Thông tư số 39/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư số 39/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 39/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 39/1999/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N C P PHÁT, THANH TOÁN KH I LƯ NG XÂY D NG CƠ B N VƯ T K HO CH NĂM 1996-1997 Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng và các văn b n Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh 42/CP; Căn c Quy t nh s 224/Q -TTg ngày 23/3/1999 c a Th tu ng Chính ph v thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n vư t k ho ch năm 1996-1997; Căn c văn b n s 1888 BKH / TH ngày 26/3/1999 c a B K ho ch và u tư v thông báo thanh toán kh i lư ng u tư xây d ng vư t k ho ch 1996 - 1997; B Tài chính hư ng d n vi c c p phát thanh toán kh i lư ng u tư xây d ng vư t k ho ch năm 1996-1997 như sau: I. I U KI N C P V N THANH TOÁN: - Các d án, công trình thu c ngu n v n ngân sách u tư xây d ng cơ b n (sau ây g i t t là XDCB) t p trung th c hi n vư t k ho ch năm 1996 -1997 ư c thông báo ch tiêu v n thanh toán t i công văn s 1888 BKH/TH ngày 26/3/1999 c a B K ho ch và u tư. - Kh i lư ng vư t k ho ch c a các d án, công trình thu c i tư ng nói trên ph i trong ph m vi t ng d toán và t ng m c u tư ư c duy t, ư c nghi m thu trư c ngày 31/12/1997 nhưng n nay chưa ư c c p v n thanh toán. - Có y ch ng t c p v n thanh toán theo quy nh hi n hành. II. NGUYÊN T C C P V N THANH TOÁN: 1. i v i các d án, công trình do Trung ương qu n lý, B Tài chính chuy n v n qua h th ng T ng c c u tư phát tri n c p phát thanh toán cho các d án, công trình. i v i các d án, công trình do a phương qu n lý, B Tài chính tr c p có m c tiêu cho ngân sách a phương, S Tài chính-V t giá chuy n v n sang C c, Chi c c u tư phát tri n c p phát thanh toán cho các d án, công trình.
  2. 2. S v n c p phát thanh toán cho d án, công trình t i a không vư t quá ch tiêu v n do B K ho ch và u tư thông báo theo nguyên t c sau: - Nh ng d án, công trình n nay ã hoàn thành ưa vào s d ng, ã ư c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán công trình hoàn thành ư c c p phát thanh toán 100% s v n thông báo và trong ph m vi quy t toán ã ư c duy t. - Nh ng d án, công trình n nay ã hoàn thành ưa vào s d ng nhưng chưa phê duy t quy t toán ch ư c thanh toán t i a 95% s v n thông báo. C c, Chi c c TPT t m gi l i 5%, khi quy t toán công trình hoàn thành ư c c p có thNm quy n phê duy t s thanh toán n t s v n còn l i. - Nh ng d án, công trình còn chuy n ti p sang năm 1999 và năm sau ư c c p phát thanh toán h t 100% s v n thông báo. - N u các nhà th u còn n NSNN (thu ) ho c còn n Ngân hàng thì s v n c p cho d án, công trình thanh toán cho nhà th u, trư c h t ph i thanh toán n cho NSNN và Ngân hàng. S v n còn l i m i thanh toán cho ơn v th hư ng. 3. Trư ng h p giá tr kh i lư ng thanh toán th c t th p hơn m c v n ư c thông báo thì c p v n thanh toán theo th c t . Trư ng h p giá tr kh i lư ng thanh toán l n hơn m c v n ư c thông báo thì ch c p v n thanh toán theo m c v n ư c thông báo. 4. Th i h n k t thúc thanh toán n h t ngày 30/6/1999. III. C P PHÁT THANH TOÁN: 1. Thông báo ch tiêu v n thanh toán: - Các d án, công trình do Trung ương qu n lý: căn c ch tiêu v n thanh toán kh i lư ng vư t k ho ch do B K ho ch và u tư thông báo, T ng c c u tư phát tri n thông báo danh m c và m c v n c a các công trình Trung ương trên a bàn C c, Chi c c u tư phát tri n có căn c c p phát thanh toán. - Các d án, công trình do a phương qu n lý: Căn c vào danh m c và m c v n do B K ho ch và u tư thông báo, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo cho C c, Chi c c u tư phát tri n có căn c c p phát thanh toán cho d án, công trình. 2. H sơ thanh toán: Ch u tư chuNn b y h sơ g i n C c, Chi c c u tư phát tri n (nơi Ban Qu n lý d án m tài kho n) ư c c p phát thanh toán, bao g m: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng XDCB hoàn thành vư t k ho ch các năm 1996, 1997 (nghi m thu trư c 31/12/1997). - B ng tính toán chi ti t giá tr kh i lư ng. - Phi u giá ngh thanh toán kèm u nhi m chi.
  3. - Công văn c a nhà th u ngh C c, Chi c c u tư phát tri n thanh toán cho Ngân hàng s v n nhà th u n Ngân hàng ( i v i nhà th u còn n Ngân hàng) ho c làm th t c n p NSNN ( i v i nhà th u còn n NSNN). 3. C p phát thanh toán: C c, Chi c c u tư phát tri n (nơi Ban Qu n lý d án m tài kho n) có trách nhi m ki m tra và c p v n thanh toán cho các d án, công trình trong ph m vi t ng m c v n ư c giao và nguyên t c nêu trên. - i v i nhà th u còn n Ngân hàng, n NSNN: C c (Chi c c) u tư phát tri n rà soát l i s ti n nhà th u n ngân hàng, n NSNN n th i i m thanh toán và căn c h sơ thanh toán ã ư c ki m tra làm th t c c p phát thanh toán v n theo phương th c: C c, Chi c c u tư phát tri n c p phát cho ch u tư, thay ch u tư thanh toán cho nhà th u, ng th i thay nhà th u thanh toán tr cho Ngân hàng s v n nhà th u còn n Ngân hàng ho c làm th t c n p NSNN (trư ng h p nhà th u còn n NSNN). - S v n còn l i sau khi ã tr n Ngân hàng và n p NSNN thì m i thanh toán ti p cho ơn v th hư ng. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN: 1. Sau khi nh n ư c ch tiêu v n thanh toán kh i lư ng vư t k ho ch 2 năm 1996, 1997 do Th tư ng Chính ph quy t nh, các B , ngành và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo cho các ch u tư bi t và ch o các ch u tư khNn trương hoàn t t h sơ thanh toán và ph i h p v i cơ quan u tư phát tri n th c hi n vi c c p v n thanh toán. 2. Ch u tư và cơ quan c p trên c a ch u tư ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v giá tr kh i lư ng vư t k ho ch ngh c p v n thanh toán, có trách nhi m quy t toán v n thanh toán nói trên vào quy t toán công trình, h ng m c công trình hoàn thành và t ng h p vào quy t toán ngân sách năm 1999 c a B , a phương. 3. C c, Chi c c u tư phát tri n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n ki m tra ki m soát ch t ch , m b o c p v n thanh toán k p th i, úng ch Nhà nư c quy nh và t ng h p s v n ã c p phát thanh toán kh i lư ng vư t k ho ch nói trên vào báo cáo quy t toán v n u tư năm 1999 (theo m u quy t toán c a T ng c c u tư phát tri n quy nh). Vào ngày 5/7/1999, C c, Chi c c u tư phát tri n báo cáo tình hình c p v n thanh toán kh i lư ng vư t k ho ch g i T ng c c u tư phát tri n t ng h p báo cáo B Tài chính và Chính ph (theo m u ính kèm). 4- Cơ quan thu (T ng c c thu , C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) có trách nhi m ph i h p và cung c p s n thu c a các nhà th u cho cơ quan u tư phát tri n, ôn c các nhà th u n p ti n thu còn n k p th i vào NSNN. VI. I U KHO N THI HÀNH:
  4. - Thông tư này ư c áp d ng cho vi c thanh toán kh i lư ng XDCB vư t k ho ch năm 1996 - 1997 theo Quy t nh s 224/Q -TTg ngày 23/3/1999 c a Th tư ng Chính ph và có hi u l c thi hành t ngày ký. - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản