Thông tư số 477-TCCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
19
download

Thông tư số 477-TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 477-TCCP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 477-TCCP

  1. BAN T CH C C A CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 477-TCCP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1981 THÔNG TƯ C A TRƯ NG BAN BAN T CH C CHÍNH PH S 477-TCCP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1981 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 112 -H BT NGÀY 15-10-1981 C A H I NG B TRƯ NG QUY NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A CHÍNH QUY N C P XÃ Ngày 15 tháng 10 năm 1981, H i ng B trư ng ã ra Quy t nh s 112-H BT quy nh v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a chính quy n c p xã. T trư c n nay ng và Nhà nư c ã có nhi u văn b n v ki n toàn chính quy n c p xã, song vi c th c hi n chưa th ng nh t. Quy t nh c a H i ng B trư ng l n này là cơ s pháp lý i v i vi c c ng c , ki n toàn chính quy n c p xã trong ph m vi c nư c. U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương căn c vào quy nh c a ng và Nhà nư c mà chi ti t, c th vi c phân công phân nhi m, l l i làm vi c và m i quan h công tác c a U ban nhân dân, các ban chuyên môn xã cho sát, phù h p v i c i m c a t ng a phương. giúp các a phương và các ngành th c hi n quy t nh trên, Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n và nh n m nh m t s i m sau ây. I. VN TRÍ, CH C NĂNG C A CHÍNH QUY N C P XÃ U ban nhân dân xã là c p chính quy n cơ s , i di n cho Nhà nư c nông thôn, qu n lý m i m t công tác Nhà nư c xã là s i dây n i li n nhân dân v i ng và Nhà nư c, là c p t ch c th c hi n các ch th , ngh quy t c a c p trên xu ng t n nhân dân, cho nên s ho t ng c a chính quy n xã ph i tr c ti p và sát dân. Trong ho t ng c a mình, chính quy n xã c n n m v ng hai ch c năng ch y u ( i u 121 c a Hi n pháp): - Là cơ quan ch p hành c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã có nhi m v : a) Tri u t p H i ng nhân dân xã úng như lu t nh, chuNn b t t báo cáo, án công tác và các v n c n ưa ra h i ngh , chuNn b t t n i dung và các i u ki n c n thi t ph c v h i ngh .
  2. b) T ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ng nhân dân xã. Báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân; c) T o i u ki n thu n l i các i bi u H i ng nhân dân xã ho t ng. - Là cơ quan qu n lý Nhà nư c xã: Quy t nh s 112-H BT c a H i ng B trư ng ã quy nh 12 nhi m v và quy n h n c a chính quy n c p xã. U ban nhân dân xã ph i ch p hành pháp lu t, ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a ng và các cơ quan Nhà nư c c p trên. Qu n lý m i m t công tác Nhà nư c xã v chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng. Th c hi n nghiêm ch nh ch báo cáo th nh th U ban nhân dân huy n, th xã và ch u trách nhi m trư c c p trên v t ch c th c hi n các nhi m v ư c giao. Trong khi th c hi n, chính quy n xã c n chú ý m t s i m sau: a) V vi c xây d ng và tham gia xây d ng k ho ch: Chính quy n xã ph i n m k ho ch phát tri n s n xu t, s nghi p văn hoá, giáo d c y t , xã h i, i s ng và m i m t công tác khác c a xã m t cách chính xác, y , kh năng v t ch t, k thu t hi n t i và kh năng ti m tàng c a xã nghiên c u xây d ng k ho ch, tham gia ý ki n v i c p trên trong vi c xác nh ch tiêu k ho ch s n xu t, u tư xây d ng cơ s v t ch t, k thu t c a xã, h p tác xã. b) V qu n lý dân: Chính quy n xã ph i qu n lý và n m ư c y tình hình nhân khNu c a xã, tình hình phát tri n dân s . Tìm hi u tâm tư nguy n v ng c a dân, qu n lý tình hình làm ăn, sinh ho t, i s ng c a h , có k ho ch phân lo i qu n lý. Xây d ng phong trào b o m t phòng gian, qu n lý công tác an ninh chính tr , tr t t xã h i, ch ng chi n tranh tâm lý c a ch... b o v tài s n c a Nhà nư c, c a t p th và c a công dân. c. V qu n lý t ai: Chính quy n xã ph i n m y , chính xác tình hình ru ng t, r ng, bãi bi n và các tài nguyên thiên nhiên khác c a xã phát tri n s n xu t, c i thi n i s ng nhân dân. Không tình tr ng s d ng l n chi m ru ng t c a t p th , c a Nhà nư c. Thu h i nh ng ru ng t b l n chi m giao l i cho h p tác xã, ho c làm ngu n thu cho ngân sách xã. d) V qu n lý ngân sách xã: Chính quy n xã th ng nh t qu n lý các ngu n thu chi thu c ngân sách xã. Ph i xây d ng ngân sách xã, ch p hành k ho ch và qu n lý ngân sách xã theo hư ng t n d ng các ngu n thu úng chính sách tăng cho ngân sách xã. Qu n lý tài s n công c ng c a xã g m t ai, m, h ao, cây lưu niên, nhà c a... theo i u 5 c a i u l ngân sách xã do B Tài chính ban hành. Xây d ng quan i m t l c cánh sinh, ch ng tư tư ng l i vào Nhà nư c, làm t t xây d ng và qu n lý ngân sách xã t gi i quy t d n nh ng yêu c u v phát tri n kinh t , văn hoá, tr tr c p yêu c u v phát tri n
  3. kinh t , văn hoá, tr tr c p cho cán b xã, ti n t i b t d n ph n tr c p cho cán b xã, ti n t i b t d n ph n tr c p do ngân sách Nhà nư c ài th (B Tài chính s có hư ng d n c th ). II. V T CH C B MÁY VÀ L L I LÀM VI C a) V t ch c b máy: U ban nhân dân xã có các ban chuyên môn giúp vi c ư c s p x p th ng nh t trong c nư c như ã quy nh t i i u 7 c a Quy t nh s 112-H BT c a H i ng B trư ng. Khi th c hi n c n tránh xu hư ng tuỳ ti n, c n quán tri t phương châm là t ch c b máy ph i g n nh , có hi u l c th c s . Vì v y, ph i ki n toàn cán b cho các ban chuyên môn có s c làm vi c g m nh ng ngư i có trình chính tr , có năng l c chuyên môn thích h p, b trí kiêm ch c, kiêm vi c m i công tác xã u có ngư i ph trách phù h p v i yêu c u. ng th i t ch c qu n chúng nhân dân tham gia xây d ng và qu n lý công vi c xã như t thanh tra nhân dân, t hoà gi i, h i m chi n sĩ, t qu n lý th trư ng, t k v thông tin... Các ban chuyên môn xã ch u s ch o tr c ti p c a U ban nhân dân xã, ng th i ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a các cơ quan tương ng c p trên. b) V l l i làm vi c: U ban nhân dân xã ph i xây d ng cách làm vi c phù h p v i tình hình s n xu t và i s ng c a nhân dân a phương, ch ng l i làm vi c bàn gi y t i tr s , h i h p quá nhi u, nh hư ng n s n xu t. Ph i chuy n cách làm vi c xu ng tr c ti p v i dân, thông qua các thành viên U ban nhân dân ph trách t ng khu v c dân cư gi i quy t c th , k p th i nh ng v n c n ph i gi i quy t, ng th i làm nhi m v : - Truy n t, ph bi n n t ng b n, làng, thôn, p, xóm, gi i thích cho nhân dân hi u các ch trương chính sách, pháp lu t c a ng, c a Nhà nư c, t ch c cho nhân dân th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã và ch th c a c p trên; - N m ch c tình hình m i m t, tâm tư nguy n v ng c a nhân dân khu v c ó; - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n các m t công tác Nhà nư c, gi i quy t t i ch công vi c ho c xu t v i U ban nhân dân xã, ki m tra vi c th c hi n trách nhi m ph c v nhân dân c a cán b thu c các ban chuyên môn c a xã. i v i các thành viên trong U ban nhân dân và các ban chuyên môn, ph i ư c phân công, phân nhi m c th , quy nh ch trách nhi m rõ ràng i v i m i ngư i. Làm vi c ph i có chương trình k ho ch công tác và thông báo cho nhân dân bi t th i gian làm vi c, l ch ti p dân... Ngoài th i gian i h p huy n, th xã, i công tác các khu v c dân cư, các thành viên c a U ban nhân dân xã ph i b o m th i gian làm vi c t i tr s . Trong trư ng h p khNn c p, t xu t như chi n u, ch ng d ch, ch a cháy, ch ng bão, lũ l t, truy lùng ch... thì không k th i gian, ch t ch, phó ch t ch, u viên thư ký và cán b ph trách công tác ó ph i k p th i có m t nơi quy nh gi i quy t công vi c.
  4. Khi ti p xúc v i nhân dân và gi i quy t công vi c, chính quy n xã ph i th hi n ư c là chính quy n c a dân, do dân b u ra làm nhi m v qu n lý Nhà nư c, ch ng các bi u hi n l ch l c như quan liêu, m nh l nh, hách d ch, trù úm dân. Trong ho t ng c a mình, chính quy n xã ph i d a vào s c ng tác ch t ch c a M t tr n, các oàn th nhân dân và s tham gia r ng rãi c a công dân làm cho hiên pháp, pháp lu t, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c ư c ch p hành nghiêm ch nh xã. III. T CH C TH C HI N U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương c n có k ho ch c th tri n khai ngay vi c th c hi n Quy t nh c a H i ng B trư ng, ưa vi c ki n toàn chính quy n c p xã trong c nư c vào n n n p. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n m i c n b sung thì các ngành, các c p g i văn b n cho Ban t ch c c a Chính ph t ng h p trình H i ng B trư ng xét quy t nh m i ư c thi hành, trư ng h p g p khó khăn tr ng i gì thì k p th i trao i ngay v i Ban T ch c c a Chính ph . Các ngành Trung ương trư c khi ra văn b n hư ng d n cho c p xã c n trao i th ng nh t v i Ban T ch c c a Chính ph . Song song v i vi c th c hi n quy t nh c a H i ng B trư ng, các a phương c n có k ho ch ti n hành sơ k t, t ng k t cu c v n ng xây d ng chính quy n xã. T ngày 1 tháng 6 năm 1982 n ngày 15 tháng 6 năm 1982, các ban t ch c chính quy n t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương báo cáo tình hình th c hi n quy t nh c a H i ng B trư ng cho Ban t ch c c a Chính ph t ng h p báo cáo lên Thư ng v H i ng B trư ng. Vũ Tr ng Kiên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản