Thông tư số 45-TC/TCĐN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 45-TC/TCĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 45-TC/TCĐN về cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 45-TC/TCĐN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45-TC/TC N Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 45-TC/TC N NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÀI TR C A CHÍNH PH PHÁP NĂM 1996 Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 30/8/1993 c a Chính ph ban hành Qui ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Ngh nh 20/CP ngày 15/3/1994 c a Chính ph ban hành Qui ch Qu n lý và s d ng Ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 18-TC/TC N ngày 5/3/1994 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng v n vay nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c Công văn 1909/QHQT ngày 21/4/1997 c a Chính ph v cơ ch tài chính i v i các d án s d ng v n tài tr c a Chính ph Pháp thu c Ngh nh thư năm 1996. B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý và s d ng v n tài tr theo Ngh nh thư tài chính năm 1996 ký ngày 5/12/1996 gi a Chính ph C ng hoà Pháp và Chính ph CHXHCN Vi t Nam như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ngu n tài tr theo Ngh nh thư năm 1996 c a Chính ph Pháp cho Chính ph Vi t Nam (bao g m m t kho n vi n tr không hoàn l i, m t kho n vay Kho b c Pháp và m t kho n vay tín d ng h h p) là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c, ph i ư c ph n nh qua Ngân sách Nhà nư c và qu n lý theo ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m cân i vào Ngân sách Nhà nư c và tr n cho Chính ph Pháp khi n h n (bao g m c g c và lãi) i v i các kho n vay. 2. Căn c vào m c tiêu, tính ch t s d ng v n cũng như kh năng hoàn tr c a t ng lo i d án, trên cơ s các i u ki n ràng bu c c a phía Pháp và phê chuNn c a Chính ph Vi t Nam hàng năm, các d án s d ng ngu n v n tài tr thu c Ngh nh thư 1996 ư c phân lo i như sau: - Lo i d án ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát g m các d án theo danh m c t i Ph l c I ính kèm. - Lo i d án ph i vay l i t ngu n vay Kho b c Pháp và ngu n tín d ng h n h p theo các i u ki n vay l i do Chính ph Vi t Nam quy nh theo danh m c c th t i các Ph l c II và III ính kèm.
  2. 3. B Tài chính giao cho T ng c c u tư Phát tri n tr c ti p qu n lý c p phát v n và cho vay l i i v i các d án thu c các i tư ng ư c quy nh tương ng như trên. Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam th c hi n các giao d ch ngân hàng ph c v cho các d án s d ng v n t ngu n vay tín d ng h n h p. 4. Các ch d án ư c s d ng ngu n v n tài tr (c v n vi n tr và vay n ) có trách nhi m l p k ho ch rút v n và nhu c u v n i ng trong nư c hàng năm cho t ng d án g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n) và B K ho ch và u tư xét duy t, ph i h p hư ng d n và theo dõi th c hi n. 5. i v i các d án ư c s d ng v n t ngu n vi n tr không hoàn l i, ch d án có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong H p ng thương m i. i v i các d án thu c i tư ng ph i vay l i, ch d án có trách nhi m s d ng và tr n v n vay úng v i các i u ki n ã cam k t trong H p ng tín d ng (H p ng cho vay l i) ký v i B Tài chính và các quy nh v qu n lý và s d ng v n vay nư c ngoài c a Chính ph theo các văn b n pháp quy ã tham chi u trên. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Trình t và th t c rút v n vay n và vi n tr a. Vi c xây d ng, thNm nh và phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi ph i th c hi n theo úng nh ng quy nh t i i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph . b. Trên cơ s d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch d án có trách nhi m th c hi n các th t c u th u và ký k t H p ng thương m i v i các công ty c a Pháp mua hàng hoá và cung c p d ch v . Các h p ng thương m i ph i ư c ký k t trư c ngày 30/6/1998. Sau ó ch d án hoàn t t các th t c phê duy t H p ng thương m i theo Quy t nh s 91/TTg ngày 13/11/1992 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B Thương m i. c. Các văn b n liên quan t i vi c phê duy t d án u tư, H p ng thương m i ã ư c ký k t cùng văn b n phê duy t H p ng thương m i c n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n) th c hi n các th t c ti p theo v i phía Pháp. d. Căn c vào công văn ngh rút v n tài tr th c hi n các h p ng thương m i c a ch d án cùng v i thông báo phê duy t h p ng thương m i c a Chính ph Vi t Nam do B k ho ch và u tư g i Tham tán Thương m i bên c nh i s Pháp t i Hà N i, B Tài chính s u quy n cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam làm các th t c rút v n kho n vay ngân hàng tư nhân Pháp có b o lãnh c a COFACE cho d án thu c danh m c III s d ng v n tài tr h n h p c a Pháp. e. Trên cơ s H p ng tín d ng ã ký k t gi a Ch d án và T ng c c u tư phát tri n, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ký và óng d u văn b n h p ng thương m i g c và các hoá ơn ch ng t có liên quan chuy n cho phía Pháp làm ch ng t thanh toán ti n cho Nhà cung c p Pháp, ho c cho Ngân hàng u tư phát
  3. tri n Vi t Nam i v i ph n vay Ngân hàng Pháp th c hi n các th t c i ngo i như ã quy nh trong Tho ư c m tín d ng. f. Trư ng h p vi c th c hi n d án không th ti n hành ho c th c hi n ch m tr do chưa hoàn t t các th t c h sơ, mu n rút ho c chuy n i d án vì b t kỳ lý do nào, ch d án ph i có trách nhi m báo cáo k p th i cho B K ho ch và u tư và B Tài chính. 2. Th c hi n vi c c p phát và cho vay l i. a. i v i các d án ph i vay l i v n (Ph l c II và III) * Sau khi các cơ quan có thNm quy n phê duy t h p ng thương m i ký gi a ch d án (ho c ơn v ư c cơ quan ch qu n d án u quy n nh p hàng) và công ty Pháp, ch d án ph i ti n hành ký H p ng tín d ng v i B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) v vi c vay l i ngu n v n tài tr t Ngân sách Nhà nư c. H p ng tín d ng s là cơ s ch d án chính th c nh n n v i Ngân sách Nhà nư c và th c hi n các nghĩa v c a mình theo úng các i u kho n ã cam k t trong h p ng này. * Các i u ki n vay l i i v i các d án s d ng ngu n v n Kho b c Pháp (Ph l c II): - Th i gian vay l i: 15 năm có 4 năm ân h n - Lãi su t vay l i: 2,5%/năm - ng ti n cho vay: ng Phrăng Pháp * Các i u ki n vay l i i v i các d án s d ng ngu n v n tín d ng h n h p (Ph l c III): + Ngu n kho b c Pháp (chi m 74,59% t ng s v n vay c a d án): - Th i gian vay l i: 15 năm có 4 năm ân h n - Lãi su t vay l i: 1%/năm - ng ti n cho vay: ng Phrăng Pháp + Ngu n tín d ng tư nhân (chi m 25,41% t ng s v n vay c a d án): - Th i gian vay l i: 10 năm không có ân h n - Lãi su t vay l i: theo lãi su t c a Ngân hàng Pháp qui nh và s ư cc nh trong su t th i gian vay. - ng ti n cho vay: ng Phrăng Pháp. * Các kho n phí: Ngoài lãi su t vay l i nói trên, các ch d án ph i ch u các kho n phí sau:
  4. Phí ngoài nư c: i v i các d án vay l i t ngu n tín d ng h n h p nêu t i Ph l c III (g m m t ph n vay kho b c Pháp và m t ph n vay tín d ng tư nhân), các ch d án ph i ch u nh ng kho n phí sau: + Phí cam k t: 0,5%/năm trên s v n chưa rút c a ngu n tín d ng tư nhân. + Phí qu n lý c a Ngân hàng Pháp: 0,8% tr m t l n trên t ng s v n vay t ngu n tín d ng tư nhân. + Phí b o hi m tín d ng c a COFACE: tr theo t l phí do Pháp thông báo tính trên s ti n vay t ngu n tín d ng tư nhân. + Phí khác do ngân hàng nư c ngoài thu trong quá trình rút v n (n u có). Phí trong nư c: Phí d ch v cho vay v n tín d ng nhà nư c 0,5%/năm trên s dư n do T ng c c u tư Phát tri n thu và phí giao d ch i ngo i do Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam thu. Cách thanh toán các kho n phí: Phí giao d ch i ngo i c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam s do Ngân hàng thu tr c ti p t ch d án cho t ng l n giao d ch theo bi u phí quy nh c a Ngân hàng. T ng c c u tư Phát tri n tr c ti p thu: + Phí trong nư c theo m c 0,5%/năm t ch d án cùng v i l ch thu h i g c và lãi. + Phí ngoài nư c g m phí cam k t, phí qu n lý và các kho n phí khác (n u có) nói trên t ch d án khi nh n ư c thông báo c a Ngân hàng u tư Phát tri n Ngân sách Nhà nư c có ngu n tr cho phía Pháp khi n h n. Riêng phí b o hi m tín d ng s ư c Pháp tài tr b sung và ư c c ng vào t ng s v n vay mà ch d án ư c tài tr nh n n v i T ng c c u tư Phát tri n. * T ng c c u tư Phát tri n thông báo l ch tr n Ngân sách Nhà nư c cho ch d án. Ch d án có trách nhi m hoàn tr g c, lãi và phí n h n theo thông báo trên. Các ch d án có th tr n trư c h n cho Ngân sách Nhà nư c. * Trư ng h p ch d án không tr n úng h n cho B Tài chính v i b t kỳ lý do nào, ch d án s ch u lãi ph t ch m tr theo úng như lãi ph t c a Pháp ã quy nh trong Tho ư c áp d ng ( i v i kho n vay Kho b c Pháp lãi ph t là 2,5%/năm, i v i kho n vay tín d ng tư nhân là PIBOR + 2,5%/năm). b. i v i các d án ư c Ngân sách c p phát v n (Ph l c I) * B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) th c hi n vi c c p phát cho các d án ghi t i Ph l c I ính kèm theo ch hi n hành v c p phát và qu n lý v n xây d ng cơ b n t Ngân sách Nhà nư c.
  5. * i v i các d án thu c di n Ngân sách Nhà nư c c p phát, các kho n chi phí ngoài nư c và phí giao d ch i ngo i do Ngân sách Nhà nư c thanh toán. Ngân hàng u tư Phát tri n có trách nhi m thông báo k p th i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n) v các kho n phí ph i tr nói trên. * i v i các d án ư c c p phát t ngu n vi n tr không hoàn l i c a Kho b c Pháp khi s d ng ngu n này u ph i làm gi y xác nh n vi n tr . Các ch d án khi có gi y báo nh n hàng vi n tr ph i t i B Tài chính làm th t c xác nh n vi n tr . Trư ng h p phía nư c ngoài t mua hàng trong nư c thì ch d án làm th t c xác nh n vi n tr ch m nh t là 30 ngày sau khi nh n ư c hàng. H sơ c n thi t xác nh n vi n tr bao g m: + Văn b n phê duy t chương trình, d án c a cơ quan có thNm quy n. + Hi p nh ho c các văn b n tho thu n ã ư c ký k t chính th c v i i tác nư c ngoài có ghi rõ d án ang ư c th c hi n. + Văn b n phê duy t H p ng thương m i. + V n ơn ư ng bi n (Bill of Lading) ho c v n ơn hàng không (Airway bill). + B n kê chi ti t (Packing List) + Hoá ơn thương m i (Invoice). + Gi y ch ng nh n b o hi m (Insurance Certificate). * Ch ng t ghi thu ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c là: + Gi y xác nh n hàng vi n tr c a B Tài chính; ho c + Gi y báo n c a Qu Phát tri n Pháp thay m t Kho b c Pháp và các hoá ơn thanh toán cho nhà cung c p Pháp (k c hoá ơn thanh toán các d ch v k thu t) do cơ quan thương v Pháp cung c p; ho c + Gi y báo n c a ngân hàng Pháp cung c p. 3. Các quy nh khác a. B Tài chính u quy n cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam th c hi n các d ch v thanh toán i ngo i v i Pháp i v i ph n v n vay tín d ng các ngân hàng Pháp có b o lãnh c a COPACE. Ngay sau khi rút v n, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam có trách nhi m g i B Tài chính b n kê rút v n làm th t c h ch toán Ngân sách. M i kỳ n h n tr n , Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam g i cho B Tài chính b n sao l ch tr n c a kho n vay B Tài chính chuy n ti n và b n sao l nh chi chuy n ti n cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam k p th i (5 ngày trư c ngày n h n tr n c a nư c ngoài).
  6. b. T t c các hàng hoá, trang thi t b và d ch v c a các d án nh p khNu b ng ngu n ODA c a Pháp thu c Ngh nh thư 1995 ph c v cho d án ư c mi n thu nh p khNu theo Công văn hư ng d n s 1269-TC/TCT ngày 22/4/1997 c a B Tài chính. c. Khi k t thúc d án, các ch d án có trách nhi m l p báo cáo quy t toán ti p nh n và s d ng, ánh giá hi u qu c a d án g i cơ quan ch qu n d án và B Tài chính. Quy trình và yêu c u c a vi c l p quy t toán, n i dung báo cáo quy t toán, phê duy t quy t toán theo úng nh ng hư ng d n t i Thông tư s 66-TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các cơ quan ch qu n c a d án có trách nhi m hư ng d n các ch d án th c hi n theo úng các quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, ch d án và các cơ quan ch qu n c n ph n ánh k p th i B Tài chính xem xét gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) PH L C I DANH M C D ÁN Ư C S D NG V N TÀI TR C A PHÁP TÀI KHOÁ 1996 THEO CH NHÀ NƯ C C P PHÁT V N (Kèm theo Thông tư s 45-TC/TC N, ngày 9/7/1997 c a B Tài chính) T Tên d án Cơ quan ch qu n V n tài tr Ngu n T (tri u FF) tài tr 1 Trang b b nh vi n Ngh An UBND Ngh An 4 VTKHL 2 Trang b b nh vi n Yên Bái UBND Yên Bái 4 VTKHL 3 Tin h c hoá công ch ng g 2 B Tư pháp 7 VTKHL 4 Tr giúp k thu t T ng c c T ng c c th ng kê 0,4 VTKHL th ng kê 5 Khí tư ng thu văn giai o n 3 TCKT thu văn 18 VAYKB 6 L p ráp xe t i & máy phát i n B Qu c phòng 35 TDHH 7 Tàu ch a cháy B N iv 5 TDHH VTKHL: Vi n tr không hoàn l i TDHH: Tín d ng h n h p VAYKB: Vay Kho b c.
  7. PH L C 2 DANH M C D ÁN Ư C S D NG KHO N VAY KHO B C PHÁP TÀI KHOÁ 1996 THEO CH NHÀ NƯ C CHO VAY L I V N (Kèm theo Thông tư s 45-TC/TC N, ngày 9/7/1997 c a B Tài chính) TT Tên d án Cơ quan ch qu n V n tài tr (tri u FF) 1 Ph c h i h th ng nư c Yên Bái UBND Yên Bái 25 2 Ph c h i h th ng nư c Lào Cai UBND Lào Cai 13,4 3 Ph c h i h th ng nư c Hoà Bình UBND Hoà Bình 15 PH L C 3 DANH M C D ÁN Ư C S D NG KHO N TÍN D NG H N H P PHÁP TÀI KHOÁ 1996 THEO CH NHÀ NƯ C CHO VAY L I V N (Kèm theo Thông tư s 45-TC/TC N, ngày 9/7/1997 c a B Tài chính) TT Tên d án Cơ quan ch qu n V n tài tr (tri u FF) 1 Ph c h i h th ng nư c Nam UBND Nam nh 30 nh 2 èn tín hi u giao thông TP HCM UBND TP HCM 15 3 C n cNu ư ng s t B GTVT 14 4 Dây chuy n SX Bugi B GTVT 40 5 ào t o phi công C c HKDD VN 12 6 ào t o ki m soát viên không lưu C c HKDDVN 5 7 Ph c h i lư i i n Thanh Hoá B Công nghi p 43 8 Hi n i hoá trung tâm bưu chính T ng c c bưu i n 50 9 Kho n d phòng 15
Đồng bộ tài khoản