Thông tư số 43/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư số 43/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 43/1998/TT-BTC về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 43/1998/TT/BTC NGÀY 04/4/1998 HƯ NG D N TH C HI N VI C MI N THU , GI M THU THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 07/1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) Căn c các lu t thu , Pháp l nh thu hi n hành; Thi hành i u 42 Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n mi n thu , gi m thu qui nh t i Ngh nh này như sau: A. I TƯ NG ÁP D NG: Thông tư này áp d ng i v i các i tư ng qui nh t i i u 3 Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), bao g m: I. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t : - Doanh nghi p Nhà nư c; - Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p; - H p tác xã; - Công ty trách nhi m h u h n và công ty c ph n; - Doanh nghi p tư nhân; - Cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66-H BT ngày 02/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). II. Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam. III. Doanh nghi p do ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam.
  2. IV. Doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam. V. T ch c, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mua c ph n ho c góp v n vào các doanh nghi p trong nư c, k c các doanh nghi p Nhà nư c ư c a d ng hoá s h u ho c các quĩ u tư t ch tài chính. Các i tư ng nêu t i m c I, II, III, IV ph n A Thông tư này ch ư c hư ng ưu ãi v thu theo qui nh c a Ngh nh s 07/1998/N -CP và hư ng d n t i ph n B Thông tư này khi: - Ho t ng úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh. - ã ăng ký n p thu . B. HƯ NG D N VI C TH C HI N MI N THU , GI M THU I- Mi n thu , gi m thu doanh thu và thu l i t c cho các d án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t kinh doanh: Các cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t, kinh doanh theo qui nh t i kho n 1, i u 2 Ngh nh s 07/1998/N -CP ư c hư ng các m c ưu ãi mi n thu , gi m thu doanh thu, thu l i t c theo qui nh t i các i u 31, 32, 33, 34 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i th c hi n vi c ăng ký thu và ng th i g i h sơ n cơ quan thu tr c ti p qu n lý ngh ư c hư ng các m c ưu ãi v thu ã ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. 1. H sơ g m có: - Quy t nh thành l p (n u có) và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên óng d u c a doanh nghi p). - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do B K ho ch và u tư ho c U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương c p (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên và óng d u c a doanh nghi p). - T khai ăng ký thu . - ơn ngh ư c hư ng các m c ưu ãi v thu ã ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a ơn v (n u có). Trong th i h n t i a 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu tr c ti p qu n lý ph i ra thông báo v vi c th c hi n m c mi n thu , gi m thu và th i h n ư c mi n thu , gi m thu ã ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p ki m tra h sơ c a ơn v không h p l ho c không úng i tư ng qui nh c a Ngh nh s 07/1998/N -CP và hư ng d n t i ph n A Thông tư này, thì trong th i h n
  3. ch m nh t là 07 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu ph i thông báo cho ơn v bi t. 2. Th c hi n vi c mi n thu , gi m thu hàng năm: Vi c gi m thu doanh thu; mi n thu , gi m thu l i t c cho các d án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t, kinh doanh do cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s th c hi n khi quy t toán thu hàng năm. Hàng tháng trong năm ư c mi n thu , gi m thu cơ s s n xu t, kinh doanh t m th i kê khai và n p thu theo m c thu ưu ãi ã ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. H t năm khi quy t toán thu cơ quan thu thông báo chính th c v s thu ph i n p, s thu ư c mi n, gi m theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. N u s thu cơ s ã n p trong năm chưa so v i s thu ph i n p ghi trong thông báo thì cơ s ph i n p s thu còn thi u theo úng th i h n ghi trong thông báo thu , trư ng h p cơ s trong năm n p th a so v i s thu ghi trong thông báo thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. Trong quá trình ki m tra quy t toán thu n u phát hi n cơ s có hành vi khai man, tr n thu thì ngoài vi c truy thu thu và x ph t theo lu t nh, s thu cơ s ph i n p do b truy thu không ư c mi n thu , gi m thu theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. i v i các d án u tư ang ư c hư ng ưu ãi v mi n thu , gi m thu doanh thu và thu l i t c theo qui nh t i các i u 16, 17, 18, 19 Ngh nh s 29/CP ngày 12/5/1995 c a Chính ph thì v n ti p t c ư c hư ng các m c ưu ãi v thu cho n h t th i gian còn l i ã ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p và vi c th c hi n mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i M c I, Ph n B Thông tư này. i v i các d án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t, kinh doanh nhưng không i u ki n ư c hư ng ưu ãi v thu doanh thu, thu l i t c theo qui nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15-01-1998, thì không thu c ph m vi áp d ng c a Thông tư này. Vi c mi n thu , gi m thu cho các i tư ng này v n th c hi n theo qui nh c a Lu t thu doanh thu, Lu t thu l i t c hi n hành. II. Mi n thu l i t c i v i các d án u tư m r ng qui mô, nâng cao năng l c s n xu t, nghiên c u phát tri n và i m i công ngh c a các cơ s s n xu t, kinh doanh hi n có. i u 35 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP qui nh: "Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư theo hình th c qui nh t i Kho n 2, i u 2 c a Ngh nh này ư c mi n 01 năm thu l i t c cho ph n l i nhu n tăng thêm k t năm phát sinh l i nhu n ch u thu . L i nhu n dùng tái u tư thì không tính vào s l i nhu n ch u thu ". ư c mi n thu theo qui nh trên, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i m b o các i u ki n sau: - Có th c chi v u tư, không k s th c chi t ngu n v n ngân sách, ngu n v n t b sung: v n u tư xây d ng cơ b n, quĩ u tư phát tri n, kh u hao cơ b n. - Vi c u tư ph i g n v i hi u qu kinh t th hi n s l i nhu n c a năm sau cao hơn năm trư c (năm u tư). i v i các kho n l i nhu n thu ư c trong năm, n u doanh nghi p ã th c chi tái u tư theo d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thì không tính vào l i nhu n ch u thu trong năm.
  4. Trong năm ư c xét mi n thu , cơ s s n xu t, kinh doanh nêu t i M c II.B Thông tư này ư c t m gi l i m t ph n s thu l i t c ph i n p, nhưng không quá 50% s thu l i t c c a ph n l i nhu n tăng thêm theo d án u tư và không quá 30% s thu l i t c ph i n p theo k ho ch năm c a cơ s . H t năm khi quy t toán thu cơ quan thu ki m tra i chi u v i các i u ki n trên ra thông báo v vi c mi n thu ho c lý do t ch i th c hi n mi n thu cho cơ s . Trư ng h p cơ s ư c mi n thu thì s thu t m n p th a trong năm c a cơ s ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ sau. Ví d : Công ty A năm 1997 huy ng v n u tư m r ng s n xu t. T ng l i nhu n ch u thu th c hi n năm 1997 là 500 tri u ng và t ng l i nhu n ch u thu th c hi n năm 1998 là 600 tri u ng. Như v y, ph n l i nhu n tăng thêm ư c mi n thu là 100 tri u ng. - Cũng ví d trên n u công ty A trong năm 1998 ã s d ng 50 tri u ng t l i nhu n th c hi n chi tái u tư theo d án u tư ã ư c duy t thì ph n l i nhu n này không tính vào l i nhu n ch u thu . Khi ó t ng l i nhu n ch u thu năm 1998 là 550 tri u ng và ph n l i nhu n tăng thêm ư c mi n thu là 50 tri u ng. III. Mi n thu l i t c ho c thu thu nh p cá nhân i v i ph n l i nhu n ư c hư ng c a các t ch c, cá nhân tr c ti p mua c ph n ho c góp v n vào doanh nghi p trong nư c, k c doanh nghi p Nhà nư c ư c a d ng hoá s h u ho c các qu u tư t ch tài chính. Theo qui nh t i i u 39 Ngh nh s 07/1998/N -CP thì: T ch c, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mua c ph n ho c góp v n vào các doanh nghi p trong nư c, k c các doanh nghi p Nhà nư c ư c a d ng hoá s h u ho c các quĩ u tư t ch tài chính, ư c mi n thu l i t c ho c thu thu nh p cá nhân, k c thu thu nh p b sung (n u có) i v i ph n l i nhu n ư c hư ng trong th i h n ba năm liên t c k t khi ư c hư ng l n u. Th i h n mi n thu ư c xác nh theo năm tài chính c a các doanh nghi p ho c quĩ u tư t ch tài chính nêu trên. th c hi n ư c vi c mi n thu theo quy nh trên thì doanh nghi p ho c qu u tư t ch tài chính khi chia lãi cho các t ch c, cá nhân mua c ph n ho c góp v n ph i có quy t nh chia lãi, trong ó ghi rõ các n i dung: - Th i gian b t u mua c ph n ho c góp v n. - M c mua c ph n ho c góp v n. - S l n chia lãi và m c lãi ư c chia c a m i l n cho t ng t ch c, cá nhân mua c ph n ho c góp v n. Quy t nh chia lãi ph i có ch ký c a ngư i i di n h p pháp và óng d u c a doanh nghi p ho c qu u tư t ch tài chính làm căn c cơ quan thu th c hi n mi n thu cho các t ch c, cá nhân mua c ph n ho c góp v n.
  5. Cơ quan thu ch th c hi n mi n thu cho t ch c, cá nhân xu t trình ư c quy t nh chia lãi c a doanh nghi p ho c qu u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên óng d u c a doanh nghi p) và mi n thu riêng i v i t ng kho n v n góp ho c c ph n c a t ch c, cá nhân. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý vi c n p thu l i t c ho c thu thu nh p cá nhân c a t ch c, cá nhân mua c ph n ho c góp v n th c hi n vi c mi n thu l i t c ho c thu thu nh p cá nhân i v i ph n l i nhu n ư c chia và ph i ra thông báo v s thu ư c mi n chính th c khi quy t toán thu hàng năm. Ví d : Công ty A có hai kho n c ph n mua c a Công ty B và Công ty C. Kho n c ph n mua c a Công ty B tháng 02/1998 và ư c chia lãi ngay trong năm 1998. Kho n c ph n mua c a Công ty C tháng 6/1998, nhưng năm 1998 không có lãi, n năm 1999 m i ư c chia lãi l n u. Vi c mi n thu i v i t ng kho n c ph n nêu trên ư c th c hi n như sau: - Mi n thu l i t c trong th i h n 03 năm liên t c 1998, 1999, 2000 i v i l i nhu n ư c hư ng t kho n c ph n mua c a Công ty B. - Mi n thu l i t c trong th i h n 03 năm liên t c 1999, 2000, 2001 i v i l i nhu n ư c hư ng t kho n c ph n mua c a Công ty C. IV. Gi m thu tài nguyên theo qui nh t i i u 38 Ngh nh s 07/1998/N -CP. Theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 07/1998/N -CP thì: các i tư ng nêu t i m c I, II, III, IV c a ph n A Thông tư này có d án u tư thu c danh m c A th c hi n t i các vùng thu c danh m c B ho c t i các vùng thu c danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 07/1998/N -CP nêu trên n u có khai thác tài nguyên khoáng s n (tr d u khí) ư c gi m 50% s thu tài nguyên ph i n p trong năm trong th i h n 03 năm u tiên k t khi b t u khai thác. Căn c Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s khai thác th c hi n gi m thu tài nguyên cho cơ s khi quy t toán thu hàng năm. Trong năm gi m thu , cơ s khai thác v n ph i n p s thu tài nguyên ph i n p. H t năm khi quy t toán thu cơ quan thu ra thông báo v s thu ư c gi m chính th c. S thu tài nguyên ư c gi m chính th c s ư c tr vào s thu tài nguyên ph i n p c a kỳ n p thu ti p sau c a cơ s . i v i các d án u tư ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ngày Ngh nh s 07/1998/N -CP có hi u l c thi hành, n u tính t ngày b t u khai thác tài nguyên khoáng s n n ngày Ngh nh 07/1998/N -CP có hi u l c mà chưa n 03 năm, thì ư c gi m thu tài nguyên cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i. Ví d : Công ty X ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư tháng 02/1996 có d án xây d ng ư ng giao thông (Danh m c A) t i huy n Ba Ch - Qu ng Ninh (danh m c B) và có khai thác á th c hi n d án trên t tháng 4/1997 (l n u tiên khai thác tài nguyên khoáng s n) thì ư c gi m thu tài nguyên cho kho ng th i gian còn l i như sau:
  6. Gi m 50% s thu tài nguyên ph i n p t tháng 02/1998 n ngày 31 tháng 4/2000 (Ngh nh s 07/1998/N -CP có hi u l c t 01/2/1998). Trong cùng th i gian, n u doanh nghi p có d án u tư v a ư c gi m thu tài nguyên theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 07/1998/N -CP, v a ư c mi n thu , gi m thu tài nguyên theo quy nh c a Pháp l nh thu tài nguyên thì ch ư c mi n thu , gi m thu theo m t trong hai quy nh trên. V. Mi n, gi m ti n thuê t. Vi c mi n, gi m ti n thuê t cho các doanh nghi p theo qui nh t i i u 27, 28 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP do cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p th c hi n khi quy t toán thu . Hàng năm, trong th i gian mi n, gi m ti n thuê t khi quy t toán thu , cơ quan thu ph i thông báo s ti n thuê t ư c mi n, gi m cho doanh nghi p. i v i các doanh nghi p có d án u tư s n xu t, kinh doanh vào các ngành thu c danh m c A t i Khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao thì cơ quan thu thông báo gi m 50% ti n thuê m t b ng theo nguyên giá mà Nhà nư c cho thuê, không bao g m giá tr các công trình h t ng c a các công ty phát tri n h t ng. Thông báo c a cơ quan thu là văn b n có giá tr pháp lý doanh nghi p kh u tr vào s ti n thuê ph i tr cho công ty phát tri n h t ng trong nư c theo h p ng thuê ký k t gi a hai bên. i v i doanh nghi p ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ngày 01/2/1998 (ngày Ngh nh s 07/1998/N -CP có hi u l c) thì ư c áp d ng vi c mi n, gi m ti n thuê t theo qui nh t i i u 27, 28 c a Ngh nh s 07/1998/N - CP cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i k t ngày 01/02/1998. Trong cùng th i gian, n u doanh nghi p thu c i tư ng mi n, gi m ti n thuê t theo qui nh t i i u 27, 28 Ngh nh s 07/1998/N -CP, v a thu c i tư ng mi n, gi m ti n thuê t theo qui nh t i Ngh nh s 85/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, thì ch ư c mi n, gi m theo m t trong hai quy nh trên. VI. Mi n thu nh p khNu. 1. Vi c mi n thu nh p khNu m t l n i v i các thi t b , máy móc, phương ti n v n t i cho các d án u tư qui nh t i kho n 1, i u 37 c a Ngh nh s 07/1998/N - CP ư c th c hi n như sau: Căn c Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, cơ s s n xu t kinh doanh ã ư c c p gi y phép thành l p ho c ư c i u ch nh m r ng qui mô s n xu t, kinh doanh, thay th , i m i công ngh ph i có gi i trình kinh t - k thu t trong ó ghi rõ s lư ng, danh m c máy móc thi t b , phương ti n v n t i nh p khNu theo t ng m c ích nêu t i kho n 1, i u 37 Ngh nh s 07/1998/N -CP và g i B thương m i xét quy t nh danh m c mi n thu c th . Căn c danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i nh p khNu mi n thu m t l n theo qui nh t i kho n 1, i u 37 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP do B Thương m i c p cho t ng cơ s , C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c
  7. hi n vi c mi n thu cho các cơ s khi th c t nh p khNu (trư ng h p nh p khNu u thác thì cơ quan h i quan yêu c u cơ s nh p khNu u thác xu t trình h p ng u thác trong ó ghi rõ danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i phù h p v i danh m c ư c mi n thu c a B Thương m i). 2. Mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p theo qui nh t i kho n 2, i u 37 Ngh nh s 07/1998/N - CP: Căn c Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, các doanh nghi p có d án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t kinh doanh ã ư c c p gi y phép thành l p ho c ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh, khi có nhu c u nh p khNu nguyên li u, v t tư hình thành tài s n c nh ph i l p k ho ch nh p khNu, ghi rõ danh m c nguyên li u, v t tư nh p khNu theo các m c ích nêu t i kho n 2, i u 37 Ngh nh s 07/1998/N - CP và g i B Thương m i xét duy t danh m c mi n thu theo t ng m c ích c th . (Riêng i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu theo kho n 2.b, i u 37 nêu trên thì doanh nghi p ph i có xác nh n c a B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng). Căn c k ho ch nh p khNu c a doanh nghi p và danh m c nguyên li u, v t tư nh p khNu mi n thu nh p khNu do B Thương m i c p cho doanh nghi p, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n mi n thu nh p khNu cho doanh nghi p khi th c t nh p khNu. nh kỳ hàng quí các C c H i quan ph i t p h p kim ng ch nh p khNu và s lư ng hàng nh p khNu mi n thu cho các doanh nghi p theo qui nh t i kho n 1, 2 i u 37 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan. Hàng nh p khNu mi n thu trong các trư ng h p trên, n u s d ng vào m c ích khác ho c ư c phép như ng bán l i thì ph i truy n p s thu nh p khNu ã ư c mi n vào Ngân sách Nhà nư c. S thu nh p khNu truy n p ư c xác nh trên cơ s thu su t, giá tính thu , t giá theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu t i th i i m như ng bán ho c s d ng vào m c ích khác. Trong th i h n 02 ngày k t ngày như ng bán ho c s d ng hàng nh p khNu vào m c ích khác, doanh nghi p ph i khai báo v i cơ quan h i quan nơi doanh nghi p ăng ký t khai nh p khNu hàng hoá ho c cơ quan h i quan nơi doanh nghi p t tr s chính, ho c cơ quan h i quan nơi như ng bán hàng hoá. Quá th i h n trên mà doanh nghi p không khai báo, n u b phát hi n thì ngoài vi c ph i truy n p s thu nh p khNu ư c mi n, còn b b x ph t theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng nh p khNu mi n thu trong các trư ng h p trên, n u phát hi n vi c s d ng hàng nh p khNu sai m c ích thì ngoài vi c thu thu doanh thu, thu l i t c (n u có) theo qui nh c a Lu t thu doanh thu, Lu t thu l i t c, còn ư c quy n ra quy t nh truy thu thu nh p khNu và x ph t theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu; trư ng h p vi c truy thu thu nh p khNu không thu c thNm quy n c a mình, thì ph i chuy n h sơ lên cơ quan thu c p trên gi i quy t. 3. Vi c hoàn thu nh p khNu i v i nguyên li u, b ph n r i, ph tùng và v t tư nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu qui nh t i i u 37 Ngh nh s 07/1998/N -CP ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m 1.1 Thông tư s 84/1997/TT/BTC ngày 13/11/1997 hư ng d n s a i, b sung m t s i m trong các Thông tư s 72 A/TC-
  8. TCT ngày 30/8/1993, s 107 TC/TCT ngày 30/12/1993 và s 53 TC/TCT ngày 13/7/1995 c a B Tài chính v thu xu t khNu, thu nh p khNu. 4. B ng sáng ch , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t dùng góp v n ư c mi n các lo i thu liên quan n chuy n giao công ngh . i v i các d án ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ngày 01/2/1998 (ngày Ngh nh s 07/1998/N -CP có hi u l c) thì ư c áp d ng vi c mi n thu nh p khNu theo qui nh t i i u 37 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP và hư ng d n t i M c VI, Ph n B Thông tư này cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày 01/2/1998. VII. Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài b v n u tư theo hình th c qui nh t i i u 2 Ngh nh s 07/1998/N -CP, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mua c ph n, g i v n, tăng v n ho c góp v n vào doanh nghi p theo qui nh t i kho n 3 i u 2 c a Ngh nh s 07/1998/N -CP, khi chuy n l i nhu n thu ư c ra nư c ngoài ch ph i n p m t kho n thu b ng 05% s ti n chuy n ra nư c ngoài. Cách xác nh s thu ph i n p, th t c n p thu ư c áp d ng th c hi n theo i m 2, i m 3 M c II, Ph n th II Thông tư s 74TC/TCT ngày 20/10/1997 hư ng d n th c hi n qui nh v thu i v i hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. C. T CH C TH C HI N. Sau khi ư c hư ng các m c ưu ãi v thu theo qui nh t i Ngh nh s 07/1998/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, n u có s thay i ch u tư thì ch u tư m i v n ti p t c ư c hư ng m c ưu ãi mi n thu , gi m thu ã ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho kho ng th i gian còn l i và có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v c a ch u tư cũ ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu . Trư ng h p ã ư c hư ng ưu ãi v thu theo nh ng i u ki n ã ăng ký c a d án ã u tư, nhưng trong quá trình th c hi n, ch u tư có s thay i v nh ng i u ki n ã ăng ký d n n thay i m c ưu ãi thu theo Ngh nh s 07/1998/N -CP thì ch m nh t trong th i h n 05 ngày, ch u tư ph i khai báo v i cơ quan có thNm quy n i u ch nh Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho phù h p. Ch u tư có hành vi gian d i ư c hư ng ưu ãi v thu , ho c khi thay i i u ki n u tư c ý không khai báo ư c hư ng m c ưu ãi v thu cao hơn, thì ngoài vi c hoàn tr các kho n thu ã ư c ưu ãi, tuỳ theo m c vi ph m mà ch u tư ph i b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Cán b thu , cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm sai theo hư ng d n c a Thông tư này gây thi t h i cho Ngân sách Nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. Cơ quan thu các c p có trách nhi m qu n lý ch t ch các d án
  9. u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, các i u ki n mà ch u tư ã ăng ký i v i t ng d án thu c a bàn qu n lý có liên quan n ch ưu ãi mi n thu , gi m thu , m t m t t o i u ki n thu n l i cho các ch u tư trong quá trình tri n khai d án; m t khác k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi l i d ng tr n l u thu . Cơ quan thu ph i l p s sách theo dõi, lưu gi y các tài li u liên quan n vi c xét mi n, gi m thu cho t ng d án u tư và nh kỳ hàng quý, năm ph i báo cáo v T ng c c Thu s thu ã t m th i mi n, gi m, s thu th c t mi n, gi m cho i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo qui nh t i Ngh nh s 07/1998/N - CP c a Chính ph . Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 3 năm 1998 và thay th Thông tư s 94 TC/TCT ngày 22/12/1995 c a B Tài chính hư ng d n th t c, trình t , thNm quy n xét mi n, gi m thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Ngh nh s 29/CP ngày 12/5/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, các cơ s , các ngành, các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản