Thông tư số 44/2006/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư số 44/2006/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồn long móng ở gia súc do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 44/2006/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2006/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 05 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH PHÒNG, CH NG DNCH CÚM L M M LONG MÓNG GIA SÚC Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 738/Q -TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. i tư ng ư c Ngân sách nhà nư c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc bao g m: 1.1. Các h gia ình, cá nhân chăn nuôi l n, trâu, bò, dê, c u, hươu, nai ph i th c hi n tiêm phòng v c-xin gia súc b t bu c phòng, ch ng d ch l m m long móng theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.2. Các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc ph i tiêu h y gia súc do m c b nh l m m long móng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.3. Các cơ s chăn nuôi àn gia súc gi ng c a nhà nư c. 1.4. Các l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc. 2. Th i gian ngân sách nhà nư c h tr cho các i tư ng nêu t i kho n 1, ph n I, Thông tư này k t ngày 01 tháng 5 năm 2006 n khi có quy t nh công b h t d ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. II- QUY NNH C TH 1. N i dung và m c chi h tr cho công tác phòng, ch ng d ch cúm l m m long móng gia súc bao g m: 1.1. Kinh phí mua v c-xin (bao g m c chi phí v n chuy n v n t nh ư c xác nh theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) do ngân sách nhà nư c m b o h tr cho các h gia ình, cá nhân chăn nuôi gia súc theo quy nh t i
  2. kho n 1 i u 1 Quy t nh s 738/Q -TTg ngày 18/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc. 1.2. Chi cho công tác tiêm phòng: - L c lư ng tham gia công tác tiêm phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc ư c b i dư ng tính theo m c bình quân cho 1 l n tiêm i v i l n là 1.000 ông/con/l n tiêm, i v i các lo i gia súc còn l i là 2.000 ng/con/l n tiêm i v i các gia súc lòn l i) cho l c lư ng tham gia tiêm phòng dư i 50.000 ng/ngư i/ngày thì ư c thanh toán theo m c 50.000 ng/ngư i/ngày. 1.3. Ch h tr cho l c lư ng th c hi n nhi m v t i các ch t ki m d ch và làm nhi m v phun hóa ch t kh trùng vùng d ch: L c lư ng th c hi n nhi m v t i các ch t ki m d ch và làm nhi m v phun hóa ch t kh trùng vùng d ch theo ch o c a a phương ư c h tr t i a là 50.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày làm vi c là 100.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày ngh , ngày l . 1.4. Chi cho công tác tiêu h y gia súc v i m c bình quân 150.000 ng/con trâu, bò tiêu h y và bình quân 50.000 ng/con l n, dê, c u, hươu, nai tiêu h y trong th i gian có d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các nhi m v sau: a) Chi mua hóa ch t các lo i cho kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i, môi trư ng…; mua trang ph c phòng h cho l c lư ng tham gia tiêu h y gia súc theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác tiêu h y gia súc v i m c h tr t i a là 50.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày làm vi c và 100.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày ngh , ngày l . Căn c m c h tr quy nh t i i m 1.2, 1.3 và ti t b i m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này và tình hình th c t c a a phương (ph m vi và m c d ch x y ra, a bàn i l i, quy mô àn gia súc, l c lư ng cán b tham gia phòng, ch ng d ch,…), Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Ch t ch y ban nhân dân t nh) quy t nh c th m c b i dư ng cho các l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch l m m long móng a phương. 2. Chi h tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc có gia súc ph i tiêu h y: 2.1. Các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc có gia súc ph i tiêu h y theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c h tr theo các m c sau: - i v i l n ph i tiêu h y: M c h tr bình quân là 10.000 ng/kg hơi. - i v i trâu, bò, dê, c u, hươu, nai ph i tiêu h y: M c h tr bình quân là 12.000 ng/kg hơi.
  3. 2.2. Căn c m c h tr bình quân quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c II Thông tư này và căn c vào tr ng lư ng các lo i gia súc ph i tiêu h y, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th m c h tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc phù h p v i tình hình th c t c a a phương. 2.3. Gia súc b tiêu h y ph i có xác nh n c a chính quy n a phương, cơ quan thú y a phương (v s lư ng, tr ng lư ng c a gia súc) làm căn c thanh toán h tr . 3. Ngu n kinh phí m b o cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng: 3.1. Ngân sách trung ương h tr 100% kinh phí mua v c-xin (bao g m c chi phí v n chuy n) i v i vùng kh ng ch ; kinh phí mua v c-xin và kinh phí phòng, ch ng d ch i v i các cơ s chăn nuôi àn gia súc gi ng g c c a Trung ương và h tr 50% kinh phí mua v c – xin (bao g m c chi phí v n chuy n) i v i vùng m th c hi n tiêm phòng cho gia súc thu c di n ph i tiêm phòng b t bu c. 3.2. Ngân sách trung ương h tr ngân sách a phương kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng quy nh t i kho n 1 (không bao g m kinh phí mua v c-xin) và kho n 2 m c II Thông tư này theo nguyên t c: a) H tr 100% s kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng i v i các t nh m i i u ch nh a gi i hành chính có s b sung cân i t ngân sách trung ương. b) H tr 50% s kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng i v i các t nh còn l i. Trư ng h p ph n ngân sách a phương m b o (bao g m c kinh phí mua v c – xin i v i vùng m) vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2006 do Th tư ng Chính ph giao, ngân sách trung ương s b sung thêm ph n chênh l ch vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2006 t nh có ngu n th c hi n. c) Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương th c hi n. d) i v i các a phương có chi phí phát sinh cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc không l n (dư i 1.000 tri u ng) thì a phương ch ng s d ng ngân sách a phương x lý. 3.3. Ngân sách a phương m b o: a) Kinh phí mua v c-xin và kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng i v i các cơ s chăn nuôi àn gia súc gi ng g c c a nhà nư c do a phương qu n lý. b) H tr 50% kinh phí mua v c-xin i v i các h gia ình,cá nhân chăn nuôi gia súc quy nh t i i m 1.1. kho n 1 m c 1 Thông tư này tiêm phòng cho gia súc vùng m thu c di n ph i tiêm phòng b t bu c theo quy nh c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn; h tr 50% kinh phí tiêu h y gia súc i v i các i tư ng theo quy nh t i kho n 2, m c II Thông tư này; m b o 50% kinh phí chi cho các nhi m v quy nh t i i m 1.2, 1.3 và 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này.
  4. 4- Vi c l p, quy t nh, phân b d toán và quy t toán kinh phí m b o cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. 5- Ch báo cáo: - nh kỳ hàng tháng và k t thúc t d ch, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o các cơ quan liên quan t ng h p tình hình, k t qu phòng, ch ng d ch; s kinh phí ã chi m b o cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng (chi ti t theo ngu n, m c chi, n i dung chi c th theo t ng lo i gia súc), báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh m c h tr t ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình s d ng v c-xin (chi ti t theo t ng lo i gia súc, lo i v c-xin, vùng tiêm phòng c a các a phương và c a các ơn v tr c thu c), kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng do các ơn v tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n g i B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh. III- T CH C TH C HI N 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: 1.1. Ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh nhu c u v lư ng v c-xin báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính làm căn c cung c p v c-xin tiêm phòng. 1.2. Ch o S Tài chính ph i h p v i Sinh ngày và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan xác nh nhu c u kinh phí m b o cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng và có phương án tài chính th c hi n. ng th i báo cáo y ban nhân dân t nh ch ng s d ng ngu n ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp áp ng k p th i kinh phí ph c v phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc theo quy nh t i Thông tư này. 1.3. Ch o các s , ban, ngành và y ban nhân dân các c p th c hi n t t công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc; s d ng có hi u qu úng m c ích, úng i tư ng ngu n kinh phí ph c v công tác phòng, ch ng d ch; Ch o y ban nhân dân các c p, nh t là y ban nhân dân c p xã ph i h p v i các cơ quan liên quan a phương th c hi n công khai chính sách h tr c a nhà nư c; s lư ng v c-xin l m m long móng ã s d ng trên a bàn xã; m c h tr i v i các h chăn nuôi có gia súc ph i tiêu h y trư c và sau khi có quy t nh h tr c a c p có thNm quy n trên các phương ti n thông tin i chúng, t i xã, t i thôn, niêm y t t i tr s y ban nhân dân xã, t i thôn. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n án v B Tài chính xem xét, s a i cho phù h p./.
  5. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thành y, H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Nông nghi p các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B ; - Công báo; - Lưu: VT, V NSNN
Đồng bộ tài khoản