Thông tư số 49/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư số 49/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 49/2000/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành NĐ số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của CP quy định chi tiết thi hành NQ số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 49/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 49/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 15/2000/N -CP NGÀY 9/5/2000 C A CHÍNH PH QUI NNH CHI TI T THI HÀNH NGHN QUY T S 90/NQ- UBTVQH10 NGÀY 03/9/1999 C A U BAN THƯ NG V QU C H I V VI C S A I, B SUNG M T S DANH M C HÀNG HOÁ, DNCH V THU C I TƯ NG KHÔNG CHNU THU GTGT VÀ THU SU T THU GTGT IV I M T S HÀNG HOÁ DNCH V VÀ S A I, B SUNG M T S QUY NNH V THU GTGT Căn c Lu t thu giá tr gia tăng (GTGT), Ngh quy t s 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung m t s danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu GTGT và thu su t thu GTGT i v i m t s hàng hoá, d ch v ; Ngh nh s 15/2000/N -CP ngày 09/5/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Ngh quy t s 90/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i. Căn c vào các Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998, Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 và Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 15/2000/ N -CP ngày 09/5/2000 c a Chính ph và s a i b sung m t s qui nh v thu GTGT như sau: 1. V i tư ng không thu c di n ch u thu GTGT: i tư ng không thu c di n ch u thu GTGT qui nh t i Ngh quy t s 90/NQ- UBTVQH10 ngày 03/9/1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 15/2000/N -CP ngày 09/5/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành như sau: a) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p; máy bay, dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c dùng cho s n xu t, kinh doanh: - Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c di n không ch u thu GTGT nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu GTGT cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b .
  2. Ví d : Công ty D t A nh p khNu m t s máy d t lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, trong ó có c m t s mô tơ i n ng b c a máy d t là lo i trong nư c ã s n xu t ư c thì mô tơ nh p khNu ng b này cũng không ch u thu GTGT. - Trư ng h p, các cơ s nh p khNu thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c dư i hình th c nhà th u cung c p tr c ti p ho c u thác nh p khNu cho các ơn v s d ng làm tài s n c nh theo d án u tư ư c duy t, thì cũng không ph i n p thu GTGT khâu nh p khNu, cũng như khi xu t bán ho c tr hàng u thác nh p khNu là máy móc, thi t b này cho các ơn v s d ng theo h p ng. Các kho n thu khác như: hoa h ng nh p khNu, v n chuy n, l p t (n u có) v n ph i ch u thu GTGT và ph i l p hoá ơn riêng tính thu . - Công ty cho thuê tài chính nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng lo i trong nư c chưa s n xu t ư c làm tài s n cho các doanh nghi p thuê mua làm tài s n c nh. - Căn c xác nh thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, ơn v nh p khNu ph i xu t trình các h sơ sau: + H p ng nh p khNu (n u nh p khNu tr c ti p); h p ng u thác nh p khNu và h p ng nh p khNu ký v i bên nư c ngoài (n u nh p khNu u thác); gi y báo trúng th u và h p ng nh p khNu (n u ơn v nh p khNu cung c p cho d án trúng th u); h p ng nh p khNu ho c h p ng u thác nh p khNu và h p ng cho thuê mua (n u Công ty cho thuê tài chính nh p khNu cho doanh nghi p thuê mua). Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu ư c xác nh căn c vào danh m c các lo i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c ã s n xu t ư c, ban hành kèm theo Quy t nh s 214/1999/Q -BKH ngày 26/4/1999 c a B K ho ch và u tư. + Xác nh n thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu t o tài s nc nh c a Giám c doanh nghi p s d ng tài s n nh p khNu. - i v i, v t tư xây d ng lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu t o tài s n c nh ư c xác nh căn c vào b n danh m c v t tư xây d ng lo i trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư quy nh. Nh ng trư ng h p nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng thu c di n không ch u thu GTGT khâu nh p khNu theo qui nh trên ây n u ã nh p khNu trư c ngày công b danh m c lo i trong nư c ã s n xu t ư c làm căn c xác nh, ã thu thu GTGT hay ã ư c hoàn thu GTGT ã n p khâu nh p khNu thì không xác nh l i. - i v i máy bay, tàu thu thuê không phân bi t hình th c thuê (thuê riêng máy bay, tàu thu ho c thuê c ngư i lái). - i v i giàn khoan thuê, không bao g m các v t tư, nguyên li u s d ng cho ho t ng khoan.
  3. Các cơ s thuê máy bay, tàu thu , thi t b dàn khoan c a nư c ngoài không ch u thu GTGT nêu t i i m này ph i có h p ng thuê ký v i phía nư c ngoài h p pháp. b) M t s s n phNm, d ch v thu c lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao: - Ho t ng văn hoá, tri n lãm và th d c, th thao mang tính ch t phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh. Các ho t ng tri n lãm, th d c, th thao mang tính phong trào qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n. Các ho t ng nêu trên n u có thu ti n như dư i hình th c bán vé vào xem bi u di n ngh thu t, xem thi u th thao, tri n lãm thì doanh thu bán vé không ch u thu GTGT. Nhưng các kho n doanh thu khác như: bán hàng hoá t i h i ch , tri n lãm, thu ti n các d ch v khác như: cho thuê sân bãi, gian hàng tri n lãm... ph i ch u thu GTGT. - Ho t ng bi u di n ngh thu t như: ca, múa, nh c, k ch, xi c; ho t ng bi u di n ngh thu t khác và d ch v t ch c bi u di n ngh thu t. - S n xu t phim các lo i (phim ã ghi hình) không phân bi t ch , lo i hình phim. - Nh p khNu (phim ã ghi hình), phát hành và chi u phim: i v i phim nh a thì không phân bi t ch , lo i phim; i v i phim ghi trên băng hình, ĩa hình vi iô ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c. Lo i phim và ch phim ư c xác nh theo các qui nh c a B Văn hoá và Thông tin. c) In, xu t b n, nh p khNu, phát hành: báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa (k c dư i d ng băng ho c ĩa ghi ti ng, ghi hình), giáo trình, sách văn b n pháp lu t (sách in các văn b n pháp lu t, các Văn ki n, Ngh quy t, văn b n pháp qui khác); sách in b ng ti ng dân t c thi u s , tranh, nh, áp phích, tuyên truy n c ng; in ti n. d) Hàng hoá nh p khNu trong các trư ng h p: hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; dùng c a ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài khi v nư c mang theo. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p qui nh t i i m này ư c xác nh theo ch Nhà nư c qui nh. Hàng bán cho t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam. i v i t ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam thì ư c hoàn l i ti n thu GTGT ã tr ghi trên hoá ơn thu GTGT khi mua hàng. - Cơ s kinh doanh bán hàng hoá cho t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam không ph i tính thu GTGT i v i s hàng bán này. Khi bán hàng cho các i tư ng này, cơ s bán hàng ph i yêu c u bên mua cung c p b n xác nh n c a t ch c qu c t ho c cơ quan i di n c a Vi t Nam ghi rõ tên t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài mua hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam, s lư ng ho c giá tr lo i hàng c n mua. Cơ s
  4. bán hàng v n l p và giao hóa ơn GTGT theo úng quy nh nhưng không tính thu GTGT, vì v y ph i g ch chéo dòng ghi thu GTGT và lưu gi b n xác nh n c a t ch c qu c t ho c c a cơ quan i di n c a Vi t Nam làm căn c kê khai và quy t toán thu . Thu GTGT u vào c a hàng hoá bán cho i tư ng này, cơ s kinh doanh ư c tính kh u tr khi tính s thu GTGT ph i n p ho c ư c hoàn. - i v i t ch c Vi t Nam s d ng ti n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam vi n tr nhân o thì ư c hoàn l i ti n thu GTGT úng b ng s thu GTGT ghi trên hoá ơn GTGT khi mua hàng. Cơ s mua hàng ph i có văn b n ngh hoàn thu g i C c Thu t nh, thành ph nơi a phương mua hàng óng tr s chính, ghi rõ s thu GTGT ngh hoàn. Kèm theo văn b n ngh hoàn thu ph i có: + Văn b n c a cơ quan có thNm quy n giao cho t ch c mua hàng hoá b ng ngu n ti n này ghi rõ s ti n và lo i hàng hoá mua (n u là b n sao ph i có óng d u y sao b n chính). + B n kê các hoá ơn mua hàng (theo m u b n kê mua hàng s 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC c a B Tài chính) và b n sao các hoá ơn mua hàng có óng d u sao c a t ch c mua hàng. C c Thu khi nh n ư c h sơ ngh hoàn thu có trách nhi m ki m tra h sơ và gi i quy t hoàn thu cho t ng trư ng h p c th trong th i gian không quá 15 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. - T ch c qu c t , ngư i nư c ngoài mua hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam. T ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân o c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam ư c hoàn l i ti n thu GTGT ghi trên hoá ơn GTGT mua hàng k t ngày 1/10/1999. 2- V thu su t thu GTGT: a) Các hàng hóa, d ch v dư i ây thu c Nhóm thu su t 10% ư c chuy n sang nhóm thu su t 5%: Than á, than c c, than bùn; S n phNm cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng); Hoá ch t cơ b n. Danh m c s n phNm cơ khí và hoá ch t cơ b n thu c nhóm thu su t 5% xác nh theo hư ng d n t i Thông tư s 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 và các văn b n hư ng d n chi ti t ã ban hành c a B Tài chính, nay b sung c th thêm danh m c các m t hàng thu c s n phNm cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng): que hàn, lư i rào b ng thép t B27 n B41, dây thép gai, t m l p b ng kim lo i, dây cáp ch u l c b ng kim lo i, băng t i b ng thép. b) Các hàng hoá, d ch v : Khách s n, du l ch, ăn u ng thu c nhóm thu su t 20%, ư c chuy n sang nhóm thu su t 10%.
  5. - Khách s n, du l ch ư c xác nh theo tiêu chuNn do cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c theo gi y phép kinh doanh. - Kinh doanh ăn u ng không phân bi t ăn u ng bình dân, cao c p. Nh ng hàng hoá, d ch v nêu t i i m 2a và 2b trư c ây ư c gi m 50% m c thu GTGT theo qui nh t i Kho n 3, i u 1 Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph thì k t ngày 25/5/2000 không áp d ng gi m 50% thu GTGT n a mà chuy n sang áp d ng m c thu su t m i qui nh t i i m 2 Thông tư này. c) Xây d ng, l p t các công trình, h ng m c công trình nư c ngoài và cho doanh nghi p ch xu t ư c coi là s n phNm xu t khNu, áp d ng thu su t thu GTGT 0%. - Xây d ng, l p t, áp d ng thu su t thu GTGT 0% ph i có h sơ sau: + H p ng xây d ng ph i ghi rõ công trình, h ng m c công trình xây d ng, l p t nư c ngoài và cho doanh nghi p ch xu t. + Hoá ơn thanh toán công trình (ho c h ng m c công trình) hoàn thành bàn giao. + Xác nh n c a cơ quan H i quan v v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p ã mua xu t s d ng cho công trình, h ng m c công trình xây d ng nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t. Căn c vào giá thanh toán chưa có thu GTGT, l p hoá ơn GTGT ghi thu su t thu GTGT 0%. d) Gi m 50% m c thu GTGT i v i các ho t ng: Xây d ng, l p t; cơ s kinh doanh ư c Nhà nư c giao t xây nhà bán, xây d ng cơ s h t ng chuy n như ng; cơ s kinh doanh ư c Nhà nư c cho thuê t u tư xây d ng cơ s h t ng cho thuê. Ho t ng l p t thu c di n ư c gi m 50% m c thu GTGT là ho t ng l p t máy móc, thi t b , i n, nư c g n v i công trình xây d ng. i v i v t tư, hàng hoá cung ng cho các ơn v xây d ng, l p t áp d ng thu su t theo m t hàng, k c trư ng h p bên cung ng v t tư, hàng hoá th c hi n l p t vào công trình xây d ng. Các cơ s kinh doanh mua bán nhà t, cho thuê nhà không thu c i tư ng nêu trên, áp d ng thu su t thu GTGT 10%. ) L p và b săm l p c t 900- 20 tr lên ư c gi m 50% thu GTGT. e) i v i ho t ng gia công s n xu t m t hàng ch u thu GTGT áp d ng theo m c thu su t theo m t hàng. Ví d : Gia công hàng may m c áp d ng thu su t c a hàng may m c là 10%; gia công s n xu t thi t b chuyên dùng cho y t , áp d ng thu su t d ng c y t 5%. i v i gia công s n xu t các m t hàng không thu c di n ch u thu GTGT thì không tính thu GTGT. g) i v i ho t ng s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i... thu c lo i s n phNm cơ khí, thu su t thu GTGT 5% thì thu su t s a ch a áp d ng là 5%.
  6. h) Các ph li u, ph phNm thu h i bán ra, áp d ng thu su t thu GTGT 5%. 3- V giá tính thu GTGT: - i v i các doanh nghi p ư c nhà nư c giao t xây nhà, cơ s h t ng k thu t bán, chuy n như ng g n v i chuy n quy n s d ng t, giá tính thu GTGT i v i nhà, cơ s h t ng bán ra ho c chuy n như ng là giá bán, giá chuy n như ng (chưa có thu GTGT), tr ti n s d ng t ph i n p Ngân sách Nhà nư c. - i v i ho t ng kinh doanh mua, bán nhà, cơ s h t ng, giá tính thu GTGT là giá bán chưa có thu GTGT, tr giá tr t ã tính thu chuy n quy n s d ng t. - i v i cơ s kinh doanh cho thuê cơ s h t ng, giá tính thu GTGT là giá cho thuê (chưa có thu GTGT), tr giá thuê t ph i n p Ngân sách Nhà nư c. 4- Kh u tr thu GTGT: Cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr tr c ti p thu mua hàng hoá là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n c a các nông trư ng, tr m tr i s n xu t bán ra có hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn GTGT nhưng không ghi thu GTGT ư c tính kh u tr thu theo t l % qui nh i v i t ng m t hàng. Các doanh nghi p thu mua các m t hàng ư c tính kh u tr thu GTGT u vào theo t l % qui nh, n u chuy n các m t hàng thu mua cho cơ s khác gia công thì cơ s thu mua là i tư ng ư c tính kh u tr thu . Các doanh nghi p thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu , tr c ti p thu mua cà phê, lúa, g o c a ngư i s n xu t không có hoá ơn GTGT ư c tính kh u tr thu theo t l qui nh là 3% trên giá mua theo b n kê mua hàng i v i cà phê, lúa g o thu mua, xu t khNu. Vi c kh u tr thu u vào theo t l % i v i lúa, g o, cà phê thu mua bán trong nư c v n th c hi n theo qui nh t i i m 1a, 1b, M c II, Thông tư s 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 c a B Tài chính. Trư ng h p kinh doanh lúa, g o, cà phê v a thu mua bán trong nư c, v a xu t khNu thì s thu GTGT ư c tính kh u tr xác nh tương ng v i t l % doanh s xu t khNu và doanh s bán n i a. 5- V kê khai n p thu GTGT: i v i ho t ng xây d ng, l p t hư ng d n c th i v i m t s trư ng h p như sau: - Trư ng h p các ơn v xây d ng, l p t có t ch c các ơn v ph thu c như: t , i xây d ng, ban qu n lý công trình th c hi n xây l p các công trình a phương khác nơi ơn v có tr s chính, thì ơn v thi công xây l p a phương nào ph i kê khai, n p thu GTGT a phương ó; trư ng h p, không xác nh ư c thu GTGT u vào, thu GTGT u ra tính thu GTGT ph i n p thì ơn v ph i kê khai doanh thu và áp d ng tính thu GTGT n p t i a phương nơi xây d ng công trình, h ng m c công trình theo t l b ng 1% trên giá thanh toán công trình, h ng m c công trình chưa có thu GTGT. ơn v xây d ng, l p t có trách nhi m kê khai, quy t toán thu GTGT theo ch qui nh v i cơ quan thu nơi óng tr s chính. Các ơn v h ch
  7. toán ph thu c th c hi n xây d ng công trình, h ng m c công trình a phương khác s d ng mã s thu , hoá ơn c a ơn v c p trên; s d ng t khai thu GTGT theo m u s 01/GTGT ban hành kèm theo thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. Khi kê khai s thu GTGT n p t i a phương nơi xây d ng, l p t công trình, h ng m c công trình ơn v ch kê khai vào dòng 1và 2b c a t khai doanh s ch u thu GTGT theo giá thanh toán (chưa có thu GTGT), dòng s 10 (s thu ph i n p tháng này) ghi s thu GTGT t m n p xác nh b ng (=) doanh s theo giá thanh toán (chưa có thu GTGT) nhân (x) 1%. - Trư ng h p cơ s kinh doanh th c hi n thi công xây l p nh ng công trình, h ng m c công trình liên quan t i nhi u a phương như: xây d ng ư ng giao thông, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n nư c, d n d u khí ... thì ơn v có doanh thu, h ch toán thu GTGT u vào, u ra là i tư ng ăng ký, kê khai, n p thu GTGT a phương nơi cơ s óng tr s . V m u kê khai n p thu GTGT: th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC c a B Tài chính và ư c b sung như sau: + Các cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu khi l p b ng kê hoá ơn, ch ng t hàng hoá, d ch v bán ra (m u s 02/GTGT) ph i ghi mã s thu c a khách hàng mua vào c t ghi chú. Khi l p b ng kê hoá ơn, ch ng t hàng hoá, d ch v mua vào (m u s 03/GTGT) ph i ghi mã s thu c a ơn v , ngư i bán vào c t ghi chú. Các trư ng h p không có mã s thu thì g ch ngang (-). + Cơ s kinh doanh mua các m t hàng không có hoá ơn ư c tính kh u tr theo b ng kê n u không ph i là hàng nông s n, lâm s n, thu s n, thì l p b ng kê theo m u b ng kê s 04/GTGT và s a tên b ng kê là hàng hoá mua c a ngư i bán không có hoá ơn. i v i các m t hàng mua vào có hóa ơn, cơ s kinh doanh ph i l p riêng b ng kê và cũng s d ng theo m u b ng kê s 04/GTGT và s a tên thành b ng kê hàng hoá mua vào có hoá ơn bán hàng. Trong các trư ng h p l p b ng kê hàng hoá mua vào ư c tính kh u tr thu , n u mua nhi u lo i hàng hoá có t l (%) kh u tr khác nhau thì ph i l p b ng kê riêng cho t ng lo i hàng hoá mua vào có cùng t l (%) ư c tính kh u tr . 6- V hoàn thu GTGT, gi m thu GTGT: - Vi c gi m thu GTGT i v i cơ s kinh doanh (theo i u 28 c a Lu t thu GTGT) ch áp d ng i v i cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu và là ơn v h ch toán c l p và do C c Thu a phương nơi cơ s kinh doanh óng tr s chính xem xét gi i quy t. - Vi c hoàn thu GTGT i v i cơ s kinh doanh thu c i tư ng kê khai n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu ch áp d ng i v i cơ s kinh doanh có lưu gi s sách k toán, hoá ơn, ch ng t và tài kho n ti n g i t i Ngân hàng. 7- T ch c th c hi n:
  8. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 25 tháng 5 năm 2000, các qui nh v hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu GTGT, giá tính thu GTGT, thu su t thu GTGT, kh u tr thu GTGT, kê khai n p thu GTGT nêu trong Thông tư s 89/1998/TT-BTC; Thông tư s 175/1998/TT-BTC; Thông tư s 106/1999/TT-BTC và các văn b n khác hư ng d n v thu GTGT ã ư c s a i, b sung t i Thông tư này thì th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính hư ng d n gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản