khoa h c và Công ngh thNm nh và phê duy t. b) i u ch nh, b sung k ho ch K ho ch 5 năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ngành nông nghi p có th ư c i u ch nh, b sung theo ngh c a các C c; Vi c i u ch nh, b sung k ho ch 5 năm ư c th c hi n theo trình t quy nh t i i m a kho n 3 i u này. i u 6. K ho ch hàng năm xây d ng tiêu chu n qu c gia 1. Xây d ng k ho ch hàng năm. K ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ngành nông nghi p ph i phù h p v i k ho ch 5 năm. K ho ch hàng năm bao g m các n i dung ngh xây d ng m i, s a i, b sung, thay th , hu b tiêu chuNn qu c gia; a) Quý II hàng năm, căn c vào k ho ch 5 năm, yêu c u c a s n xu t, qu n lý, các t ch c, cá nhân xu t nhi m v xây d ng tiêu chuNn k thu t v C c qu n lý chuyên ngành theo lĩnh v c ư c phân công t i i u 12 c a Thông tư này; các C c ch trì, ph i h p v i các bên liên quan t ch c xây d ng k ho ch cho năm sau; N i dung c a k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia bao g m: tên tiêu chuNn qu c gia c n xây d ng ư c s p x p theo lĩnh v c tiêu chuNn; tên t ch c biên so n d th o; th i gian th c hi n; phương th c xây d ng d th o (ch p nh n tiêu chuNn qu c t ; xây d ng m i; s a i, b sung); kinh phí d ki n và ngu n kinh phí; cơ quan, t ch c, cá nhân ngh xây d ng tiêu chuNn; D ki n k ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia cho năm sau ư c l p theo m u quy nh t i m c 1 Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này; D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c IV ban hành kèm theo Thông tư này; G i d th o k ho ch n các cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan và thông báo trên trang tin i n t (website) ho c t p chí, n phNm c a C c và c a B l y ý ki n. Th i gian l y ý ki n ít nh t là 30 ngày, k t ngày g i d th o; T ng h p, x lý các ý ki n góp ý và hoàn ch nh d th o k ho ch kèm theo D án xây d ng c a t ng tiêu chuNn qu c gia g i v V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p k ho ch, trình B g iB Khoa h c và Công ngh thNm nh, phê duy t. 2. Th c hi n k ho ch hàng năm a) Căn c vào k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ã ư c phê duy t, các C c ch trì t ch c th c hi n;
 5. nh kỳ sáu tháng, t xu t theo yêu c u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các C c báo cáo B tình hình và k t qu th c hi n k ho ch; b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p, báo cáo B v tình hình và k t qu th c hi n. 3. i u ch nh, b sung k ho ch a) K ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia có th ư c i u ch nh, b sung theo ngh b ng văn b n c a các C c; b) Vi c i u ch nh, b sung k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia ph i ư c th c hi n trư c ngày 01 tháng 7 c a năm k ho ch; c) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p trình B g i B Khoa h c và Công ngh phê duy t; d) Trư ng h p c bi t, do yêu c u c p thi t c a qu n lý nhà nư c ho c nhu c u s n xu t, kinh doanh, trình t , th t c i u ch nh, b sung k ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia ư c th c hi n theo quy t nh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . Chương III TRÌNH T , TH T C XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA i u 7. Trình t các bư c xây d ng d th o tiêu chu n qu c gia 1. Bư c 1: Thành l p Ban so n th o Theo i u ki n c th , các t ch c, ơn v ư c giao nhi m v ch trì so n th o tiêu chuNn qu c gia ph i thành l p Ban so n th o xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia. 2. Bư c 2: Biên so n d th o tiêu chuNn qu c gia Ban so n th o th c hi n các công vi c sau: a) ChuNn b vi c biên so n d th o: Thu th p, t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan n D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia; Kh o sát, ánh giá th c tr ng liên quan n i tư ng qu n lý và n i dung chính c a D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia (n u c n); T ch c nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan n D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia; Thông qua cương chi ti t tri n khai D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia kèm theo khung n i dung d th o tiêu chuNn qu c gia theo quy nh t i i u 13 Thông tư này;
 6. Các công vi c khác có liên quan. b) Tri n khai vi c biên so n d th o tiêu chuNn qu c gia: Biên so n d th o trên cơ s khung n i dung ã ư c phê duy t và vi t thuy t minh cho d th o; T ch c các h i ngh , h i th o, l y ý ki n c a chuyên gia và các bên liên quan iv i d th o tiêu chuNn qu c gia; Nghiên c u, ti p thu ý ki n, ch nh s a d th o, ăng lên trang tin i n t l y ý ki n r ng rãi. 3. Bư c 3: L y ý ki n và hoàn ch nh d th o tiêu chuNn qu c gia a) G i d th o tiêu chuNn qu c gia kèm theo thuy t minh n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan, ng th i thông báo trên trang tin i n t (website) ho c t p chí, n phNm c a C c qu n lý chuyên ngành và c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l y ý ki n, th i gian xin ý ki n góp ý cho d th o ít nh t là 60 ngày, k t ngày g i d th o. b) Trên cơ s các ý ki n góp ý, Ban so n th o x lý, ti p thu, hoàn ch nh d th o, l p h sơ d th o tiêu chuNn qu c gia theo quy nh t i kho n 5 i u này và trình C c qu n lý chuyên ngành t ch c nghi m thu. 4. Bư c 4: ThNm tra tiêu chuNn qu c gia a) C c qu n lý chuyên ngành t ch c nghi m thu D án tiêu chuNn qu c gia và g i h sơ v V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thNm tra. b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m thNm tra, trình B k t qu thNm tra và chuy n h sơ d th o tiêu chuNn qu c gia n B Khoa h c và Công ngh thNm nh và công b . Trư ng h p d th o tiêu chuNn qu c gia không áp ng yêu c u theo n i dung thNm nh c a B Khoa h c và Công ngh , các C c có trách nhi m ch trì t ch c x lý và hoàn ch nh d th o tiêu chuNn qu c gia. 5. H sơ d th o tiêu chuNn qu c gia bao g m: a) Quy t nh giao nhi m v xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia, D án xây d ng tiêu chuNn qu c gia ã ư c phê duy t; b) Báo cáo quá trình xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia; c) D th o tiêu chuNn qu c gia ã ư c hoàn ch nh trên cơ s ý ki n nghi m thu (bao g m c văn b n d th o và b n i n t ), kèm theo b n thuy t minh; b n sao tài li u g c ư c s d ng làm căn c xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia; các tài li u tham kh o khác;
 7. d) Danh sách cơ quan, t ch c, cá nhân ư c g i d th o l y ý ki n; b n t ng h p và ti p thu ý ki n góp ý kèm theo văn b n góp ý; ) Công văn ngh thNm nh d th o và công b tiêu chuNn qu c gia; e) Biên b n nghi m thu D án (c p cơ s và C c), văn b n ti p thu ý ki n nghi m thu; g) Các văn b n, tài li u khác liên quan n quá trình x lý ý ki n nghi m thu (n u có). i u 8. B c c, trình bày n i dung tiêu chuNn qu c gia Vi c trình bày và th hi n n i dung tiêu chuNn qu c gia ư c th c hi n theo TCVN 1- 2:2008. Chương IV RÀ SOÁT NNH KỲ, S A I, B SUNG, THAY TH , HU B TIÊU CHU N QU C GIA i u 9. Rà soát nh kỳ tiêu chu n qu c gia 1. Hàng năm, các C c căn c vào danh m c các tiêu chuNn qu c gia n th i h n 3 năm ph i rà soát nh kỳ, ưa vào k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia và g i danh m c các tiêu chuNn qu c gia c n rà soát n V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p trình B g i B Khoa h c và Công ngh thNm nh, phê duy t. 2. Các C c ch trì t ch c vi c th c hi n rà soát nh kỳ tiêu chuNn qu c gia trong danh m c theo các bư c: a) G i i l y ý ki n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; b) T ng h p, x lý ý ki n góp ý, l p h sơ k t qu rà soát tiêu chuNn qu c gia làm căn c cho vi c xây d ng k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia; c) L p h sơ và Báo cáo k t qu rà soát nh kỳ kèm theo thuy t minh. 3. H sơ rà soát nh kỳ tiêu chuNn qu c gia bao g m: a) T trình c a C c v k t qu rà soát và ki n ngh ; b) B n ti p thu ý ki n góp ý và công văn góp ý c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; c) Các tài li u khác liên quan (n u có). 4. C c hoàn thi n h sơ và t ng h p thành k t qu rà soát ưa vào k ho ch hàng năm. i u 10. S a i, b sung, thay th tiêu chu n qu c gia
 8. 1. Vi c s a i, b sung, thay th tiêu chuNn qu c gia ph i ư c ưa vào k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia. 2. Vi c s a i, b sung, thay th tiêu chuNn qu c gia ư c th c hi n theo trình t , th t c tương ng quy nh t i i u 7 Thông tư này. 3. K t qu c a vi c s a i, b sung, thay th tiêu chuNn qu c gia là quy t nh công b b n s a i, b sung tiêu chuNn qu c gia ho c công b tiêu chuNn qu c gia thay th . i u 11. Hu b tiêu chu n qu c gia 1. Căn c k t qu rà soát nh kỳ, C c l p h sơ ngh h y b tiêu chuNn qu c gia g i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p và trình B chuy n n B Khoa h c và Công ngh thNm nh và h y b . 2. H sơ ngh hu b tiêu chuNn qu c gia bao g m: a) B n tiêu chuNn qu c gia ngh hu b ; b) Văn b n ngh hu b tiêu chuNn qu c gia c a C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) T ng h p ý ki n c a các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan v vi c hu b tiêu chuNn qu c gia trong quá trình rà soát; d) B n thuy t minh (lý do, cơ s pháp lý, cơ s khoa h c); ) Các tài li u khác liên quan (n u có). Chương V T CH C TH C HI N i u 12. Phân công nhi m v 1. C c qu n lý chuyên ngành a) C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n: quy nh chung v qu n lý ch t lư ng nông lâm thu s n; ch thu s n u m i; an toàn, v sinh thu s n, th c phNm thu s n xu t khNu; b) C c Nuôi tr ng thu s n: nuôi tr ng thu s n; gi ng thu s n; th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn, ch t ph gia, ch phNm sinh h c, ch t lư ng nư c dùng trong nuôi tr ng thu s n; môi trư ng nuôi tr ng thu s n; c) C c Khai thác và b o v ngu n l i thu s n: khai thác, an toàn k thu t và môi trư ng c a tàu cá, c ng cá; khu neo u trú bão c a tàu cá; óng, s a tàu cá, s n xu t trang thi t b an toàn và thi t b cơ khí khai thác l p t, s d ng trên tàu cá; b o t n, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n;
 9. d) C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i: các i u ki n c a cơ s ch bi n, sơ ch , v n chuy n, b o qu n nông lâm th y s n và mu i; s n phNm mu i; máy và thi t b s n xu t trong ngành nông nghi p; i u ki n m b o và ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm s n và mu i; ) C c Tr ng tr t: gi ng, cây tr ng, phân bón; m b o ch t lư ng s n phNm, v sinh an toàn th c phNm, môi trư ng và d ch v trong quá trình s n xu t tr ng tr t; e) C c B o v th c v t: ki m d ch th c v t, b o v th c v t, thu c và nguyên li u thu c b o v th c v t, s n xu t, óng gói thu c b o v th c v t, ch t b o qu n nông s n, lâm s n; g) C c Chăn nuôi: gi ng v t nuôi nông nghi p, th c ăn chăn nuôi và nguyên li u th c ăn chăn nuôi, ch t b o qu n s d ng trong th c ăn chăn nuôi, các ch phNm sinh h c ph c v chăn nuôi; chăn nuôi, v t tư chuyên ngành chăn nuôi, môi trư ng trong chăn nuôi, i u ki n m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm chăn nuôi; d ch v trong quá trình s n xu t chăn nuôi; h) C c Lâm nghi p: phát tri n r ng, s d ng r ng, gi ng cây tr ng lâm nghi p, các s n phNm, hàng hoá lâm s n; i) C c Ki m lâm: qu n lý và b o v r ng; j) C c Thú y: phòng, ch ng d ch b nh ng v t; ki m d ch ng v t; thu c và nguyên li u thu c thú y; i u ki n v sinh thú y; k) C c Thu l i: khai thác, s d ng và b o v công trình thu l i; c p thoát nư c; qu n lý nư c trong công trình thu l i; l) C c Qu n lý Xây d ng công trình: thi công công trình thu l i; C c Qu n lý i u và phòng ch ng l t bão: ê i u, công tác phòng ch ng l t, bão; 2. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm c a B , phân b kinh phí và thNm tra D án xây d ng tiêu chuNn k thu t trình B chuy n n B Khoa h c và Công ngh thNm nh. 3. Các t ch c cá nhân có trách nhi m ph i h p v i C c chuyên ngành trong vi c l p quy ho ch, k ho ch và t ch c xây d ng tiêu chuNn k thu t qu c gia. i u 13. Trách nhi m thi hành 1. Trách nhi m c a các C c chuyên ngành trong lĩnh v c tiêu chuNn a) Ch u trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm, rà soát, s a i, b sung, thay th và ngh hu b tiêu chuNn k thu t qu c gia; phê duy t cương, d toán, nghi m thu d án tiêu chuNn k thu t các lĩnh v c ư c phân công; b) Tri n khai th c hi n k ho ch công tác tiêu chuNn ư c giao theo lĩnh v c ư c phân công và nh kỳ 6 tháng và hàng năm ho c t xu t báo cáo v B ;
 10. c) Tham gia ho t ng h p tác qu c t v tri n khai công tác tiêu chuNn qu c gia; 2. V Khoa h c, Công ngh ph i h p v i các C c và các t ch c, cá nhân liên quan trong công tác ph bi n tiêu chuNn. i u 14. Kinh phí ho t ng trong lĩnh v c tiêu chu n k thu t 1. Kinh phí tri n khai công tác tiêu chuNn bao g m: l p d th o quy ho ch, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm; rà soát; chuy n i; xây d ng tiêu chuNn; phát hành và ph bi n; 2. Kinh phí tri n khai công tác tiêu chuNn ư c b trí t ngu n ngân sách nhà nư c cho ho t ng khoa h c công ngh hàng năm và các ngu n kinh phí khác c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; các kho n h tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký; nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này i u b bãi b . Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u s a i, b sung. /. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các T nh, TP tr c thu c TƯ; - S Nông nghi p và PTNT các T nh, TP tr c thu c TƯ; - Các C c, V , Vi n, Trư ng i h c thu c B Nông nghi p và PTNT; - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Bùi Bá B ng - Lưu VT, KHCN. PH L C I N I DUNG QUY HO CH XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA (Ban hành kèm theo Thông tư s 37 /2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
 11. C c: .......................................................................... QUY HO CH T NG TH XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA T năm... n năm... 1. nh hư ng, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia 2. Quan i m Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p 3. M c tiêu Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p 3.1. M c tiêu t ng quát 3.2. M c tiêu c th 4. nh hư ng Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p 5. Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p 5.1. Lĩnh v c tiêu chuNn c n quy ho ch 5.2. i tư ng tiêu chuNn c n xây d ng 5.3. Phương pháp xây d ng tiêu chuNn 5.4. T ng s tiêu chuNn c n xây d ng cho t ng chuyên ngành, lĩnh v c, i tư ng 5.6. L trình và th i gian th c hi n quy ho ch 5.5. Ngu n l c cho vi c th c hi n quy ho ch 5.7. B n t ng h p n i dung Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p xây d ng tiêu chuNn qu c gia theo m u quy nh t i Bi u I c a Ph l c này 6. Các gi i pháp th c hi n quy ho ch 7. Các ph l c kèm theo (n u có) Bi u I B NG T NG H P N I DUNG QUY HO CH T NG TH /D KI N QUY HO CH XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA TT CHUYÊN T NG L TRÌNH KINH PHÍ D KI N GHI NGÀNH/LĨNH S TH C HI N (TRI U NG) CHÚ V C/ I TCVN B T K T T NG NSNN NGU N TƯ NG C N U THÚC S KHÁC TCVN XÂY D NG
 12. 1 CHUYÊN NGÀNH A 1.1 Lĩnh v c... 1.1.1 I TƯ NG.... ................ 2 CHUYÊN NGÀNH B 2.1 Lĩnh v c... 2.1.1 I TƯ NG.... ................ PH L C II M U K HO CH NĂM NĂM XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA (Ban hành kèm theo Thông tư s 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C c: ......................................................................... D KI N K HO CH NĂM NĂM XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA T năm... n năm.... TT CHUYÊN LO I S LƯ NG TCVN C N XÂY D NG KINH PHÍ D KI N GHI NGÀNH/ TIÊU (TRI U NG) CHÚ LĨNH CHU N V C/ I TƯ NG TCVN T ng Năm Năm Năm Năm Năm T ng NSNN Ngu n s 1 2 3 4 5 s khác 1 Chuyên ngành A 1.1 Lĩnh v c... 1.1.1 i tư ng.... ................
 13. 2 Chuyên ngành B 2.1 Lĩnh v c... 2.1.1 i tư ng.... B n thuy t minh d ki n k ho ch năm năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia chuyên ngành (kèm theo k ho ch) N i dung chính c a b n thuy t minh bao g m các m c sau: - Căn c xây d ng k ho ch năm năm (phân tích s liên quan và nh hư ng theo Quy ho ch tiêu chuNn ngành nông nghi p phát tri n h th ng tiêu chuNn qu c gia, k ho ch năm năm phát tri n chuyên ngành, chương trình qu c gia, văn b n c p Chính ph , Th tư ng Chính ph , yêu c u hài hoà tiêu chuNn trong khuôn kh h p tác song phương và a phương.v.v...); - M c tiêu; - Phân tích, ánh giá th c tr ng lĩnh v c tiêu chuNn tương ng c a h th ng tiêu chuNn qu c gia hi n hành; - Xác nh nhu c u xây d ng TCVN trong t ng lĩnh v c; - Xác nh i tư ng c th và lo i TCVN c n xây d ng; - D ki n v kh năng m b o ngu n kinh phí và kinh phí th c hi n; - D ki n th i gian th c hi n; - Ki n ngh bi n pháp th c hi n; - Các n i dung khác có liên quan; - Các ph l c kèm theo (n u có). PH L C III M U K HO CH H NG NĂM XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA (Ban hành kèm theo Thông tư s 37 /2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
 14. C c: ......................................................................... D KI N K HO CH XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA NĂM:(NĂM K HO CH) TT LĨNH V C/ TÊN PHƯƠNG T TH I GIAN KINH PHÍ D KI N GHI I TƯ NG TIÊU TH C CH C TH C HI N (TRI U NG) CHÚ TIÊU CHU N XÂY BIÊN CHU N QU C D NG SO N/ B T K T T NG NSNN NGU N QU C GIA GIA TCVN BAN U THÚC S KHÁC K THU T XÂY D NG D TH O TCVN .....(Tên B , ngành).... 1 Chuyên ngành A 1.1 LĨNH V C... 1.1.1 I TƯ NG.... ................ 2 CHUYÊN NGÀNH B 2.1 LĨNH V C... 2.1.1 I TƯ NG.... ................ Ghi chú: D ki n k ho ch hàng năm xây d ng tiêu chuNn qu c gia c n kèm theo các D án xây d ng TCVN Thuy t minh k ho ch hàng năm xây d ng TCVN N i dung chính c a b n thuy t minh bao g m các m c sau: - Căn c xây d ng k ho ch; - Th i gian th c hi n; - M c tiêu; - Tính phù h p v i k ho ch 5 năm và quy ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia; - S phù h p v i h th ng tiêu chuNn qu c gia hi n hành (không trùng l p ...); - S áp ng nhu c u qu n lý, s n xu t kinh doanh, h i nh p kinh t qu c t , nhu c u hài hoà tiêu chuNn,...;
 15. - D ki n k ho ch hư ng d n, ph bi n áp d ng TCVN ư c công b theo k ho ch; - D ki n kinh phí th c hi n và ngu n kinh phí; - Các D án xây d ng TCVN kèm theo./. PH L C IV M UD ÁN XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA (Ban hành kèm theo Thông tư s 37/2009 /TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) D ÁN XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA 1. Tên tiêu chuNn qu c gia 2. Ph m vi áp d ng c a tiêu chuNn 3. T ch c (ho c cá nhân) ngh Tên t ch c (cá nhân).............................................................................................. a ch ............................................................................................................... i n tho i:................... ..........Fax:............................E-mail:.................................. Tên cơ quan ch qu n: (n u có).............................................................................. 4. Tình hình i tư ng tiêu chuNn trong nư c và ngoài nư c 5. Lý do và m c ích xây d ng TCVN - Tiêu chuNn áp ng nh ng m c tiêu nào sau ây: + Thông tin, thông hi u + Ti t ki m + An toàn s c kho môi trư ng + Gi m ch ng lo i + il n + Các m c ích khác (ghi dư i) + Ch c năng công d ng ch t lư ng - Tiêu chuNn có dùng ch ng nh n không? có không - Căn c hay t nguy n + Tiêu chuNn có liên quan n yêu c u phát tri n KTXH c a Nhà nư c không? có không
 16. + Thu c chương trình nào? + Yêu c u hài hoà tiêu chuNn (qu c t và khu v c): có không 6. Nh ng v n s xây d ng tiêu chuNn - Nh ng v n s xây d ng tiêu chuNn (ho c s a i b sung): + Thu t ng và nh nghĩa + Tiêu chuNn cơ b n + Phân lo i + Yêu c u an toàn v sinh + Ký hi u + Yêu c u v môi trư ng + Thông s và kích thư c cơ b n +L ym u + Yêu c u k thu t + Phương pháp th và ki m tra + Tiêu chuNn v quá trình + Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n, b o qu n + Tiêu chuNn v d ch v + Các khía c nh và yêu c u khác (ghi c th dư i) : - B c c, n i dung các ph n chính c a TCVN d ki n: - Nhu c u kh o nghi m tiêu chuNn qu c gia trong th c t : có không (n u có, ghi rõ d ki n n i dung c n kh o nghi m, quy mô, a i m, th i gian kh o nghi m) 7. Phương th c th c hi n và tài li u làm căn c xây d ng TCVN - Phương th c th c hi n: + Xây d ng m i +S a i, b sung + Ch p nh n tiêu chuNn qu c t + Thay th - Tài li u chính làm căn c xây d ng TCVN (b n ch p kèm theo) 8. Ki n ngh thành l p Ban k thu t (ho c Ti u ban k thu t) 9. Cơ quan ph i h p - T ch c, cá nhân xây d ng d th o ngh : - Ban k thu t tiêu chuNn có liên quan ph i l y ý ki n: - Cơ quan, t ch c, cá nhân ph i l y ý ki n: 10. D ki n ti n th c hi n
 17. TT N i dung công vi c Th i gian B t u K t thúc 1 Biên so n d th o TCVN 2 L y ý ki n 3 H i ngh chuyên 4 Hoàn ch nh d th o TCVN và l p H sơ d th o TCVN 5 ThNm tra H sơ d th o TCVN 6 G i h sơ d th o TCVN thNm nh 7 ThNm nh d th o TCVN 8 L p H sơ TCVN trình duy t 9 Trình duy t và công b 11. D toán kinh phí th c hi n a. T ng kinh phí d ki n: ……. trong ó: - Ngân sách Nhà nư c: .............................................................................. - óng góp c a các t ch c, cá nhân: .......................................................... (ghi rõ c a t ch c cá nhân nào, n u có) - Ngu n khác: ............................................................................................... b. D toán chi ti t kinh phí th c hi n ......., ngày tháng năm 200 ... Cơ quan, t ch c, cá nhân ngh d án TCVN Ký tên, óng d u (n u có)
Đồng bộ tài khoản