Thông tư số 39/2008/TT-BTC

Chia sẻ: lawttnh24

Thông tư số 39/2008/TT-BTC về việc phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản