Thông tư số 40-TC/GTBĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 40-TC/GTBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 40-TC/GTBĐ về việc quy định về thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 40-TC/GTBĐ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40-TC/GTB Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 40/TC/GTB NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1994 QUY NNH V THU VÀ S D NG NGU N THU THƯƠNG QUY N V N T I HÀNG KHÔNG Căn c i u 58 Chương V Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 242/H BT ngày 30 tháng 6 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c vào các Hi p nh Hàng không ã ký k t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Chính ph các nư c; th ng nh t qu n lý và s d ng ngu n thu thương quy n v n t i hàng không t các hãng hàng không nư c ngoài, B Tài chính quy nh m t s i m như sau, I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ngu n thu thương quy n là ngu n thu c a nhà nư c phát sinh do không cân b ng v n chuy n gi a các hãng hàng không nư c ngoài ư c ch nh bay i tác v i các hãng hàng không trong nư c, trong quá trình th c hi n hi p nh v n chuy n hàng không ho c th o thu n v n chuy n hàng không gi a Vi t Nam v i nư c ngoài ho c trong trư ng h p các chuy n bay không thư ng l c a các hãng hàng không nư c ngoài ư c phép i và n Vi t Nam. 2. m b o quy n l i c a Nhà nư c và c a ngành, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m ch o các hãng hàng không trong nư c th c hi n vi c thu thương quy n phát sinh i v i các hãng hàng không nư c ngoài. II. NH NG QUY NNH C TH 1. i tư ng thu thương quy n. i tư ng thu thương quy n bao g m: - Các Hãng hàng không nư c ngoài ư c ch nh bay i tác v i các hãng hàng không Vi t Nam, th c hi n quy n chuyên ch hành khách, hàng hoá, hành lý i và n gi a hai nư c trong quá trình th c hi n Hi p nh v n chuy n hàng không. - Các chuy n bay thư ng l theo Hi p nh Chính ph c a hãng hàng không nư c ngoài t Vi t Nam chuyên ch hành khách, hàng hoá, hành lý i m t nư c th ba và ngư c l i không trên cơ s trao i cân b ng t i v i các hãng hàng không c a Vi t Nam.
  2. - Các chuy n bay thuê chuy n, tr trư ng h p chuy n bay có tính ch t nhân o như ch b nh nhân, ngư i h i hương. 2. M c thu thương quy n. M c thu thương quy n do C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét quy t nh ho c u quy n cho các hãng hàng không trong nư c àm phán, tho thu n, trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. 3. Qu n lý ngu n thu thương quy n. a. Các hãng hàng không trong nư c ư c ch nh, căn c vào m c thu thương quy n i v i các hãng hàng không nư c ngoài ã ư c C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t có trách nhi m t ch c thu, m s k toán h ch toán y s thu thương quy n phát sinh theo quy nh hi n hành c a pháp lu t k toán - th ng kê và ph i ăng ký n p ti n thu thương quy n v i cơ quan thu a phương tr c ti p qu n lý. b. Ngu n thu thương quy n ư c phân ph i như sau: - Giành t i a không quá 100% t ng s thu thương quy n bù p nh ng chi phí cho công tác thu thương quy n như: àm phán, thông tin liên l c, văn phòng phNm, qu n lý phí, chi cho vi c bán vé, tính toán, ki m soát thu nh p ư c phân chia... Cùng v i vi c h ch toán chi phí v n t i, các hãng hàng không có trách nhi m t ch c h ch toán, theo dõi riêng các chi phí tr c ti p phát sinh cho công tác thu thương quy n. - Giành 4% t ng s thu thương quy n b sung qu khen thư ng chung cho các hãng hàng không, nhưng t ng qu khen thư ng bao g m c ngu n ti n thư ng t l i nhu n kinh doanh v n t i hàng không và ngu n thu thương quy n t i a không vư t quá m c kh ng ch qu khen thư ng theo ch phân ph i l i nhu n hi n hành i v i các doanh nghi p Nhà nư c. - Ph n còn l i (sau khi tr chi phí và b sung qu khen thư ng) các hãng hàng không ph i n p vào ngân sách Nhà nư c, thông qua h th ng kho b c nơi hàng không t tr s . c. Hàng tháng, ch m nh t là ngày m ng 5, các hãng hàng không ph i l p t khai theo m u bi u quy nh g i cơ quan thu a phương. Cơ quan thu có trách nhi m ph i h p và ôn c các hãng hàng không n p ti n thu thương quy n vào ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, cùng v i vi c phê duy t quy t toán s n xu t kinh doanh cho các hãng hàng không, s xác nh chính th c s thu, s ư c chi và s ph i n p ngân sách Nhà nư c t ngu n thu thương quy n. III. I U KHO N THI HÀNH
  3. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01.1.1994, trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u và s a i cho phù h p. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản