Thông tư số 43/1997/TC-TCNH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 43/1997/TC-TCNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 43/1997/TC-TCNH về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/1997/TC-TCNH

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1997/TC-TCNH Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 43/1997/TC-TCNH NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Quy t nh s 644/TTg ngày 10/09/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B tài chính; Căn c Quy t nh s 1148/Q UB-KT ngày 15/03/1997 c a Ch t ch UBND thành ph H Chí Minh v vi c phê duy t i u l qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh B tài chính hư ng d n quy ch qu n lý tài chính i v i qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là qu ) là m t t ch c tài chính nhà nư c ư c thành l p nh m huy ng v n th c hi n u tư tr c ti p và gián ti p phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i, các d án phát tri n kinh t thành ph H Chí Minh; cung c p các d ch v tư v n u tư và tham gia ho t ng th trư ng v n. 2. Qu có tư cách pháp nhân, có v n i u l khi thành l p là 500 t ng, Qu có các quy n theo lu t pháp và trách nhi m v tài s n trong ph m vi gi i h n s v n i u l c a qu do qu qu n lý. 3. Th c hi n thu, chi, h ch toán và quy t toán thu chi tài chính theo pháp l nh k toán th ng kê, ch tài chính c a nhà nư c. Năm tài chính c a Qu ư c b t u t 01/01 và k t thúc vào 31/12 hàng năm. 4. Ho t ng c a Qu ư c th c hi n theo nguyên t c t ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n, t bù p chi phí và t ch u r i ro. Qu ch u s qu n lý tài chính Nhà nư c theo hư ng d n t i thông tư này. 5. Qu có trách nhi m ăng ký, kê khai các kho n thu ph i n p theo quy nh c a nhà nư c. II. N I DUNG QU N LÝ TÀI CHÍNH
  2. 1. Ngu n v n ho t ng: Ngu n v n c a Qu g m có: -V n i ul - V n huy ng - V n u thác - Các ngu n tài tr khác (n u có) a) V n i u l và b sung ngu n v n: - V n i u l khi thành l p Qu là 500 t ng (năm trăm t ng Vi t Nam) ư c hình thành t các kho n thu hi n có c a Thành ph H Chí Minh theo quy nh c a pháp lu t, g m: Ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c; ti n qu t; ph thu ti n i n, nư c, thuê bao i n tho i; m t ph n t k t dư ngân sách năm 1996 c a thành ph và ti n t nguy n óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (n u có). - V n i u l có th ư c b sung hàng năm. Cơ ch b sung v n i u l theo quy nh t i M c 2, i u 19 i u l t ch c và ho t ng c a Qu . b) V n huy ng: Qu ư c huy ng và ti p nh n v n t các ngu n sau: - Các kho n vay trung và dài h n t các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c và các hình th c huy ng v n khác ư c pháp lu t cho phép; - Các kho n vay trong nư c t các t ch c và cá nhân thu c các thành ph n kinh t dư i m i hình th c h p pháp như: phát hành trái phi u ra công chúng (trái phi u d án, trái phi u ô th , trái phi u doanh nghi p...) và H p ng tín d ng. - Các kho n vay nư c ngoài b ng các phương th c: phát hành trái phi u tr c ti p và gián ti p ra th trư ng tài chính Qu c t ; vay t ng h p, vay tr c ti p t các ngân hàng, t ch c tài chính nư c ngoài, t các ngu n tài tr chính ph và Qu c t .... theo quy nh c a Nhà nư c; - Các hình th c huy ng khác t ngu n tài tr , vi n tr ; - Các kho n nh n u thác qu n lý u tư t các ch u tư trong và ngoài nư c theo H p ng u thác. T ng s dư n c a các kho n vay theo th th c tín d ng thương m i ư c gi i h n trong ph m vi không quá m t (01) l n s v n i u l c a Qu t i th i i m tương ng (g m c qu d tr , b sung v n i u l ). 2. S d ng v n: 2.1. Nguyên t c s d ng v n: Vi c u tư, s d ng các ngu n v n c a Qu ph i m b o nguyên t c t ch tài chính, có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n; áp ng yêu c u thanh toán thư ng xuyên c a Qu và m b o các nguyên t c sau:
  3. - Qu ư c s d ng t i a 20% v n i u l c a Qu mua c ph n c a các doanh nghi p khác v i m c không vư t quá 10% c ph n c a doanh nghi p ó. Các trư ng h p khác ph i ư c Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh cho phép, phù h p v i pháp lu t hi n hành, H i ng Qu n lý m i có th ra quy t nh mua c ph n c a doanh nghi p v i t l cao hơn 10%, nhưng sau t ba (03) n năm (05) năm ph i gi m d n m b o t l c ph n t i a 10%. - Qu có th cho vay theo t ng d án v i lãi su t cho vay c th do U ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy nh trên cơ s ngh c a H i ng qu n lý Qu nhưng không ư c vư t quá tr n lãi su t cho vay trung và dài h n do Ngân hàng Nhà nư c công b th i i m cho vay. 2.2. u tư v n: a) Qu ư c phép s d ng ngu n v n h p pháp (bao g m c Qu d tr b sung v n i u l ) và v n huy ng u tư vào các công trình c a thành ph H Chí Minh: - Các d án phát tri n h t ng kinh t xã h i; - Các công trình công nghi p tr ng i m; các công trình nông nghi p. - M t s công trình cơ s h t ng mang tính ch t phúc l i công c ng và không vi m c ích l i nhu n. b) Các ho t ng tư v n u tư, u tư khác theo ch c năng ư c quy nh t i i u l c a Qu . 3. Thanh toán và b o toàn v n: - Qu có trách nhi m hoàn tr y , úng th i h n v n và lãi i v i t t c các kho n n vay trong và ngoài nư c, bao g m c các kho n tín d ng Qu c t do Chính ph cho phép Qu ti p nh n. - Mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro nghi p v và các lo i b o hi m khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Qu có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n v n úng m c ích úng i tư ng, có hi u qu , thu h i k p th i y c g c và lãi m b o hoàn v n, bù p chi phí và hoàn tr úng th i h n, y cho các t ch c, cá nhân ã cho Qu vay v n. - Khi x y ra r i ro, t n th t v n, tài s n; Qu ph i xác nh rõ nguyên nhân, m c t n th t và l p phương án x lý. i v i trư ng h p xác nh rõ trách nhi m cá nhân, t p th thì cá nhân, t p th gây ra t n th t tài s n ph i b i thư ng; M c b i thư ng do H i ng qu n lý quy t nh phù h p v i Pháp lu t. Trư ng h p các r i ro, t n th t do các nguyên nhân khách quan s ư c bù p b ng Qu d phòng tài chính; n u là r i ro, t n th t b t kh kháng do thiên tai, bão l t... sau khi dùng Qu d phòng tài chính bù p mà v n không thì H i ng Qu n lý qu ph i báo cáo rõ nguyên nhân và m c thi t h i trình U ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t sau khi tham kh o ý ki n B Tài chính.
  4. 4. Kh u hao TSC , chi xây d ng cơ b n, mua s m và qu n lý TSC : - Qu th c hi n úng ch trích và s d ng kh u hao tài s n c nh theo quy nh hi n hành. - Ngu n v n xây d ng m i, s a ch a và mua s m tài s n c nh c a Qu ư c hình thành t các ngu n sau: + M t ph n c a ngu n v n i u l xây d ng cơ s v t ch t ban u (M c s d ng v n i ul xây d ng cơ s v t ch t do H i ng Qu n lý trình U ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh). + Ngu n v n khNu hao cơ b n tài s n c nh. + Các ngu n v n khác như ngu n v n vi n tr c a các t ch c trong và ngoài nư c theo các d án tài tr ... Qu th c hi n công tác xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh trong ph m vi ngu n v n ã có và tuân theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph . III. THU CHI TÀI CHÍNH C A QU 1. Các kho n thu c a Qu : - Thu lãi v n u tư tr c ti p và gián ti p; - Thu nh p t ho t ng u tư tr c ti p; - Thu lãi cho vay tài tr u tư; - Thu lãi ti n g i t i Kho b c Nhà nư c, ngân hàng; - Phí d ch v tư v n u tư; - Phí qu n lý v n u tư t ngu n v n u thác u tư theo h p ng u thác; - Các kho n thu t ho t ng trên th trư ng v n; - Thu hoàn nh p các kho n d phòng; - Các kho n thu khác phát sinh trong quá trình ho t ng ngoài các kho n thu trên; 2. Chi phí ho t ng: a) Chi phí nghi p v : - Các kho n chi phí liên quan n vi c góp v n liên doanh, liên k t, góp v n c ph n (n u có);
  5. - Chi tr lãi cho các trái phi u huy ng; - Chi tr lãi các kho n vay trung, dài h n; - Chi tr lãi cho các kho n v n nh n u thác theo H p ng u thác; - Chi phí cho vi c phát hành trái phi u, c phi u và huy ng v n; - Chi phí phát sinh trong vi c thNm nh u tư, cho vay, ki m tra, thu h i n c a các d án u tư ho c các d án Qu cho vay tài tr u tư; - Chi cho các ho t ng tham gia th trư ng v n; - Chi phí d ch v , hoa h ng môi gi i theo d toán, h p ng kinh t ; - Các chi phí nghi p v khác. b) Chi phí qu n lý: - Chi lương, các lo i ph c p lương; - Trích BHXH, BHYT và các kho n ph i n p theo lương theo ch c a Nhà nư c quy nh; - Chi ph c p cho các thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n lý và các ch c danh kiêm nhi m khác; cho thuê chuyên gia trong và ngoài nư c (n u có); - Trích KHCB TSC theo quy nh c a Nhà nư c; - Chi mua s m CCL và phương ti n làm vi c; - Chi tr ti n thuê tr s làm vi c và thu TSC khác (n u có); - Chi s a ch a và b o dư ng tài s n; - Chi công tác phí; - Chi cư c phí thông tin tuyên truy n, qu ng cáo; - Chi văn phòng phNm, n ch ; - Chi ào t o, hu n luy n nghi p v ; - Chi trang ph c, phương ti n b o h lao ng; - Các kho n chi khác c n thi t, h p lý như i n nư c v sinh, ti p khách, h i ngh , giao d ch...; - Chi d phòng gi m giá tài s n.
  6. 3. Qu n lý thu chi tài chính: Các kho n thu chi c a Qu ư c h ch toán theo danh m c các kho n thu chi nêu trên và trên cơ s các ch ng t h p lý, h p l . a) Qu có trách nhi m th c hi n thu úng, thu và k p th i các kho n thu phát sinh trong quá trình ho t ng h ch toán vào thu nh p c a Qu ; Không ư c các kho n thu ngoài s sách ho c không h ch toán vào thu nh p. b) Qu ư c chi cho ho t ng c a Qu theo quy nh sau: - Các kho n chi nghi p v : Các kho n chi nghi p v theo s th c t phát sinh c a các kho n chi quy nh t i ti t a i m 2 trên; - Các kho n chi qu n lý: + T ng giám c Qu xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí gián ti p trình H i ng qu n lý phê duy t làm căn c i u hành ho t ng c a Qu . + Chi lương, ph c p lương i v i cán b chuyên trách và kiêm nhi m c a H i ng qu n lý, ban ki m soát th c hi n theo ch hi n hành. + Chi lương và ph c p lương c a b máy i u hành tác nghi p: Trên cơ s nh m c biên ch và ch ti n lương do Nhà nư c quy nh Qu xác nh t ng qu ti n lương, xây d ng quy ch tr lương, ti n thư ng phù h p v i c i m ho t ng c a mình trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. Trư ng h p Qu g p khó khăn trong ho t ng kinh doanh v n ph i m b o m c lương cơ b n t i thi u cho nhân viên c a Qu . Không ư c dùng qu lương chi cho các m c ích khác. + Chi phí kh u hao tài s n c nh: M i tài s n c nh c a Qu ph i ư c huy ng và ho t ng kinh doanh và trích kh u hao theo quy nh c a Nhà nư c. + i v i nh ng kho n chi không úng ch , ngư i nào quy t nh kho n chi không úng, ngư i ó ph i ch u trách nhi m b i hoàn; các kho n chi vư t các nh m c ư c duy t ph i xác nh rõ trách nhi m và có phương án trình H i ng Qu n lý x lý. H i ng qu n lý qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh x lý c a mình và báo cáo b ng văn b n v i U ban nhân dân thành ph . + Các ho t ng kinh t phát sinh ư c ph n ánh b ng ng Vi t Nam, n u có phát sinh b ng ngo i t ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá chính th c do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh nghi p v . - Qu không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: + Các kho n l , t n th t do góp v n liên doanh, ho t ng u tư; + Các kho n thi t h i ư c tr c p ho c ư c bên gây thi t h i, Công ty b o hi m b i thư ng;
  7. + Chi phí i công tác nư c ngoài vư t nh m c chi do Nhà nư c quy nh; + Các kho n thu c n i dung chi c a Qu khen thư ng, phúc l i như: chi ti n thư ng, tr c p khó khăn, chi ng h các t ch c oàn th xã h i, cơ quan, a phương khác... + Chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh cho Qu thu c ngu n v n u tư XDCB; + Các r i ro thu c ngu n bù p c a Qu d tr tài chính; + Các kho n chi thu c các ngu n kinh phí khác ài th ; + Các kho n chi khác không úng v i quy nh m c 2 trên ây. 4. Phân ph i chênh l ch thu chi c a Qu : Chênh l ch thu chi c a Qu ư c xác nh b ng hi u s gi a thu nh p và chi phí h p lý, h p l cho các ho t ng này. C th : (Chênh l ch thu chi) = (Thu nh p) - (Chi phí h p lý, h p l ) Chênh l ch thu chi c a Qu ư c phân ph i theo trình t như sau: 1. Th c hi n các nghĩa v thu theo quy nh c a Nhà nư c: Qu ư c hư ng chính sách mi n gi m thu (thu v n, thu doanh thu, thu l i t c) theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Tr các kho n ti n ph t vi ph m k lu t thu n p ngân sách, ti n ph t vi ph m hành chính, ph t vi ph m h p ng, ph t n quá h n, các kho n chi phí h p l chưa ư c tr trư c khi xác nh thu l i t c ph i n p. 3. Tr các kho n l chưa ư c tr vào l i nhu n trư c thu l i t c; 4. Chia lãi cho các i tác góp v n theo h p ng h p tác kinh doanh (n u có); 5. L i t c còn l i sau khi kh u tr các kho n t 1 n 4 trên ây, Qu trích l p các qu sau ây: a. Qu d tr b sung v n i u l : M c trích b ng 15% cho n khi b ng v n i u l ; b. Qu d tr tài chính: M c trích b ng 10% và th c hi n cho n khi b ng 25% v n i ul . c. Qu phát tri n nghi p v : M c trích t i thi u b ng 50%; d. Qu d phòng tr c p m t vi c làm: M c trích t i a b ng 5% nhưng không vư t quá 6 tháng lương th c hi n. e. Sau khi trích các qu trên, th c hi n trích l p qu khen thư ng và qu phúc l i theo quy nh:
  8. - M c trích t i a không vư t quá 3 tháng lương th c hi n, n u t su t l i nhu n trên v n năm nay không th p hơn t su t l i nhu n trên v n năm trư c. - M c trích t i a không vư t quá 2 tháng lương th c hi n, n u t su t l i nhu n trên v n năm nay th p hơn t su t l i nhu n trên v n năm trư c. f. Ph n còn l i ư c ti p t c b sung vào qu phát tri n nghi p v . g. N i dung s d ng các qu nói trên ư c v n d ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph . 5. Ch k toán, th ng kê và ki m toán c a Qu : 1. Qu ph i th c hi n m s sách k toán, ghi chép ch ng t và th c hi n vi c h ch toán k toán và bi u m u báo cáo quy t toán tài chính theo úng ch quy nh t i Pháp l nh k toán th ng kê và các quy nh c a B Tài chính. 2. Qu th c hi n ch ki m toán theo quy nh hi n hành và t t ch c ki m toán n i b báo cáo tài chính c a Qu ho c thuê ki m toán c l p n u th y c n thi t. H i ng Qu n lý và T ng giám c Qu ch u trách nhi m v tính chính xác trung th c c a các báo cáo này. 3. Th c hi n công b , công khai k t qu ho t ng, tài s n, v n, công n c a Qu hàng năm theo hư ng d n c a B Tài chính và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác trung th c c a n i dung ã công b . 4. H i ng qu n lý Qu có trách nhi m thông qua quy t toán tài chính hàng năm c a Qu và ch u trách nhi m v vi c thông qua này. Qu có trách nhi m báo cáo Quy t toán thu hàng năm v i cơ quan Thu theo quy nh c a lu t pháp và hư ng d n c a cơ quan thu . nh kỳ báo cáo U ban nhân dân thành ph , cơ quan thu c a thành ph và báo cáo v B Tài chính các tài li u sau ây: - Hàng quý, ch m nh t 15 ngày sau khi k t thúc quý: + Báo cáo ngu n v n và s d ng v n; + Báo cáo thu nh p và chi phí. - Hàng năm, ch m nh t 30 ngày sau khi k t thúc niên : + B ng t ng k t tài s n; + Báo cáo Quy t toán thu nh p, chi phí; + Báo cáo cân i ngu n và s d ng v n. - Quy t nh duy t quy t toán c a H i ng Qu n lý. Qu ch u s thanh tra, ki m tra, ki m soát c a cơ quan tài chính theo quy nh c a Pháp lu t, B Tài chính t ch c ki m tra vi c th c hi n ch báo cáo tài chính c a Qu trong trư ng h p c n thi t.
  9. 6. L p k ho ch tài chính Vào th i i m l p k ho ch Ngân sách hàng năm, Qu ph i l p và báo cáo UBND thành ph ng g i B Tài chính k ho ch huy ng và s d ng v n, k ho ch thu chi tài chính. Qu có trách nhi m xây d ng k ho ch tài chính hàng năm và dài h n trình UBND thành ph thông qua và g i v B Tài chính, g m: - K ho ch ngu n v n và s d ng v n. - K ho ch thu chi tài chính. - K ho ch phân ph i chênh l ch thu chi. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng có hi u qu , b o t n và phát tri n tài s n, ti n v n c a Nhà nư c, v n huy ng c a các t ch c cá nhân khác trong su t quá trình ho t ng theo m c tiêu u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t xã h i thành ph H Chí Minh. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét b sung s a i k p th i. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản