Thông tư số 41/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
32
lượt xem
3
download

Thông tư số 41/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 41/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 41/2002/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH THU Đ I V I CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c các Lu t, Pháp l nh v thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các Ngh đ nh c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành các Lu t, pháp l nh thu ; Căn c qui đ nh t i Đi u 28 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách thu đ i v i các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c như sau: I. CÁC QUI Đ NH CHUNG 1. Các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (dư i đây g i chung là các d án ODA), đư c c p có th m quy n phê duy t, th c hi n nghĩa v thu theo qui đ nh c a các văn b n pháp lu t v thu như hư ng d n t i M c II, Thông tư này. 2. Kho n lãi ti n vay t ngu n ODA vay, tr cho các nhà tài tr theo các đi u ư c qu c t v ODA, không thu c di n ch u thu thu nh p doanh nghi p qui đ nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 3. Trư ng h p t i đi u ư c qu c t (k c đi u ư c qu c t v ODA) mà Chính ph Vi t Nam ký k t ho c tham gia có qui đ nh v thu liên quan đ n vi c th c hi n m t d án ODA c th , mà các quy đ nh v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này, thì vi c áp d ng chính sách thu đ i v i d án ODA đó th c hi n theo các đi u ư c qu c t đã ký k t. Trong quá trình d th o, đàm phán đi u ư c qu c t khung v ODA ho c đi u ư c qu c t c th v ODA có các qui đ nh v thu trái v i qui đ nh hi n hành thì B K ho ch và Đ u tư ho c cơ quan ch trì đàm phán ph i l y ý ki n c a B Tài chính b ng văn b n trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ký k t v i nhà tài tr .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Trư ng h p có s s a đ i, b sung ho c thay th c a các văn b n liên quan đ n vi c áp d ng chính sách thu đ i v i các d án ODA nêu t i Thông tư này thì vi c áp d ng chính sách thu đ i v i các d án ODA th c hi n theo qui đ nh c a các văn b n đã đư c s a đ i, b sung ho c thay th . 5. Các t ng đư c đ nh nghĩa t i Đi u 5 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP, đư c s d ng t i Thông tư này có nghĩa như đã đư c đ nh nghĩa t i Đi u 5 c a Quy ch nêu trên. Ngoài ra, trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: - "Nhà th u chính" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c Vi t Nam tr c ti p ký h p đ ng v i ch d án ODA đ xây l p công trình ho c cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. - "Nhà th u nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ký h p đ ng v i ch d án ODA đ xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. - "Nhà th u ph nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ký h p đ ng v i nhà th u chính đ th c hi n m t ph n công vi c c a h p đ ng Nhà th u chính ký v i ch d án ODA. II. CÁC LO I THU ÁP D NG 1. Thu nh p kh u: Ch d án ODA nh p kh u hàng hoá thu c đ i tư ng ch u thu nh p kh u đ th c hi n d án ODA ph i n p thu nh p kh u theo qui đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 và Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 (nêu trên) và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p đư c ưu đãi mi n thu nh p kh u nêu t i M c III, Thông tư này. 2. Thu tiêu th đ c bi t: Ch d án ODA nh p kh u hàng hoá, mua hàng hoá, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t đ th c hi n d án ODA ph i tr thu tiêu th đ c bi t theo qui đ nh c a Lu t thu tiêu th đ c bi t, Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t, Thông tư 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p đư c ưu đãi mi n thu tiêu th đ c bi t nêu t i M c III, Thông tư này. 3. Thu giá tr gia tăng:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch d án ODA nh p kh u hàng hoá ho c mua hàng hoá, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu giá tr gia tăng đ th c hi n d án ODA ph i tr thu giá tr gia tăng theo qui đ nh c a Lu t thu giá tr gia tăng, Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p đư c hư ng ưu đãi v thu giá tr gia tăng nêu t i M c III, Thông tư này. 4. Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao: Các cá nhân ngư i Vi t nam và ngư i nư c ngoài làm vi c cho Ban qu n lý d án ODA, làm vi c cho các nhà th u chính, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n các công vi c xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho các d án ODA, th c hi n n p thu thu nh p cá nhân theo qui đ nh t i Pháp l nh thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao s 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001, Ngh đ nh s 78/2001/NĐ- CP ngày 23/10/2001 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao, Thông tư s 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 78/2001/NĐ-CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr trư ng h p đư c ưu đãi v thu thu nh p cá nhân nêu t i M c III, Thông tư này. 5. Thu đ i v i nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho các d án ODA: Nhà th u chính nư c ngoài ho c nhà th u ph nư c ngoài th c hi n nghĩa v thu như hư ng d n t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u nư c ngoài t i Vi t Nam và Thông tư s 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 c a B Tài chính s a đ i b sung Thông tư 169/1998/TT-BTC. III. CÁC ƯU ĐÃI V THU Đ I V I D ÁN ODA 1. Đ i v i d án ODA không hoàn l i: 1.1. Thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng (GTGT), thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) đ i v i hàng hoá nh p kh u: Ch d án ODA không hoàn l i tr c ti p nh p kh u ho c u thác nh p kh u đư c mi n thu nh p kh u, k c thu chênh l ch giá (ho c ph thu) đ i v i m t s m t hàng nh p kh u (n u có), không ph i tr thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t (n u có) theo qui đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu tiêu th đ c bi t và các văn b n hư ng d n hi n hành đ i v i hàng hoá nh p kh u đ th c hi n d án ODA không hoàn l i. H sơ xu t trình v i cơ quan h i quan nơi nh p kh u hàng hoá bao g m: - Công văn đ ngh c a ch d án; - Quy t đ nh c a c p có th m quy n v vi c phê duy t d án s d ng ngu n ODA không hoàn l i (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c a ch d án). Trư ng h p hàng hoá nh p kh u nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p kh u đ u tiên; - Văn b n xác nh n hàng vi n tr không hoàn l i c a B Tài chính; - H p đ ng nh p kh u, ho c u thác nh p kh u hàng hoá, trong đó ghi rõ hàng hoá nh p kh u b ng ngu n ODA không hoàn l i (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án). Trư ng h p hàng hoá nh p kh u nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p kh u đ u tiên; - T khai hàng hoá nh p kh u, xu t kh u. T ng c c h i quan t ch c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u và không tính thu GTGT, thu tiêu th đ c bi t (n u có) đ i v i hàng hoá nh p kh u đ th c hi n d án ODA không hoàn l i. 1.2. Thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá, d ch v mua t i Vi t Nam: Ch d án ODA không hoàn l i đư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng đã tr khi tr c ti p mua hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT t i Vi t Nam đ th c hi n d án ODA không hoàn l i như hư ng d n t i đi m 3, M c IV, Thông tư này. Nhà th u chính (không phân bi t là đ i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr hay phương pháp tr c ti p), khi xây l p công trình ho c cung c p hàng hoá, d ch v cho các ch d án ODA không hoàn l i, không ph i tính thu GTGT đ u ra và đư c hoàn l i s thu GTGT đ u vào đã tr khi mua hàng hoá, d ch v dùng đ xây l p công trình ho c s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v cung c p cho ch d án ODA không hoàn l i như hư ng d n t i đi m 3, M c IV, Thông tư này. Ch d án ODA không hoàn l i đư c mua xe ô tô t i các c a hàng bán mi n thu theo đ nh m c do B K ho ch và Đ u tư ban hành đ s d ng cho d án không ph i n p thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng và thu tiêu th đ c bi t (n u có). 2. Đ i v i d án ODA vay ưu đãi: 2.1. Thu nh p kh u: Trư ng h p ch d án ODA vay ưu đãi đ u tư vào các lĩnh v c, ngành ngh , đ a đi m thu c đ i tư ng khuy n khích đ u tư theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c, đư c mi n thu nh p kh u đ i v i hàng hoá dư i đây, thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c ho c s n xu t đư c nhưng chưa đáp ng đư c yêu c u ch t lư ng, theo qui đ nh t i Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c và các văn b n hư ng d n thi hành: - Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), nh p kh u đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p ho c m r ng qui mô đ u tư, đ i m i công ngh ; - Phương ti n v n chuy n chuyên dùng đưa đón công nhân.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2. Thu giá tr gia tăng (GTGT): 2.2.1. Ch d án ODA vay ưu đãi không ph i tr thu GTGT đ i v i hàng hoá, d ch v nh p kh u ho c mua t i th trư ng Vi t Nam thu c di n không ch u thu GTGT qui đ nh t i Đi u 4 Lu t thu giá tr gia tăng, Đi u 4 Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT, hư ng d n t i M c II, Ph n A, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.2.2. Ch d án ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát toàn b , ho c ch d án ODA đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát m t ph n và m t ph n cho vay l i, đư c phê duy t trư c ngày 29/5/2001 (là ngày Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP có hi u l c thi hành) đư c hoàn l i s thu GTGT đã tr khi mua hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT đ th c hi n d án ODA như hư ng d n t i đi m 3, M c IV, Thông tư này. Trư ng h p ch d án ODA giao th u cho các nhà th u chính (không phân bi t nhà th u chính là đ i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr hay phương pháp tr c ti p) th c hi n xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA theo giá không có thu GTGT thì nhà th u chính không tính thu GTGT đ u ra khi l p hoá đơn thanh toán v i ch d án nhưng đư c hoàn l i s thu GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng đ xây d ng công trình ho c s n xu t hàng hoá, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu GTGT, cung c p theo h p đ ng ký v i ch d án ODA như hư ng d n t i đi m 3, M c IV, Thông tư này. 2.2.3. Các d án ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c cho vay l i, các d án ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát m t ph n và m t ph n cho vay l i, đư c phê duy t k t ngày 29/5/2001 tr đi (là ngày Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP có hi u l c thi hành) th c hi n kê khai, n p thu GTGT ho c hoàn thu GTGT như qui đ nh t i Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.3. Ghi thu, ghi chi thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu GTGT đ i v i hàng hoá nh p kh u: Ch d án s d ng v n ODA vay ưu đãi đư c c p có th m quy n phê duy t c p phát v n đ i ng đ n p thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t dư i hình th c ghi thu, ghi chi đ i v i hàng hóa do ch d án tr c ti p nh p kh u ho c u thác nh p kh u đ th c hi n d án ODA, l p h sơ đ ngh ghi thu, ghi chi và g i B Tài chính. H sơ đ ngh ghi thu, ghi chi bao g m: - Công văn đ ngh c a ch d án ghi rõ: s lư ng, giá tr hàng hoá nh p kh u, s thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng đ ngh ghi thu, ghi chi; Đ i v i l n đ ngh ghi thu, ghi chi đ u tiên, đ ngh b sung công văn đ ngh ghi thu, ghi chi c a cơ quan ch qu n d án. - Quy t đ nh phê duy t d án ODA c a cơ quan có th m quy n (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n đ u tiên;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Văn b n c a cơ quan có th m quy n cho phép ghi thu, ghi chi thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá nh p kh u c a d án (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n đ u tiên; - H p đ ng nh p kh u ho c u thác nh p kh u hàng hoá (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n đ u tiên; - T khai hàng hoá nh p kh u, xu t kh u (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án); - Thông báo n p thu c a cơ quan h i quan. Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n đư c thông báo thu c a cơ quan h i quan, ch d án ph i g i h sơ nêu trên đ n cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n đ y đ h sơ, cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án th c hi n th t c ghi thu, ghi chi ngân sách. Trư ng h p h sơ không đ y đ , trong vòng 3 ngày làm vi c, cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án thông báo b ng văn b n cho ch d án đ b sung h sơ. Căn c ch ng t ghi thu, ghi chi c a B Tài chính, S Tài chính v t giá đ a phương th c hi n h ch toán thu ngân sách đ a phương t ngân sách trung ương c p b sung, ghi chi c p v n đ u tư cho d án theo qui đ nh hi n hành. Không th c hi n ghi thu, ghi chi ngân sách đ i v i các kho n ph t do vi ph m v kê khai, n p thu . Ch d án có trách nhi m h ch toán s thu đư c ghi thu, ghi chi theo đúng qui đ nh hi n hành. Các d án c p nư c s d ng ngu n ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c cho vay l i, th c hi n ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c đ i v i thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng như hư ng d n t i Thông tư s 28/2001/TT-BTC ngày 3/5/2001 c a B Tài chính. 3. Truy n p thu : 3.1. Hàng hoá nh p kh u ho c mua t i c a hàng mi n thu đ th c hi n d án ODA đư c mi n thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t nêu t i Đi m 1.1, Đi m 2.1, M c III, Thông tư này n u s d ng vào m c đích khác v i m c đích đư c mi n thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i đư c B Thương m i cho phép. Ch d án ph i truy n p thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t đã đư c mi n. H sơ, th t c truy n p thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t th c hi n như hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hư ng d n t i Thông tư 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t. 3.2. Hàng hoá thu c đ i tư ng ch u thu GTGT, nh p kh u đ th c hi n d án ODA nhưng ch d án không ph i tr thu GTGT ho c hàng hoá thu c đ i tư ng ch u thu GTGT nh p kh u ho c mua t i th trư ng Vi t nam nhưng ch d án đã đư c hoàn thu GTGT, n u như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i n p thu GTGT và các lo i thu khác theo qui đ nh hi n hành. Riêng các d án ODA mà ch d án là các cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, không kinh doanh, khi như ng bán hàng hoá t i th trư ng Vi t Nam, ch d án đ ngh cơ quan thu cung c p hoá đơn l đ xu t cho đ i tư ng mua hàng, đ ng th i g i liên 3 c a hoá đơn cho cơ quan thu đ theo dõi vi c s d ng hoá đơn, trên hoá đơn ghi đ y đ giá tr hàng hoá, thu su t thu GTGT, s thu GTGT. Ch d án th c hi n kê khai n p thu theo qui đ nh hi n hành; khi bán hàng hoá do thanh lý tài s n, ch d án ph i có quy t đ nh bán tài s n như hư ng d n t i Thông tư 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính và đ ngh cơ quan thu cung c p hoá đơn l đ xu t cho đ i tư ng mua hàng, đ ng th i g i liên 3 c a hoá đơn cho cơ quan thu đ theo dõi vi c s d ng hoá đơn, trên hoá đơn không ghi dòng thu su t thu GTGT và s thu GTGT. Ch d án không ph i n p thu GTGT nhưng ph i n p các lo i thu khác liên quan khi thanh lý tài s n. 4. Mi n thu , phí đ i v i chuyên gia nư c ngoài làm vi c cho các d án ODA: Trư ng h p cá nhân là ngư i nư c ngoài đư c B K ho ch và Đ u tư c p gi y xác nh n là chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA, thu c đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi v thu , phí theo qui đ nh c a Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph thì đư c mi n thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu GTGT, l phí trư c b và thu thu nh p cá nhân như hư ng d n t i Thông tư s 52/2000/TT- BTC ngày 5/6/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu , l phí đ i v i chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA. 5. Thu nh p kh u, thu xu t kh u, thu giá tr gia tăng đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nhà th u nư c ngoài nh p kh u dư i hình th c t m nh p kh u, tái xu t kh u đ ph c v thi công công trình c a các d án ODA: Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i do các nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài nh p kh u theo phương th c t m nh p tái xu t đ ph c v thi công công trình c a các d án ODA đư c mi n thu nh p kh u, thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng khi nh p kh u trong th i h n thi công công trình c a d án ODA và đư c mi n thu xu t kh u khi tái xu t. H sơ xu t trình v i cơ quan h i quan nơi nh p kh u máy móc, thi t b , phương ti n v n t i bao g m: - Công văn đ ngh c a nhà th u;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H p đ ng xây d ng công trình ký v i ch d án ODA (b n sao có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a nhà th u). Trư ng h p máy móc, thi t b nh p kh u nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p kh u đ u tiên; - B ng t ng h p máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c n thi t cho vi c thi công c a d án ODA, có xác nh n c a ch d án trong đó ghi rõ nhà th u nh p kh u đ ph c v thi công d án s d ng ngu n ODA; - Công văn c a B Thương m i cho phép t m nh p, tái xu t; - T khai hàng hoá nh p kh u, xu t kh u. Nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài ph i tái xu t máy móc, thi t b , phương ti n v n t i khi hoàn thành công trình, n u như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i đư c B Thương m i ch p thu n và ph i n p thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t (n u có) và các lo i thu khác theo qui đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành. T ng c c H i quan t ch c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u, không tính thu giá tr gia tăng đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nhà th u nư c ngoài t m nh p kh u đ ph c v thi công công trình và mi n thu xu t kh u khi tái xu t. Riêng đ i v i xe ô tô dư i 24 ch ng i và xe thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng tương đương xe dư i 24 ch ng i không áp d ng hình th c t m nh p tái xu t. Các Nhà th u nư c ngoài có nhu c u nh p kh u vào Vi t nam đ s d ng ph i n p thu nh p kh u và thu tiêu th đ c bi t theo Lu t đ nh. Khi hoàn thành vi c thi công công trình các Nhà th u nư c ngoài ph i tái xu t ra nư c ngoài s xe đã nh p và đư c hoàn l i thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t đã n p. M c hoàn thu và th t c hoàn thu đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư s 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính. IV. T CH C TH C HI N 1. Cung c p tài li u ph c v qu n lý thu d án ODA: Trong quá trình th c hi n d án ODA, khi g i các báo cáo đ nh kỳ (báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm và báo cáo k t thúc) như hư ng d n t i Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, Ban qu n lý d án g i thêm m t b n báo cáo cho cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng đi u hành d án và cơ quan thu nơi có công trình xây d ng c a d án ODA (đ i v i trư ng h p công trình xây d ng c a d án ODA đ a phương khác v i đ a phương đ t văn phòng đi u hành d án ODA). Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi ký h p đ ng xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v v i các nhà th u chính, các ch d án ph i g i 1 b n sao h p đ ng (có đóng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n c a ch d án) cho cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng đi u hành d án và cơ quan thu nơi có công trình xây d ng c a d án ODA (đ i v i trư ng h p công trình xây d ng c a d án ODA đ a phương khác v i đ a phương đ t văn phòng đi u hành d án ODA).
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Xác đ nh hình th c cung c p ODA và chính sách thu áp d ng: Căn c đ áp d ng chính sách thu và hoàn thu GTGT như hư ng d n t i Thông tư này là quy t đ nh phê duy t d án ODA c a cơ quan có th m quy n và hư ng d n hình th c cung c p ODA t i đi m 1.2, M c I Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và Đ u tư. Trư ng h p t i quy t đ nh đ u tư không ghi rõ hình th c cung c p ODA là ODA không hoàn l i ho c ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát toàn b , thì ch d án ho c nhà th u chính ph i b sung văn b n c a cơ quan ban hành quy t đ nh đ u tư xác đ nh rõ hình th c cung c p ODA c a d án. Riêng đ i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư, B K ho ch và Đ u tư s xác nh n hình th c cung c p ODA c a d án. Trư ng h p d án s d ng v n ODA vay ưu đãi nhưng có m t ph n là v n ODA không hoàn l i đư c tài tr theo văn b n riêng ký v i nhà tài tr thì vi c áp d ng chính sách thu đư c th c hi n riêng r cho t ng b ph n c a d án theo t ng văn b n v hình th c cung c p ODA c a d án. 3. Hoàn thu GTGT đ i v i d án ODA vi n tr không hoàn l i và d án ODA vay ưu đãi thu c di n đư c hoàn thu GTGT: 3.1. Th t c đăng ký c p mã s thu : - Đ i v i nhà th u chính: Nhà th u chính trong nư c s d ng mã s thu đã đư c c p đ giao d ch và làm th t c hoàn thu GTGT ho c đ ngh cơ quan thu c p mã s đ i v i đơn v ph thu c đ giao d ch và hoàn thu GTGT đ i v i ho t đ ng xây l p công trình, cung c p hàng hóa, d ch v cho d án ODA. Nhà th u chính nư c ngoài đang kinh doanh t i Vi t nam, đã đư c c p mã s thu , đư c ti p t c s d ng mã s thu đó khi làm th t c hoàn thu . Trư ng h p nhà th u chính nư c ngoài đã đư c c p mã s thu , nhưng kinh doanh t i Vi t Nam theo nhi u h p đ ng thì đ ngh cơ quan thu c p mã s thu đ i v i đơn v ph thu c đ s d ng trong các giao d ch mua bán và trong vi c hoàn thu GTGT đ i v i ho t đ ng xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. Nhà th u nư c ngoài l n đ u tiên t i kinh doanh t i Vi t nam ho c đang kinh doanh t i Vi t nam nhưng chưa đư c c p mã s thu (các nhà th u đang kê khai, n p thu thông qua các t ch c, cá nhân Vi t nam b ng bi n pháp kh u tr thu ) ph i l p h sơ g i cơ quan thu đ a phương nơi đ t Văn phòng đi u hành (đ i v i các nhà th u đã có Văn phòng đi u hành) ho c cơ quan thu đ a phương nơi xây d ng công trình theo m u s 04-ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính, đ đư c c p mã s thu . Trư ng h p nhà th u chính là liên danh gi a nhi u bên và m i bên th c hi n các ph n công vi c riêng bi t, các bên t phát hành hoá đơn đ i v i ph n doanh thu thu đư c c a mình thì cơ quan thu c p mã s thu cho t ng thành viên c a liên danh (n u chưa đư c c p mã s thu ). Trư ng h p các bên liên danh theo h p đ ng phân chia thu nh p thì cơ quan thu c p mã s thu cho bên liên danh ch u trách nhi m h ch toán chung k t qu kinh doanh c a liên danh (n u chưa đư c c p mã s thu ) đ đư c hoàn
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu GTGT. Trư ng h p các bên liên danh theo h p đ ng phân chia doanh thu thì cơ quan thu c p mã s thu cho bên liên danh ch u trách nhi m phát hành hoá đơn cho ch d án đ đư c hoàn thu GTGT. Trư ng h p các bên liên danh thành l p ra ban đi u hành liên danh, Ban đi u hành th c hi n h ch toán k toán, có tài kho n t i ngân hàng và ch u trách nhi m phát hành hoá đơn và nh n thanh toán t ch d án thì cơ quan thu c p mã s thu cho ban đi u hành d án đ đư c hoàn thu giá tr gia tăng. Các bên tham gia liên danh phát hành hoá đơn có thu giá tr gia tăng khi nh n đư c thanh toán t ban đi u hành liên danh. - Đ i v i các Ch d án: Ch d án đã đăng ký mã s thu , s d ng mã s đó khi giao d ch và làm th t c hoàn thu giá tr gia tăng. Đ i v i các ch d án m i thành l p, trong vòng 10 ngày k t khi nh n đư c Quy t đ nh đ u tư c a cơ quan có th m quy n, ch d án l p h sơ đăng ký mã s thu v i cơ quan thu nơi đ t Văn phòng đi u hành d án như hư ng d n t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính. Trư ng h p Ch d án đã đăng ký mã s thu nhưng u quy n cho m t đơn v (Ban qu n lý d án) ch u trách nhi m qu n lý và th c hi n h ch toán riêng kho n thu GTGT đ u vào phát sinh trong quá trình đ u tư d án b ng ngu n ODA, cơ quan thu th c hi n c p mã s thu áp d ng đ i v i đơn v ph thu c cho đơn v đư c ch d án u quy n. 3.2. H sơ hoàn thu giá tr gia tăng: H sơ, th t c hoàn thu GTGT th c hi n như hư ng d n t i đi m 3, M c II, Ph n D, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. Trách nhi m c a đ i tư ng đư c hoàn thu GTGT, th m quy n, trình t hoàn thu GTGT th c hi n như hư ng d n t i M c III, M c IV, Ph n D, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. 3.3. Đ a đi m hoàn thu giá tr gia tăng: - Đ i v i ch d án: t i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi đ t văn phòng đi u hành c a d án. - Đ i v i nhà th u chính: t i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi đ t văn phòng đi u hành c a nhà th u chính (đ i v i nhà th u có văn phòng đi u hành) ho c C c thu nơi xây l p công trình. 3.4. Qui trình hoàn thu giá tr gia tăng: - Ch d án, nhà th u chính thu c đ i tư ng đư c hoàn thu giá tr gia tăng, l p h sơ đ ngh hoàn thu GTGT ngay sau khi nh n đư c hoá đơn thanh toán đ i v i các trư ng h p vi c thanh toán đư c ti n hành theo đ nh kỳ mà th i gian cách quãng gi a các l n thanh toán dài hơn 1 tháng, ho c l p h sơ hoàn thu theo đ nh kỳ ít nh t 1 tháng m t l n nhưng s ngày cách quãng gi a các kỳ không dư i 10 ngày theo l ch (ch d án ho c nhà th u chính ph i đăng ký trư c v i cơ quan thu v th i gian bi u n p h sơ hoàn thu ). Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n đ y đ h sơ đ
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngh hoàn thu , cơ quan thu xem xét và ra quy t đ nh hoàn thu giá tr gia tăng. Trư ng h p ph i b sung h sơ đ ngh hoàn thu giá tr gia tăng thì trong vòng 3 ngày làm vi c, cơ quan thu ph i có văn b n thông báo cho ch d án ho c nhà th u chính. - Đ i v i d án s d ng ngu n ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát thu c di n đư c hoàn thu GTGT: trư ng h p hoàn thu cho nhà th u chính thì h sơ hoàn thu GTGT c a nhà th u chính ph i có ý ki n xác nh n c a Ch d án v s thu GTGT đư c hoàn trư c khi g i h sơ hoàn thu cho cơ quan thu . Trư ng h p nhà th u kê khai bao g m c thu GTGT đ u vào không dùng đ xây d ng công trình s d ng v n ODA ho c không dùng đ s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu GTGT, cung c p cho d án ODA thì ch d án ph i có ý ki n ngay t i h sơ hoàn thu đ xác đ nh chính xác s thu GTGT đư c hoàn. - Cơ quan thu không hoàn thu đ i v i trư ng h p ch d án tr c ti p nh p kh u hàng hoá thu c đ i tư ng ch u thu GTGT nhưng s thu GTGT khâu nh p kh u đã đư c ghi thu, ghi chi. - Khi ban hành quy t đ nh hoàn thu , ngoài các liên ch ng t đư c luân chuy n như hư ng d n t i m u s 14/GTGT "Quy t đ nh hoàn thu giá tr gia tăng" ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính, cơ quan thu ph i g i thêm m t liên cho ch d án. Riêng đ i v i các d án s d ng v n ODA vay ưu đãi đư c Ngân sách Nhà nư c c p phát thu c di n đư c hoàn thu GTGT, ngoài các liên nêu trên, Cơ quan thu g i m t liên cho B Tài chính (V đ u tư) đ làm th t c ghi tăng v n đ u tư như hư ng d n t i Thông tư 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, h ch toán v n hoàn thu giá tr giá tăng cho các d án s d ng ngu n ODA. - Trư ng h p ch d án đư c ngân sách c p phát t ngu n v n đ i ng đ n p thu GTGT thì khi đư c hoàn thu GTGT, ch d án ph i n p tr ngân sách nhà nư c như hư ng d n t i Thông tư s 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, h ch toán v n hoàn thu giá tr gia tăng cho các d án ODA. - Sau khi hoàn thu giá tr gia tăng, trư ng h p phát hi n các nghi v n c n ph i ki m tra, thanh tra sau hoàn thu , cơ quan thu ra quy t đ nh ki m tra, thanh tra. Vi c ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m v hoàn thu giá tr gia tăng th c hi n theo qui đ nh hi n hành. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các hư ng d n trư c đây v thu áp d ng đ i v i các d án ODA c a B Tài chính trái v i hư ng d n t i Thông tư này đ u bãi b . Vũ Văn Ninh (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản