Thông tư số 38/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
6
download

Thông tư số 38/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 38/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 38/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 38/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG KHÔNG DÂN D NG Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính; Căn c Ngh nh s 91/2007/N -CP ngày 01/6//2007 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng; Sau khi th ng nh t v i B Giao thông V n t i, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này quy nh vi c thu, n p, qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 91/2007/N -CP ngày 01/6/2007 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng. 2. Ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng n p vào ngân sách Nhà nư c qua tài kho n t m gi c a cơ quan Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c. Toàn b ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c l i s d ng cho công tác m b o an ninh, an toàn hàng không và công tác ki m tra, giám sát, thanh tra, x lý vi ph m hành chính theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng b x ph t b ng hình th c ph t ti n có trách nhi m n p s ti n ph t ghi trong quy t nh x ph t. Trư ng h p n p ph t b ng ngo i t thì quy ra ti n Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m n p ph t. Th i h n n p ti n ph t không quá 10 ngày k t ngày ư c giao quy t nh x ph t. 4. Th t c thu, n p ti n ph t và qu n lý, s d ng biên lai thu ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 6/10/2005 c a Chính ph quy nh v biên lai thu ti n ph t, qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính và quy nh t i Ph n A và Kho n 1 Ph n B M c II Thông tư s 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 c a B Tài chính hư ng d n m t s quy nh c a Ngh nh s 124/2005/N -CP. II. QUY NNH C TH 1. Ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c phân b như sau: 1.1. i v i s ti n thu ư c do Ch t ch U ban nhân dân các c p ti n hành x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 13 Ngh nh 91/2007/N -CP ngày 01/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng sau khi tr các kho n ư c phép chi cho các l c lư ng c a a phương tr c ti p tham gia x ph t:
  2. a. N p 20% vào ngân sách a phương chi cho các ho t ng m b o an ninh, an toàn hàng không dân d ng và công tác thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m v hàng không dân d ng trên a bàn. b. Trích 80% b sung kinh phí ho t ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia x lý vi ph m. 1.2. i v i s ti n thu ư c do các l c lư ng khác ti n hành x ph t theo thNm quy n ư c quy nh t i i u 14, i u 15 Ngh nh 91/2007/N -CP ngày 01/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c l i 100% b sung kinh phí ho t ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia x lý vi ph m. 2. Toàn b s ti n ư c quy nh t i Ti t b i m 1.1 Kho n 1 M c này và s ti n ư c quy nh t i i m 1.2 Kho n 1 M c này ư c coi là 100% và ư c trích l i b sung kinh phí ho t ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia x lý vi ph m theo t l phân b như sau: 2.1. Trích 30% cho Thanh tra c c Hàng không Vi t Nam s d ng cho công tác m b o an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác ki m tra, giám sát, thanh tra, x lý vi ph m hành chính. 2.2. Trích 70% cho c ng v hàng không ph c v công tác m b o an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m căn c tình hình th c t ho t ng và s ti n thu ư c t x ph t vi ph m hành chính trong năm c a toàn b các c ng v hàng không xem xét, quy t nh m c phân b cho t ng c ng v . 3. S ti n trích b sung kinh phí ho t ng cho các l c lư ng ư c s d ng theo nh ng n i dung sau: 3.1. Mua s m trang thi t b ph c v cho công tác b o m tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác ki m tra, giám sát, thanh tra, x lý vi ph m hành chính. 3.2. Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t v m b o an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính. 3.3. ào t o, t p hu n, b i dư ng nghi p v chuyên môn cho cán b , chuyên viên, nhân viên tr c ti p làm công tác b o m tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính. 3.4. T ch c thanh tra, ki m tra các ho t ng trong lĩnh v c hàng không. 3.5. B i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính. M c chi không quá 700.000 ng/ngư i/tháng. 3.6. Chi th c hi n vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. 3.7. Sơ k t, t ng k t, khen thư ng cho công tác m b o tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính. 3.8. S a ch a phương ti n, mua xăng d u ph c v thanh tra, ki m tra, giám sát an ninh hàng không, an toàn hàng không và x ph t vi ph m hành chính. 3.9. Thông tin liên l c, văn phòng phNm, in n tài li u ph c v cho vi c m b o tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x ph t vi ph m hành chính. 3.10. Các kho n chi khác ph c v công tác m b o tr t t , an ninh hàng không, an toàn hàng không và công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chính.
  3. M c chi cho các n i dung t i Kho n này ư c th c hi n theo tiêu chuNn, ch , nh m c do nhà nư c quy nh, i v i nh ng n i dung nhà nư c chưa quy nh m c chi thì Th trư ng ơn v quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. Qu n lý ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng 4.1. i v i s thu n p vào ngân sách a phương, S Tài chính trình U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh chi cho công tác b o m an ninh, an toàn hàng không trên a bàn, c bi t là a phương nơi có các sân bay dân d ng. 4.2. i v i s ti n trích l i cho các l c lư ng tr c ti p tham gia x lý vi ph m hành chính ư c quy nh t i Kho n 2 M c này: a. Trư c ngày 05 hàng tháng, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài chính v s ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng c a tháng trư c. b. Trư c ngày 10 hàng tháng, căn c t l ư c trích quy nh t i Thông tư này và s thu ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ã n p vào tài kho n t m gi do Kho b c Nhà nư c thông báo, S Tài chính th c hi n vi c trích cho các i tư ng th hư ng theo úng t l quy nh t i Thông tư này. c. Cu i năm, các ơn v tr c ti p tham gia x lý vi ph m hành chính ph i quy t toán vi c s d ng kinh phí ư c trích t s ti n thu t x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. d. S ti n thu ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng s d ng không h t trong năm ư c chuy n sang năm sau s d ng cho công tác b o m an ninh hàng không, an toàn hàng không, thanh tra, ki m tra, giám sát và x ph t vi ph m hành chính. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ch c thu ti n ph t k p th i và t o i u ki n thu n l i cho các i tư ng n p ti n x ph t vi ph m hành chính. Th c hi n theo dõi, h ch toán kho n thu, chi ti n ph t vi ph m hành chính theo úng ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c. 3. S Tài chính các t nh có c ng v , sân bay hàng không dân d ng có trách nhi m theo dõi vi c thu, n p, qu n lý và k p th i trích kinh phí b sung ho t ng cho các l c lư ng th hư ng t ngu n ti n thu x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng theo úng quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính gi i quy t. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng và các phó Th tư ng CP ( b/c); - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP; Hoàng Anh Tu n - TAND t i cao, VKSND t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW - S Tài chính, c c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW;
  4. - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán nhà nư c - Website c a Chính ph - Công báo; - Website B Tài chính - Lưu: VT, V Pháp ch .
Đồng bộ tài khoản