Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
4
download

Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 45/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B O V CÔNG TRÌNH THU L I Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình thu l i s 32/2001/PL- UBTVQH10 ư c U ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 4 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i và Ngh nh s 72/2007/N -CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 v qu n lý an toàn p; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n l p và phê duy t phương án b o v công trình thu l i như sau: Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i ph i l p Phương án b o v công trình thu l i. 2. Các công trình thu l i ph i l p và phê duy t Phương án b o v , bao g m: - Công trình thu l i quan tr ng qu c gia. - Công trình u m i ( p, tràn, c ng) t c p II tr lên c a các h ch a nư c, vùng lòng h ch a nư c có dung tích t 5.106m3 tr lên. - Tr m bơm có lưu lư ng t 20m3/s tr lên. - C ng có lưu lư ng t 10m3/s tr lên. - Kênh n i có lưu lư ng t 10m3/s tr lên, kênh chìm có lưu lư ng t 50m3/s tr lên.
  2. 3. i v i các công trình thu l i không nêu t i Kho n 2, i u 1: Các t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý công trình có trách nhi m l p và t ch c th c hi n Phương án b o v công trình. 4. i v i các c ng qua ê: Th c hi n l p và t ch c th c hi n phương án b o v theo quy nh t i Thông tư này và các quy nh c a Pháp lu t v ê i u. i u 2. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n l p và phê duy t Phương án b o v công trình th y l i. Chương II. N I DUNG PHƯƠNG ÁN B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 3. N i dung c a Phương án b o v công trình th y l i 1. c i m a hình, a ch t, mưa lũ trên lưu v c, các ch tiêu, thông s thi t k , m t b ng b trí công trình, khu tư i và quy trình v n hành công trình. 2. ánh giá v hi n tr ng và an toàn công trình. 3. Tình hình qu n lý, khai thác, b o v công trình. 4. Quy nh ch ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ, ki m tra t xu t và báo cáo. 5. Xây d ng phương án b o v công trình trong các trư ng h p: a) B o v công trình trong i u ki n qu n lý, v n hành bình thư ng: - Xác nh ph m vi b o v công trình kèm theo sơ m t b ng. - Ch b o v : thư ng xuyên, ki m tra nh kỳ, t xu t.. - T ch c l c lư ng b o v : b trí, phân công và trách nhi m b o v - B ng n i quy b o v công trình t t i v trí u m i v i công trình thu l i quan tr ng qu c gia, p h ch a nư c có dung tích t 5x106 m3 tr lên, c ng l y nư c có lưu lư ng 10m3/s tr lên và các tr m bơm i n có lưu lư ng 20m3/s tr lên . b) B o v , b o m an toàn công trình trong mùa mưa lũ và trong trư ng h p công trình x y ra s c ho c có nguy cơ x y ra s c : - Phương án t ch c, ch huy. - Phương án k thu t. - Phương án huy ng v t tư, v t li u, phương ti n, trang thi t b . - Phương án huy ng nhân l c, h u c n.
  3. - Phương án thông tin, liên l c. - Phương án sơ tán dân cư. i u 4. Các quy nh c th v ph m vi b o v công trình Vi c c m m c ch gi i ph m vi vùng ph c n công trình thu l i quy nh t i kho n 3 i u 25 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i và i u 23 Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i, ư c quy nh như sau: 1. i v i p t c p II tr lên c a h ch a nư c: Kho ng cách 2 m c li n nhau là 20m ( p g n khu ô th , dân cư t p trung) và 50m ( p không g n khu ô th , dân cư t p trung). 2. Khu lòng h ch a nư c có dung tích t 5 x 106m3 tr lên (tr nh ng h có d c lòng h l n ho c lưu v c là r ng r m, không có dân sinh và các ho t ng kinh t , d ch v ): C m m c theo ư ng biên có cao trình b ng cao trình nh p, kho ng cách 2 m c li n nhau, tuỳ i u ki n c th quy nh, t i a không quá 300m. 3. Kênh n i có lưu lư ng t 10m3/s tr lên, kênh chìm có lưu lư ng t 50m3/s tr lên: Kho ng cách 2 m c li n nhau là 100m (kênh i qua ô th , khu dân cư t p trung) và 300m (kênh không i qua ô th , khu dân cư t p trung). i u 5. Các quy nh v t ch c l c lư ng b o v công trình 1. T ch c l c lư ng b o v công trình i v i công trình quan tr ng qu c gia: t ch c qu n lý khai thác công trình thành l p t b o v công trình có s tham gia c a l c lư ng công an. i v i p c a h ch a nư c có dung tích t 10x106 m3 tr lên, c ng có lưu lư ng t 10m3/s tr lên, tr m bơm có lưu lư ng t 20 m3/s tr lên: t ch c qu n lý khai thác thành l p t b o v công trình. Các công trình thu l i khác, tuỳ t ng quy mô, lo i hình công trình, m c quan tr ng mà t ch c qu n lý khai thác b trí ngư i tr c ti p qu n lý khai thác kiêm b o v cho 1 công trình ho c c m công trình b o m an toàn. 2. Thành l p Ban ch huy phòng ch ng l t bão công trình: Công trình thu l i n m trong a gi i hành chính thu c quy n qu n lý c a u ban nhân dân c p nào thì ch t ch u ban nhân dân c p ó quy t nh thành l p Ban ch huy phòng ch ng l t bão công trình. Ban ch huy phòng ch ng l t bão công trình g m lãnh o chính quy n, ơn v tr c ti p qu n lý công trình, cơ quan chuyên môn và các ơn v có liên quan b o m an toàn công trình. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban ư c quy nh t i Quy t nh thành l p Ban ch huy phòng ch ng l t bão công trình c a c p có thNm quy n. Chương III.
  4. PHÊ DUY T VÀ TH C HI N PHƯƠNG ÁN B O V CÔNG TRÌNH i u 6. Ti p nh n h sơ, th m nh Phương án b o v công trình 1. i v i công trình thu l i quan tr ng qu c gia, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao C c Thu l i ti p nh n h sơ và thNm nh phương án b o v công trình. Khi thNm nh ph i có ý ki n ng thu n b ng văn b n c a B Công an, B Qu c phòng và các b , ngành có liên quan. 2. i v i các h th ng công trình thu l i ph c v nhi u t nh do công ty Khai thác công trình thu l i (KTCTTL) thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý, C c Thu l i ti p nh n h sơ, thNm nh phương án b o v công trình. 3. i v i các công trình thu l i n m trong a gi i t nh (tr các công trình thu l i nêu t i Kho n 1 và 2 i u này), S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p nh n h sơ, thNm nh phương án b o v công trình. i u 7. Trình và phê duy t Phương án b o v công trình 1. i v i h th ng công trình thu l i, công trình thu l i quan tr ng qu c gia quy nh t i Kho n 3 i u 22 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t Phương án b o v công trình. 2. i v i các h th ng công trình thu l i ph c v nhi u t nh do công ty KTCTTL thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý: C c Th y l i trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t Phương án b o v công trình. 3. i v i h th ng công trình thu l i do các a phương qu n lý: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình UBND c p t nh phê duy t Phương án b o v các công trình n m trong a gi i t nh, tr các công trình thu l i nêu t i Kho n 1 và 2 i u này. i u 8. Th i gian th m nh, phê duy t Phương án b o v công trình 1. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n y h sơ, cơ quan nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ. Trư ng h p h sơ chưa t yêu c u theo quy nh, cơ quan ti p nh n h sơ thông báo cho t ch c, cá nhân l p phương án b o v công trình b sung hoàn thi n. 2. Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n y h sơ h p l , cơ quan thNm nh có trách nhi m xem xét, thNm nh h sơ, trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 9. Th c hi n Phương án b o v công trình thu l i 1. Th tư ng Chính ph ch o th c hi n Phương án b o v Công trình thu l i quan tr ng qu c gia ư c phê duy t.
  5. 2. i v i h th ng công trình ph c v nhi u t nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho U ban nhân dân t nh có công trình n m trong a bàn t nh ó ch o th c hi n Phương án b o v ã ư c phê duy t. 3. U ban nhân dân các c p th c hi n Phương án b o v công trình ã ư c phê duy t, quy nh t i i m a, b, c Kho n 2 i u 22 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư 1. C c Th y l i: ôn c, ki m tra vi c l p, phê duy t và t ch c th c hi n phương án b o v công trình th y l i thu c thNm quy n phê duy t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và c a các a phương. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp y ban nhân dân t nh trong vi c ôn c, ki m tra các t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý công trình th y l i t i a phương l p phương án b o v công trình; thNm nh, trình duy t và theo dõi vi c t ch c th c hi n phương án b o v công trình th y l i. 3. Các t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý công trình th y l i có trách nhi m l p và t ch c th c hi n Phương án b o v công trình th y l i ư c phê duy t. i u 11. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các a phương ph n ánh, báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét và nghiên c u s a i cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Văn phòng TW ng; -Văn phòng Qu c h i; -Văn phòng Ch t ch nư c; -Toà án Nhân dân t i cao; -Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; ào Xuân H c - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Website Chính ph ; - Lưu: VT,TL.
Đồng bộ tài khoản