Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp do Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2000/TT-BNN-KH Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 41/2000/TT-BNN- KH NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHI P THEO QUY T Đ NH S 242/1999/QĐ-TTG, NGÀY 30/12/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V ĐI U HÀNH XU T NH P KH U HÀNG HOÁ NĂM 2000 Đ thi hành Đi u 9, Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000. Sau khi có s tho thu n c a B Thương m i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t nh p kh u các lo i hàng hoá thu c đ i tư ng qu n lý chuyên ngành nông nghi p như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng đ i v i ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c đ i tư ng qu n lý chuyên ngành nông nghi p, g m: - Thu c, nguyên li u s n xu t thu c thú y và các ch ph m sinh h c dùng trong thú y; - Thu c và nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t; - Đ ng v t hoang dã và th c v t r ng; - Th c ăn và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi; - Phân bón; - Gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi; - Ngu n gen tr ng, v t nuôi, vi sinh v t vì m c đích trao đ i khoa h c k thu t; 2. Hàng nh p kh u ph i đáp ng yêu c u tiêu chu n ch t lư ng do Nhà nư c ban hành. Đ i v i nh ng ch ng lo i hàng hoá chưa đư c ban hành tiêu chu n ch t lư ng, th c hi n ki m tra tiêu chu n, ch t lư ng theo đăng ký c a nhà nh p kh u và ph i
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đư c s đ ng ý b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c khi nh p kh u. 3. Hàng hoá thu c đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, ki m d ch th c v t th c hi n theo các quy đ nh hi n hành c a Pháp l nh Thú y, Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t c a Nhà nư c Vi t Nam. 4. Các t ch c và cá nh n đã đăng ký mã s xu t kh u, nh p kh u và đăng ký kinh doanh các ngành hàng phù h p vì m c đích kinh doanh và m c đích khoa h c k thu t sau đây g i t t là đơn v xu t nh p kh u ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u khai báo khi nh p kh u, xu t kh u, qu n lý, s d ng hàng hoá thu c đ i tư ng qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo các quy đ nh hi n hành c a Chính ph . II. QUY Đ NH C TH : Vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c đ i tư ng qu n lý chuyên ngành nông nghi p th c hi n theo quy đ nh sau: A. Thu c, nguyên li u làm thu c thú y và các ch ph m sinh h c dùng trong thú y 1. Đ i v i các lo i thu c trong Danh m c thu c thú y đư c phép s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, lưu hành, s d ng t i Vi t Nam năm 2000 quy đ nh trong Quy t đ nh s 19/2000/QĐ-BNN/TY, ngày 3/3/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (tr các lo i vacxin) đơn v xu t nh p kh u đư c xu t kh u, nh p kh u theo nhu c u s n xu t kinh doanh. Th t c xu t kh u, nh p kh u làm t i H i quan c a kh u. 2. Nh ng lo i thu c, nguyên li u làm thu c thú y và các ch ph m sinh h c dùng trong thú y khi xu t kh u, nh p kh u ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a/ Các lo i nguyên li u và thu c chưa có tên trong "Danh m c các lo i thu c và nguyên li u thu c thú y đư c phép s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, lưu hành và s d ng t i Vi t Nam". b/ Các lo i vacxin; c/ Các lo i kháng nguyên, kháng huy t thanh dùng trong chu n đoán d ch b nh đ ng v t; d/ Các lo i vi sinh v t dùng trong thú y; đ/ Các m u thu c thú y dùng đ gi i thi u hàng, đ làm th t c th nghi m, ki m nghi m t i Vi t Nam; e/ Các lo i nguyên ki u thu c thú y là ch t ti n gây nghi n; g/ B nh ph m dùng đ ch n đoán b nh, trao đ i tư li u m u thu c thú y trong chương trình h p tác khoa h c k thu t.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B. Thu c và nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t 1. Đ i v i các lo i thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam quy đ nh trong Quy t đ nh s 33/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 3/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đơn v xu t nh p kh u đư c xu t kh u, nh p kh u theo nhu c u s n xu t kinh doanh. Th t c xu t kh u, nh p kh u làm t i H i quan c a kh u. 2. Không đư c phép nh p kh u các lo i thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam quy đ nh t i Quy t đ nh s 33/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 3/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Khi nh p kh u các lo i thu c và nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t sau đây ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a/ Các lo i thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam quy đ nh trong Quy t đ nh s 33/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 3/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; b/ Các lo i thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t chưa có tên trong Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng ho c h n ch s d ng Vi t Nam; c/ Thu c và nguyên li u thu c b o v th c v t dùng đ gi i thi u s n ph m, th nghi m, kh o nghi m Vi t Nam, d/ Các lo i côn trùng, vi sinh v t thu c lĩnh v c b o v th c v t. C. Đ ng v t hoang dã và th c v t r ng 1. C m xu t kh u vì m c đích thương m i các lo i đ ng v t hoang dã và th c v t r ng sau đây: 1.1 Các lo i đ ng v t r ng, th c v t r ng quý hi m đã đư c quy đ nh t i Ngh đ nh 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i đ ng b trư ng (nay là Chính ph ). 1.2 Các loài đ ng v t hoang dã thông thư ng, khai thác, đánh b t tr c ti p t t nhiên theo quy đ nh trong Ch th s 359/TTg ngày 29/5/1996 c a Th tư ng Chính ph . 1.3 Các lo i đ ng v t, th c v t hoang dã có t i Vi t Nam và có tên trong Ph l c I Công ư c buôn bán qu c t các loài đ ng v t, th c v t hoang dã có nguy cơ tuy t ch ng (CITES). 1.4 Các lo i đ ng v t hoang dã là thiên đ ch c a chu t theo Ch th s 09/1998/CT- TTg ngày 18/02/1998 c a Th tư ng Chính ph . 1.5. Tinh d u tr m (gió b u) và tinh d u xá x theo quy đ nh trong Quy t đ nh s 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02/03/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Các lo i đ ng v t hoang dã và th c v t r ng đư c xu t kh u khi có nh ng đi u ki n như sau: 2.1. Đ i v i các lo i đ ng v t r ng, th c v t r ng quý hi m đã đư c quy đ nh t i đi m 1.1 xu t kh u vì m c đích nghiên c u khoa h c ho c h p tác qu c t , s n ph m t th h F2 do gây nuôi, nhân gi ng phát tri n t i tr i th c hi n theo Thông tư s 04/NN/KL-TT ngày 05/02/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2.2 Các loài đ ng v t hoang dã thu c m c 1.2 nhưng do gây nuôi, nhân gi ng, phát tri n t i tr i ph i có xác nh n c a Chi c c ki m lâm s t i, bao g m c trăn, r n có ngu n g c nuôi sinh s n, nhân gi ng t i tr i nuôi ho c t i các h gia đình. CITES Vi t Nam căn c vào đó đ c p gi y phép xu t kh u. 2.3 Đ i v i loài đ ng, th c v t hoang dã thu c m c 1.3, đư c xu t kh u s n ph m t th h F2 tr đi do nhân nuôi, sinh s n t i tr i v i các đi u ki n: a/ Có tr i nuôi do CITES qu c t xác nh n; b/ Có quota do CITES qu c t xét c p; c/ CITES Vi t Nam căn c vào đó đ ti n hành làm th t c c p gi y phép xu t kh u. 3. Vi c xu t kh u các loài đ ng v t, th c v t hoang dã là thu h i s n: th c hi n theo hư ng d n c a B th y s n. 4. Nh p kh u đ ng v t hoang dã và th c v t r ng: Trư c khi nh p kh u các lo i đ ng v t hoang dã và th c v t r ng nêu m c 1.1 và 1.3 ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. D. Th c ăn và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi 1. Đ i v i hàng hoá trong Danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi đư c xu t nh p kh u vào Vi t Nam năm 2000 quy đ nh trong Quy t đ nh s 35/2000/QĐ-BNN-KNKL ngày 5/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đơn v xu t nh p kh u đư c xu t kh u, nh p kh u theo nhu c u s n xu t kinh doanh. Th t c xu t kh u, nh p kh u làm t i H i quan c a kh u. 2. Khi nh p kh u nh ng lo i chưa có tên trong Danh m c th c ăn chăn nuôi và nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi đư c nh p kh u vào Vi t Nam năm 2000 thì ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Đi u ki n b sung khi nh p kh u: Nguyên li u th c ăn có ngu n g c t th c v t c i mã di truy n ph i đư c th hi n trên nhãn, mác, bao bì. Đ. Phân bón 1. Đ i v i nh ng lo i phân bón trong Danh m c đư c s d ng và lưu thông t i Vi t Nam quy đ nh trong Quy t đ nh s 123/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 8 năm 1998, Quy t đ nh sô 219/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/1998 v b sung các lo i phân bón vào Danh m c các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông t i Vi t Nam
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. và Quy t đ nh s 12/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/2/2000 v b sung các lo i phân bón vào Danh m c các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông t i Vi t Nam, vi c nh p kh u th c hi n theo Quy t đ nh s 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Công văn s 192/CV-KTTH ngày 29/2/2000 c a Th tư ng Chính ph . 2. Đ i v i nh ng lo i phân bón chưa qua kh o nghi m, th nghi m khi nh p kh u ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. E. Gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi Vi c xu t, nh p kh u t t c các gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c khi làm th t c xu t kh u, nh p kh u t i H i quan c a kh u. G. Ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t vì m c đích trao đ i khoa h c k thu t T t c cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t là ngu n gen ph c v cho nghiên c u, th nghi m vì m c đích trao đ i khoa h c k thu t khi xu t nh p kh u ph i có ý ki n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. III. TI P NH N VÀ GI I QUY T H SƠ 1. Đơn v xu t nh p kh u có nhu c u xu t kh u, nh p kh u g i h sơ v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ đư c xem xét gi i quy t. H sơ g i theo các đ a ch sau: a) Đi m 2 (Kho n A, M c II): g i v C c Thú y - phư ng Phương Mai, Đ ng Đa, Hà N i; Đi n tho i: 8696788, Fax: 8691311 ho c cơ quan thư ng tr c C c Thú y t i TP. H Chí Minh - 521 Hoàng văn Th , qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh; Đi n tho i: 8444024. Fax: 8569050. b) Đi m 3 (Kho n B, M c II): g i v C c B o v th c v t - 149 Ph H Đ c Di, Đ ng Đa, Hà N i; Đi n tho i: 8574663, Fax: 5530043 ho c đ i di n C c t i TP. H Chí Minh - 28 M c Đ nh Chi, Qu n 1, TP. H Chí Minh; Đi n tho i: 8221413, Fax: 8244187. c) Đi m 2 và 4 (Kho n C, M c II): g i v C c Ki m lâm - s 2 Ng c Hà, Ba Đình, Hà N i, Đi n tho i 7335674, Fax: 7335685. d) Kho n E (M c II), Đi m 2 và 3 (Kho n D, M c II): G i v C c Khuy n nông và Khuy n lâm - s 2 Ng c Hà, Ba đình Hà N i; Đi n tho i 8432955, Fax: 8433811 e) Kho n G (M c II), Đi m 2 (Kho n Đ, M c II: g i V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m - s 2 ph Ng c Hà, Ba đình, Hà N i, Đi n tho i: 8237534, Fax: 8433637. 2. Các đơn v xu t nh p kh u liên h v i các cơ quan nói trên đ đư c hư ng d n chi ti t v h sơ đăng ký t ng lo i ngành hàng xu t kh u và nh p kh u.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Trong th i gian 7 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s có văn b n tr l i. IV. T CH C TH C HI N Đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo n i dung Thông tư này đ n các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý đ th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n đ phát sinh thì ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ k p th i s a đ i, b sung cho phù h p. Thông tư này thay th các văn b n hư ng d n v xu t kh u, nh p kh u trư c đây đ i v i các m t hàng thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p. Đ i v i các lô hàng hoá thu c đ i tư ng nêu trên k t ngày 01/04/2000 đư c th c hi n theo Thông tư này. Cao Đ c Phát (Đã ký) DANH M C VĂN B N G I KÈM THEO THÔNG TƯ S ........ "Hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p" 1. Thu c thú y (2): - Quy t đ nh s 19/2000-QĐ-BNN-TY, ngày 03 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Danh m c thu c thú y đư c phép s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, lưu hành, s d ng t i Vi t Nam năm 2000. - Quy t đ nh s 57/1999/QĐ-BNN-TY ngày 30/3/1999 v Danh m c thu c thú y đư c phép s n xu t. xu t kh u, nh p kh u, lưu hành, s d ng t i Vi t Nam năm 1999. 2. Thu c b o v th c v t (1): - Quy t đ nh s 33/2000/QĐ-BNN-BVTV, ngày 3/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam. 3. Đ ng v t hoang dã và th c v t r ng (3):
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ngh đ nh s 18-HĐBT, ngày 17/1/1992 c a H i đ ng B trư ng v vi c quy đ nh danh m c th c v t r ng, đ ng v t quý hi m và ch đ qu n lý, b o v . - Thông tư s 04 NN/KL-TT, ngày 5/2/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 02/CP, ngày 5/1/1995 c a Chính ph quy đ nh v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh thương m i và hàng hoá d ch v kinh doanh thương m i có đi u ki n th trư ng trong nư c. - Ch th s 09/1998/TC-TTg, ngày 18/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp c p bách di t tr chu t b o v mùa màng. 4. Th c ăn chăn nuôi: - Quy t đ nh s 35/2000/QĐ-BNN-KNKL, ngày 5/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm TACN đư c xu t kh u, nh p kh u vào Vi t Nam năm 2000. 5. Phân bón: - Quy t đ nh s 123/1998/QĐ/BNN-KHCN, ngày 25/8/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành danh m c các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông Vi t Nam. - Quy t đ nh s 219/1998/QĐ-BNN-KHCN, ngày 30/12/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c b sung 128 lo i phân bón vào danh m c các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông Vi t Nam. - Quy t đ nh s 12/2000/QĐ-BNN-KHCN, ngày 15/02/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c b sung các lo i phân bón vào danh m c các lo i phân bón đư c s d ng vào lưu thông Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản