Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
7
download

Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 47/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V ĐI U KI N AN TOÀN V SINH TH C PH M TRONG S N XU T THU S N Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh 01/2008/CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 13 Quy chu n k thu t qu c gia v đi u ki n an toàn v sinh th c ph m trong s n xu t Thu s n: 1. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t kinh doanh th c ph m thu s n - Đi u ki n chung đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT 2. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t kinh doanh th c ph m thu s n - Chương trình đ m b o ch t lư ng và an toàn th c ph m theo nguyên t c HACCP Ký hi u: QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT 3. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s ch bi n thu s n ăn li n - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT 4. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t đ h p thu s n - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT 5. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s ch bi n thu s n khô - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 05: 2009/BNNPTNT 6. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t nư c m m - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT 7. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t nhuy n th hai m nh v - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT 8. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s s n xu t nư c đá thu s n - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT 9. Quy chu n k thu t qu c gia: Kho l nh thu s n - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT 10. Quy chu n k thu t qu c gia: Cơ s thu mua thu s n - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT 11. Quy chu n k thu t qu c gia: Ch cá - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT 12. Quy chu n k thu t qu c gia: C ng cá - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m
  2. Ký hi u: QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT 13. Quy chu n k thu t qu c gia: Tàu cá - Đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m Ký hi u: QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT Đi u 2. Thông tư này có hi u l c sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành. Đi u 3. C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c và cá nhân k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ nghiên c u, s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các T nh, TP tr c thu c TƯ; - S Nông nghi p và PTNT các T nh, TP tr c thu c TƯ; - Các C c, V , Vi n, Trư ng Đ i h c thu c B Nông nghi p và PTNT; - Công báo, Websize Chính ph ; Bùi Bá B ng - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Lưu VT, KHCN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản