Thông tư số 43/2002/TT-BTC

Chia sẻ: lawdt7

Thông tư số 43/2002/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 43/2002/TT-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 43/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2002
THÔNG TƯ

C A B TÀI CHÍNH S 43/2002/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2002
HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT V N NSNN CHO D ÁN TR NG
M I 5 TRI U HA R NG

Căn c Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c
tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng;
Quy t nh s 251/Q -TTg ngày 22/03/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c b
sung s a i th t c thanh toán v n cho vi c th c hi n d án Tr ng m i 5 tri u ha
r ng; Văn b n s 301/CP-NN ngày 18/4/2001 c a Chính ph v vi c gi i quy t cơ
ch th c hi n Chương trình 661;
Căn c Thông tư Liên t ch s 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 c a B Nông nghi p
và Phát tri n nông thôn - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n
Quy t nh s 661/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ;
B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho d án
Tr ng m i 5 tri u ha r ng thay th Thông tư s 28/1999/TT-BTC ngày 13/03/1999
như sau:

Ph n 1:

QUY NNH CHUNG

1- Ngân sách nhà nư c c p phát t ngu n v n u tư phát tri n cho các d án Tr ng
m i 5 tri u ha r ng thu c i tư ng s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh
t i Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph chi cho
u tư, h tr tr ng r ng s n xu t và qu n lý chi chương trình ư c cân i trong d
toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm do Qu c h i phê duy t.

2- Cơ quan c p trên c a ch u tư (các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c
Chính ph i v i d án Trung ương qu n lý, UBND t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương i v i d án a phương qu n lý) có trách nhi m phân b ch tiêu k
ho ch cho t ng d án trong ph m vi k ho ch nhà nư c thông báo; hư ng d n, ch
o các ch d án tri n khai k ho ch theo k ho ch ư c duy t. Vi c phân b ch
tiêu v n ph i m b o t tr ng cơ c u v n lâm sinh, v n cơ s h t ng và v n qu n lý
theo quy nh c a Chính ph , B K ho ch và u tư và hư ng d n t i Thông tư này.

3- Căn c k ho ch v n do Nhà nư c giao cho d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng, B
Tài chính th c hi n c p phát cho các d án ư c c p có thNm quy n phê duy t thông
qua h th ng Kho b c nhà nư c. Kho b c nhà nư c có trách nhi m ki m soát và c p
phát v n cho các ch d án theo úng ch quy nh. Các ch u tư m tài kho n
t i Kho b c nhà nư c nh n v n c p phát thanh toán và có trách nhi m qu n lý, s
d ng v n úng i tư ng, úng m c ích, có hi u qu ; ch p hành ch tài chính
hi n hành và ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan Tài chính và Kho b c nhà nư c.
Kho b c nhà nư c có quy n t ch i c p phát cho các d án không i u ki n và thu
h i v n ã c p nhưng s d ng sai m c ích, sai i tư ng.

Ph n 2:

QUY NNH C TH

I- PH M VI, I TƯ NG VÀ M C CHI V N NSNN.

1- V n u tư d án tr ng r ng phòng h và c d ng:

- B o v r ng c d ng, r ng phòng h nh ng vùng r t xung y u và xung y u v i
m c u tư bình quân không quá 50.000 ng/ha/năm, th i h n không quá 5 năm.

- Khoán khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung cây công nghi p, cây l y qu , cây
c s n i v i r ng c d ng, r ng phòng h nh ng vùng xung y u và r t xung
y u (coi như ch tiêu b o v r ng) v i m c u tư không quá 50.000 ng/ha/năm,
th i h n không quá 5 năm.

- Khoán khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung cây lâm nghi p i v i r ng c
d ng, r ng phòng h nh ng vùng r t xung y u và xung y u v i m c u tư không
quá 1 tri u ng/ha, th i h n khoán 6 năm theo t l v n ư c phân b hàng năm và
quy trình khoanh nuôi tái sinh r ng k t h p tr ng b sung c a B Nông nghi p và
Phát tri n nông thôn.

- Tr ng m i r ng phòng h vùng r t xung y u và xung y u v i m c u tư tr c ti p
n ngư i tr ng r ng bình quân 2,5 tri u ng/ha, bao g m tr ng m i và chăm sóc
theo quy trình k thu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.

- Xây d ng m t s công trình cơ s h t ng thi t y u ph c v tr c ti p cho công tác
lâm sinh bao g m: tr m b o v r ng, công trình phòng ch ng cháy, phòng tr sâu
b nh, vư n ươm,...v i m c u tư cho toàn b chương trình t i a không quá 5% t ng
s v n ngân sách nhà nư c b trí cho d án hàng năm.

2- Kinh phí qu n lý d án:

2.1- Ngu n v n qu n lý d án tr ng r ng phòng h , c d ng:

T ng s v n qu n lý d án tr ng r ng phòng h , c d ng ư c trích 8% trong t ng
m c u tư ngân sách nhà nư c dành cho d án, trong ó các ngành Trung ương là
0,7%; t nh, huy n, xã là 1,3%; ch d án cơ s là 6%.

2.2- Các công vi c ư c c p phát kinh phí qu n lý d án:

- Kh o sát, xây d ng, thNm nh và xét duy t d án.
- Nghiên c u khoa h c, khuy n nông, khuy n lâm, xây d ng mô hình chuy n giao
công ngh thu c d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng.

- T p hu n, ki m tra, tuyên truy n, khen thư ng, h i ngh sơ t ng k t.

- B sung m t s trang thi t b c n thi t, văn phòng phNm cho ho t ng ch o qu n
lý.

- Chi cho công tác qu n lý, i u hành c a Ban i u hành d án Tr ng m i 5 tri u ha
r ng trung ương và các Ban Qu n lý d án.

- Chi lương cho các thành viên c a Ban Qu n lý d án chưa ư c hư ng lương t
ngân sách nhà nư c; chi ph c p, tr c p, công tác phí,... theo ch hành chính s
nghi p cho các thành viên c a Ban Qu n lý (k c các thành viên ã ư c hư ng
lương t ngân sách nhà nư c).

- Chi h tr cho công tác qu n lý, c p phát thanh toán v n c a h th ng Kho b c nhà
nư c.

2.3- Các cơ quan ư c b trí v n kinh phí qu n lý d án bao g m:

- Ban i u hành d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng trung ương.

- Cơ quan ch qu n u tư.

- H th ng Kho b c nhà nư c.

- Các B , cơ quan oàn th Trung ương, a phương có liên quan tr c ti p n vi c
th c hi n d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng.

- Ban Qu n lý d án t nh và các Ban Qu n lý d án cơ s (tr Ban Qu n lý d án
tr ng r ng s n xu t).

3- V n h tr tr ng r ng s n xu t:

Các t ch c, h gia ình và cá nhân t b v n tr ng r ng s n xu t mà di n tích r ng
là các loài cây g c bi t quý hi m có chu kỳ trên 30 năm, ưu tiên các loài cây có th
tr ng ư c thu c nhóm IA, IIA quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/01/1992
c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) có d án và quy trình k thu t ư c c p
có thNm quy n phê duy t thì Nhà nư c c p v n h tr tri n khai th c hi n. M c
v n h tr bình quân là 2 tri u ng/ha.

II- L P K HO CH VÀ CHUY N V N C P PHÁT.

1- L p k ho ch năm:

1.1- Cơ quan ch qu n u tư căn c ti n th c hi n năm k ho ch l p k ho ch
(bao g m: danh m c d án, kh i lư ng và t ng m c v n c p phát cho các d án tr ng
r ng phòng h , c d ng; danh m c d án, kh i lư ng và t ng m c v n h tr tr ng
r ng s n xu t) g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư,
B Tài chính cân i, t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t.

1.2- Căn c vào ch tiêu k ho ch nhà nư c ư c giao, cơ quan ch qu n u tư phân
b ch tiêu v n u tư cho t ng d án, ơn v thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính
(V u tư) theo m u s 01 kèm theo, ng g i B K ho ch và u tư, B Nông
nghi p và Phát tri n nông thôn theo dõi, qu n lý.

1.3- Căn c vào ch tiêu k ho ch nhà nư c và k ho ch phân b v n d án 5 tri u ha
r ng c a B , a phương:

- i v i d án do B , ngành Trung ương qu n lý, B Tài chính (V u tư) thông
báo k ho ch v n cho Kho b c nhà nư c trung ương; Kho b c nhà nư c trung ương
thông báo cho Kho b c nhà nư c t nh, thành ph làm căn c c p phát và thanh toán
v n.

- i v i d án do a phương qu n lý, S Tài chính - V t giá thông báo k ho ch v n
cho Kho b c nhà nư c t nh làm căn c c p phát, thanh toán v n.

2- Chuy n v n c p phát:

2.1- i v i các d án do các B , ngành Trung ương qu n lý:

- Căn c vào t ng m c v n d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng ư c ghi trong d toán
năm, hàng quý Kho b c nhà nư c trung ương t ng h p nhu c u thanh toán v n g i B
Tài chính (V u tư). B Tài chính c p h n m c v n u tư xây d ng cơ b n sang
Kho b c nhà nư c trung ương. Kho b c nhà nư c trung ương phân ph i h n m c v
Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c ti p qu n lý c p phát và thanh toán v n
cho các d án theo cơ ch hi n hành.

2.2- i v i các d án do a phương qu n lý:

B Tài chính th c hi n chuy n ti n cho a phương b ng hình th c c p b sung có
m c tiêu cho ngân sách a phương. S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph c p
h n m c xây d ng cơ b n sang Kho b c nhà nư c t nh, thành ph thanh toán cho
các d án.

- S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph chuy n k p th i, y h n m c kinh phí
sang h th ng Kho b c nhà nư c. Kho b c nhà nư c thanh toán v n cho kh i lư ng
c a các d án y , k p th i và theo úng ch quy nh.

III- C P PHÁT THANH TOÁN V N T I KHO B C NHÀ NƯ C

A- C P PHÁT V N U TƯ D ÁN:

1- i u ki n ư c thanh toán v n:

ư c c p phát thanh toán kh i lư ng hoàn thành, ch u tư g i n Kho b c nhà
nư c nơi m tài kho n các tài li u sau ây:
- Quy t nh d án c a c p có thNm quy n phê duy t.

- Quy t nh giao ch u tư, thành l p Ban Qu n lý d án, b nhi m Trư ng Ban, K
toán trư ng (n u có).

- K ho ch v n năm do cơ quan ch qu n u tư thông báo, k c các ch tiêu v kh i
lư ng tr ng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và b o v r ng ư c giao, h tr tr ng
r ng.

- Thi t k k thu t và t ng d toán, d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t.

- Các h p ng kinh t ký gi a ch u tư v i các h gia ình ho c cá nhân (v v n
u tư lâm sinh) ho c v i các ơn v nh n th u (n u có) theo ch quy nh.

- Các biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành gi a ch u tư v i các h nh n
khoán và ơn v nh n th u.

- Quy t nh ư c h tr tr ng r ng s n xu t c a c p có thNm quy n .

- Quy t nh ch nh th u, quy t nh t làm c a c p có thNm quy n.

- Các h sơ ch ng t khác có liên quan (phi u giá, ch ng t thanh toán,...).

2- T m ng v n và c p phát thanh toán v n:

2.1- i v i v n b o v r ng và khoanh nuôi tái sinh k t h p cây công nghi p, cây ăn
qu , cây c s n do dân t tr ng:

- Căn c k ho ch v n ư c thông báo, d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t,
h p ng b o v r ng và khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung cây công nghi p,
cây ăn qu , cây c s n gi a ch u tư và các h gia ình ho c cá nhân, Kho b c nhà
nư c c p t m ng 30% k ho ch v n năm cho ch u tư. Ch u tư có trách nhi m
t m ng v n y , k p th i cho các ơn v , cá nhân ã tham gia nh n khoán b o v
r ng.

- Khi có kh i lư ng th c hi n, ch u tư ti n hành nghi m thu kh i lư ng r ng ã
giao cho các h gia ình ho c cá nhân b o v r ng và khoanh nuôi tái sinh k t h p
tr ng b sung cây công nghi p, cây ăn qu , cây c s n, kèm theo danh sách ký nh n
ti n c a các ơn v , h gia ình nh n khoán b o v r ng g i Kho b c nhà nư c nơi
c p v n. Kho b c nhà nư c căn c biên b n nghi m thu, th c hi n ki m tra, ki m soát
h sơ ch ng t có liên quan và làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p phát thanh
toán.

2.2- i v i v n tr ng m i r ng và khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung cây
lâm nghi p:

- Căn c k ho ch năm, thi t k , d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và h p
ng tr ng m i, khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung gi a ch u tư v i các
h dân và ơn v nh n th u, Kho b c nhà nư c c p t m ng b ng 30% k ho ch v n
năm c a d án.
- Khi d án tri n khai t ti n 50% k ho ch năm, ch u tư ti n hành nghi m thu
các kh i lư ng công vi c hoàn thành. Kho b c nhà nư c ki m tra h sơ ch ng t c a
kh i lư ng hoàn thành, làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p phát thanh toán
và thanh toán b sung n u kh i lư ng hoàn thành ư c ch p nh n thanh toán l n hơn
s c p t m ng. Sau ó, Kho b c nhà nư c làm th t c ng ti p cho ch u tư t i a
40% k ho ch v n còn l i ch u tư ti p t c tri n khai th c hi n.

- Cu i năm, ch u tư ti n hành nghi m thu các kh i lư ng công vi c ã hoàn thành
g i Kho b c nhà nư c làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p thanh toán và
c p phát b sung ph n v n k ho ch còn l i.

- T ng s v n c p t m ng và c p thanh toán cho d án không ư c vư t quá ch tiêu
k ho ch v n năm b trí cho d án.

2.3- iv iv n u tư cơ s h t ng:

- i v i công trình có v n u tư dư i 100 tri u ng:

+ Ch u tư ư c phép s d ng thi t k m u, thi t k nh hình ã ư c c p có thNm
quy n duy t và ban hành ho c l p thi t k , d toán công trình c p có thNm quy n
phê duy t.

+ Căn c k ho ch năm, d toán, thi t k ư c duy t, h p ng xây d ng gi a ch d
án v i ơn v nh n th u và các h dân (n u có), Kho b c nhà nư c t m ng t i a
30% k ho ch v n năm cho d án tri n khai th c hi n. Khi có kh i lư ng hoàn thành,
ch u tư thanh toán v i Kho b c nhà nư c s ti n ã t m ng. Vi c c p phát v n
các l n ti p theo ư c th c hi n theo ti n kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành.

- Công trình có v n u tư t 100 tri u ng tr lên ư c qu n lý c p phát theo Quy
ch Qu n lý u tư và xây d ng hi n hành.

2.4- C p phát v n h tr tr ng r ng s n xu t:

Khi d án hoàn thành kh i lư ng tr ng, chăm sóc r ng năm th nh t và hoàn thành
công tác chăm sóc r ng các năm ti p theo, ch u tư ph i ti n hành nghi m thu kh i
lư ng r ng hoàn thành g i Kho b c nhà nư c làm căn c c p phát v n. Kho b c
nhà nư c căn c ch quy nh, ti n hành ki m tra h sơ, ch ng t c a kh i lư ng
công vi c hoàn thành và c p phát v n h tr cho các d án. M c v n h tr bình quân
2 tri u ng/ha và ư c phân b c th như sau:

+ Tr ng và chăm sóc r ng năm th nh t, h tr bình quân 1 tri u ng/ha.

+ Chăm sóc r ng các năm ti p theo, h tr bình quân 1 tri u ng/ha, th i gian chăm
sóc và m c v n h tr t ng năm ư c th c hi n theo quy trình k thu t c a B Nông
nghi p và Phát tri n nông thôn và k ho ch nhà nư c b trí hàng năm. i tư ng
ư c c p phát v n h tr chăm sóc các năm sau ph i là di n tích r ng ã ư c c p
phát v n h tr tr ng, chăm sóc r ng năm th nh t và m b o y các quy nh
v ch ng lo i, m t cây tr ng ư c cơ quan ch qu n u tư phê duy t.

B- C P PHÁT KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN:
1- i u ki n ư c thanh toán v n:

ư c c p phát kinh phí qu n lý d án, ch u tư g i n Kho b c nhà nư c nơi
m tài kho n các tài li u sau ây:

- K ho ch v n năm do cơ quan ch qu n u tư thông báo.

- D toán chi ti t các kho n chi ư c c p có thNm quy n phê duy t.

- Các ch ng t thanh toán khác có liên quan.

2- C p phát thanh toán v n:

- Kinh phí qu n lý c a Ban Qu n lý d án t nh và các ơn v có liên quan Trung
ương, a phương ư c c p t m ng và thanh toán khi có kh i lư ng th c hi n theo
d toán ư c duy t và trong ph m vi k ho ch v n ư c thông báo.

- Kinh phí qu n lý d án c a Ban Qu n lý d án cơ s ư c c p t m ng và thanh
toán hàng quý theo ti n th c hi n v n u tư. Kho b c nhà nư c không c p phát
h t kinh phí qu n lý d án cho ch u tư khi chưa hoàn thành k ho ch kh i lư ng
ư c giao.

- V n qu n lý d án c a h th ng Kho b c nhà nư c do Kho b c nhà nư c trung ương
th ng nh t qu n lý và phân b cho Kho b c nhà nư c t nh, thành ph s d ng theo
ch qu n lý tài chính quy nh t i i m 2, M c II, Thông tư s 123/1998/TT-BTC
ngày 04/9/1998 c a B Tài chính.

IV- H CH TOÁN K TOÁN, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ QUY T TOÁN

1- H ch toán k toán:

- Các ch u tư, các cơ quan, ơn v có s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c d án
Tr ng m i 5 tri u ha r ng th c hi n vi c h ch toán k toán, th ng kê theo quy nh
hi n hành c a Nhà nư c.

- Kho b c nhà nư c th c hi n vi c h ch toán k toán theo quy nh c a B Tài chính
và hư ng d n c a Kho b c nhà nư c trung ương.

2- Ki m tra:

- Cơ quan ch qu n u tư, cơ quan qu n lý ch c năng Trung ương, a phương,
Kho b c nhà nư c ti n hành ki m tra tình hình th c hi n k ho ch, ch p hành ch
qu n lý tài chính c a ch u tư, ph n ánh k p th i nh ng t n t i vư ng m c trong
qu n lý, c p phát thanh toán v n v i B Tài chính (V u tư), B K ho ch và u
tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban i u hành, Ban Ch o nhà nư c
d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng trung ương có bi n pháp gi i quy t.

- Qua thanh tra, ki m tra n u phát hi n các kho n v n c p phát cho các ch u tư
ư c s d ng không úng m c ích, sai ch , s ư c thu h i và n p vào ngân sách
nhà nư c.
3- Báo cáo:

- Hàng tháng, các ch u tư có trách nhi m l p và g i báo cáo tình hình s d ng v n
cho các cơ quan ch qu n u tư, ng g i Kho b c nhà nư c nơi c p v n (theo m u
s 02 kèm theo) vào ngày 5 c a tháng sau.

- Các ơn v Kho b c nhà nư c nơi c p v n có trách nhi m t ng h p báo cáo tình
hình c p phát và thanh toán v n hàng tháng g i Kho b c nhà nư c trung ương vào
ngày 10 tháng sau. Kho b c nhà nư c trung ương t ng h p tình hình th c hi n k
ho ch c p phát v n trên ph m vi c nư c báo cáo B Tài chính (V u tư), Ban
i u hành, Ban Ch o nhà nư c d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng trung ương vào
ngày 20 tháng sau.

4- Quy t toán v n năm và quy t toán khi k t thúc d án:

4.1- Quy t toán v n hàng năm:

V n b trí cho d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng năm nào ư c c p phát cho kh i
lư ng công vi c hoàn thành n th i i m ngày 31/12 c a năm ó; th i gian nghi m
thu c a các ch u tư ư c phép th c hi n n h t ngày 31/3 và th i gian thanh toán
v n c a Kho b c nhà nư c ư c th c hi n n h t ngày 30/4 c a năm k ti p.

- i v i các d án do các B , ngành Trung ương qu n lý:

+ S v n c p phát thanh toán phát sinh t ngày 01/01 c a năm k ho ch n h t ngày
31/3 c a năm sau ư c quy t toán vào niên ngân sách năm trư c; s v n c p phát
thanh toán phát sinh sau ngày 31/3 ư c quy t toán vào niên ngân sách năm sau.

+ Vi c quy t toán v n hàng năm ư c th c hi n như sau:

Các ch u tư l p báo cáo quy t toán vi c s d ng v n c p phát g i Kho b c nhà
nư c nơi c p v n, ng báo cáo cơ quan ch qu n u tư. Các kho n c p t m ng
ph i làm th t c chuy n sang c p phát thanh toán trư c th i i m c p phát v n cu i
năm c a Kho b c nhà nư c (ngày 30/4 năm sau); s v n thanh toán t 01/01 c a năm
k ho ch n h t ngày 31/3 c a năm sau ư c quy t toán vào niên ngân sách năm
trư c, s v n c p phát thanh toán phát sinh sau ngày 31/3 ư c quy t toán vào niên
ngân sách năm sau. Trư ng h p các d án có kh i lư ng th c hi n nhưng không
i u ki n thanh toán thì ư c chuy n ngu n sang năm sau thanh toán và quy t toán
vào năm sau.

Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p quy t toán v n c p
phát các d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng g i v Kho b c nhà nư c trung ương, ng
g i cơ quan ch qu n u tư ch m nh t là ngày 15/5 năm sau.

Kho b c nhà nư c trung ương có trách nhi m t ng h p quy t toán v n c p phát các
d án thu c d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng và v n qu n lý d án c a h th ng Kho
b c nhà nư c báo cáo B Tài chính xét duy t theo quy nh v quy t toán v n ngân
sách nhà nư c.

- i v i các d án do a phương qu n lý:
+ S Tài chính-V t giá ph i h p v i Kho b c nhà nư c t nh, thành ph th c hi n
quy t toán s v n c p phát thanh toán phát sinh t ngày 01/01 c a năm k ho ch n
h t ngày 31/3 c a năm sau vào niên ngân sách a phương năm trư c; s v n c p
phát thanh toán phát sinh sau ngày 31/3 ư c quy t toán vào niên ngân sách a
phương năm sau.

+ Vi c quy t toán v n hàng năm: Ch u tư l p báo cáo quy t toán vi c s d ng v n
c p phát v i cơ quan ch qu n u tư. Các kho n c p t m ng ph i làm th t c
chuy n sang c p phát thanh toán trư c th i i m c p phát v n cu i năm c a Kho b c
nhà nư c (ngày 31/3 năm sau); s v n thanh toán t 01/01 c a năm k ho ch n h t
ngày 31/3 c a năm sau ư c quy t toán vào niên ngân sách năm trư c, s v n c p
phát thanh toán phát sinh sau ngày 31/3 ư c quy t toán vào niên ngân sách năm
sau. Trư ng h p các d án có kh i lư ng th c hi n nhưng không i u ki n thanh
toán thì ư c chuy n ngu n sang năm sau thanh toán và quy t toán vào năm sau.

4.2- Quy t toán các d án hoàn thành:

Vi c quy t toán các d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng hoàn thành th c hi n theo úng
quy nh hi n hành v ch quy t toán v n u tư.

- i v i d án do các B , ngành Trung ương qu n lý: ch u tư l p báo cáo quy t
toán (có xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi c p v n v s v n c p phát thanh toán
cho d án) g i cơ quan c p trên c a ch u tư. Cơ quan c p trên c a ch u tư có
trách nhi m xem xét, phê duy t quy t toán c a ch u tư, t ng h p báo cáo B Tài
chính (V u tư), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Ban i u hành d án
Tr ng m i 5 tri u ha r ng TW).

- i v i d án a phương qu n lý: ch u tư l p báo cáo quy t toán (có xác nh n
c a Kho b c nhà nư c nơi c p v n) g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. S
Nông nghi p và Phát tri n nông thôn duy t quy t toán d án và t ng h p các d án
hoàn thành g i S Tài chính-V t giá. S Tài chính - V t giá ch trì t ch c thNm tra
quy t toán c a các d án, trình Ch t ch UBND t nh, thành ph phê duy t và báo cáo
B Tài chính (V u tư), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Ban i u hành
d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng TW).

V- TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN (CÁC B , NGÀNH, UBND T NH,
THÀNH PH , CH U TƯ VÀ CÁC ƠN VN CÓ LIÊN QUAN)

1. Ch u tư có trách nhi m:

- Tri n khai th c hi n d án theo úng nhi m v ư c giao, m b o ti n , ch t
lư ng quy nh.

- Cung c p các h sơ, tài li u và ch ng t thanh toán có liên quan cho Kho b c nhà
nư c làm căn c c p phát thanh toán v n, ch u trách nhi m v tính chính xác và
trung th c c a tài li u cung c p.

- Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu .

- Báo cáo và quy t toán v n theo ch quy nh.
2- Các B , ngành, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m:

- Ch u trách nhi m toàn di n v k t qu th c hi n các d án thu c ph m vi qu n lý;
hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư th c hi n k ho ch ư c giao, ti p nh n
và s d ng v n u tư úng m c ích, úng ch quy nh.

- Phân khai k ho ch v n cho các d án theo t ng m c, cơ c u v n và danh m c d
án ư c Nhà nư c b trí.

- Phê duy t d toán chi, báo cáo quy t toán s d ng v n hàng năm và quy t toán các
d án hoàn thành.

3- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:

- Tham mưu giúp UBND t nh, thành ph trong vi c ch o, i u hành các ch u tư
th c hi n k ho ch ư c giao.

- Ph i h p v i S Tài chính - V t giá và các thành viên trong Ban i u hành d án
thNm tra báo cáo quy t toán hàng năm và quy t toán d án hoàn thành trình UBND
t nh, thành ph phê duy t.

4- Kho b c nhà nư c có trách nhi m:

- Căn c ngu n v n ư c b trí và ch quy nh, th c hi n vi c ki m tra, ki m soát
và ti n hành c p phát v n k p th i cho các ch u tư.

- ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin ph c v cho
công tác qu n lý, c p phát v n; có quy n t ch i c p phát cho các d án không
i u ki n, thu h i v n s d ng sai m c ích, sai i tư ng; ch u trách nhi m v vi c
t ch i c p phát và các trư ng h p c p phát thanh toán không úng ch quy nh.

- Ph i h p v i các cơ quan có liên ki m tra s li u quy t toán c a các d án các
c p có thNm quy n phê duy t.

- Th c hi n vi c báo cáo và quy t toán v n theo quy nh.

5- S Tài chính-V t giá:

- Thông báo k p th i y h n m c sang Kho b c nhà nư c ( i v i d án do a
phương qu n lý) c p phát, thanh toán cho các d án.

- Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan thNm nh quy t toán các d án do a
phương qu n lý trình UBND t nh, thành ph phê duy t.

Ph n 3 :

I U KHO N THI HÀNH

Thông tư này thi hành t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này
không còn giá tr th c hi n.
Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương, các ch u tư, các C c, V thu c B Tài chính, các ơn v thu c
h th ng Kho b c nhà nư c có trách nhi m th c hi n Thông tư này.
Vũ Văn Ninh

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản