Thông tư số 43/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
8
download

Thông tư số 43/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 43/1999/TT-BTC về việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 43/1999/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG (GTGT) Đ I V I CƠ QUAN Đ I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VÀ CƠ QUAN Đ I DI N C A T CH C QU C T T I VI T NAM Đ t o đi u ki n thu n l i và đáp ng nhu c u công tác, sinh ho t c a các đ i tư ng đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr theo qui đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i các công ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia; Căn c Ngh đ nh s 28/CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n ưu đãi, mi n tr dành cho cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh 205/1998/QĐ-TTg ngày 9/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Ngo i giao, B Thương m i, T ng c c H i quan. B Tài chính hư ng d n th c hi n ưu đãi mi n tr v thu giá tr gia tăng như sau: I. ƯU ĐÃI MI N TR V THU GTGT LIÊN QUAN Đ N TR S , VĂN PHÒNG LÀM VI C C A CƠ QUAN Đ I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S , CƠ QUAN Đ I DI N C A T CH C QU C T T I VI T NAM VÀ NHÀ C A NGƯ I Đ NG Đ U CƠ QUAN Đ I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S : 1- Cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c đóng t i Vi t Nam đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT liên quan đ n tr s , văn phòng làm vi c. 2- Ngư i đ ng đ u cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT liên quan đ n nhà t i Vi t nam. 3- Cơ quan đ i di n c a T ch c qu c t khác t i Vi t nam đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT theo đi u ư c mà Vi t nam đã ký k t ho c tham gia. 4- Cơ quan, cá nhân nêu t i đi m 1, 2, 3 nêu trên không ph i tr thu GTGT khi thanh toán hàng hoá và d ch v liên quan đ n vi c xây d ng công trình tr s , văn phòng làm vi c ho c khi chi tr các kho n ti n liên quan đ n vi c thuê tr s , văn phòng làm vi c, nhà cho các đ i tư ng này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5- T ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài đư c phép ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam, th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu , đư c kh u tr thu GTGT đ u vào c a hàng hoá và d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá và d ch v thu c đ i tư ng ch u thu GTGT liên quan đ n công trình xây d ng ho c cho thuê tr s , văn phòng làm vi c, nhà cho các đ i tư ng nêu t i đi m 1, 2, 3 nêu trên, nhưng ph i có h sơ, ch ng t ch ng minh hàng hoá d ch v th c t cung c p cho các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT, c th sau đây: - Gi y ch ng nh n đ i tư ng thu c di n đư c hư ng quy n mi n tr thu GTGT do V L tân - B Ngo i giao c p (b n chính ho c b n sao có đóng d u và ch ký c a ngư i có th m quy n c a cơ quan thu c đ i tư ng hư ng ưu đãi mi n tr ngo i giao). - H p đ ng cung c p hàng hoá và d ch v ký v i các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT và/ho c: - Hoá đơn GTGT cung c p hàng hoá và d ch v cho các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT. - Biên b n bàn giao hoàn thành nghi m thu công trình xây d ng (n u có). Khi xu t hoá đơn cho các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT, cơ s kinh doanh s d ng hoá đơn GTGT và ghi rõ t i ph n thu GTGT trên hoá đơn: đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT. 6- Hàng hoá, v t tư đư c phép nh p kh u đ xây d ng tr s , văn phòng ho c nhà cho các đ i tư ng nêu t i đi m 1, 2, 3 trên đây không ph i n p thu GTGT khâu nh p kh u n u có gi y ch ng nh n c a V L tân - B Ngo i giao v đ i tư ng đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr và m c đích s d ng c a các hàng hoá, v t tư đư c nh p kh u. II. VI C MI N TR V THU GTGT Đ I V I HÀNG HOÁ NH P KH U HO C MUA TRONG NƯ C C A CÁC Đ I TƯ NG ĐƯ C HƯ NG ƯU ĐÃI MI N TR NGO I GIAO: 1- Cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , nhân viên hành chính k thu t, cơ quan đ i di n các t ch c qu c t đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT theo các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia, không ph i tr thu GTGT đ i v i hàng hoá nh p kh u ho c mua trong nư c theo đ nh lư ng qui đ nh t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996 c a Liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan và m t s hàng hoá thi t y u khác bán t i c a hàng mi n thu . 2- Đ i v i hàng hoá nh p kh u c a các đ i tư ng này, Cơ quan H i quan khi làm th t c nh p kh u th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo qui đ nh hư ng d n t i Thông tư s 04/TTLB, đ ng th i không thu thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá nh p kh u này. 3- Đ i v i hàng hoá mua trong nư c t i các đ a đi m đư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép bán mi n thu đư c áp d ng không thu thu GTGT đ i v i s lư ng hàng mua theo qui đ nh t i đi m II.1 trên đây.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C a hàng kinh doanh hàng mi n thu khi nh p kh u hàng hoá đ bán t i C a hàng mi n thu không ph i n p thu GTGT đ i v i hàng hoá đó. 4- Hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam đưa vào bán t i c a hàng mi n thu đư c coi là hàng xu t kh u và áp d ng thu su t thu GTGT là 0%. 5- Các trư ng h p đư c phép chuy n như ng tài s n là nhà , xe ô tô, xe g n máy gi a các cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và các thành viên c a cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s không thu c đ i tư ng áp d ng thu GTGT, III. HI U L C THI HÀNH: Các quy đ nh t i Thông tư này áp d ng v i các đ i tư ng đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr ngo i giao trên nguyên t c có đi có l i. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các qui đ nh khác v thu áp d ng cho các đ i tư ng hư ng quy n ưu đãi mi n tr mà không qui đ nh t i Thông tư này th c hi n theo qui đ nh c a pháp lu t thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996 c a liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản