Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
227
lượt xem
19
download

Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 45/2009/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2008 V QU N LÝ KINH DOANH D CH V B O V Căn c Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v qu n lý kinh doanh d ch v b ov ; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; B Công an hư ng d n thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v qu n lý kinh doanh d ch v b o v (sau đây vi t t t là Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP) như sau: I. PH M VI HO T Đ NG KINH DOANH D CH V B OV 1. Ph m vi ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v đư c phép ti n hành theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP và hư ng d n t i Thông tư này bao g m: a) D ch v b o v con ngư i g m các ho t đ ng b o v s an toàn v tính m ng, s c kh e c a ngư i đư c b o v ; b) D ch v b o v tài s n, hàng hóa, nhà c a, cơ s s n xu t kinh doanh, tr s cơ quan, t ch c bao g m các ho t đ ng b o v an toàn v tài s n, hàng hóa (k c các ho t đ ng giao, nh n tài s n, hàng hóa), nhà c a, cơ s s n xu t, kinh doanh, tr s cơ quan, t ch c theo th a thu n trong h p đ ng; c) D ch v b o v an ninh, tr t t các ho t đ ng th thao, vui chơi, gi i trí, l h i, bao g m các ho t đ ng b o v an toàn và gi gìn an ninh, tr t t cho các ho t đ ng này theo th a thu n trong h p đ ng. 2. Vi c thành l p, đăng ký kinh doanh và m i ho t đ ng d ch v b o v đ u ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP, hư ng d n t i Thông tư này và các quy đ nh c a pháp lu t khác có liên quan. II. ĐI U KI N THÀNH L P, ĐĂNG KÝ KINH DOANH D CH V B OV 1. Đ i v i t ch c, cá nhân trong nư c ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 9 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP. 2. Đ i v i trư ng h p liên doanh v i doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v nư c ngoài ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i kho n 5 Đi u 3 và kho n 3 Đi u 9 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP, quy đ nh c a Lu t Đ u tư năm 2005 và các văn b n hư ng d n thi hành; đ ng th i, trong h sơ thành l p, đăng ký kinh doanh d ch v b o v ph i có các gi y t , tài li u sau: a) Gi y xác nh n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh t c p t nh tr lên xác nh n trang b k thu t c a nư c ngoài đư c s d ng đ liên doanh v i doanh nghi p trong nư c là trang b k thu t có yêu c u công ngh cao mà Vi t Nam chưa s n xu t đư c; b) Tài li u ch ng minh doanh nghi p nư c ngoài đó là doanh nghi p chuyên kinh doanh d ch v b o v , không ti n hành b t kỳ ho t đ ng kinh doanh nào khác; c) Tài li u ch ng minh doanh nghi p nư c ngoài đó có s v n và t ng giá tr tài s n c a doanh nghi p t 500.000 USD tr lên và đã có th i gian ho t đ ng kinh doanh liên t c t năm năm tr lên, tính đ n ngày đăng ký liên doanh v i doanh nghi p trong nư c. 3. Đ i v i nh ng doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v đã và đang ho t đ ng t trư c ngày ban hành Thông tư này mà ngư i đ ng đ u doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng đ i di n và nh ng ngư i trong H i đ ng thành viên, H i đ ng qu n tr ; T ng Giám đ c, Phó T ng giám đ c, Giám đ c, Phó Giám đ c và các sáng l p viên tham gia thành l p doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v chưa có đ đi u ki n v trình đ h c v n theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 11 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP thì trong th i h n 3 năm, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi
 2. hành, ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP và hư ng d n t i Thông tư này. III. H SƠ, TH T C, TH I H N, TH M QUY N G P GI Y XÁC NH N Đ ĐI U KI N V AN NINH, TR T T 1. H sơ, th t c đ ngh c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t a) Đ i v i doanh nghi p: - Xu t trình b n chính, n p b n photocopy Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và bi u trưng (logo) c a doanh nghi p; - B n khai lý l ch (có dán nh và xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú), trong đó ph i ghi rõ tình tr ng ti n án, ti n s ; có hay không đã b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác theo quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ho c đang trong giai đo n b kh i t , đi u tra, truy t , xét x hình s , đang ph i ch p hành hình ph t c i t o không giam gi , c m cư trú, qu n ch , b ph t tù đư c hư ng án treo ho c b c m hành ngh kinh doanh d ch v b o v ; b n sao (có công ch ng, ch ng th c h p l ) các tài li u: b ng t t nghi p đ i h c ho c cao đ ng theo quy đ nh; quy t đ nh ngh hưu, xu t ngũ ho c quy t đ nh ngh vi c (n u có) và phi u lý l ch tư pháp c a nh ng ngư i lãnh đ o, qu n lý doanh nghi p nêu t i kho n 1 Đi u 11 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP. - Ngư i đư c doanh nghi p c đ n liên h ph i xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u còn giá tr s d ng; trư ng h p là ngư i nư c ngoài thì ph i xu t trình h chi u còn giá tr s d ng ho c gi y t có giá tr thay h chi u và n p b n photocopy Th t m trú ho c Th thư ng trú. b) Đ i v i chi nhánh, văn phòng đ i di n: - B n khai lý l ch (có dán nh và xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú), trong đó ph i ghi rõ tình tr ng ti n án, ti n s ; có hay không đã b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác theo quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ho c đang trong giai đo n b kh i t , đi u tra, truy t , xét x hình s , đang ph i ch p hành hình ph t c i t o không giam gi , c m cư trú, qu n ch , b ph t tù đư c hư ng án treo ho c b c m hành ngh kinh doanh d ch v b o v c a ngư i đ ng đ u chi nhánh, văn phòng đ i di n; - Xu t trình b n chính, n p b n photocopy Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng, Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t và công văn đ ngh c a doanh nghi p. - Ngư i đư c doanh nghi p c đ n liên h ph i xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u còn giá tr s d ng. 2. Th m quy n c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t a) C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i ti p nh n h sơ và gi i quy t vi c c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và doanh nghi p đư c phép đào t o nhân viên b o v theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 m c VII Thông tư này và các chi nhánh, văn phòng tr c thu c các doanh nghi p đó; b) Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ và gi i quy t vi c c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t cho doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v và các chi nhánh, văn phòng tr c thu c các doanh nghi p đó t i đ a phương (tr doanh nghi p thu c th m quy n gi i quy t c a C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i). 3. Th i h n gi i quy t vi c c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan Công an ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, gi i quy t c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t cho doanh nghi p (theo m u BV1 ban hành kèm theo Thông tư này); trư ng h p không đ đi u ki n đ c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t thì ph i tr l i b ng văn b n cho doanh nghi p bi t rõ lý do. 4. L phí c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính. IV. TRÁCH NHI M C A DOANH NGHI P KINH DOANH D CH V B OV
 3. 1. T ch c th c hi n và hư ng d n, đôn đ c, ki m tra nhân viên b o v ch p hành đúng các quy đ nh c a Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP, hư ng d n t i Thông tư này và các quy đ nh c a pháp lu t khác có liên quan trong su t quá trình ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v . 2. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ hàng tháng (theo m u BV2 ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan Công an đã c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t trong th i h n ch m nh t không quá 5 ngày, k t ngày k t thúc tháng; đ i v i doanh nghi p liên doanh v i doanh nghi p nư c ngoài và doanh nghi p đư c phép đào t o nhân viên b o v ph i đ ng th i báo cáo cho Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i nơi doanh nghi p có tr s chính. Trư ng h p đ t xu t x y ra v vi c có liên quan đ n an ninh tr t t ph i báo cáo ngay cho cơ quan Công an g n nh t đ x lý k p th i. 3. Ch m nh t là 10 ngày trư c khi đi vào ho t đ ng, doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng đ i di n ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Công an xã, phư ng, th tr n nơi doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng đ i di n đ t tr s bi t. Trư c khi chính th c th c hi n h p đ ng b o v ho c luân chuy n nhân viên b o v 1 ngày, doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng đ i di n ph i thông báo b ng văn b n (kèm theo danh sách nhân viên làm vi c t i m c tiêu b o v ) cho Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i và Công an xã, phư ng, th tr n nơi có m c tiêu b o v . M i m c tiêu b o v ph i có m t nhân viên ph trách đ ch u trách nhi m báo cáo và quan h ph i h p v i cơ quan Công an nơi có m c tiêu b o v . 4. Th c hi n quy t đ nh c a Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c huy đ ng nhân viên b o v đ tăng cư ng cho vi c b o đ m an ninh, tr t t trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t. V. TRANG B , QU N LÝ, S D NG CÔNG C H TR 1. Lo i công c h tr đư c trang b và th t c, th m quy n c p Gi y phép mua công c h tr . Doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v đư c trang b các lo i công c h tr : g y cao su, g y s t, roi cao su, roi đi n. Căn c vào s lư ng nhân viên d ch v b o v và yêu c u th c t , doanh nghi p làm văn b n g i cơ quan Công an đã c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t đ đ ngh c p Gi y phép mua công c h tr , trong đó nêu rõ s lư ng, ch ng lo i công c h tr c n đư c trang b . Ngư i đư c doanh nghi p c đ n liên h ph i có gi y gi i thi u c a doanh nghi p và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân. 2. Qu n lý và s d ng công c h tr a) Sau khi mua công c h tr , doanh nghi p ph i đ n cơ quan Công an đã c p Gi y phép mua công c h tr đ đư c c p Gi y phép s d ng công c h tr ; khi đ n liên h xin c p Gi y phép s d ng ph i n p b n photocopy Gi y phép mua công c h tr và xu t trình b n chính, n p b n photocopy hóa đơn mua công c h tr . b) Công c h tr ph i đư c qu n lý t p trung t i doanh nghi p và ch đư c trang b cho nhân viên b o v khi đi làm nhi m v . Sau khi làm nhi m v xong, ph i giao l i công c h tr cho b ph n qu n lý t i doanh nghi p. Nghiêm c m trang b , s d ng công c h tr ngoài m c đích th c hi n nhi m v b o v theo h p đ ng do Giám đ c doanh nghi p giao; c) Doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v có trách nhi m qu n lý ch t ch công c h tr và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c trang b , qu n lý, s d ng công c h tr c a doanh nghi p mình. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng các quy đ nh v qu n lý, trang b , s d ng công c h tr ho c nhân viên b o v c a doanh nghi p s d ng công c h tr đ th c hi n các hành vi xâm h i tính m ng, s c kh e, tài s n c a ngư i khác thì ngoài vi c b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v còn b thu h i Gi y phép s d ng công c h tr 3 tháng, 6 tháng ho c không th i h n. Vi c thu h i Gi y phép s d ng công c h tr cơ quan Công an đã c p Gi y phép đó ho c cơ quan Công an c p trên ra quy t đ nh. VI. TRANG PH C, BI N HI U VÀ GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN B O V
 4. 1. Qu n, áo, c u vai a) Trang ph c xuân hè: Qu n ki u âu ph c màu xanh đen, thân trư c có x p 2 ly, túi chéo; thân sau, bên ph i có 1 túi m có n p. Áo sơ mi ng n tay ho c dài tay, màu xanh da tr i, c b , thân trư c có hai túi may p ngoài và có n p vi n n i gi a túi; n p áo bong; 2 v t áo có n p n i ch y d c gi a, c tay n p bong, thân sau có đô ngang vai; tay áo bên trái có g n logo hình khiên cách mép c u vai t 5cm đ n 6cm; trư c ng c bên trái có g n logo hình tròn, cách mi ng túi áo t 2cm đ n 3cm; b) Trang ph c thu đông: Qu n như trang ph c xuân hè; áo ngoài ki u veston dài tay, cùng màu qu n, thân trư c có b n túi may p ngoài, trư c ng c bên trái có g n logo hình tròn, cách mi ng túi áo t 2cm đ n 3cm, tay áo bên trái có g n logo hình khiên cách mép c u vai t 5cm đ n 6cm, cúc áo b ng nh a màu đen; bên trong có áo sơ mi dài tay như trang ph c mùa hè, c đ ng, có th t cà v t màu xanh đen; c) C u vai c ng, cùng màu qu n, có v ch ngang b ng n màu vàng, hai c nh d c c u vai có vi n lé màu đ ; đ u nh c u vai có g n cúc b ng kim lo i màu tr ng b c (có hình n i ngôi sao năm cánh và 2 bông lúa b t chéo ôm l y hình ngôi sao). Kích thư c c u vai và v ch ngang trên c u vai đư c quy đ nh như sau: - Chi u dài c u vai = 125mm; chi u ngang: ph n đ u l n = 50mm, ph n đ u nh n = 40mm. - V ch ngang có chi u r ng = 7mm, v ch n cách v ch kia 2,5mm. C u vai c a nhân viên b o v , 1 v ch; ch huy c p đ i, 2 v ch; ch huy c p phòng, 3 v ch; Phó ch t ch H i đ ng qu n tr , Phó giám đ c doanh nghi p, 4 v ch; Ch t ch H i đ ng qu n tr , Giám đ c doanh nghi p, 5 v ch; d) Trang ph c nhân viên b o v c a các doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v đang s d ng t trư c khi ban hành Thông tư này nhưng chưa phù h p v i quy đ nh c a Thông tư thì v n đư c ti p t c s d ng, nhưng trong th i h n 2 năm đ i v i trang ph c xuân hè, 3 năm đ i v i trang ph c thu đông, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a Thông tư này. 2. Gi y, mũ, bi n hi u, Gi y ch ng nh n nhân viên b o v a) Gi y da màu đen, ng n c , bu c dây; b) Mũ cát – két (mũ m m, có lư i trai) cùng màu qu n, có g n sao, bao quanh là cành tùng kép b ng kim lo i màu tr ng li n m t kh i cao 54mm, r ng 64mm. Sao b ng kim lo i hình tròn, đư ng kính 36mm, gi a có ngôi sao 5 cánh màu vàng n i trên n n đ , li n v i n n đ là n n xanh th m có hai bông lúa n i màu vàng bao quanh. Phía dư i ngôi sao có n a vành bánh xe có ch : “B O V ”; vành ngoài ngôi sao màu vàng; c) Bi n hi u nhân viên b o v có kích thư c 9cm x 6cm, n n màu xanh nh t, có hoa văn. Dòng trên cùng ghi tên doanh nghi p (ki u ch in hoa màu đ g ch), phía dư i ghi h , tên (ki u ch in hoa màu đen) và có nh c a ngư i đư c c p bi n; dư i cùng là s bi n; d) Gi y ch ng nh n nhân viên b o v có kích thư c 9cm x 6cm, m t trư c n n màu xanh da tr i có hoa văn, ch in hoa màu đ g ch, phía trên ghi tên doanh nghi p, gi a ghi “GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN B O V ”, phía dư i ghi s gi y ch ng nh n và th i h n có giá tr c a gi y ch ng nh n. M t sau n n màu g ch non, phía trên ghi “GIÁM Đ C CÔNG TY…” , hàng ch ti p theo là ch “CH NG NH N” (ch màu đ tươi). Các hàng ch phía dư i màu đen, ghi h , tên nhân viên b o v ; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký h kh u thư ng trú; hàng ch ti p theo ghi “Là nhân viên b o v c a Công ty”; dư i cùng ghi ngày, tháng, năm c p và Giám đ c doanh nghi p ký tên, đóng d u; bên trái Gi y ch ng nh n có nh c a ngư i đư c c p Gi y ch ng nh n đó. VII. ĐÀO T O, HU N LUY N VÀ C P CH NG CH NGHI P V B OV 1. Hàng năm, khi có nhu c u v đào t o, hu n luy n nhân viên b o v , doanh nghi p ph i liên h v i cơ quan Công an, t ch c đư c phép đào t o, hu n luy n nhân viên b o v đ có k ho ch đào t o, hu n luy n b o đ m th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan, đơn v , t ch c đư c phép đào t o, hu n luy n nhân viên b o v : a) Các Trư ng Công an nhân dân, Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v Công an; b) Doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t
 5. Giáo d c, Lu t D y ngh và đã hoàn thi n các th t c đăng ký đào t o ngh theo Quy t đ nh s 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i v đăng ký ho t đ ng d y ngh . Trư c khi khai gi ng khóa đào t o, doanh nghi p đư c phép đào t o ph i có văn b n g i C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i, trong đó nêu rõ th i gian b t đ u, k t thúc khóa đào t o (kèm theo danh sách h c viên) đ đ ngh t ch c sát h ch và c p Ch ng ch nghi p v b o v cho đ i tư ng do doanh nghi p mình đào t o; đ i v i Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v Công an, ph i báo cáo Giám đ c Công an cùng c p. 3. N i dung, chương trình, th i gian đào t o, hu n luy n a) Cơ quan, đơn v , t ch c đư c phép đào t o nhân viên b o v có trách nhi m biên so n n i dung, chương trình đào t o b o đ m phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t và yêu c u th c t c a ho t đ ng d ch v b o v , trong đó ph i có các n i dung: ki n th c cơ b n v chính tr , pháp lu t; đ o đ c, tác phong ngh nghi p; k năng, nghi p v b o v ; các quy đ nh v qu n lý, s d ng và k năng s d ng công c h tr ; các ki n th c, k năng cơ b n v phòng cháy, ch a cháy, c p c u ngư i b n n. Giáo trình, n i dung chương trình đào t o trư c khi đưa vào s d ng ph i đư c g i v T ng c c C nh sát (qua C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i) đ theo dõi, qu n lý. Trư ng h p T ng c c C nh sát có ý ki n yêu c u s a đ i, b sung n i dung thì ph i th c hi n theo yêu c u c a T ng c c C nh sát; b) M i khóa đào t o nhân viên d ch v b o v ph i b o đ m th i gian ít nh t là 30 ngày. 4. H i đ ng sát h ch a) Đ i v i Trư ng Công an nhân dân: Th trư ng nhà trư ng ra quy t đ nh thành l p H i đ ng sát h ch do Lãnh đ o nhà trư ng làm Ch t ch H i đ ng và các thành viên bao g m đ i di n các đơn v ch c năng c a nhà trư ng và đ i di n C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i; b) Đ i v i Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v Công an c a Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t đ nh thành l p H i đ ng sát h ch, thành ph n bao g m: Lãnh đ o Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v Công an làm Ch t ch H i đ ng và các thành viên bao g m đ i di n lãnh đ o Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Phòng Pháp ch ho c Văn phòng Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) Đ i v i trư ng h p do Doanh nghi p kinh doanh d ch v t ch c đào t o: C c trư ng C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i ra quy t đ nh thành l p H i đ ng sát h ch do Lãnh đ o C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i làm Ch t ch H i đ ng và các thành viên bao g m đ i di n V Pháp ch và đ i di n doanh nghi p đào t o. 5. Th m quy n c p Ch ng ch nghi p v b o v a) Th trư ng các Trư ng Công an nhân dân, Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v Công an ký và c p Ch ng ch nghi p v b o v cho đ i tư ng do đơn v mình hu n luy n, đào t o. b) C c trư ng C c C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i ký và c p Ch ng ch nghi p v b o v cho đ i tư ng do doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v đào t o và C c t ch c sát h ch. 6. Kinh phí hu n luy n, đào t o do doanh nghi p có nhu c u đào t o đ m nhi m. 7. Ch ng ch nghi p v b o v do cơ quan Công an có th m quy n c p có giá tr s d ng trên ph m vi c nư c. 8. Ch ng ch nghi p v b o v do đơn v có th m quy n c p t trư c ngày ban hành Thông tư này v n có giá tr s d ng, nhưng trong th i h n 12 tháng, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, các doanh nghi p ph i l p danh sách và thu h i các Ch ng ch đó g i v Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an c p t nh nơi đã c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t cho doanh nghi p ho c nơi doanh nghi p có tr s chính đ đ i l i theo m u quy đ nh. VIII. X LÝ VI PH M
 6. M i hành vi vi ph m quy đ nh c a Ngh đinh s 52/2008/NĐ-CP, vi ph m quy đ nh c a Thông tư này và các quy đ nh c a pháp lu t khác có liên quan đ n t ch c và ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v , ngoài vi c b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v còn b thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t , c th như sau: 1. B thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh khi thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u 165 Lu t Doanh nghi p năm 2005; b) Vi ph m quy đ nh t i Đi u 4; t i kho n 1, kho n 2 Đi u 22 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP. 2. B thu h i Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t khi thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Doanh nghi p đã b thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; b) Vi ph m quy đ nh t i Đi u 4; t i kho n 1, kho n 2 Đi u 22 Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP. c) Mư n tên ngư i khác đ thành l p doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v ho c thành l p doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v đ cho ngư i khác kinh doanh; d) Ti n hành các ho t đ ng vũ trang, ho t đ ng đi u tra, thám t tư dư i m i hình th c; đ) S d ng nhân viên b o v c a doanh nghi p đ th c hi n ho c thông qua ngư i khác th c hi n các hành vi xâm h i đ n tính m ng, s c kh e, danh d , nhân ph m, quy n t do cá nhân và các quy n, l i ích h p pháp khác c a t ch c, cá nhân; e) S d ng nhân viên b o v c a doanh nghi p dùng vũ l c ho c đe d a s d ng vũ l c nh m c n tr , gây khó khăn cho ho t đ ng bình thư ng c a t ch c, cá nhân; g) Không th c hi n báo cáo đ nh kỳ v tình hình an ninh, tr t t cho cơ quan Công an theo quy đ nh trong 12 tháng liên t c; h) Không duy trì thư ng xuyên m c v n pháp đ nh trong su t quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p. 3. Th m quy n, th i h n thu h i Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t a) Th m quy n thu h i: Th trư ng cơ quan Công an đã c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t ho c Th trư ng cơ quan Công an c p trên ra quy t đ nh thu h i. b) Th i h n thu h i: - Thu h i 3 tháng ho c 6 tháng đ i v i trư ng h p vi ph m l n đ u, ít nghiêm tr ng. - Thu h i không th i h n đ i v i trư ng h p tái ph m ho c vi ph m cùng m t lúc nhi u hành vi nêu t i kho n 2 m c VIII Thông tư này. IX. HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 28 tháng 8 năm 2009 và thay th Thông tư s 07/2001/TT-BCA(V19) ngày 18/9/2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 v qu n lý ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v . 2. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n Thông tư này. 3. Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i và Công an các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, các đơn v Công an có liên quan th c hi n Thông tư này. 4. Đ nh kỳ hàng quý, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) v công tác thi hành Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP và Thông tư này theo m u quy đ nh. 5. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng đơn v tr c thu c B trư ng, Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S C nh sát phòng cháy và ch a cháy thành ph H Chí Minh theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này.
 7. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c n y sinh, Công an các đơn v , đ a phương, các cơ quan, t ch c có liên quan ph n ánh v B Công an (qua T ng c c C nh sát) đ có hư ng d n k p th i. B TRƯ NG Đ I TƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng BCA; - Các B : Tài chính, K hoach và Đ u tư, Khoa h c và Công ngh , Giáo d c và Đào t o, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - UBND các t nh, TP tr c thu c trung ương; Lê H ng Anh - Công an các t nh, TP tr c thu c trung ương, S C nh sát PCCC thành ph H Chí Minh; - Các T ng c c, đơn v tr c thu c B trư ng; - Công báo; - Website Chính Ph ; - Lưu: VT, C13. 200b. PH L C I (Ban hành kèm theo Thông tư s 45/2009/TT-BCA ngày 14 tháng 7 năm 2009) 1. Gi y xác nh n đ đi u ki n v an ninh, tr t t đ ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v (ký hi u BV1) M u này dùng cho cơ quan Công an có th m quy n c p cho các doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v , kh gi y A4, tr ng lư ng 01gam/100 t . - Đi m 1 ghi tên cơ quan Công an c p trên tr c ti p; - Đi m 2 ghi tên cơ quan Công an c p Gi y xác nh n; - Đi m 3 ghi đ y đ tên c a doanh nghi p ho c Chi nhánh, Văn phòng đ i di n c a doanh nghi p; - Đi m 1, 2, 3 k trên ghi b ng ch in hoa; - Gi y xác nh n này c p cho doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v không có th i h n. Khi doanh nghi p b phá s n, ch m d t ho t đ ng ph i n p l i cho cơ quan Công an đã c p. 2. Báo cáo tình hình, k t qu ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v (Ký hi u BV2) M u này dùng cho doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v báo cáo đ nh kỳ hàng tháng v tình hình, k t qu cho cơ quan Công an đã c p Gi y xác nh n đ đi u ki n v ANTT, kh gi y A4. 3. Báo cáo tình hình, k t qu công tác qu n lý kinh doanh d ch v b o v (Ký hi u BV3) M u này dùng cho đơn v có ch c năng c a Công an các t nh, thành ph t p h p tình hình, k t qu sau khi doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v báo cáo, kh gi y A3. 4. Biên b n ki m tra v an ninh tr t t đ i v i ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v (Ký hi u BV4) M u này dùng cho cơ quan Công an khi th c hi n công tác ki m tra v an ninh tr t t đ i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v , kh gi y A4.
 8. M U BV1 ban hành kèm TT s 45/2009/BCA(C11) ngày 14/7/2009 (1) .................................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc (2) .................................... ------------------- S : ........../GXN GI Y XÁC NH N Đ đi u ki n v ANTT đ kinh doanh d ch v b o v Căn c Đi u 11 Ngh đ nh 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v qu n lý kinh doanh d ch v b o v . Xét h sơ và đ ngh c a: .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng ký thu (ho c gi y ch ng nh n đ u tư): S : ....................... Ngày ........ tháng ...... năm ............. Cơ quan c p: ......................................... Tr s t i: ...................................................................................................................................... Ngư i đ i di n theo pháp lu t là ông/bà: ...................................................................................... Ch c danh: .................................................................................................................................... Gi y CMND/H chi u s : ................................... Ngày...... tháng.................................. Cơ quan c p: ................................................................................................................................. Nơi đăng ký h kh u thư ng trú: .................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Nơi đăng ký t m trú: ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ (2) ................................................................................................................ XÁC NH N (3)................................................................................................. Đ đi u ki n v an ninh, tr t t đ kinh doanh d ch v b o v . ....................................., ngày ....... tháng ........ năm 20....... (4) ........................................... (1) Tên cơ quan c p trên tr c ti p (2) Tên cơ quan Công an c p Gi y xác nh n (3) Doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v . (4) Ch c danh ngư i ký gi y. M U BV2
 9. ban hành kèm theo TT s 45/TT-BCA(C11) ngày 14/7/2009 (1)...................... BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU .............................. HO T Đ NG KINH DOANH D CH V B O V (2)...................... ................................ (T ngày … tháng … năm 20… đ n ngày …… tháng …… năm 20… Kính g i: ........................................................................... 1. Tình hình - T ng s chi nhánh: ...................................................................................................................... (trong t nh, thành ph : ......................... , ngoài t nh, thành ph : .................................................... ) - T ng s văn phòng đ i di n: ....................................................................................................... (trong t nh, thành ph : ......................... , ngoài t nh, thành ph : .................................................... ) - Lĩnh v c b o v :.......................................................................................................................... + D ch v b o v con ngư i: .......................................................................................................... + D ch v b o v tài s n, hàng hóa; b o v nhà c a, cơ s s n xu t, kinh doanh, tr s cơ quan, t ch c:........................................................................................................................................... + D ch v b o v an ninh, tr t t các ho t đ ng th thao, vui chơi, gi i trí, l h i: ........................ ........................................................................................................................................................ - M c tiêu b o v : ........................................................................................................................... (trong t nh, thành ph : ......................... , ngoài t nh, thành ph : .................................................... ) - Đã đư c trang b CCHT: ................... (roi, g y cao su: ............................................................. ; roi đi n: ............................................. ; g y s t: ......................... ; lo i khác: .............................. ). 2. V nhân s - H i đ ng qu n tr : ............. (Ngư i nư c ngoài: ............ ); tăng: ................... , gi m: ................. - Ban giám đ c: .................. (Ngư i nư c ngoài: ............ ); tăng: ................... , gi m: ................. - Nhân viên: …………..ngư i (tăng:…………, gi m:………..). Trong đó nhân viên d ch v b o v :……………. nhân viên (đã đư c c p ch ng ch đào t o: ……………nhân viên). 3. Thay đ i ngư i đ ng đ u, đ a đi m v tr s , chi nhánh, văn phòng đ i di n và thay đ i v n đi u l c a doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 4. V vi c liên quan đ n ANTT ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 5. Ý ki n, đ xu t c a doanh nghi p ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ (1) Tên doanh nghi p ……………., ngày…….. tháng ….. năm 20…… Đ I DI N DOANH NGHI P (2) Tr s t i
 10. (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) M U BV4 ban hành kèm theo TT s 45/TT-BCA(C11) ngày 14/7/2009 B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .......................... Đ c l p – T do – H nh phúc .......................... ------------------ BIÊN B N KI M TRA V AN NINH TR T T Đ I V I HO T Đ NG KINH DOANH D CH V B O V - Căn c Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v qu n lý kinh doanh d ch v b ov ; - Căn c Thông tư s 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14/7/2009 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 52/2008/NĐ-CP. H i ……. gi ……ngày…… tháng …… năm 20… Chúng tôi g m: -....................................................................................................................................................... -....................................................................................................................................................... -....................................................................................................................................................... -....................................................................................................................................................... Đã ti n hành ki m tra: ................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ T i đ a đi m:.................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Đ i di n doanh nghi p: - ...................................................................................................................................................... - ...................................................................................................................................................... -....................................................................................................................................................... -....................................................................................................................................................... I. K t qu ki m tra ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ II. Phát hi n, x lý vi ph m ........................................................................................................................................................
 11. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ III. Ý ki n, đ xu t c a doanh nghi p ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ IV. Ý ki n c a đoàn ki m tra ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Biên b n l p xong h i ……. ngày…… tháng …… năm 20… đã đ c l i cho nh ng ngư i có m t cùng nghe công nh n là đúng. Biên b n l p thành hai b n và giao l i cho doanh nghi p m t b n./. Đ I DI N DOANH NGHI P Đ I DI N ĐOÀN KI M TRA NGƯ I GHI BIÊN B N PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 1. M u trang ph c c a nhân viên d ch v b o v a. M u qu n, áo xuân hè
 12. b. M u qu n, áo thu đông M U C U VAI
 13. PHÔI BI N HI U NHÂN VIÊN D CH V B OV nh 3 x 4 (cm) S : M U BI N HI U CÔNG TY TNHH D CH V B O V THIÊN AN ------------------- nh NGUY N KIM LONG 3 x 4 (cm) S : Kích thư c thành ph m: 60 x 90 (mm) nh: 30 x 40 (mm) Ngày 28/7/2009 C13TC II - P6/E17/TCVI
 14. M U GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN D CH V B OV PHÔI M T TRƯ C GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN B O V S : Có giá tr đ n ngày: tháng năm PHÔI M T SAU nh 3 x 4 (cm) Kích thư c thành ph m: 60 x 90 (mm) nh: 30 x 40 (mm) Ngày 28/7/2009 C13TC II - P6/E17/TCVI
 15. M U GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN D CH V B OV VÍ D CÔNG TY TNHH D CH V B O V THIÊN AN GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN B O V S : Có giá tr đ n ngày: 14 tháng 7 năm 2010 VÍ D GIÁM Đ C CÔNG TY TNHH D CH V B O V THIÊN AN Ch ng nh n: H và tên: NGUY N VĂN BA Năm sinh: 02/10/1970 nh Nơi đăng ký h kh u thư ng trú: 3 x 4 (cm) 56A Hàng Bài - Hà N i Là nhân viên d ch v b o v c a Công ty Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2008 Giám đ c (ký tên, đóng d u) Kích thư c thành ph m: 60 x 90 (mm) nh: 30 x 40 (mm) Ngày 28/7/2009 C13TC II - P6/E17/TCVI
 16. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau BV3
Đồng bộ tài khoản