Thông tư số 40a-TC/NSNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 40a-TC/NSNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 40a-TC/NSNN về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 40a-TC/NSNN

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40a-TC/NSNN Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 40a-TC/NSNN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NSNN NĂM 1998 Th c hi n Ch th s 416/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN năm 1998; B Tài chính hư ng d n vi c ánh giá tình hình th c hi n NSNN năm 1997 và xây d ng d toán NSNN năm 1998 như sau: A- T CH C I U HÀNH VÀ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NSNN NĂM 1997: Tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i 6 tháng u năm 1997 v n duy trì ư c t c tăng trư ng: s n xu t công nghi p, nông nghi p, lưu thông hàng hoá, xu t khNu t k t qu khá, l m phát ư c ki m ch , nhi u m t xã h i chuy n bi n t t; ngay t u năm nhi u B , a phương tích c c tri n khai th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách ã ư c Chính ph giao, khNn trương tri n khai th c hi n Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. Thu m t s lĩnh v c t k t qu khá (thu t khu v c xí nghi p có v n u tư nư c ngoài, thu thu nh p, phí giao thông,...); i u hành, ki m soát chi ã có ti n b . Nhưng th c t ã xu t hi n t n t i và khó khăn: M t s s n phNm ch y u s n xu t và tiêu th ch m, tình tr ng buôn l u tr n thu v n chưa ư c ngăn ch n có hi u qu d n n k t qu thu ngân sách m t s lĩnh v c t th p so v i d toán Qu c h i thông qua (thu t khu v c ngoài qu c doanh, thu s d ng t nông nghi p, thu xu t nh p khNu; phân b và tri n khai th c hi n u tư XDCB và các chương trình m c tiêu qu c gia ch m d n t i chi ngân sách i v i các lĩnh v c này t th p) tình hình chi tiêu lãng phí, kém hi u qu còn ph bi n. Các B , a phương căn c m c tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i; d toán thu, chi NSNN ã ư c giao, k t qu th c hi n 6 tháng u năm, ra các bi n pháp ch o i u hành 6 tháng cu i năm 1997 ph n u hoàn thành nhi m v thu, chi NSNN năm 1997 Qu c h i ã thông qua. ng th i ánh giá tình hình th c hi n NSNN c năm 1997 thu c B , a phương qu n lý có cơ s xây d ng d toán NSNN năm 1998. C th : I- V THU: 1. i v i khu v c doanh nghi p Nhà nư c: - N m v ng tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
 2. - Phân lo i doanh nghi p có chính sách c th : Lo i doanh nghi p làm ăn có hi u qu và c n thi t ph i duy trì phát tri n thì tìm các bi n pháp h tr vươn lên; lo i c n ph i s p x p l i, c ph n hoá, lo i ph i gi i th ho c phá s n. - Thư ng xuyên ôn c thu n p ngân sách, tăng cư ng ki m tra k toán và quy t toán c a doanh nghi p lo i tr các chi phí b t h p lý ra kh i giá thành và phí lưu thông, tăng tích lu n p ngân sách. Ki m tra ch t ch vi c trích tăng kh u hao cơ b n m b o úng quy nh. Nh ng kho n trích trư c, qu d phòng c n ph i theo dõi ch t ch , th c t không có nhu c u c n h ch toán gi m chi phí tương ng xác nh l i l i t c ch u thu và thu l i t c ph i n p NSNN. - Th c hi n nghiêm túc quy trình nghi p v qu n lý thu (kê khai, thông báo thu n p, ki m tra), x lý thu h t s ph i thu phát sinh, kiên quy t không s ng m i phát sinh. - Ra l nh thu, l nh ph t i v i s thu Nn l u và các kho n n ng ph i n p mà các ơn v có tình dây dưa, không n p ngân sách. 2. i v i khu v c xí nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ch c th ng kê các d án u tư trên a bàn và phân lo i: s ang tri n khai xây d ng, s ã i vào ho t ng, s ã h t th i h n mi n gi m thu , di n tích t, th i gian s d ng t c a t ng d án tính và thu các kho n thu thu , các kho n ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n theo quy nh. L p h sơ qu n lý thu thu c a t ng d án, n m ch c các s li u liên quan n thu thu và tình hình tài chính c a t ng d án. - T p trung ki m tra quy t toán thu , m b o 100% các doanh nghi p ã i vào s n xu t kinh doanh u ư c quy t toán thu . Chú ý ki m tra các chi phí v t tư nguyên li u nh p khNu, v t tư thi t b nh p ư c mi n thu , th c hi n ph t và truy thu n u s d ng không úng m c ích. 3. i v i khu v c kinh t ngoài qu c doanh: - T ng k t vi c th c hi n ăng ký l i kinh doanh theo Ch th s 657/TTg ngày 13 tháng 9 năm 1996 c a Chính ph . G n vi c ăng ký kinh doanh v i qu n lý thu thu ; t ng bư c ưa vi c qu n lý các cơ s s n xu t kinh doanh công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh vào n n p; ch m d t tình tr ng kinh doanh không ăng ký, ho c ăng ký không úng; kinh doanh không n p thu ho c n p thu không úng, không ; ki m tra ch t ch các h xin ngh kinh doanh; l p danh sách, thông báo công khai t t c các h tr s UBND xã, phư ng, i thu nhân dân góp ý ki n phát hi n các i tư ng ph i n p thu . - N m ch c bi n ng c a giá c th trư ng, th c t kinh doanh c a t ng i tư ng, t ng ngành hàng trong t ng th i i m, th i v , t ch c i u tra i m và ti n hành tính toán l i doanh thu, m c thuê cho sát th c t , ch ng th t thu v doanh thu tính thu . i v i các h thu theo phương pháp kê khai; c n ki m tra ch t ch v ch p hành ch s sách k toán, l p hoá ơn ch ng t khi mua bán hàng, các h p ng kinh t ; k p th i phát hi n và x lý các trư ng h p kê khai không úng th c t kinh doanh như tr n doanh thu, khai tăng chi phí, m t hoá ơn, bán hoá ơn, ghi hoá ơn sai l ch gi a
 3. các liên, ch ng t . M r ng vi c th c hi n ch k toán i v i các h l n và các công ty. i v i các h n p thu theo phương pháp khoán; vi c xác nh doanh thu ph i th c hi n úng quy trình xác nh doanh thu ã quy nh t i Công văn s 240 TCT/NV6 ngày 21 tháng 2 năm 1995 c a T ng c c Thu ; t ch c i u tra i n hình theo ngành hàng, ngành ngh kinh doanh ho c a bàn d ki n doanh thu tính thu cho sát th c t ; l y ý ki n tham gia c a UBND, H i ng tư v n thu phư ng, xã b o m vi c xác nh doanh thu, m c thu công b ng và khách quan, ng th i công khai m c thu c a các i tư ng trên a bàn t i tr s UBND xã, phư ng. - N m v ng tình hình SXKD c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh thu sát, thu , thu k p th i các kho n ph i thu. 4. i v i thu xu t nh p khNu - Gi i quy t d t i m tình trang n ng thu theo ch th 575/TTg ngày 24/8/1996 c a Th tư ng Chính ph . Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ch ng th t thu, nh t là i v i m t hàng tiêu dùng nh p khNu. Tăng cư ng qu n lý, ch ng l i d ng tr n thu i v i hàng c a các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài, quà bi u, quà t ng, hàng gia công, hàng t m nh p tái xu t và các trư ng h p hoàn thu . - T ch c ki m tra vi c thu thu xu t, nh p khNu i v i các c a khNu có s thu thu l n. 5. i v i các kho n thu liên quan n t ai và nhà : - i v i thu giao quy n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t: thu ngay nh ng kho n thu t t còn n ng, chi m d ng theo các k t lu n c a thanh tra, ki m tra. UBND các c p c n ch o cơ quan Thu ph i h p v i cơ quan a chính và các cơ quan liên quan t ch c thu k p th i i v i các trư ng h p ư c c p gi y phép s d ng t ho c cho thuê t, các trư ng h p n ăng ký, xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, xin phép xây d ng, xác nh n chuy n i m c ích, chuy n như ng qu n lý thu úng ch quy nh. - i v i thu s d ng t nông nghi p: Th c hi n thu y i v i di n tích t n h n n p thu năm 1997, c bi t là i v i nh ng vùng tr ng cây lâu năm mi n ông Nam B và Tây Nguyên; giá thóc tính thu sát v i giá th trư ng. - i v i thu nhà t: hoàn thành g p b thu nhà t, th c hi n thu thu y i v i di n tích t. - Ki n ngh cơ quan có thNm quy n ơn gi n hoá th t c và i u ch nh giá c h p lý Ny m nh bán nhà thu c s h u nhà nư c. 6. i v i các kho n phí, l phí: - Phí, l phí xã, phư ng: N m toàn b s thu v phí, l phí xã, phư ng, yêu c u n p ho c ph n nh y s phí, l phí xã, phư ng ã thu vào ngân sách Nhà nư c. - Các lo i phí, l phí do cơ s , ngành thu: Thông qua công tác ki m tra vi c s d ng ch ng t thu n m ch c s thu, yêu c u n p ho c ph n nh k p th i vào NSNN.
 4. - Phí giao thông: Th c hi n thu theo Thông tư 29 TC/TCT ngày 9/6/1997 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 117 TC/TCT ngày 24 tháng 12 năm 1994 c a B Tài chính v vi c thu phí giao thông qua giá xăng d u. Th c hi n vi c ki m tra lư ng nh p kho, xu t bán và ki m kê s lư ng xăng, d u diezen t n kho t i các công ty, chi nhánh thu c i tư ng n p phí giao thông, ôn c các ơn v n p k p th i s l phí giao thông vào NSNN. II. V CHI Căn c d toán ngân sách năm ư c giao, ti n th c hi n các nhi m v , th c hi n chi ngân sách m b o chi úng ch , úng nhi m v ư c giao, th c hành ti t ki m ưu tiên cho nh ng nhi m v quan tr ng. ánh giá th c hi n ph i trên cơ s k t qu th c hi n nhi m v ư c giao, phân tích nh ng lĩnh v c còn lãng phí, tìm ra nguyên nhân và bi n pháp th c hi n 6 tháng cu i năm và làm cơ s tính toán d toán năm 1998. 1. T nay n cu i năm, không gi i quy t b sung chi ngân sách ngoài d toán, tr trư ng h p th t s b c b ch như phòng ch ng, kh c ph c thiên t i, lũ l t. Các B , ngành, a phương và ơn v ph i th c hành ti t ki m, s p x p l i các nhi m v chi m b o nhu c u chi c p thi t m i phát sinh, c t gi m ngay các kho n chi h i ngh ti p khách không c n thi t. Nh ng nhu c u chi ã có quy t nh, nhưng chưa ư c b trí trong d toán u năm thì soát xét giãn ti n và b trí trong d toán năm 1998. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có kh năng thu NS P vư t d toán năm 1997 thì s tăng thu này c n ưu tiên b trí b sung cho s nghi p giáo d c - ào t o và khoa h c th c hi n ngay m t bư c Ngh quy t Trung ương 2 trong năm 1997, s còn l i b sung v n xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, không b trí b sung chi hành chính. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có kh năng h t thu NS P so v i d toán năm 1997; các a phương c n ch ng s p x p l i các kho n chi cho phù h p v i ngu n thu c a NS P, nhưng v n ph i m b o kinh phí cho các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i quan tr ng c a a phương, trong ó có nhi m v chi giáo d c - ào t o và khoa h c. 2. V chi xây d ng cơ b n: Các B , ngành, a phương t p trung ch o th c hi n d toán u tư XDCB ã ư c giao, làm cơ s th c hi n c p phát theo úng kh i lư ng th c hi n th t c thanh toán. i v i các công trình d ki n xây d ng thu c d toán năm 1997 nhưng n 30/7/1997 chưa th t c u tư XDCB theo Ngh nh 42/CP c a Chính ph thì ưa ra kh i k ho ch u tư XDCB năm 1997, xem xét b trí vào k ho ch 1998. Trên cơ s ánh giá kh i lư ng th c hi n 6 tháng u năm và kh năng th c hi n c năm, s ã c p phát thanh toán và kh năng c p phát thanh toán 6 tháng cu i năm xác nh kh i lư ng ph i chuy n b trí d toán năm 1998 i v i t ng công trình. 3. i v i các kho n chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a NS P t ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu bán nhà , thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng; các a phương c n căn c vào tình hình thu i u hành chi cho phù h p úng m c ích quy nh. Trư ng h p thu không t d toán thì i u ch nh gi m chi tương ng, ch th c hi n chi khi th c t có thu tránh n kh i lư ng không có ngu n thanh toán.
 5. 4. i v i các chương trình qu c gia: Th c hi n c p phát kinh phí cho các chương trình qu c gia theo úng d toán và ti n th c hi n. Cơ quan ch qu n chương trình qu c gia t ch c t ng k t ánh giá hi u qu c a t ng chương trình: M c tiêu c n t ư c; th i gian th c hi n, k t qu ã th c hi n năm 1997, t ó có ki n ngh c th v cơ ch qu n lý, s p x p l i chương trình. 5. i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c d toán ư c giao u năm, ti n th c hi n các nhi m v và kh năng ngân sách ư c th c hi n c năm cho sát tình hình th c t c a B , a phương. T ng lĩnh v c chi c n phân tích c th theo t ng m c chi c a M c l c NSNN; phân tích cơ c u chi v ti n lương, ph c p lương, các kho n chi b t bu c trích theo lương, các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi không có tính thư ng xuyên như mua s m s a ch a, c u ói, kh c ph c tiên tai, lũ l t... làm cơ s tình toán b trí d toán năm 1998. III. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRI N KHAI THI HÀNH LU T NSNN VÀ CÁC VĂN B N HƯ NG D N: Các B , cơ quan trung ương, chính quy n a phương các c p, các ơn v căn c tình hình th c hi n Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n Lu t c a B , a phương, ơn v nh ng tháng u năm 1997 ti n hành ánh giá tình hình tri n khai trên các m t: Phân c p qu n lý ngân sách, phân b d toán ngân sách, ch p hành d toán ngân sách, k toán ngân sách, qu n lý ngân sách xã, ch p hành ch chính sách thu, chi ngân sách... t ó có ki n ngh các c p có thNm quy n s a i, b sung các văn b n hư ng d n thi hành Lu t và các ch chính sách c th khác có liên quan n qu n lý và i u hành NSNN. B- XÂY D NG D TOÁN NSNN NĂM 1998: Công tác l p d toán NSNN ph i th c hi n y nh ng quy nh t i Ngh nh 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996, Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 và Thông tư s 14 TC/NSNN ngày 28/3/1997. Căn c nh ng yêu c u t i Ch th s 416/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph và tình hình th c t ; B Tài chính hư ng d n m t s v n sau: I- YÊU C U VÀ M C TIÊU: Năm 1998 là năm th 3 th c hi n k ho ch 5 năm 1996-2000, năm th 2 th c hi n Lu t Ngân sách Nhà nư c. Tình hình năm 1997 và nh ng năm g n ây cho th y: - Kinh t duy trì ư c t c phát tri n, nhưng m t s ngành ã có bi u hi n ch ng l i; g p khó khăn trong khâu tiêu th s n phNm. - L m phát ư c ki m ch và có xu hư ng gi m. - Nhu c u chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên cho các s nghi p giáo d c, y t , văn hoá, xã h i và các lĩnh v c qu c phòng an ninh òi h i ngày càng l n. T tình hình trên công tác xây d ng d toán NSNN năm 1998 ph i áp ng ư c các yêu c u và m c tiêu sau:
 6. 1. Yêu c u: - Ti p t c tăng cư ng ti m l c tài chính c a t nư c, lành m nh hoá n n tài chính qu c gia, t o s chuy n bi n m t bư c trong vi c th c hi n ch trương cơ c u l i NSNN. - D toán thu ngân sách Nhà nư c ph i ư c xây d ng úng lu t, bao quát và khai thác m i ngu n thu, ch ng th t thu có k t qu , m b o công b ng trong s n xu t kinh doanh i v i m i doanh nghi p; ng th i khuy n khích s n xu t kinh doanh phát tri n, m r ng ngu n thu hi n t i cũng như lâu dài. Nâng cao hơn năm 1997 v t tr ng chi ngân sách cho u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c - ào t o, s nghi p khoa h c, công ngh và môi trư ng; th c hi n t t ch trương Nhà nư c h p l c cùng toàn xã h i phát tri n s nghi p giáo d c, y t , văn hoá xã h i. T c tăng chi thư ng xuyên ph i th p hơn t c tăng chi u tư phát tri n. D toán NSNN năm 1998 ph i l p và t ng h p chi ti t n t ng ơn v s d ng ngân sách và chi ti t n m c theo M c l c NSNN. - Xây d ng d toán NSNN ph i th c hi n theo úng quy nh c a Lu t NSNN, Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph , Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997 và Thông tư s 14 TC/NSNN ngày 28/3/1997 c a B Tài chính v nh ng n i dung: căn c và yêu c u chung v l p d toán ngân sách; bi u m u l p d toán ngân sách; thông báo s ki m tra d toán ngân sách; th o lu n v d toán ngân sách; th i gian g i báo cáo d toán ngân sách; nhi m v , quy n h n và trình t l p, t ng h p, quy t nh d toán ngân sách. - n nh t l ph n trăm phân chia các ngu n thu gi a các c p ngân sách và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i như năm 1997. Riêng s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ư c tính tăng thêm 6% so v i s ã giao năm 1997. 2. M c tiêu: - Trên cơ s Ny m nh s n xu t m b o tăng trư ng t 9,0 - 9,2% GDP. - Ph n u t ng thu NSNN năm 1998 t kho ng 21% GDP, trong ó thu thu và phí t kho ng 20% GDP; ch ng i u ch nh cơ c u thu ngân sách phù h p v i th c t phát tri n kinh t - xã h i. Thu thu xu t khNu, nh p khNu ph i tính n y u t th c hi n ti n trình tham gia AFTA và xu th tham gia các t ch c kinh t , tài chính qu c t c a nư c ta; xây d ng ngu n thu trong nư c n nh, v ng ch c. Trên cơ s phát tri n và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, s d ng và khai thác có hi u qu các ngu n tài chính, ngu n thu t tài nguyên, công s n và tăng cư ng ch ng th t thu. - Dành kho ng 30% thu và phí c a NSNN cho chi u tư phát tri n và tr n , trong ó ưu tiên b trí chi u tư XDCB các công trình tr ng i m c a Nhà nư c, các công trình u tư cho lĩnh v c giáo d c ào t o, khoa h c; 70% thu thu và phí cho chi thư ng xuyên; b o m chi tiêu dùng thư ng xuyên m c c n thi t h p lý, ti t ki m, ưu tiên cho nhi m v giáo d c - ào t o, nghiên c u khoa h c, ti p thu công ngh hi n i, b o v môi trư ng, b o v s c kho nhân dân, b o m qu c phòng, an ninh và gi i quy t các v n b c xúc trong lĩnh v c xã h i. Th c hi n Ngh quy t trung ương II, d toán chi ngân sách năm 1998 (bao g m c chi thư ng xuyên và chi u
 7. tư) ph i t p trung cho giáo d c - ào t o và chi cho s nghi p khoa h c, công ngh và m i trư ng n năm 2000 chi cho giáo d c - ào t o t 15%, chi cho khoa h c công ngh và môi trư ng t 2% t ng chi NSNN. B trí chi cho các s nghi p giáo d c - ào t o, y t , văn hoá ph i tính toán trên cơ s ti p t c t ch c, s p x p l i cho phù h p v i ch c năng nhi m v c a t ng ơn v , t ng ngành và ph i tính n y u t tri n khai th c hi n m t bư c ch trương xã h i hoá các ngu n m b o cho các s nghi p này; gi m d n và ti n t i ch m d t nh ng kho n chi có tính ch t bao c p v ào t o, y t ,... cho khu v c DNNN, t o i u ki n cho các doanh nghi p t ch th c s v tài chính. B trí chi qu n lý hành chính h p lý, ti t ki m, h n ch mua s m s a ch a trong các cơ quan qu n lý nhà nư c. II. D BÁO M T S CH TIÊU V TĂNG TRƯ NG KINH T NĂM 1998 SO V I NĂM 1997 - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 9%-9,2%; - T ng giá tr s n xu t nông lâm ngư nghi p tăng 4,7%-4,8%; - Giá tr s n xu t công nghi p, xây d ng tăng 14%-14,5%; - Giá tr các ngành d ch v tăng 11%-12%; - T ng kim ng ch xu t khNu tăng 28%-30%; - T ng kim ng ch xu t nh p khNu tăng 18%-20%; - Ch s giá hàng tiêu dùng và d ch v kho ng 7%-8%; - u tư phát tri n toàn xã h i tăng 26%-28%. III- NH NG N I DUNG CH Y U C N CHÚ Ý KHI L P D TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 1998: 1- V thu: 1.1. i v i khu v c kinh t qu c doanh: a. V thu doanh thu: Tính theo quy nh t i Thông tư s 97 TC/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t thu doanh thu và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu doanh thu. Tính doanh thu c a doanh nghi p, chú ý doanh thu t ho t ng khác như ho t ng tài chính, bán v t tư, hàng hoá, thanh lý tài s n. Trong trư ng h p doanh nghi p bán hàng có phát hành x s khuy n m i thì doanh thu tính thu tính theo hư ng d n t i i m 7 Công văn s 3006 TC/TCT ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a B Tài chính. D tính c th ph n mi n gi m thu doanh thu i v i cơ s kinh doanh trên a bàn mi n núi theo Thông tư s 24 TC/TCT ngày 10/5/1996 c a B Tài chính (vi c mi n gi m năm 1998 ph i căn c quy t nh c th c a B Tài chính).
 8. b. V thu tiêu th c bi t: Tính theo Thông tư s 98 TC/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t. c. V thu Tài nguyên: Căn c tính thu tài nguyên là s n lư ng khai thác, giá tính thu và thu su t. Riêng giá tính thu , v nguyên t c là giá bán ơn v s n phNm c a tài nguyên t i nơi khai thác hay s n xu t bán ra. d. Thu l i t c: Trên cơ s xác nh các y u t chi phí t ng h p c a Doanh nghi p năm 1997, d ki n các y u t tăng, gi m chi phí năm 1998 tính thu l i t c. C th như sau: - Chi phí kh u hao TSC : Trên cơ s nguyên giá tài s n c nh năm 1997, tính toán m c tăng gi m nguyên giá trong năm 1998 xác nh m c kh u hao TSC theo Quy t nh 1062 TC/Q /CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 c a B Tài chính ban hành ch s d ng và trích kh u hao TSC . Trong quá trình tính toán c n lưu ý i v i trư ng h p tăng nhanh th i gian kh u hao, m c trích KHCB ph i m b o thu l i t c không gi m so v i năm 1997; i v i TSC ã kh u hao h t nhưng v n còn s d ng không ư c trích vào giá thành. - Chi phí s a ch a l n TSC : Tính theo s phát sinh h p lý, h p l . Riêng i v i tài s n có c thù riêng, ư c tính trích trư c chi phí s a ch a l n trên cơ s d toán chi phí c a doanh nghi p ã ư c B Tài chính có văn b n ch p thu n. Không tính vào chi phí s a ch a l n TSC i v i các kho n chi phí có tính ch t u tư XDCB. - Chi phí nguyên, nhiên v t li u: Căn c vào chi phí th c t năm 1997, nh m c nguyên, nhiên v t li u, m c tăng s n lư ng tính chi phí nguyên, nhiên v t li u năm 1998. - Chi phí ti n lương: ơn giá lương ư c áp d ng theo quy nh t i Ngh nh 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997. Trong ó c n chú ý m t s i m sau: + Khi áp d ng h s i u ch nh tăng thêm ph i m b o nguyên t c không làm gi n s thu n p ngân sách, c bi t là không làm gi m l i nhu n th c hi n so v i năm 1997. - Các kho n chi phí khác như: Chi phí ti p tân khánh ti t, h i h p, giao d ch, i ngo i... có liên quan tr c ti p n quá trình kinh doanh ph i ư c tính theo m c và quy ch qu n lý chi theo quy nh c a Nhà nư c. c. Thu s d ng v n ngân sách Nhà nư c; k tài s n, ti n v n em góp v n liên doanh (bao g m tài s n, v t tư, thu c ti n v n NSNN, ph n giá tr thương m i c a t khi góp v n liên doanh b ng quy n s d ng t) tính thu s d ng v n theo hư ng d n t i Thông tư 33 TC/TCT ngày 13 tháng 6 năm 1997 c a B Tài chính. 1.2. i v i khu v c công thương nghi p ngoài qu c doanh: Rà soát l i và n m ch c các i tư ng kinh doanh trên a bàn theo tinh th n ch th 657/TTg c a Th tư ng Chính ph . C n ánh giá m c th t thu v doanh s và i tư ng kinh doanh năm
 9. 1997 xác nh doanh s và i tư ng kinh doanh năm 1998, gi m d n t l th t thu. C th : a) i v i các công ty c ph n, công ty TNHH, công ty tư nhân, HTX, t s n xu t: Tính chi ti t n t ng doanh nghi p, c bi t là nh ng doanh nghi p l n. i v i các doanh nghi p ngoài qu c doanh ư c thành l p theo Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân, ho t ng chuy n như ng v n c a các ch u tư ph i tính thu thu l i t c theo hư ng d n t i Thông tư 96 TC/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B Tài chính. b) i v i các h thu khoán: Rà soát l i các h kinh doanh nh ch u thu môn bài ưa các h chưa thu thu vào qu n lý thu thu môn bài. Trên cơ s s h môn bài và các b c thu môn bài d ki n ưa h t các h có a i m kinh doanh c nh vào tính thu doanh thu và l i t c. 1.3. i v i l phí trư c b : Lưu ý tính l phí trư c b i v i tài s n ã ăng ký quy n s h u nhưng mang i góp v n liên doanh theo hư ng d n t i Thông tư s 93 TC/TCT ngày 21 tháng 12 năm 1995 c a B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 19 TC/TCT ngày 16 tháng 3 năm 1995. 1.4. i v i thu s d ng t nông nghi p: - C n tính rõ s thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa làm căn c b trí chi u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn. - i v i cây lâu năm ã h t th i h n mi n, gi m thu ; c n ph i ưa vào tính thu s d ng t nông nghi p. - V giá tính thu : C n d ki n giá lúa cho sát, b o m không th p hơn 10% giá lúa t i th trư ng a phương. 1.5. i v i thu nhà t: C n lưu ý i v i nh ng oanh nghi p chuy n t n p thu t sang hình th c n p ti n thuê t. 1.6. i v i thu giao quy n s d ng t: - Căn c vào quy ho ch s d ng t t i a phương, d ki n di n tích tc pm i tính toán thu giao quy n s d ng t. - Trư ng h p a phương có các kho n thu giao quy n s d ng t t n t i t nh ng năm trư c chưa ph n nh vào NSNN thì ph i tính toán ghi rõ s thu này trong d toán NSNN năm 1998 ch ng trong b trí chi NS P. 1.7. i v i thu chuy n quy n s d ng t và thu ti n cho thuê t: - Thu chuy n quy n s d ng t tính theo Thông tư s 78 TC/TCT ngày 30 tháng 9 năm 1994 c a B Tài chính. Thu ti n cho thuê t tính theo quy nh t i văn b n hư ng d n Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a B Tài chính; giá t cho thuê ư c tính theo quy nh t i i u 2 và i u 6 c a B n quy nh khung giá
 10. cho thuê t ban hành theo Quy t nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B Tài chính. 1.8. i v i thu ti n bán nhà : - Tính theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v bán và kinh doanh nhà và Ngh nh s 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 v s a i, b sung Ngh nh 61/CP. - V i nh ng a phương có các kho n ti n thu bán nhà t n t i t nh ng năm trư c chưa n p vào NSNN ph i tính vào thu năm 1998. 1.9. i v i thu thu nh p cá nhân: Tính theo Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. c bi t c n ra soát i tư ng ch u thu thu nh p các liên doanh, văn phòng i di n, ngư i trúng thư ng x s ki n thi t... 1.10. i v i thu t x s ki n thi t: Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n thu năm 1997, phân tích rõ nguyên nhân ch quan, khách quan, trong ó có vi c Nhà nư c áp d ng bi n pháp ch ng s và căn c vào m ng lư i phát hành, kh năng tiêu th , i u ch nh cơ c u giá vé, gi m chi phí phát hành tính thu năm 1998. 1.11. i v i các kho n thu s nghi p c a các ơn v s nghi p chưa chuy n sang ho t ng theo cơ ch tài chính doanh nghi p công ích trư c ây ư c l i m t ph n ho c toàn b s thu ph c v công tác qu n lý thu và nhi m v thư ng xuyên c a ơn v ; theo Lu t ngân sách nhà nư c các kho n thu này ph i ư c ph n ánh vào NSNN, do ó yêu c u các ơn v s nghi p có thu ph i t ng h p y vào d toán thu, chi c a ơn v . Vi c ơn v ư c gi l i chi (sau ó th c hi n ghi thu, ghi chi) ho c ơn v ph i n p toàn b s thu vào NSNN và NSNN s c p phát y cho ơn v theo d toán ư c duy t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các ơn v ư c gi l i m t ph n ho c toàn b s thu chi cũng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán thu, chi. 1.12. i v i thu phí, l phí: Tính chi ti t i v i t ng lo i phí, l phí do Trung ương và các t nh, thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng qu n lý. m b o m i ngu n thu ph i ư c ph n nh vào NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN, yêu c u các ơn v trư c ây ư c trích m t t l nh t nh ph c v cho công tác qu n lý thu phí, l phí cũng ph i t ng h p y s thu ư c trích l i và chi t ngu n này vào d toán thu, chi c a ơn v . Vi c ơn v ư c gi l i chi (sau ó th c hi n ghi thu, ghi chi) ho c ơn v ph i n p toàn b s thu vào NSNN và NSNN s c p phát y cho ơn v theo d toán ư c duy t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các ơn v ư c gi l i m t ph n ho c toàn b s thu chi cũng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán thu, chi. 1.13. i v i thu phí giao thông qua giá xăng d u: Tính toán theo úng quy nh t i Thông tư 29 TC/TCT ngày 9/6/1997 c a B Tài chính. C n chú ý nh ng a bàn có các u m i nh p khNu xăng, d u v i kh i lư ng l n.
 11. 1.14. i v i thu khác ngân sách: C n xác nh và báo cáo rõ nh ng kho n thu theo quy nh c a Chính ph ư c dùng chi cho nh ng m c tiêu c th như: thu ph t vi ph m tr t t an toàn giao thông, thu ph t và t ch thu hàng buôn l u,... 1.15. i v i các ơn v vay ngân sách năm 1998 n h n ph i tr (vay tr c ti p t ngân sách, ư c vay các kho n do ngân sách vay v cho vay l i theo các d án chương trình); ph i ch ng l p d toán n p ngân sách năm 1998 v ph n n g c và lãi, theo úng l ch tr n ã quy nh. 2. V chi: 2.1. i v i chi u tư XDCB: - Vi c b trí chi u tư XDCB t p trung ph i b o m nguyên t c: ưu tiên v n cho các công trình tr ng i m c a Nhà nư c, các công trình xây d ng h t ng kinh t - xã h i mi n núi, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long và các công trình u tư cho lĩnh v c giáo d c - ào t o, khoa h c. B trí v n cho các công trình chuy n ti p. Ch m d t tình tr ng b trí v n u tư dàn tr i, phân tán, nh t là các công trình nhóm C. Dành v n thanh toán kh i lư ng các công trình XDCB ã hoàn thành trong năm 1997 nhưng chưa có ngu n thanh toán. B trí v n i ng cho các chương trình d án v n vay nư c ngoài, vi n tr ; ph i m b o nguyên t c các chương trình d án ư c NSNN c p phát có nhu c u v n i ng s ư c xem xét cân i vào d toán ngân sách, i v i các chương trình d án vay l i thì các ch d án ph i ch ng thu x p ngu n cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng t i ti n th c hi n d án. - B trí u tư c a ngành d u khí t l i nhu n sau thu ư c chia t Liên doanh d u khí Vi t - Xô theo t l Th tư ng Chính ph quy nh i v i năm 1998. - Ti p t c b trí u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , u tư cho nông nghi p và nông thôn, tái t o qu r ng c a NS P t các ngu n: Thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu t x s ki n thi t, thu ti n bán nhà , thu t thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng như năm 1997. - Ti p t c b trí chi th c hi n d án lòng h sông à t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n Hoà Bình, chi u tư tr l i cho khu v c kinh t Móng Cái, chi u tư tr l i cho huy n Côn o, chi th c hi n các d án IFAX như năm 1997. 2.2. i v i chi h tr v n cho doanh nghi p nhà nư c: Năm 1998 ngân sách nhà nư c th c hi n b trí h tr v n i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c quan tr ng, thi t y u, s n xu t kinh doanh phát tri n, có hi u qu n p thu cho NSNN, có lãi và ang thi u v n, các doanh nghi p làm hàng xu t khNu vào doanh nghi p làm nhi m v theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2.3. i v i chi d tr nhà nư c: Căn c vào nhi m v d tr nhà nư c ư c giao; các ngành, các ơn v có trách nhi m, ánh giá xác nh l i m c d tr hi n có c a ngành, ơn v n 31/12/1997. Trên cơ s ó d ki n m c b sung d tr t ng ch ng lo i hàng hoá, v t tư, thi t b theo quy nh làm căn c xây d ng d toán chi d tr nhà nư c năm 1998 c a ngành, ơn v .
 12. 2.4. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Chi tr giá các m t hàng chính sách ưa lên mi n núi ph c v ng bào dân t c ư c tính theo Công văn s 7464/KTTH ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph , các văn b n hư ng d n c a B , ngành liên quan v i tư ng, m t hàng, c ly v n chuy n và m c tr giá. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá báo chí, nhà xu t b n... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương c n tính toán k , xác nh rõ s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n..., m c tr cư c c th cho t ng m t hàng, con gi ng, t báo, nhà xu t b n theo úng ch quy nh. 2.5. i v i chi hành chính - s nghi p: Yêu c u ph i tính toán l p d toán chi căn c ch chi ngân sách và các ch tiêu kinh t - xã h i hi n hành ư c c p có thNm quy n ban hành, m i yêu c u b sung ch chi, i u ch nh ch tiêu kinh t - xã h i ph i ư c th c hi n úng quy nh và trư c th i gian quy t nh d toán NSNN năm 1998, m i nhu c u chi phát sinh sau th i i m quy t nh d toán ngân sách các B , a phương ph i t s p x p trong d toán ư c giao m b o. L p d toán chi i v i lĩnh v c hành chính s nghi p ph i căn c nhi m v c a ơn v và c a a phương; ng th i th c hi n s p x p l i m ng lư i cơ s , Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hoá trong các lĩnh v c này, tính toán xác nh rõ các ngu n m b o c a t ng lĩnh v c: NSNN bao g m c v n vay theo chương trình d án, các kho n thu như: h c phí, vi n phí, vi n tr , óng góp c a các t ch c và cá nhân,... - B trí chi s nghi p giáo d c ào t o trên cơ s ti p t c s p x p l i m ng lư i trư ng l p m t cách h p lý, có tính n vi c th c hi n ch trương xã h i trong lĩnh v c này, tăng t tr ng chi cho s nghi p giáo d c - ào t o so v i năm 1997 c a t ng c p ngân sách t ng bư c th c hi n Ngh quy t Trung ương II. - B trí chi s nghi p khoa h c công ngh và môi trư ng theo hư ng ưu tiên cho nghiên c u cơ b n, b trí kinh phí tri n khai th c hi n các chương trình khoa h c công ngh c p nhà nư c, tăng t tr ng chi cho lĩnh v c này t ng bư c th c hi n Ngh quy t Trung ương II. t p trung ngu n v n cho các công trình nghiên c u quan tr ng, i v i nh ng vi n nghiên c u thu c khu v c doanh nghi p c n ph i s p x p l i; yêu c u vi c xây d ng d toán năm 1998 ph i th c hi n theo Quy t nh 782/TTg ngày 24/10/1996 c a Th tư ng Chính ph . i v i các t nh, thành ph b trí chi lĩnh v c giáo d c - ào t o, nghiên c u khoa h c công ngh môi trư ng trong NS P không ư c th p hơn s ki m tra B Tài chính thông báo. - B trí chi s nghi p y t , văn hoá, thông tin, phát thanh truy n hình, th d c th thao các B , a phương, ơn v ph i rà soát ch t ch nhi m v , chương trình m b o ho t ng hi u qu , ưu tiên b trí kinh phí cho nh ng nhi m v quan tr ng; nh ng nhi m v ã có quy t nh c a Th tư ng Chính ph , nh ng nhi m v chuy n ti p c a năm 1997, nh ng nhi m v chi theo chính sách, ch quy nh.
 13. - B trí chi hành chính b o m tr lương và các kho n trích theo lương trên cơ s biên ch ư c duy t. i v i các kho n chi nghi p v thư ng xuyên b trí m c c n thi t, h t s c ti t ki m. Các kho n chi khác như mua s m, s a ch a, chi oàn ra, oàn vào... b trí theo kh năng cân i ngân sách; h n ch t i a vi c mua s m tài s n t ti n chưa c p bách; h n ch h i h p, sơ k t, t ng k t... - M c chi hành chính s nghi p c a d toán ngân sách năm 1998 t m th i áp d ng như m c chi quy nh t i Thông tư s 38 TC/NSNN ngày 18 tháng 7 năm 1996 c a B Tài chính. 2.6. i v i các chương trình qu c gia: Trên cơ s ánh giá hi u qu c a t ng chương trình n h t năm 1997, rà soát l i n i dung c a t ng chương trình, th i gian th c hi n và k t qu th c hi n (k c nhi m v và kinh phí). Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i chương trình m c tiêu qu c gia b trí d toán chi th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia trong năm 1998. IV. T CH C TH C HI N: - Năm 1998 là năm th 2 th c hi n Lu t NSNN, t l phân chia các ngu n thu gi a các c p ngân sách và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ư c n nh như năm 1997. Vì v y, UBND các c p c n hư ng d n, thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán NSNN năm 1998 theo úng quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Ch th s 416/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này m b o yêu c u c v ch t lư ng và th i gian. Sau khi giúp UBND t nh, thành ph hư ng d n và thông báo s ki m tra thu, chi ngân sách cho các ơn v c p t nh và chính quy n a phương c p dư i, S Tài chính - V t giá c n ph i h p v i C c Thu và các cơ quan có liên quan căn c vào s ki m tra ã ư c B Tài chính thông báo, tình hình và nhi m v c th v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương trong năm 1998 hình thành d toán sơ b thu, chi ngân sách năm 1998 c a a phương trình UBND t nh, thành ph cho ý ki n ch o. D toán sơ b thu, chi ngân sách năm 1998 ã có ý ki n c a UBND t nh, thành ph nêu trên là căn c S Tài chính - V t giá th o lu n t I v i B Tài chính, v i chính quy n a phương c p dư i và v i các cơ quan c p t nh. - Các B cơ quan Trung ương t ch c hư ng d n, thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán NSNN năm 1998 g i B Tài chính úng th i gian và bi u m u (có thuy t minh ính kèm) quy nh t i Thông tư 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 và Thông tư s 14 TC/NSNN ngày 28/3/1997 c a B Tài chính. Sau khi giúp B , cơ quan trung ương hư ng d n và thông báo s ki m tra thu, chi ngân sách cho các ơn v tr c thu c; các V Tài chính (ho c V có ch c năng tương ương) c a B , cơ quan trung ương căn c vào s ki m tra ã ư c B Tài chính thông báo, nhi m v và nh ng công vi c c th c a B trong năm 1998, xây d ng d toán sơ b thu, chi ngân sách trong năm 1998 c a B trình lãnh o B cho ý ki n hoàn ch nh có căn c th o lu n t I v i B Tài chính và th o lu n v i các ơn v tr c thu c.
 14. - T ng c c Thu , T ng c c u tư phát tri n, T ng c c qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p có trách nhi m hư ng d n chi ti t Thông tư này i v i các ơn v tr c thu c và t ch c công tác l p, báo cáo d toán thu chi ngân sách năm 1998 theo lĩnh v c ã ư c phân công. - B Tài chính s t ch c làm vi c th o lu n v d toán thu, chi ngân sách năm 1998 v i các B , các cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty l n như sau: t I: Th i gian kho ng ngày 25/7 n ngày 10/8/1997 làm vi c th o lu n óng góp ý ki n v d toán thu chi ngân sách năm 1998 c a các B , a phương trên cơ s d ki n sơ b như ã nêu trên. t II: Th i gian kho ng ngày 25/8 n ngày 10/9/1997 làm vi c v d toán thu chi ngân sách năm 1998 xác nh, th ng nh t m c b trí ngân sách i v i B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph (sau khi các B , cơ quan Trung ương ã t ng h p d toán ngân sách t các ơn v tr c thu c; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã t ng h p d toán ngân sách t xã, huy n và các ơn v tr c thu c t nh theo úng quy nh c a Lu t NSNN). L ch làm vi c c th , B Tài chính s thông báo sau. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản