Thông tư số 478-TCHQ/TT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 478-TCHQ/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 478-TCHQ/TT về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước do Tổng cục hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành quyết định số 156/HĐBT ngày 16 tháng 5 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 478-TCHQ/TT

  1. 478-TCHQ/TT,Thông tư 478-TCHQ,T ng c c H i quan,Hàng hóa ngo i t g i v ,Hàng hóa ngo i t mang theo,Ngư i i h p tác lao ng,Ngư i i h p tác chuyên gia,Công tác nư c ngoài,Xu t nh p khNu,Ti n t - Ngân hàng,Thu - Phí - L Phí,Thong tu 478-TCHQ,Tong cuc Hai quan,Hang hoa ngoai te gui ve,Hang hoa ngoai te mang theo,Nguoi di hop tac lao dong,Nguoi di hop tac chuyen gia,Cong tac nuoc ngoai,Xuat nhap khau,Tien te - Ngan hang,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản