Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện NĐ 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
33
lượt xem
1
download

Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện NĐ 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 425/1999/tt-bgtvt về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện nđ 56/1999/nđ-cp của cp về "quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của cp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện NĐ 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 425/1999/TT-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 425/1999/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 56/1998/N -CP C A CHÍNH PH V "QUY NNH CÁC HÌNH TH C, I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A CHÍNH PH , CÁC B CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH ; C TH HOÁ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG HUÂN CHƯƠNG LAO NG" TRONG NGÀNH GTVT Căn c Ngh nh 56/1998/N -CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph ban hành "Quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ; c th hoá tiêu chu n khen thư ng Huân chương Lao ng". Ngày 17/9/1998 Vi n Thi ua khen thư ng Nhà nư c ã có văn b n s 432/T KT và B Tài chính ã có thông tư s 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999, hư ng d n c th m t s i m c a Ngh nh 56. vi c th c hi n Ngh nh c a Chính ph ư c th ng nh t trong toàn ngành, B GTVT hư ng d n và c th hoá vi c th c hi n Ngh nh trên c a Chính ph như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Công tác khen thư ng ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, k p th i; Bình xét công khai, công b ng, dân ch và d a trên các tiêu chuNn thi ua. 2- Chú tr ng khen thư ng các i tư ng là cá nhân, t p th nh , các thành tích t xu t, các nhi m v tr ng tâm trong t ng th i kỳ. 3- Ch khen thư ng thành tích hàng năm cho các ơn v , cá nhân có t ch c phong trào thi ua và có sơ k t, t ng k t phong trào thi ua. 4- K t qu khen thư ng thành tích t xu t ư c xem xét khi xét khen thư ng thành tích toàn di n hàng năm cũng như t ng giai o n. 5- M i hình th c khen thu ng có th ư c t ng nhi u l n cho m t i tư ng n u thành tích các giai o n là tương ương. 6- Các hình th c khen thư ng g m: danh hi u thi ua (lao ng gi i, chi n s thi ua, t p th lao ng gi i, t p th lao ng xu t s c); gi y khen, b ng khen, c thi ua, huân chương lao ng các h ng. M i hình th c ư c khen thư ng cho m t thành tích tương x ng.
 2. 7- Trong cùng m t năm ho c cùng m t th i i m xét khen thư ng, n u thành tích c a t p th và cá nhân t tiêu chuNn nhi u hình th c khen thư ng thì ch khen thư ng m t hình th c cao nh t. Ví d : m t ngư i cùng m t lúc v a tiêu chuNn khen thư ng danh hi u "Chi n s thi ua cơ s " v a tiêu chuNn khen thư ng danh hi u "Chi n s thi ua Ngành GTVT" thì năm ó ch khen thư ng danh hi u "Chi n s thi ua Ngành GTVT". Quy nh trên cũng áp d ng tương t cho các hình th c khen thư ng: gi y khen, b ng khen B GTVT, b ng khen Chính ph , c thi ua các lo i. 8- Khen thư ng tinh th n i ôi v i khen thư ng v t ch t. 9- Khen thư ng c a c p nào do Th trư ng cơ quan ơn v c p ó quy t nh theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng cùng c p. 10- Các hình th c khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n; khen thư ng theo thông tư 38 TT/TW; khen thư ng Huân chương c l p, Huân chương H Chí Minh, Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công, Chi n công; phong t ng các danh hi u vinh d Nhà nư c v n th c hi n theo các quy nh hi n hành. 11- i tư ng khen thư ng là " ơn v cơ s " ư c hi u th ng nh t như sau: i v i t ch c kinh t là ơn v h ch toán c l p. i v i các ơn v s nghi p là nh ng ơn v có tư cách pháp nhân có con d u riêng như các Trư ng, Vi n nghiên c u, B nh vi n, Trung tâm v.v... - i tư ng "T p th nh " ư c hi u th ng nh t: là ơn v thành viên trong ơn v cơ s như: phòng, ban, t , i s n xu t, phân xư ng, khoa v.v... - i tư ng "c p trên cơ s " trong Ngành GTVT ư c hi u th ng nh t g m các ơn v sau: C c ư ng b VN , C c Hàng h i VN, C c ư ng sông VN, C c ăng ki m VN, Liên hi p ư ng s t VN, các T ng Công ty thành l p theo Q 91/TTg và 90/TTg, S Y t GTVT. 12- Các hi n v t ph c v công tác thi ua khen thư ng g m: Huy hi u chi n sĩ thi ua Ngành GTVT, m u gi y ch ng nh n danh hi u thi ua, c thi ua, b ng khen và gi y khen, các ơn v th c hi n th ng nh t theo m u c a B GTVT quy nh (có ph l c kèm theo). II- CÁC I TƯ NG, HÌNH TH C, TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A NGÀNH GIAO THÔNG V N T I: 1/ i tư ng chung: - Cán b , công nhân viên; các t p th cơ quan, ơn v thu c Ngành GTVT và thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a B trư ng B GTVT. - Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có thành tích óng góp vào s nghi p xây d ng và phát tri n Ngành GTVT. 2/ Các hình th c khen thư ng g m:
 3. - Danh hi u thi ua (lao ng gi i, chi n s thi ua cơ s , chi n s thi ua Ngành GTVT, t p th lao ng gi i, t p th lao ng xu t s c). - Gi y khen - B ng khen - C thi ua 3/ i tư ng, tiêu chuNn, th i h n, thNm quy n xét thư ng: a- Danh hi u "lao ng gi i": + Tiêu chuNn: - Gi i v nghi p v chuyên môn ư c giao, hi u bi t các nghi p v liên quan. Làm vi c có k lu t, có ch t lư ng, luôn hoàn thành vư t m c các nhi m v công tác ư c giao. Có tinh th n oàn k t h p tác cùng t p th hoàn thành nhi m v , k ho ch công tác c a ơn v . - Ch p hành t t m i ư ng l i chính sách c a ng, Pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a Ngành, n i quy c a ơn v . Có tinh th n ti t ki m, u tranh ch ng tham ô, lãng phí, tham nhũng, buôn l u, tích c c tham gia phong trào xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá m i , xây d ng c ng ng dân cư ki u m u. Tích c c tham gia các ho t ng xã h i. - Tích c c h c t p nâng cao trình văn hoá, chuyên môn nghi p v , lý lu n chính tr ... - Tích c c tham gia các phong trào thi ua do ơn v phát ng. + Danh hi u "Lao ng gi i" , m i năm xét thư ng m t l n và do Th trư ng c p cơ s quy t nh. + Cá nhân ư c khen thư ng lao ng gi i ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n theo ch quy nh. b) Danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " + Tiêu chuNn: - Là ngư i t tiêu chuNn danh hi u: "Lao ng gi i" m c xu t s c. - Có sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t c p cơ s tr lên ho c ph i có thành tích áp d ng sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t em l i hi u qu kinh t xã h i và có tác d ng nêu gương t t. + Danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " m i năm xét thư ng m t l n và do Th trư ng ơn v c p trên tr c ti p c a ơn v cơ s ra quy t nh công nh n theo ngh c a
 4. H i ng thi ua khen thư ng c p cơ s . N u là ơn v cơ s tr c thu c B thì th trư ng ơn v quy t nh theo ngh c a H i ng thi ua cùng c p. + Cá nhân ư c khen thư ng "Chi n sĩ thi ua cơ s " ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n theo ch quy nh. c) Danh hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT" + Tiêu chuNn: - Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i ư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " và ph i là ngư i ã có t 2 n 3 năm liên t c ư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " trong t ng k ho ch 5 năm. + Danh hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT" 5 năm xét 2 l n vào năm th 3 và năm th 5 c a k ho ch 5 năm và do B trư ng B GTVT quy t nh. + Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT" ư c c p gi y ch ng nh n, ư c thư ng Huy hi u chi n sĩ thi ua Ngành GTVT và ư c m t kho n ti n theo ch quy nh. d) Danh hi u "T p th lao ng gi i": + i tư ng: Là t p th nh , thành viên trong ơn v c p cơ s + Tiêu chuNn: - Là t p th hoàn thành toàn di n nhi m v công tác ho c k ho ch s n xu t ư c giao; có phong trào thi ua n n n p hi u qu . - Trong t p th có ít nh t 30% cá nhân trong ơn v ư c khen thư ng danh hi u "Lao ng gi i"; ơn v không có ngư i b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. - Là t p th ch p hành t t ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a Ngành và n i quy c a ơn v ; Gương m u trong các t v n ng thi ua; Là m t t p th oàn k t, v ng m nh, tích c c tham gia các ho t ng xã h i. + Danh hi u "T p th lao ng gi i" m i năm xét khen thư ng m t l n và do Th trư ng ơn v c p cơ s quy t nh. + T p th ư c khen thư ng danh hi u "T p th lao ng gi i" ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n do ch quy nh. ) Danh hi u "T p th lao ng xu t s c": + i tư ng: Là t p th nh thành viên c a ơn v c p cơ s : + Tiêu chuNn:
 5. - Là t p th tiêu bi u cho nh ng t p th ư c khen thư ng danh hi u " T p th lao ng gi i". - Có ít nh t 50% cá nhân trong ơn v ư c khen thư ng danh hi u "Lao ng gi i" trong ó có ngư i t danh hi u " Chi n sĩ thi ua cơ s ". Trong ơn v không có ngư i b thi hành k lu t t c nh cáo tr lên. - Là t p th gương m u ch p hành các ch chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a Ngành và n i quy ơn v ; Gương m u trong các ho t ng xã h i, tích c c phòng ch ng các t n n xã h i; Tích c c u tranh ch ng tham ô, lãng phí, buôn l u; Là m t t p th oàn k t, trong s ch v ng m nh. + Danh hi u "T p th lao ng xu t s c" m i năm xét m t l n, do Th trư ng ơn v c p trên cơ s quy t nh theo ngh c a H i ng thi ua ơn v cơ s . N u là ơn v cơ s tr c thu c B thì th trư ng ơn v cơ s quy t nh. + T p th ư c khen thư ng "T p th lao ng xu t s c" ư c c p gi y ch ng nh n và ư c thư ng m t kho n ti n theo ch quy nh. e) Gi y khen: + Gi y khen là m t hình th c khen thư ng c a Th trư ng ơn v c p trên cơ s ho c c a Th trư ng các ơn v cơ s tr c thu c B (các Trư ng, Vi n, Công ty ... tr c thu c B ). + Gi y khen khen thư ng cho: - Các cá nhân, t p th t danh hi u "Lao ng xu t s c", danh hi u "T p th lao ng xu t s c". - Các cá nhân t p th có thành tích xu t s c trong các t thi ua hàng năm, thi ua ng n ngày, hoàn thành t t các công trình s n phNm, ho c có thành tích t xu t trong công tác, s n xu t, ho t ng xã h i ... + Gi y khen do Th trư ng ơn v c p trên cơ s ho c Th trư ng ơn v cơ s tr c thu c B quy t nh theo ngh c a H i ng thi ua c p cơ s ho c H i ng thi ua cùng c p. + Các t p th , cá nhân ư c khen thư ng gi y khen ư c t ng gi y khen kèm theo khung và m t kho n ti n thư ng theo ch quy nh. f/ B ng khen: + B ng khen c a B trư ng B GTVT khen thư ng cho: - Nh ng cá nhân t danh hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT". - Các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua hàng năm, thi ua ng n ngày; hoàn thành xu t s c các công trình s n phNm, các nhi m v tr ng tâm
 6. c a Ngành; có thành tích t xu t trong công tác, s n xu t, ho t ng xã h i v.v... mà có ph m vi nh hư ng t t trong lĩnh v c ho c trong toàn Ngành GTVT. + B ng khen do B trư ng B GTVT quy t nh theo ngh c a Th trư ng các ơn v tr c thu c B và c a H i ng thi ua khen thư ng B . + T p th , cá nhân ư c khen thư ng B ng khen c a B trư ng ư c t ng B ng khen kèm theo khung và m t kho n ti n theo ch quy nh. h) C thi ua: Trong ph m vi c a B GTVT có 2 hình th c c thi ua: - C thi ua c a ơn v c p trên cơ s - C thi ua c a B GTVT * C thi ua c a ơn v c p trên cơ s : - Các ơn v : C c ư ng b VN, C c Hàng h i VN, C c ư ng sông VN, C c ăng ki m VN, Liên hi p ư ng s t VN , các T ng Công ty ư c thành l p theo quy t nh 90 và 91/TTg, S Y t GTVT ư c t c thi ua hàng năm c a ơn v . + S lư ng c thi ua do Th trư ng ơn v quy t nh nhưng ph i m b o tính h p lý, có tác d ng tích c c ng viên khuy n khích phong trào thi ua c a ơn v . + C thi ua c a ơn v c p trên cơ s t ng cho ơn v cơ s có nhi u thành tích nhưng chưa t m c khen thư ng c thi ua c a B . + Hình th c c thi ua này ư c xét thư ng hàng năm và do Th trư ng ơn v c p trên cơ s quy t nh theo ngh c a Th trư ng ơn v cơ s và c a H i ng thi ua khen thư ng cùng c p. + ơn v ư c khen thư ng c thi ua c p trên cơ s ư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch quy nh. * C thi ua c a B GTVT + i tư ng: Các ơn v thu c B , các S GTVT (GTCC), các ơn v cơ s thu c các S GTVT (GTCC), các ơn v ngoài qu c doanh các a phương (các HTX, Công ty tư nhân, trách nhi m h u h n v.v.. tham gia kinh doanh GTVT), các huy n, th có thành tích phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi. + S lư ng c thi ua c a B tuỳ tình hình phong trào thi ua, hàng năm s có quy nh c th . + Tiêu chuNn: - ơn v ph i hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu k ho ch, nhi m v ư c giao trong năm thu c lo i tiêu bi u xu t s c c a B .
 7. - t năng su t lao ng, hi u qu kinh t , hi u su t công tác cao. Gi i quy t t t vi c làm, i s ng c a ngư i lao ng. - Có nhân t m i, mô hình m i các ơn v khác trong B , Ngành h c t p, th c hành ti t ki m t t, ch ng tham nh ng, buôn l u và các t n n xã h i. + C thi ua c a B GTVT m i năm xét khen thư ng m t l n và do B trư ng quy t nh. + Các ơn v ư c khen thư ng c thi ua c a B ư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch quy nh. III/ I TƯ NG, HÌNH TH C, TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH , NHÀ NƯ C, DO B GTVT XÉT TRÌNH HO C HI P Y TRÌNH: 1/ Danh hi u "chi n sĩ thi ua toàn qu c": + i tư ng: Cán b , công nhân viên công tác t i cơ quan ơn v thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B trư ng B GTVT. + Tiêu chuNn: - "Chi n sĩ thi ua toàn qu c" là ngư i tiêu bi u xu t s c nh t trong s cá nhân ã liên t c 2 l n trong m t k ho ch 5 năm t danh hi u "chi n sĩ thi ua Ngành GTVT". + Danh hi u "chi n sĩ thi ua toàn qu c" 5 năm xét khen thư ng m t l n vào năm cu i c a k ho ch 5 năm, do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t nh. + Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u chi n sĩ thi ua toàn qu c ư c c p gi y ch ng nh n, ư c thư ng Huy hi u chi n sĩ thi ua toàn qu c và ư c m t kho n ti n theo ch quy nh. 2/ B ng khen c a Th tư ng Chính ph : * Khen thư ng thành tích toàn di n t ng giai o n: + i v i t p th : Là ơn v ã 3 năm liên t c ư c khen thư ng b ng khen c a B GTVT ho c ã 3 năm liên t c tr lên ư c khen thư ng danh hi u "T p th lao ng xu t s c" sau ó ti p t c phát huy thành tích m c cao hơn. + i v i cá nhân: ã 3 năm liên t c ư c t ng B ng khen c a B trư ng B GTVT ho c liên t c 5 năm ư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " sau ó ti p t c phát huy thành tích m c cao hơn. * Khen thư ng thành tích t xu t: - Nh ng t p th , cá nhân l p thành tích xu t s c t xu t: trong m t t thi ua, trong m t nhi m v tr ng tâm, hoàn thành công trình, s n phNm, có sáng ki n c i ti n ho c
 8. ng d ng ti n b k thu t có giá tr l n, có hành ng dũng c m b o v tài s n XHCN, c u ngư i b n n, u tranh ch ng tiêu c c v.v... + B ng khen c a Th tư ng Chính ph do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t nh. + Cá nhân, t p th ư c khen thư ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph ư c thư ng B ng khen, kèm theo khung và m t kho n ti n do ch quy nh. 3/ C thi ua c a Chính ph : * i tư ng: - Các ơn v cơ s thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B trư ng B GTVT. - Cán b nhân dân các t nh, thành ph , huy n, th có thành tích xu t s c trong phong trào phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi. * Tiêu chuNn: - Là ơn v d n u v năng su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t , hi u su t công tác trong ngành GTVT. - Là các t nh, thành ph , huy n, th d n u m t vùng ho c d n u c nư c v thành tích thi ua phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi. - Có nhân t m i, i n hình m i cho các ơn v cùng ngành ngh , nghi p v c nư c h c t p; i u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u và các t n n xã h i có hi u qu thi t th c. + C thi ua c a Chính ph m i năm xét khen thư ng m t l n và do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t nh. + Các ơn v ư c khen thư ng c thi ua c a Chính ph ư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch quy nh. 4/ Huân chương Lao ng: 4-1: i v i cá nhân: Xét trình khen thư ng Huân chương lao ông h ng 3 cho cá nhân t m t trong các tiêu chuNn sau: - ã liên t c 10 năm ư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi ua cơ s ". - ã 3 l n liên t c ư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi ua ngành GTVT", ho c là cá nhân tiêu bi u c a Ngành GTVT trong s ã ư c khen thư ng danh hi u chi n s thi ua toàn qu c. - ư c Th tư ng Chính ph khen thư ng b ng khen v thành tích m t giai o n, sau ó liên t c 3năm ư c B trư ng B GTVT t ng b ng khen.
 9. Xét trình khen thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì cho nh ng cá nhân tm t trong các tiêu chuNn sau: - ã liên t c ư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua toàn qu c" t 2 l n tr lên. - ã ư c khen thư ng Huân chương Lao ng h ng Ba, sau ó liên t c 4 năm tr lên ư c B trư ng B GTVT khen thư ng B ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. Xét trình khen thư ng Huân chương Lao ng h ng Nh t cho nh ng cá nhân tm t trong các tiêu chuNn sau: - ã ư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi ua toàn qu c" liên t c 3 l n tr lên. - ã ư c khen thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì sau ó liên t c 5 năm ư c B trư ng B GTVT t ng B ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. 4-2: i v i t p th : Tiêu chuNn chung: - Có t c tăng trư ng cao v doanh thu, kh i lư ng d ch v ho c kh i lư ng công tác. - Có năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao trong ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v ho c nhi m v công tác ư c giao. i v i các ơn v s n xu t kinh doanh ho c s nghi p có thu ph i ch p hành t t nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c. - Tích c c b o v môi trư ng, không ng ng c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n và th c hi n t t các chính sách i v i ngư i lao ng. Tích c c tham gia các ho t ng xã h i. Vi c xét thư ng Huân chương Lao ng cho các t p th còn ph i căn c vào thành tích ã ư c khen thư ng như sau: - Khen thư ng Huân chương Lao ng h ng 3 cho nh ng t p th mà trong th i gian xét thư ng ã ư c khen thư ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph ho c ã ư c khen thư ng c thi ua c a B GTVT, các năm khác có thành tích xu t s c ư c t ng b ng khen c a B trư ng B GTVT; ho c 5 năm ư c c thi ua xu t s c c a ơn v c p trên cơ s . - Khen thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì cho nh ng t p th ã ư c thư ng Huân chương Lao ng h ng 3 sau ó trong th i gian xét khen thư ng ã có ít nh t là m t năm ư c Chính ph khen thư ng c thi ua ho c 2 năm ư c t ng c thi ua c a B GTVT, ho c 7 năm là ơn v xu t s c ư c B trư ng GTVT t ng b ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. - Khen thư ng Huân chương Lao ng h ng nh t cho t p th ã ư c t ng Huân chương Lao ng h ng nhì sau ó trong th i gian xét khen thư ng ã có 2 năm ư c khen thư ng c thi ua c a Chính ph ho c 3 năm ư c khen thư ng c thi ua c a
 10. B GTVT, hay 10 năm là ơn v xu t s c ư c B trư ng B GTVT t ng b ng khen thành tích toàn di n hàng năm. + Khen thư ng Huân chương Lao ng v thành tích t xu t thì tuỳ theo m c thành tích t ư c s xét trình m c khen tương x ng. + Khen thư ng Huân chương Lao ng do B trư ng B GTVT trình ho c hi p y trình, Th tư ng Chính ph ngh và Ch t ch nư c quy t nh khen thư ng. + Các t p th , cá nhân ư c khen thư ng Huân chương Lao ng các h ng ư c khen thư ng b ng Huân chương, kèm theo Huân chương, khung và m t kho n ti n theo ch quy nh. IV/ TH T C, N I DUNG H SƠ VÀ TUY N TRÌNH KHEN THƯ NG: 1/ V tuy n trình khen thư ng: B Giao thông v n t i có trách nhi m trình khen các hình th c khen thư ng t c thi ua c a Chính ph , b ng khen c a Th tư ng Chính ph tr lên cho các ơn v và cá nhân sau: - ơn v tr c thu c B GTVT, các cá nhân là cán b công nhân viên làm vi c trong các cơ quan ơn v thu c B . - T p th các S GTVT (S GTCC), giám c các S GTVT (S GTCC). - T p th các T ng Công ty và T ng Giám c các T ng Công ty thành l p theo Q 91/TTg c a Th tư ng Chính ph . H sơ ngh khen thư ng c a B GTVT trình khen cho các ơn v tr c thu c B , Th trư ng các cơ s ho c Th trư ng ơn v c p trên cơ s , t p th các S GTVT, (S GTCC) Giám c các S GTVT (S GTCC) ph i có văn b n hi p y c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c ch p hành nghĩa v n p ngân sách, qu n lý lao ng, chăm lo i s ng ngư i lao ng và th c hi n chính sách c a ng và Nhà nư c trên lãnh th . i v i các T ng Công ty ư c thành l p theo Q 91/TTg khi trình khen Huân chương Lao ng các h ng tr lên cho các ơn v , cá nhân thu c T ng Công ty ph i có văn b n hi p y c a B GTVT. 2/ H sơ ngh B GTVT khen thư ng ho c ngh B GTVT trình, hi p y trình Th tư ng Chính ph , Chính ph , Ch t ch nư c khen thư ng: + H sơ ngh khen thư ng thành tích hàng năm, t ng giai o n: - Văn b n ngh khen thư ng c a Th trư ng các ơn v tr c thu c B , c a Giám c các S GTVT (S GTCC).
 11. - Báo cáo thành tích c a t p th ho c cá nhân ư c ngh khen thư ng, có xác nh n c a th trư ng và Ch t ch Công oàn cùng c p c a ơn v ư c ngh và có xác nh n c a th trư ng ơn v c p trên tr c ti p c a ơn v ư c ngh khen thư ng. - i v i các ơn v SXKD và ơn v s nghi p có thu c p cơ s ph i có văn b n c a Chi c c thu xác nh n ã th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c. - Vi c l y ý ki n hi p y khen thư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c TW do B GTVT ti n hành sau khi H i ng thi ua khen thư ng B ã nh t trí trình khen thư ng. + H sơ khen thư ng t xu t: c n làm ơn gi n, k p th i g m: công văn ngh c a Th trư ng ơn v tr c thu c B , Giám c S GTVT (S GTCC) kèm theo b n trích ngang thành tích c a các t p th , cá nhân ư c ngh khen. 3/ Th i h n n p h sơ ngh khen thư ng: + i v i thành tích t xu t c n làm ngay h sơ ngh khen, ch m nh t là m t tu n sau khi ơn v , cá nhân l p ư c thành tích. + i v i thành tích toàn di n: - C thi ua c a B GTVT và c thi ua c a Chính ph : 10/12 hàng năm. - B ng khen c a B , danh hi u "chi n sĩ thi ua c p Ngành GTVT": ch m nh t là 31/3 năm sau c a năm khen thư ng. - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng công b vào t 1/5, n p h sơ khen thư ng trư c 10/3 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng các h ng công b vào t 2/9, n p h sơ trư c 10/7 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng khen thư ng v thành tích lao ng-thương binh-xã h i ( t ngày 27/7) n p h sơ khen thư ng trư c 30/5 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng khen thư ng v thành tích giáo d c ào t o ( t ngày 20/11) n p h sơ trư c 30/9 hàng năm . V- M C THƯ NG VÀ NGU N QU KHEN THƯ NG: M c thư ng và ngu n qu khen thư ng ư c áp d ng theo các quy nh t i Thông tư s 24/1999/BTC-TT và B s có hư ng d n c th riêng. VI/ T CH C TH C HI N: 1- Th trư ng các cơ quan ơn v có trách nhi m ki n toàn t ch c H i ng thi ua - khen thư ng và b máy chuyên trách giúp vi c v công tác thi ua khen thư ng c p mình theo mô hình ư c Th tư ng Chính ph quy nh t i quy t nh s
 12. 154/1998/Q -TTg ngày 25/8/1998, H i ng thi ua ho t ng theo quy ch ban hành kèm theo Q s 01/Q -H T KT-TW ngày 3/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và theo các quy t nh s 2662/Q -GTVT ngày 21/10/1998 c a B trư ng B GTVT v vi c thành l p H i ng thi ua khen thư ng B GTVT và quy t nh s 1314/Q -H T KT-BGTVT ngày 2/6/1999 c a B trư ng B GTVT ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng thi ua khen thư ng B GTVT. Trong khi ch Ban t ch c cán b Chính ph hư ng d n c th v h th ng t ch c biên ch cán b thi ua các c p theo N 56/1998/N -CP yêu c u các ơn v quan tâm b trí cán b chuyên trách ho c bán chuyên trách giúp vi c cho H i ng thi ua khen thư ng c a ơn v th c hi n các yêu c u v thi ua khen thư ng trong tình hình m i. 2- Cơ quan thư ng tr c và H i ng thi ua các c p có nhi m v giúp th trư ng cơ quan ơn v , ph i h p t t v i t ch c chính tr - xã h i, dư i s ch o c a c p u ng cùng c p, căn c vào nhi m v chính tr , m c tiêu k ho ch t ch c phong trào thi ua ơn v ; Th c hi n nghiêm túc các ch th hư ng d n c a Th trư ng và H i ng thi ua khen thư ng c p trên; ph i h p v i các ơn v cùng kh i, cùng ngành ngh t ch c giao k t thi ua; t ch c t t vi c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m, l a ch n và nhân r ng i n hình tiên ti n. 3- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a B GTVT hư ng d n th c hi n Ngh nh 104/CP ngày 18/7/1963, Ngh nh 80/CP ngày 13/5/1964, Ngh nh s 53/H BT ngày 25/2/1985, Ngh nh s 247/H BT ngày 23/9/1985 u bãi b k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Th trư ng các cơ quan, ơn v có nhi m v t ch c tri n khai Thông tư này, n u có gì vư ng m c c n ph n nh k p th i v Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B (Văn phòng B ) ph i h p gi i quy t. ào ình Bình ( ã ký) PH L C Kèm theo Thông tư s : 425/1999/TT-BGTVTngày 20 tháng 8 năm1999 1/ M u Huy hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT" Huy hi u hình tròn, có ư ng kính 25 mm, n n , ch vàng, dòng ch in n i vòng theo chu vi "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT". Gi a Huy hi u là bi u tư ng c a Ngành GTVT.
 13. 2/ M u gi y ch ng nh n danh hi u thi ua: Kính thư c gi y: 210 mm x 150 mm Gi y tr ng, dày, hoa văn vàng nh , bi u tư ng hoa văn cánh sen Ch "ch ng nh n" là ch in, có chân, m u c , các ch khác màu en. B GTVT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc CH NG NH N Ông (bà) ho c tên ơn v : ã ư c t ng danh hi u: năm theo Quy t nh s : ngày tháng năm Vào s khen thư ng .......... ngày tháng năm Ch c danh ngư i ký S :........./ năm...... Ch ký và con d u Tiêu B GTVT dùng cho vi c ch ng nh n danh hi u "Chi n sĩ thi ua Ngành GTVT", các ơn v tên ơn v bên dư i tiêu B GTVT. 3/ M u c thi ua c a B GTVT: Kích thư c c : 800 mm x 600 mm, 3 c nh có tua vàng, 1 c nh l ng cán có dây treo, gù vàng (c nh 800 mm). N n c b ng xa tanh , thêu ch vàng N i dung: B GIAO THÔNG V N T I T NG: ƠN VN THI UA XU T S C NGÀNH Giao thông v n t i NĂM ....... C c a ơn v c p trên cơ s thay ch B GTVT b ng tên c a ơn v . Kích thư c c c a ơn v c p trên cơ s nh hơn c c a B GTVT m i chi u 100 mm. 4- M u B ng khen c a B GTVT: In trên gi y tr ng, dày, kh gi y: 400 m x 300m ; in trong khung 290 mm x 210 mm. Chi u dày khung in 20 mm; Trong lòng khung in có hoa văn.
 14. T i i m gi a phía trên khung in ngang ( chi u 400 mm) in qu c huy chu vi là 50 mm. Dòng ch " B Giao thông v n t i" và "B ng khen" màu c , các dòng ch khác màu en. N i dung b ng khen: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I T NG B NG KHEN Quy t nh s : Hà N i, ngày tháng năm B trư ng M u Gi y khen c a Th trư ng các ơn v nh hơn thông s quy nh m u B ng khen c a B là 10 mm. Trong n i dung: Dòng ch "B GTVT" ư c thay b ng tên c a ơn v . Dòng ch "B ng khen" ư c thay b ng "Gi y khen"; Dòng ch " B trư ng B Giao thông v n t i" thay b ng ch c danh c th c a th trư ng ơn v .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản