Thông tư số 37/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư số 37/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 37/2009/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHÔNG THU PHÍ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1131/VPCP-KTTH ngày 23/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc không thu phí cấp C/O; Bộ Tài chính hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) như sau: Điều 1. Không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (các Mẫu A, D, E, S, AK, giấy chứng nhận quy trình Kimberley và các loại C/O khác) đối với các sản phẩm xuất khẩu. Điều 2. Thông tư này áp dụng cho việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các sản phẩm xuất khẩu kể từ ngày 01/3/2009. Bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 và Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC ngày 10/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST (3).
Đồng bộ tài khoản