Thông tư số 44/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư số 44/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 44/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 44/1999/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N V ƯU ÃI THU I V I H P TÁC XÃ Căn c Lu t H p tác xã ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c pháp lu t v thu và pháp lu t v thu i v i t ai hi n hành; B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ưu ãi v thu i v i H p tác xã, như sau: I. I TƯ NG PH M VI ÁP D NG i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu quy nh t i Thông tư này là các H p tác xã, Liên hi p H p tác xã và các qu tín d ng nhân dân (dư i ây g i chung là H p tác xã) ư c thành l p và c p gi y ch ng nh n ăng lý kinh doanh theo Lu t H p tác xã ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 và các văn b n hư ng d n thi hành. II. CH ƯU ÃI V THU Ch ưu ãi c a t ng s c thu áp d ng i v i t ng lo i hình s n xu t, kinh doanh c th c a H p tác xã ư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. V thu môn bài: a) H p tác xã n p thu môn bài theo i m 2, M c I Thông tư s 69-TC/TCT ngày 5/11/1996 c a B Tài chính. b) Các c a hàng, c a hi u, ơn v kinh doanh h ch toán ph thu c H p tác xã n p thu môn bài theo i m 3, M c I Thông tư s 69-TC/TCT ngày 5/11/1996 c a B Tài chính. c) Xã viên, nhóm xã viên (g i chung là xã viên) nh n nhi m v H p tác xã giao thì không ph i n p thu môn bài riêng. Xã viên H p tác xã ư c xác nh như sau: + i v i xã viên H p tác xã Thương m i: ph i có i u ki n, quy n l i và nghĩa v c a xã viên H p tác xã theo úng quy nh t i Ngh nh s 41/CP ngày 29/4/1997 c a Chính ph ban hành i u l m u H p tác xã Thương m i;
  2. + i v i xã viên H p tác xã Nông nghi p: ph i có i u ki n, quy n l i và nghĩa v c a xã viên H p tác xã theo úng quy nh t i Ngh nh s 43/CP ngày 29/4/1997 c a Chính ph ban hành i u l m u H p tác xã Nông nghi p; + i v i xã viên H p tác xã Công nghi p và Xây d ng: ph i có i u ki n, quy n l i và nghĩa v c a xã viên H p tác xã theo úng quy nh t i Ngh nh s 44/CP ngày 29/4/1997 c a Chính ph ban hành i u l M u H p tác xã Công nghi p và Xây d ng; + i v i xã viên H p tác xã Giao thông v n t i: ph i có i u ki n, quy t l i và nghĩa v c a xã viên H p tác xã theo úng quy nh t i Ngh nh s 45/CP ngày 29- 4-1997 c a Chính ph ban hành i u l m u H p tác xã Giao thông v n t i; + i v i xã viên H p tác xã Thu s n: ph i có i u ki n, quy n l i và nghĩa v c a xã viên H p tác xã theo úng quy nh t i Ngh nh s 46/CP ngày 29-4-1997 c a Chính ph ban hành i u l m u H p tác xã Thu s n. có Căn c xác nh vi c mi n thu môn bài i v i xã viên H p tác xã, các H p tác xã ph i h ch toán theo dõi y doanh thu, chi phí, k t qu th c hi n nhi m v c a t ng xã viên vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh chung c a H p tác xã. N u không h ch toán theo dõi ho t ng s n xu t kinh doanh c a t ng xã viên vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh chung c a H p tác xã thì không ư c th c hi n vi c mi n thu môn bài theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. V thu thu nh p doanh nghi p: a) i v i trư ng h p m i thành l p: a.1. H p tác xã s n xu t, xây d ng, v n t i m i thành l p ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong th i gian 2 năm ti p theo. Trư ng h p thành l p huy n mi n núi, h i o và vùng có khó khăn khác th i gian gi m thu ư c kéo dài thêm 2 năm n a. a.2. H p tác xã s n xu t, xây d ng, v n t i m i thành l p mà thu c lĩnh v c, ngành ngh ư c ưu ãi u tư ư c mi n thu , gi m thu như sau: + u tư nh ng huy n ngoài vùng mi n núi, h i o và ngoài các vùng có khó khăn khác ư c mi n thu thu nh p 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 3 năm ti p theo. + u tư nh ng vùng khó khăn ư c mi n thu thu nh p trong th i gian 3 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 5 năm ti p theo. + u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s , vùng mi n núi và h i o ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 4 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 7 năm ti p theo.
  3. + u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 4 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 9 năm ti p theo. a.3. H p tác xã kinh doanh, d ch v m i thành l p thu c ngành ngh , lĩnh v c ư c ưu ãi u tư ư c mi n thu , gi m thu như sau: + u tư nh ng huy n ngoài vùng dân t c thi u s , vùng mi n núi, h i o và các vùng có khó khăn khác ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i gian 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu . + u tư nh ng vùng khó khăn ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 1 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 3 năm ti p theo. + u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s , vùng mi n núi và h i o ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 4 năm ti p theo. + u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 5 năm ti p theo. i v i h p tác xã s n xu t, kinh doanh t ng h p, mà trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ch c năng s n xu t (ho c xây d ng, ho c v n t i) n u H p tác xã h ch toán riêng ư c ph n doanh thu, chi phí c a t ng ho t ng thì ư c áp d ng các tiêu chuNn ưu ãi i v i t ng ho t ng s n xu t, kinh doanh quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p không h ch toán riêng ư c thì ch th c hi n ưu ãi theo quy nh i v i lo i hình H p tác xã kinh doanh, d ch v . b) i v i trư ng h p u tư m r ng s n xu t: H p tác xã s n xu t, xây d ng, v n t i u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t, xây d ng, v n t i ư c mi n thu thu nh p Doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm c a năm u và gi m 50% s thu thu nh p ph i n p tăng thêm do u tư m i mang l i c a 2 năm ti p theo. Cách xác nh ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i ư c mi n thu , gi m thu thu nh p Doanh nghi p nêu t i kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3, m c I, ph n , Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p Doanh nghi p. c) i v i trư ng h p di chuy n n a bàn ưu ãi u tư: H p tác xã kinh doanh di chuy n n mi n núi, h i o và vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph ư c mi n thu thu nh p Doanh nghi p 3 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu .
  4. d) i v i trư ng h p c th khác: - H p tác xã có thu nh p t ho t ng tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n thu c i tư ng không thu c di n ch u thu thu nh p Doanh nghi p. - H p tác xã th c hi n các ho t ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, làm mu i như: tư i tiêu nư c, làm t, b o qu n hàng hoá, b o v v t nuôi, cây tr ng, b o v th c v t, s n xu t và s a ch a công c làm mu i, nông c , ngư c , d ch v thu l i... ư c mi n thu thu nh p Doanh nghi p i v i ph n thu nh p t nh ng ho t ng ó. Nh ng ho t ng d ch v ph c v cho các i tư ng khác, không ph c v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p thì không ư c ưu ãi v thu quy nh t i i m này. - Nh ng H p tác xã nông thôn có ho t ng d ch v cung c p i n cho h nông dân, H p tác xã b c x p thô sơ ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm u k t khi có thu nh p ch u thu t nh ng ho t ng ó. ) ThNm quy n xét duy t và h sơ xin mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p: ThNm quy n xét duy t và h sơ xin mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo úng quy nh t i m c II, m c III, ph n , Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 3- V l phí trư c b : a) Ch ưu ãi v l phí trư c b cho các trư ng h p c th , như sau: - Tư li u s n xu t c a xã viên (thu c di n ph i ch u l phí trư c b ) ã n p l phí trư c b , em góp v n vào H p tác xã, khi H p tác xã ăng ký quy n s h u, quy n s d ng c a H p tác xã thì ư c mi n n p l phí trư c b ; - Tư li u s n xu t ã ăng ký quy n s h u, quy n s d ng c a H p tác xã, khi i u chuy n tư li u s n xu t ó gi a các xã viên trong H p tác xã s d ng thì không ph i n p l phí trư c b ; - Trư ng h p H p tác xã tr l i tư li u s n xu t cho xã viên và xã viên ph i ăng ký quy n s h u, quy n s d ng c a mình thì ph i n p l phí trư c b . b) ThNm quy n xét duy t và h sơ xin mi n, gi m l phí trư c b : - H sơ xin mi n, gi m l phí trư c b c a H p tác xã ph i g i n Cơ quan qu n lý thu l phí trư c b c a a phương nơi H p tác xã óng tr s , g m: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ngày 20/3/1996, xác nh rõ ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh; + Gi y t có liên quan v tài s n theo yêu c u khi ăng ký n p l phí trư c b .
  5. - Th trư ng Cơ quan qu n lý thu l phí trư c b có thNm quy n quy t nh mi n, gi m l phí trư c b i v i các tài s n Hơp tác xã theo quy nh t i Thông tư này. III. V TI N THUÊ T 1. H p tác xã nông thôn mi n núi, h i o làm nhi m v cung c p d ch v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i n u ph i thuê t c a Nhà nư c làm tr s , làm xư ng s n xu t thì ư c mi n n p ti n thuê t trong th i gian 5 năm u k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã; 2. Các H p tác xã khác (không ph i i tư ng quy nh t i i m 1 m c này) ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã mà thu c i tư ng thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai thì ư c gi m 50% ti n thuê t trong th i h n 2 năm u k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. Trư ng h p trư c ây ã tr ti n s d ng t cho Nhà nư c thì ti n ó ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v t ai hi n hành. c) ThNm quy n xét duy t và h sơ xin mi n, gi m ti n thu t: - H sơ xin mi n, gi m ti n thu t c a H p tác xã ph i g i n cơ quan thu qu n lý, bao g m: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ngày 20/3/1996, xác nh rõ ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh; + Gi y ăng ký kê khai n p thu và có xác nh n c a cơ quan thu . - C c trư ng C c thu ư c xét và quy t nh mi n, gi m thu ti n thu t iv i H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này. IV. TRÌNH T TH T C XÉT MI N, GI M THU Trong m i trư ng h p H p tác xã ngh xét mi n, gi m thu ph i l p h sơ xin mi n, gi m thu theo úng quy nh g i cơ quan thu qu n lý H p tác xã. H sơ xin mi n, gi m thu c a cơ s g i cơ quan thu ph i là b n chính có các th t c hành chính c a văn b n. Trư ng h p h sơ có các văn b n sao: n u b n sao là văn b n, ch ng t do các cơ quan, ơn v khác ban hành, như Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Quy t nh thành l p... ph i óng d u sao công ch ng; n u b n sao là văn b n c a cơ s như: các b n quy t toán ho c ch ng t liên quan khác, ph i óng d u sao g i c a cơ s . Khi nh n ư c h sơ xin mi n, gi m thu , cơ quan thu qu n lý H p tác xã ph i ki m tra h sơ nh n ư c, xác nh rõ: h sơ ã l p có úng, theo quy nh hay còn thi u ho c sai sót gì, có thu c trư ng h p ư c mi n, gi m thu theo lu t nh không, i chi u h sơ v i th c t , xác nh rõ các s li u, tình hình liên quan t i vi c xin mi n, gi m thu . N u h sơ chưa y ho c sai sót ph i yêu c u H p tác xã b sung ch nh lý k p th i.
  6. Trư ng h p ngh c a H p tác xã không thu c trư ng h p ư c mi n, gi m thu theo lu t nh, cơ quan thu ph i tr l i b ng văn b n cho ơn v bi t rõ lý do không ư c xét mi n, gi m thu . Nh ng trư ng h p xét mi n, gi m thu không thu c thNm quy n c a cơ quan thu qu n lý H p tác xã, cơ quan thu sau khi ki m tra xem xét h sơ và tình hình th c t c a H p tác xã có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan thu c p trên xét gi i quy t, cơ quan thu ph i g i toàn b h sơ c a ơn v ã ư c ki m tra xem xét cùng văn b n ki n ngh c a cơ quan thu , ng th i thông báo b ng văn b n ơn v bi t h sơ ã chuy n t i âu. H sơ g i cơ quan thu c p trên ph i ghi rõ danh m c h sơ. Trư ng h p gi i quy t cho mi n, gi m thu , cơ quan thu quy t nh cho mi n, gi m ph i ban hành quy t nh mi n, gi m thu g i cho H p tác xã ư c mi n, gi m thu . Căn c vào Quy t nh ư c mi n, gi m thu , cơ quan thu th c hi n quy t toán v i H p tác xã s thu ph i n p và xác nh l i k t qu lãi l và các kho n thu n p Ngân sách Nhà nư c khác. Cơ quan xét Quy t nh mi n, gi m thu có trách nhi m lưu gi , qu n lý h sơ mi n, gi m thu theo úng ch . Trong th i gian t i a 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu ti p nh n h sơ gi i quy t nh ng ưu ãi v thu cho H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này có trách nhi m: ra quy t nh mi n, gi m thu ho c thông báo cho cơ s bi t lý do chưa gi i quy t ho c không gi i quy t. V. TR L I CÁC VƯ NG M C, GI I QUY T KHI U N I Vi c gi i quy t các vư ng m c, khi u n i và th i gian tr l i các vư ng m c, khi u n i v thu i v i H p tác xã ư c th c hi n theo quy nh c a Thông tư s 51/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n v th t c thu n p, thNm quy n xét mi n gi m và quy t toán v thu doanh thu, thu l i t c, th t c gi i quy t vư ng m c v thu . VI. T CH C TH C HI N - Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 1999 và thay th cho Thông tư s 78/1997/TT-BTC ngày 4-11-1997 c a B Tài chính, Thông tư s 25/1998/TT-BTC ngày 4-3-1998 s a i, b sung Thông tư s 78/1997/TT-BTC ngày 4-11-1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n nh ng ưu ãi v thu và tài chính i v i H p tác xã theo quy nh t i Ngh nh 15/CP và Ngh nh 16/CP c a Chính ph . M i hư ng d n trư c ây c a B Tài chính v lĩnh v c này mà trái v i Thông tư này ho c không ư c hư ng d n t i Thông tư này u h t hi u l c thi hành. -Vi c th c hi n n i dung ưu ãi v thu i v i H p tác xã trong th i gian trư c trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì v n th c hi n theo nh ng quy nh trong các văn b n hư ng d n trư c ây c a B Tài chính. Trư ng h p có s thay i v th i gian ưu ãi ho c có ch ưu ãi m i quy nh t i Thông tư này so v i các văn b n hư ng d n trư c ây c a B Tài chính thì ư c i u ch nh áp d ng cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i (n u có) k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành.
  7. - H p tác xã m i thành l p ư c hư ng ch ưu ãi v thu và tài chính hư ng d n t i Thông tư này là nh ng H p tác xã m i ư c thành l p ho c m i ư c chuy n i (n u có) và ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. - Vi c x lý công n i v i H p tác xã k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 95/1998/Q -TTg ngày 18/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v x lý thanh toán n giai o n II và các văn b n hư ng d n thi hành. - Các H p tác xã là i tư ng ư c hư ng ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này còn ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. - Cơ quan tài chính, cơ quan Thu các a phương có trách nhi m theo dõi, ôn c và hư ng d n các H p tác xã th c hi n úng chính sách thu , tài chính hi n hành và n i dung hư ng d n t i Thông tư này. - M i trư ng h p vi ph m nh ng quy nh t i Thông tư này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v k p th i ph n nh v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản