Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành. Tham khảo tài liệu để nắm rõ các quy định về việc thu và sử dụng học phí trong sát hạch lái xe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 44/2001/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2001 QUI NNH V VI C THU VÀ S D NG H C PHÍ ÀO T O, PHÍ SÁT H CH LÁI XE CƠ GI I Ư NG B Căn c i u 5 Ngh nh s 36/CP ngày 25/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , i u 31 chương IV i u l Tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP c a Chính ph . Căn c Quy t nh s 70/1998/Q -TTg ngày 31/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân. Thông tư liên b s 54/1998/TTLT/BGD& T-TC ngày 31/8/1998 c a B Giáo d c & ào t o, B Tài chính hư ng d n th c hi n thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân. Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. Thông tư liên t ch s 44/2000/TTLT/B TC-GD T-L TBXH ngày 23/5/2000 c a B Tài chính, B Giáo d c & ào t o, B Lao ng thương binh & xã h i hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, ào t o. Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3886/VPCP-CN ngày 13/9/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Giao thông v n t i . B Tài chính qui nh vi c thu và s d ng h c phí, phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b như sau: I. QUI NNH CHUNG V THU VÀ S D NG H C PHÍ, PHÍ SÁT H CH GI Y PHÉP LÁI XE: 1. H c phí: - H c phí là kho n óng góp c a ngư i h c t o ngu n kinh phí trang tr i toàn b phí t n ào t o cho các cơ s ào t o lái xe cơ gi i ư ng b . - H c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b ư c qui nh theo t ng h c ph n; h c sinh h c ph n nào n p h c phí h c ph n ó. B Giao thông v n t i qui nh nh ng h c ph n b t bu c trong vi c h c ào t o lái xe cơ gi i ư ng b . - Th c hi n mi n gi m h c phí cho nh ng ngư i thu c di n chính sách xã h i theo qui nh hi n hành c a nhà nư c. - Căn c m c quy nh v thu h c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b t i thông tư này và tuỳ theo c i m kinh t - xã h i c a t ng a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các B ch qu n có th quy nh m c thu c th i v i các trư ng thu c mình qu n lý, nhưng không ư c tăng ho c gi m quá 20% m c thu h c phí qui nh t i Thông tư này và ph i m b o úng chương trình ào t o lái xe cơ gi i ư ng b do B Giao thông v n t i qui nh. - Các cơ s ào t o tr c ti p thu h c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b , m s sách theo dõi qu n lý ch t ch và g i vào tài kho n riêng t i kho b c nhà nư c nơi ơn v óng tr s ( i v i các cơ s công l p), ho c tài kho n t i ngân hàng thương m i ( i v i các cơ s ngoài công l p). 2. Phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b : - Phí sát h ch lái xe ư c quy nh t i thông tư này là kho n thu c a các Trung tâm sát h ch lái xe và ư c s d ng chi phí ph c v cho công tác sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b . - H c sinh thi ư c c p gi y phép lái xe t i các Trung tâm sát h ch lái xe thì ph i n p chi phí sát h ch lái xe qui nh t i thông tư này.
  2. - Phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b do các Trung tâm sát h ch lái xe tr c ti p thu, s d ng biên lai thu do cơ quan tài chính phát hành, m s sách theo dõi qu n lý ch t ch và g i vào tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi ơn v óng tr s . - Trung tâm sát h ch lái xe ư c áp d ng cơ ch qu n lý tài chính i v i ơn v s nghi p có thu. II. NH NG QUI NNH C TH V THU CHI H C PHÍ VÀ PHÍ SÁT H CH LÁI XE: A. I V I H C PHÍ ÀO T O LÁI XE: 1. M c thu h c phí c th c a t ng lo i gi y ch ng nh n, h ng gi y phép lái xe như sau: ơn v tính: ng STT Lo i Gi y ch ng nh n, h ng GPLX Chương trình ào t o M c thu theo t ng h c ph n A 1 2 3 1 Gi y ch ng nh n Gi y ch ng nh n c p cho ngư i lái xe 10.000 máy dung tích dư i 50cm3 2 A1 ( Xe máy, mô tô 2 bánh có dung - H c lu t giao thông ư ng b 50.000 tích xi lanh dư i 175cm3) - H c th c hành lái xe 20.000 C ng 70.000 3 A2 (Xe máy, mô tô 2 bánh có dung - H c lu t giao thông ư ng b 60.000 tích xi lanh t 175 cm3 tr lên) - H c th c hành lái xe 30.000 C ng 90.000 4 A3 ( Xe lam, mô tô 3 bánh , xích lô - H c lu t giao thông ư ng b 70.000 máy) - H c th c hành lái xe 80.000 C ng 150.000 5 A4 (Máy kéo có tr ng t i n 1000 - H c lu t giao thông ư ng b 70.000 kg) - H c th c hành lái xe 230.000 C ng 300.000 6 B1 (Ô tô khách n 9 ch ng i, ô tô - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 t i, u kéo có 1 rơ moc có tr ng t i - H c các môn cơ s 100.000 dư i 3.500 kg không có kinh doanh - H c k thu t lái xe và th c hành lái 1.320.000 v n t i) xe. 1.520.000 C ng 7 B2 (ô tô khách n 9 ch ng i, ô tô - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 t i, u kéo có rơ móc có tr ng t i - H c các môn cơ s 150.000 dư i 3.500 kg có kinh doanh v n t i) - H c k thu t lái xe và th c hành lái xe 1.550.000 C ng 1.800.000 8 C (Ô tô t i, u kéo có rơ móc có - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 tr ng t i t 3.500 kg tr lên) - H c các môn cơ s 200.000 - H c k thu t lái xe và th c hành lái 3.150.000 xe. 3.450.000 C ng 9 Nâng h ng t B1 lên B2 - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 - H c các môn cơ s 50.000 - H c k thu t lái xe và th c hành tay 150.000 lái 300.000 C ng 10 Nâng h ng t B2 lên C, C lên D, D - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 lên E và lên các h ng F - H c các môn cơ s 100.000 - H c k thu t lái xe và th c hành lái 1.050.000
  3. xe. 1.250.000 C ng 11 Nâng h ng t B2 lên D, t C lên E - H c lu t giao thông ư ng b 100.000 - H c các môn cơ s 150.000 - H c k thu t lái xe và th c hành lái 1.400.000 xe. 1.650.000 C ng 12 Ôn t p Gi y phép lái xe h ng A3, A4 h t h n 100.000 Trong ó: 50.000 + Ôn t p l i lý thuy t 50.000 + Ôn t p th c th c hành lái xe 13 Ôn t p Gi y phép lái xe h ng B1 h t h n 400.000 Trong ó: 100.000 + Ôn t p l i lý thuy t 300.000 + Ôn t p l i th c hành lái xe 14 Ôn t p Gi y phép lái xe h ng B2 h t h n 400.000 Trong ó: 100.000 + Ôn t p l i lý thuy t 300.000 + Ôn t p l i th c hành lái xe 15 Ôn t p Gi y phép lái xe các h ng C,D,E,F h t 700.000 h n 100.000 Trong ó: 600.000 + Ôn t p l i lý thuy t + Ôn t p l i th c hành lái xe 2. Phương th c thu h c phí: - i v i các hình th c ào t o c p Gi y ch ng nh n cho ngư i lái xe máy dung tích dư i 50cm3, Gi y phép lái xe các h ng A1, A2, A3, A4 và các hình th c b túc chuy n h ng Gi y phép lái xe: ngư i i h c ph i n p m t l n ngay khi vào h c. - i v i các hình th c ào t o c p Gi y phép lái xe h ng B1, B2, C: ngư i i h c n p 50% h c phí ngay khi vào h c, 50% còn l i n p ti p trong th i gian h c theo quy nh c a cơ s ào t o. 3. Ch mi n gi m h c phí: - Mi n gi m h c phí ào t o các môn h c: ngư i i h c không ph i n p h c phí i v i các môn h c ư c mi n. Vi c xét mi n môn h c th c hi n theo qui nh c a B Giao thông v n t i. - Mi n gi m h c phí cho các i tư ng chính sách xã h i: i v i các hình th c ào t o c p gi y phép lái xe các h ng A3, A4, B1, B2, C do các cơ s ào t o công l p ư c áp d ng theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 54/1998/TTLT/BGD& T-TC ngày 31/8/1998 c a B Giáo d c & ào t o - tài chính hư ng d n th c hi n thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân. i v i các cơ s ngoài công l p ư c quy nh t i Thông tư s 23/2001/TTLT/BTC-BL TBXH ngày 6 tháng 4 năm 2001 c a Liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và xã h i "Hư ng d n th c hi n chính sách mi n gi m h c phí i v i h c sinh, sinh viên thu c di n chính sách ang theo h c t i các cơ s giáo d c và ào t o ngoài công l p". 4. Qu n lý qu h c phí: - H c phí ào t o lái xe các cơ s ào t o thu ư c s d ng tr c ti p ph c v cho công tác ào t o lái xe. - Vi c thu h c phí ph i s d ng biên lai thu h c phí do cơ quan tài chính phát hành theo úng qui nh. 4.1. i v i các cơ s công l p : - Vi c qu n lý qu h c phí ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 54/1998/B GD T- TC c a B Giáo d c & ào t o và B Tài chính ngày 31/8/1998 Hư ng d n th c hi n thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân. 4.2. i v i các cơ s ngoài công l p:
  4. Vi c qu n lý qu h c phí ư c th c hi n qui nh t i Thông tư liên t ch s 44/2000/TTLT/BTC- BGD& T- BL TB&XH c a B Tài chính,B Giáo d c và ào t o, B Lao ng- Thương binh xã h i ngày 23/5/2000 hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c Giáo d c - ào t o. B. I V I PHÍ SÁT H CH LÁI XE: 1.M c thu phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b ư c th c hi n t i các Trung tâm sát h ch lái xe như sau: 1.1. Gi y phép lái xe các h ng A1,A2, A3,A4 : 50.000 /1l n 1.2. Gi y phép lái xe h ng B1: : 200.000 /1 l n 1.3. Gi y phép lái xe các h ng B2,C,D,E,F : 300.000 /1 l n 2. M c thu phí sát h ch lái xe ư c phân thành 2 m c c th tương ng v i m c u tư c a các Trung tâm sát h ch lái xe như sau: 2.1. Thu 100% m c phí sát h ch (qui nh t i i m 1, ph n B nói trên): ư c áp d ng cho các Trung tâm sát h ch lái xe ã xây d ng hoàn ch nh bao g m cơ s h t ng và máy móc thi t b ph c v cho công tác sát h ch. 2.2. Thu 70% m c phí sát h ch (qui nh t i i m 1, ph n B nói trên): ư c áp d ng i v i các Trung tâm sát h ch lái xe ã có cơ s h t ng nhưng chưa có máy móc thi t b ph c v cho công tác sát h ch. 3. M c thu này ư c áp d ng thí i m cho Trung tâm sát h ch lái xe thu c Trư ng lái xe (C c ư ng b ), Trung tâm sát h ch lái xe thu c trư ng K thu t nghi p v Giao thông v n t i I. III. I U KHO N THI HÀNH: - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th thông tư s 25TC/HCSN ngày 21/5/1996 c a B Tài chính v qui nh t m th i v vi c thu và s d ng h c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b . - Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh các cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản