Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TT số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành NĐ 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2001/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 49/2001/TT- BKHCNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2001 S A Đ I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 825/2000/TT-BKHCNMT NGÀY 3/5/2000 C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 12/1999/NĐ-CP NGÀY 6/3/1999 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C S H U CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c kho n 24 Đi u 1 Ngh đ nh s 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v s h u công nghi p; Căn c th c ti n thi hành Ngh đ nh s 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành Thông tư này nh m s a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 03/5/2000 hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 12/1999/NĐ-CP, như sau: 1. N i dung s a đ i, b sung Đi m 7.3 Thông tư s 825/2000/TT-BKHCNMT đư c thay th b ng n i dung m i như sau: "7.3. Cách xác đ nh y u t vi ph m Y u t vi ph m (kho n 4 Đi u 1 Ngh đ nh) là s th hi n c th k t qu c a các hành vi xâm ph m quy n đ i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hóa, tên g i xu t x hàng hóa và là căn c quan tr ng nh t đ kh ng đ nh hành vi đó. a. Y u t vi ph m đ i v i sáng ch ho c gi i pháp h u ích có th thu c m t trong ba d ng sau đây: - S n ph m ho c b ph n (m t ph n) c a s n ph m đ ng nh t v i s n ph m đang đư c b o h là sáng ch ho c gi i pháp h u ích; - Quy trình ho c b ph n (m t ph n) c a quy trình đ ng nh t v i quy trình đang đư c b o h là sáng ch ho c gi i h u ích;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S n ph m ho c b ph n c a s n ph m đư c s n xu t theo quy trình đ ng nh t v i quy trình đang đư c b o h là sáng ch ho c gi i pháp h u ích. Căn c đ xem xét y u t vi ph m là ph m vi (kh i lư ng) b o h sáng ch ho c gi i pháp h u ích đã đư c xác đ nh theo t ng đi m c a Yêu c u b o h sáng ch kèm theo B ng đ c quy n sáng ch , ho c Yêu c u b o h gi i pháp h u ích kèm theo B ng đ c quy n gi i pháp h u ích. Đ xác đ nh có hay không có s đ ng nh t gi a s n ph m/b ph n c a s n ph m, quy trình/b ph n c a quy trình b nghi ng vi ph m v i s n ph m/quy trình đư c b o h , c n ph i so sánh t t c các d u hi u (đ c đi m k thu t) thu c t ng đi m trong Yêu c u b o h (sau đây g i là d u hi u đư c b o h ) v i các d u hi u c a s n ph m/b ph n c a s n ph m, quy trình/b ph n c a quy trình b nghi ng vi ph m (sau đây g i là d u hi u đư c so sánh). Ch có th kh ng đ nh có s đ ng nh t nêu trên trong trư ng h p t t c các d u hi u thu c ít nh t m t đi m trong Yêu c u b o h đ u có m t (đ u đư c s d ng) trong s n ph m/b ph n c a s n ph m, quy trình/b ph n c a quy trình b nghi ng vi ph m dư i d ng đ ng nh t ho c dư i d ng bi n th tương đương, trong đó: (i) M t d u hi u đư c so sánh b coi là đ ng nh t v i m t d u hi u đư c b o h n u có cùng b n ch t, cùng m c đích s d ng và cùng m i quan h v i các d u hi u khác như nêu trong Yêu c u b o h đó; (ii) M t d u hi u đư c so sánh b coi là m t bi n th tương đương v i m t d u hi u đư c b o h n u b n ch t c a d u hi u đó đã đư c bi t đ n trong lĩnh v c k thu t tương ng, có cùng m c đích s d ng v i cách th c đ t đư c m c đích v cơ b n như nhau. b. Y u t vi ph m đ i v i ki u dáng công nghi p là s n ph m ho c b ph n c a s n ph m mà hình dáng bên ngoài trùng ho c không khác bi t cơ b n v i ki u dáng công nghi p đang đư c b o h . Căn c đ xem xét y u t vi ph m là ph m vi b o h ki u dáng công nghi p, g m các đ c đi m t o dáng m i, khác bi t v i ki u dáng công nghi p đã bi t, đã đư c xác đ nh t i B ng đ c quy n ki u dáng công nghi p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký ki u dáng công nghi p c p theo Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p năm 1989. Đ xác đ nh m t s n ph m/b ph n s n ph m b nghi ng vi ph m có ph i là y u t vi ph m hay không, c n ph i so sánh t t c các đ c đi m t o dáng thu c ph m vi b o h ki u dáng công nghi p v i các đ c đi m t o dáng c a s n ph m/b ph n s n ph m b nghi ng vi ph m. Ch có th kh ng đ nh y u t vi ph m nêu trên trong m t trong hai trư ng h p sau đây: (i) Trên s n ph m/b ph n s n ph m b nghi ng vi ph m có t t c các đ c đi m t o dáng thu c ph m vi b o h ki u dáng công nghi p; (ii) Trên s n ph m/b ph n s n ph m b nghi ng vi ph m có m t t p h p các đ c đi m t o dáng h p thành m t t ng th v cơ b n không khác bi t v i t ng th các đ c đi m t o dáng thu c ph m vi b o h ki u dáng công nghi p. c. Y u t vi ph m đ i v i nhãn hi u hàng hoá, k c nhãn hi u n i ti ng, và tên g i xu t x hàng hoá có th thu c m t trong hai d ng sau đây:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - D u hi u đóng vai trò nhãn hi u hàng hoá (ch cái, ch s , hình nh, bi u tư ng, ký hi u...) ho c đóng vai trò tên g i xu t x hàng hoá (đ a danh), g n trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương ti n d ch v , gi y t giao d ch, bi n hi u, phương ti n qu ng cáo và các phương ti n kinh doanh khác, k c phương ti n đi n t , trùng ho c tương t t i m c gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá đư c b o h . - D u hi u đóng vai trò ch d n thương m i (m i thông tin dư i d ng ch d n, l i chú, ký hi u...) trình bày trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương ti n d ch v , gi y t giao d ch, bi n hi u, phương ti n qu ng cáo và các phương ti n kinh doanh khác, k c phương ti n đi n t , làm cho ngư i tiêu dùng nh m l n v ngu n g c, m i liên h c a hàng hoá/d ch v v i hàng hoá/d ch v có nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá đư c b o h . Căn c đ xem xét y u t vi ph m nhãn hi u hàng hoá là ph m vi b o h nhãn hi u hàng hoá, g m m u nhãn hi u và danh m c hàng hoá, d ch v , đã đư c xác đ nh t i Gi y ch ng nh n đăng ký nhãn hi u hàng hoá, Quy t đ nh ch p nh n b o h nhãn hi u đăng ký qu c t , Quy t đ nh công nh n nhãn hi u n i ti ng. Căn c đ xem xét y u t vi ph m tên g i xu t x hàng hoá là ph m vi b o h tên g i xu t x hàng hoá, g m đ a danh và hàng hoá, đã đư c xác đ nh t i Quy t đ nh đăng b tên g i xu t x hàng hoá. Đ xác đ nh m t d u hi u b nghi ng vi ph m có ph i là y u t vi ph m hay không, c n ph i so sánh d u hi u đó v i nhãn hi u/đ a danh, đ ng th i ph i so sánh s n ph m, d ch v mang d u hi u đó v i s n ph m, d ch v thu c ph m vi b o h . Ch có th kh ng đ nh y u t vi ph m nêu trên trong trư ng h p đáp ng c hai đi u ki n sau đây: - Đi u ki n th nh t: D u hi u b nghi ng vi ph m trùng ho c tương t v i nhãn hi u/đ a danh thu c ph m vi b o h . M t d u hi u b coi là trùng v i nhãn hi u/đ a danh thu c ph m vi b o h n u có cùng c u t o (k c cách phát âm, phiên âm đ i v i ch cái, ý nghĩa), cách trình bày (k c màu s c). M t d u hi u b coi là tương t v i nhãn hi u/đ a danh n u có m t s đ c đi m hoàn toàn trùng nhau ho c tương t đ n m c không d dàng phân bi t v i nhau v c u t o, cách phát âm, phiên âm đ i v i ch cái, ý nghĩa, cách trình bày, màu s c. - Đi u ki n th hai: Hàng hoá, d ch v mang d u hi u b nghi ng vi ph m trùng, ho c tương t v b n ch t ho c có liên h v ch c năng, công d ng và có cùng kênh tiêu th v i hàng hoá, d ch v thu c ph m vi b o h ; ho c hàng hoá, d ch v b t kỳ mang d u hi u đáp ng đi u th nh t đ i v i nhãn hi u n i ti ng gây n tư ng sai l ch r ng ngư i s d ng d u hi u là ch s h u nhãn hi u ho c có quan h v i ch s h u nhãn hi u (quan h c p li-xăng, quan h tr c thu c v v n...). 2. X lý vi ph m x y ra trư c ngày Thông tư có hi u l c Thông tư này áp d ng c đ i v i nh ng vi ph m x y ra trư c ngày Thông tư có hi u l c mà chưa b x lý và v n còn trong th i hi u x ph t. 3. Thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chu Tu n Nh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản