Thông tư số 40/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 40/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 40/1999/TT-BTC về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 40/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 40/1999/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 215/1998/Q -TTG NGÀY 04/11/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C T CH C HUY NG, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N V N TI N G I TI T KI M BƯU I N Căn c Quy t nh s 215/1998/Q -TTg, ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c huy ng, qu n lý và s d ng ngu n v n ti n g i ti t ki m bưu i n, ý ki n ngh c a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n cơ ch chuy n giao, ti p nh n, s d ng và hoàn tr ngu n v n ti t ki m bưu i n gi a T ng công ty Bưu chính- Vi n thông Vi t Nam và Qu h tr u tư qu c gia như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Hàng năm ngu n v n do T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam huy ng thông qua t ch c d ch v ti t ki m bưu i n theo Quy t nh s 215/1998/Q -TTg ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ư c chuy n giao cho Qu h tr u tư qu c gia theo m c v n ư c Th tư ng Chính ph giao cho vay i v i các d án u tư theo nh hư ng c a Chính ph và i u l Qu h tr u tư qu c gia . 2. Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m ti p nh n, s d ng úng m c ích và hoàn tr ngu n v n ti t ki m bưu i n cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam y , úng th i h n. 3. Lãi su t Qu h tr u tư qu c gia tr cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s lãi su t Trái phi u Kho b c Nhà nư c cùng lo i, cùng th i kỳ. Chênh l ch gi a lãi su t vay c a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và lãi su t cho vay c a Qu h tr u tư qu c gia ư c ngân sách Nhà nư c c p. 4. Qu h tr u tư qu c gia ư c hư ng phí d ch v cho vay theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 6776/KTTH ngày 31/12/1996 c a Văn phòng Chính ph . II. NH NG QUY NNH C TH 5. Vào quý III hàng năm, Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m ph i h p v i V Ngân sách Nhà nư c, V Tài chính các Ngân hàng và t ch c tài chính l p phương án trình B Tài chính tho thu n v i B K ho ch và u tư, T ng công ty Bưu chính -
  2. Vi n thông Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph giao k ho ch và cơ c u ngu n v n huy ng v n năm sau (Theo th i h n 1, 2, 3, 5 năm) cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và d toán ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t cho Qu h tr u tư qu c gia ( i v i ph n v n do T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam chuy n giao) trong năm t i. 6. T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m huy ng ngu n v n cho tín d ng u tư ưu ãi theo k ho ch hàng năm do Th tư ng Chính ph quy t nh và chuy n ngu n v n theo úng cơ c u và úng th i h n cho Qu h tr u tư qu c gia. 7. Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m ti p nh n ngu n v n ti t ki m bưu i n cho vay i v i các d án u tư theo nh hư ng c a Chính ph và i u l Qu h tr u tư qu c gia. Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m cho vay v n úng m c ích, thu h i ư c n vay và hoàn tr v n cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam. Trư ng h p phát sinh r i ro b t kh kháng, ph i báo cáo B trư ng B Tài chính phương án x lý trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 8. Lãi su t T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam cho Qu h tr u tư qu c gia vay do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s lãi su t Trái phi u Kho b c Nhà nư c cùng lo i, cùng kỳ. Lãi su t này ư c c nh trong su t th i gian vay v n cho n khi Qu h tr u tư qu c gia tr h t n vay. 9. Vi c tr n g c và lãi c a Qu h tr u tư qu c gia cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam th c hi n như sau: + N g c: Tr m t l n khi n h n. Trong trư ng h p n h n mà Qu h tr u tư qu c gia chưa cân i ư c ngu n tr n thì Qu h tr u tư qu c gia ph i báo cáo B trư ng B Tài chính và thông báo trư c m t tháng cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam ch ng huy ng ngu n v n áo h n n cho Qu . + Tr lãi: Lãi vay ư c tính t ngày ti n vay ư c chuy n vào tài kho n ti n g i c a Qu h tr u tư qu c gia. Lãi vay ư c tính theo phương pháp tích s , m t năm 365 ngày. 10. Lãi vay ư c Qu h tr u tư qu c gia tr cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam hàng quý vào ngày 30 tháng cu i quý cho m i kho n vay. Ph n chênh l ch gi a lãi su t Qu h tr u tư qu c gia cho vay các d án theo ch nh c a Chính ph v i lãi su t Qu h tr u tư qu c gia tr cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và phí d ch v cho vay t ngu n v n ti t ki m bưu i n ư c ngân sách Nhà nư c c p cho Qu h tr u tư qu c gia theo úng ch hi n hành. 11. Hàng quý, trư c kỳ h n tr lãi 15 ngày, căn c m c chi ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t quý cho Qu h tr u tư qu c gia, Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m ph i h p v i V Tài chính Ngân hàng, V Ngân sách Nhà nư c ư c tính s chênh l ch lãi su t ph i bù V Ngân sách Nhà nư c chuy n cho Qu tr T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam. Quý sau, căn c vào s cho vay, dư n th c t c a quý trư c, Qu h tr u tư qu c gia tính toán l i s ư c c p bù
  3. chênh l ch lãi su t i u ch nh k p th i. N u s ã c p chưa thì s ư c c p b sung cho , n u s ã c p cao hơn s th c t ư c c p thì s ã c p vư t ph i kh u tr vào s ư c tính c a quý sau. Cu i năm, Qu h tr u tư qu c gia xác nh l i toàn b s chênh l ch lãi su t th c t ph i c p bù. Trư ng h p s ã ư c c p chưa thì s ư c c p b sung trong ph m vi d toán ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t năm còn l i. N u s chưa ư c c p vư t quá d toán ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t năm còn l i s ư c c p b sung trong năm sau theo ch quy nh. Trư ng h p s ã ư c c p vư t quá s chênh l ch lãi su t th c t ph i c p bù thì Qu h tr u tư qu c gia ph i hoàn tr l i ngân sách Nhà nư c ho c tr vào s ư c c p bù cho Qu h tr u tư qu c gia năm sau. 12. Vi c chuy n giao, ti p nh n, s d ng và hoàn tr ngu n v n ti t ki m bưu i n gi a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và Qu h tr u tư qu c gia hàng năm ư c th c hi n thông qua m t h p ng giao nh n v n gi a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và Qu h tr u tư qu c gia (M u h p ng theo ph Bi u s 1 ính kèm). M i l n chuy n v n và nh n v n ư c th c hi n b ng m t gi y phát hành nh n n do T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam phát hành (M u gi y phát hành nh n n theo ph Bi u s 2 ính kèm). III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. T ng giám c T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, V trư ng V Tài chính Ngân hàng, T ng giám c Qu h tr u tư qu c gia ch u trách nhi m hư ng d n và th c hi n Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG NGUYÊN T C V VI C GIAO - NH N V N GI A T NG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VI N THÔNG VI T NAM VÀ QU H TR U TƯ QU C GIA S : /H
  4. Căn c Quy t nh s 215/1998/Q -TTg ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c huy ng, qu n lý và s d ng ngu n v n ti n g i ti t ki m bưu i n; Căn c Quy t nh s ..........ngày.......... tháng.......... năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai k ho ch tín d ng u tư năm 1999. Hôm nay, ngày............tháng ............năm ............, chúng tôi g m: 1. i di n T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam: Ông: ....................................... Ch c v : 2. i di n Qu h tr u tư qu c gia: Ông: Trương Công Phú Ch c v : T ng Giám c Ti n hành ký k t h p ng nguyên t c v vi c giao - nh n v n do T ng công ty Bưu chính - vi n thông Vi t Nam huy ng cho Qu h tr u tư qu c gia phù h p v i Quy t nh s 215/1998/Q -TTg ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph . i u 1: Trong năm 1999,T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam s chuy n cho Qu h tr u tư qu c gia vay s v n là ...........v i cơ c u như sau: Kỳ h n 1 năm: Kỳ h n 2 năm: Kỳ h n 3 năm: Kỳ h n 5 năm: Chi ti t giao nh n v n quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo H p ng nguyên t c này. i u 2: M i l n giao nh n v n, Qu h tr u tư qu c gia và T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam s ký trên gi y nh n n (M u s 1 kèm theo H p ng này) trong ó có nêu c th v s lư ng v n vay, th i h n vay, lãi su t áp d ng, phương th c thanh toán nhưng không trái v i H p ng nguyên t c này. i u 3: Lãi su t mà T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam cho Qu h tr u tư qu c gia vay do B trư ng B Tài chính quy t nh. Lãi su t áp d ng cho m i kho n vay s ư c c nh trong su t th i gian k t ngày T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam chuy n ti n cho Qu h tr u tư qu c gia cho n khi Qu h tr u tư qu c gia hoàn tr toàn b kho n vay này cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam. i u 4: Phương th c chuy n ti n, hoàn tr n g c và lãi vay: - n th i h n chuy n ti n, T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam s làm th t c chuy n ti n vào tài kho n ti n g i c a Qu h tr u tư qu c gia m t i Ngân hàng Thương m i theo ch nh c a Qu h tr u tư qu c gia và phát hành gi y nh n n Qu h tr u tư qu c gia bi t và ký nh n;
  5. - Phương th c thanh toán n g c và lãi: + Qu h tr u tư qu c gia s hoàn tr n g c theo úng th i h n ư c quy nh trong gi y nh n n . Trư ng h p n h n thanh toán mà Qu h tr u tư qu c gia chưa cân i ư c ngu n tr thì Qu ph i thông báo cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam trư c 1 tháng T ng công ty huy ng v n áo h n n cũ cho Qu ; + i v i lãi vay: Qu h tr u tư qu c gia s tr lãi vay phát sinh cho T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam vào ngày cu i m i quý i v i m i kho n vay. Lãi vay tính theo phương pháp tích s , m t năm 365 ngày. i u 5: Trách nhi m c a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam: T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m giao và úng cơ c u s v n theo ti n mà Qu h tr u tư qu c gia và T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam ã tho thu n trong b n H p ng này; i u 6: Trách nhi m c a Qu h tr u tư qu c gia: Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m t ch c ti p nh n v n do T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam chuy n, tr n ti n g c và lãi theo úng quy nh t i i u s 4 trong b n H p ng này i u 7: H p ng nguyên t c này ư c ký k t gi a Lãnh o Qu h tr u tư qu c gia và Lãnh o T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và ư c l p thành b n ..........chính: Qu h tr u tư qu c gia gi 1 b n, T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam gi 1 b n. H p ng này có hi u l c k t ngày ..........tháng ..........năm .......... i di n T ng công ty Bưu chính - Vi n i di n Qu h tr u tư qu c gia thông Vi t nam PH L C S 1 CHI TI T GIAO NH N V N GI A CÔNG TY DNCH V TI T KI M BƯU I N VÀ QU H TR U TƯ QU C GIA (Kèm theo H p ng nguyên t c s : /H ngày tháng năm) ơn v : Tri u ng Ngày giao ti n S Lãi Ngày T ng s ti n ngân sách Nhà nư c ti n su t/ hoàn ph i hoàn tr giao năm tr T.s G c Lãi Phí - Lo i kỳ h n 1
  6. năm - Lo i kỳ h n 2 năm - Lo i kỳ h n 3 năm - Lo i kỳ h n 5 năm M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y NH N N HUY NG V N CHO QU H TR U TƯ QU C GIA S : /DVTKB -QHT TQG Th c hi n Quy t nh s 215/1998/Q -TTg ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c huy ng, qu n lý và s d ng ngu n v n ti n g i ti t ki m bưu i n, Công ty D ch v ti t ki m bưu i n ã t ch c huy ng v n cho Qu h tr u tư qu c gia. Hôm nay ngày.... tháng... năm.... Công ty D ch v ti t ki m bưu i n chuy n cho Qu h tr u tư qu c gia vay s ti n.... t ng (b ng ch .... t ng) v i các i u kho n ch y u sau: 1. Lãi su t:.......... % năm; 2. Th i h n kho n vay:......... năm (........... ngày); 3. N g c tr 1 l n; lãi vay tr nh kỳ; 4. Kỳ h n thanh toán lãi vay:......... ngày; 5. Ngày thanh toán n g c: ngày...... tháng..... năm.....; Qu h tr u tư qu c gia nh n s v n nói trên và cam k t: Thanh toán y s v n vay nói trên và lãi phát sinh y , úng h n). Hà N i, ngày... tháng... năm.... T NG GIÁM C QU HT TQG GIÁM C CÔNG TY DNCH V TI T KI M BƯU I N
Đồng bộ tài khoản