Thông tư số 37-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 37-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37-TC/TCT về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung TT số 51-TT/LB ngày 3/7/95 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 37-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37-TC/TCT Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 37-TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1997 V VI C B SUNG THÔNG TƯ S 51 TT/LB NGÀY 3/7/1995 C A LIÊN B B TÀI CHÍNH - Y T V VI C QUY NNH CH THU, QU N LÝ, S D NG L PHÍ TH M NNH VÀ C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N, I U KI N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN VÀ L PHÍ C P S ĂNG KÝ M T HÀNG THU C Căn c Ngh nh s 186/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhànư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chínhph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i l phí và ý ki n c a Th tư ng Chínhph t i Công văn s 81/KTTH ngày 06/01/1997 c a Văn phòng Chính ph v vi c quy nh thu phí, l phí c a ngành y t ; Qua th i gian th chi n, sau khi th ng nh t v i B Y t , B Tài chính hư ng d n b sung Thông tưs 51 TT/LB ngày 03/7/1995 c a liên B Tài chính - Y t quy nh ch thu,qu n lý, s d ng l phí th m nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chu n, i uki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và l phí c p s ăng ký m t hàngthu c như sau: 1. B sung m c I, quy nh i tư ng n p l phí i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài n p ơn xin c p s ăng ký ch t lư ngm t hàng m phNm. 2. B sung m c II, quy nh m c thu i v i l phí c p s ăng ký ch t lư ng m t hàng m phNm như sau: - Hàng nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam: 2.500.000 ng/1m t hàng; - Hàng s n xu t trong nư c: 300.000 ng/1 m t hàng. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngàyký. M i quy nh v l phí thNm nh và c p gi y phép ăng ký ch t lư ng m phNm trái v i Thông tư này u bãi b . Các quy nh khác v n th c hi n theohư ng d n t i Thông tư s 51 TT/LB ngày 03/7/1995 c a liên B Tài chính - Y t v quy nh ch thu, qu n lý, s d ng l phí thNm nh và c p gi y ch ngnh n i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì ngh ph nánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t.
  2. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản