Thông tư số 49/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư số 49/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 49/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn quản lý do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 49/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 49/2001/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N THU C XÃ, THN TR N QU N LÝ Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ban hành ngày 20/3/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 20/5/1998, Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư XDCB thu c xã, th tr n qu n lý như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. UBND xã, th tr n (sau ây g i chung là xã) qu n lý các d án u tư theo phân c p c a H ND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ngu n v n u tư XDCB thu c xã bao g m ngu n v n ư c cân i trong ngân sách xã (các kho n thu c a Nhà nư c dành 100% cho ngân sách xã; các kho n thu phân chia cho ngân sách xã theo t l ph n trăm; s b sung t ngân sách c p trên và các kho n huy ng óng góp c a nhân dân xây d ng cơ s h t ng ư c H i ng nhân dân xã quy t nh ưa vào ngân sách xã qu n lý) và ngu n v n t ho t ng tài chính khác xã không cân i trong ngân sách xã dành cho u tư XDCB bao g m: các qu công chuyên dùng; các ho t ng tài chính s nghi p c a xã, tài chính thôn b n (ch y u thu, chi t các kho n óng góp c a dân do thôn b n t huy ng); tài chính các ho t ng s n xu t - kinh doanh - d ch v phát sinh xã và m t s ho t ng tài chính khác. 2. i v i ngu n v n u tư XDCB cân i trong ngân sách xã, UBND xã có trách nhi m qu n lý th c hi n d án, Kho b c nhà nư c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là KBNN huy n) th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n cho d án. i v i các xã khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa chưa có i u ki n qu n lý thu chi tr c ti p qua KBNN, UBND t nh có phương án trình H ND t nh quy t nh cơ ch qu n lý phù h p và báo cáo B Tài chính. Nơi nào chưa có KBNN huy n thì KBNN nơi xã ang m tài kho n ngân sách th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n cho d án. i v i ngu n v n u tư XDCB không cân i trong ngân sách xã, căn c vào ch hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a UBND t nh, UBND xã quy t nh vi c qu n lý, thanh quy t toán phù h p. 3. UBND xã và ch u tư các d án u tư thu c xã có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v u tư và xây d ng; s d ng v n u tư úng m c ích, ti t ki m và có hi u qu ; ch p hành chính sách ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c v u tư XDCB và các quy nh v vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư XDCB t i Thông tư này. Ph n 2: QUY NNH C TH I. XÁC NNH CH TRƯƠNG U TƯ VÀ XÂY D NG K HO CH V N U TƯ
  2. 1. Trên cơ s quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương, Ban Tài chính xã có trách nhi m tham gia cùng các ban ngành ch c năng tham mưu cho UBND xã v ch trương u tư phát tri n trong t ng th i kỳ và trong t ng năm k ho ch. 2. Ban Tài chính xã tham gia cùng các ban ngành ch c năng thNm nh các d án u tư thu c qu n lý c a UBND xã trình Ch t ch UBND xã quy t nh u tư. 3. Sau khi có s ki m tra và hư ng d n c a UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) v d toán ngân sách xã và căn c vào kh năng ngu n v n không cân i trong ngân sách xã dành cho u tư XDCB, Ban Tài chính xã giúp UBND xã l p k ho ch chi u tư XDCB, bao g m ngu n v n chi u tư XDCB cân i trong d toán ngân sách xã và ngu n v n không cân i trong ngân sách xã. 4. Căn c vào d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, Ban Tài chính xã d ki n phân b k ho ch v n u tư hàng năm cho t ng d án trình Ch t ch UBND xã duy t và thông báo cho ch u tư (n u có) tri n khai, ng th i thông báo cho KBNN huy n làm căn c thanh toán v n và công khai cho nhân dân bi t. 5. L p và thông báo k ho ch v n hàng quý: Căn c d toán ngân sách xã ư c giao, m c v n u tư XDCB năm ã phân b cho t ng d án, ti n th c hi n d án và h p ng kinh t ư c ký gi a ch u tư và nhà th u, hàng quý, Ban Tài chính xã l p k ho ch s d ng v n u tư XDCB trong quý có phân theo ngu n s d ng (cân i trong ngân sách xã, huy ng óng góp b ng ti n, v t tư, lao ng c a các t ch c, cá nhân) trình Ch t ch UBND xã ký và g i cho KBNN huy n làm căn c thanh toán v n trong quý. Trư ng h p xã có thu b sung m c tiêu XDCB t ngân sách huy n, UBND xã làm vi c v i Phòng Tài chính huy n ư c th ng nh t m c c p b sung trong quý trư c khi phê duy t k ho ch v n. 6. m b o ngu n v n thanh toán: Ban Tài chính xã có trách nhi m qu n lý các ngu n v n u tư c a xã, k c ngu n v n cân i trong ngân sách và ngu n v n không cân i trong ngân sách xã. - i v i các d án u tư cân i trong ngân sách xã, ngu n m b o thanh toán g m ngu n v n ã ư c b trí trong d toán ngân sách xã hàng năm. Trư ng h p ngu n thu ch y u c a ngân sách xã theo mùa v ho c t các kho n óng góp chưa thu ư c, n u xã có nhu c u c p bách v v n t m ng ho c thanh toán kh i lư ng hoàn thành cho các d án, theo ngh c a UBND xã, Phòng Tài chính huy n ưu tiên tăng ti n c p s b sung trong d toán ã ư c giao (n u có) m b o ngu n cho xã. - i v i ngu n v n không cân i trong ngân sách xã, Ban Tài chính có trách nhi m m b o thanh toán cho các d án trên cơ s cân i các ngu n v n và quy t nh c a xã v chi u tư XDCB t ngu n v n này. II. KI M SOÁT, THANH TOÁN V N U TƯ 1. M tài kho n: - i v i ngu n v n cân i trong ngân sách, xã có th m tài kho n riêng cho các d án u tư thu c ngân sách xã t i KBNN huy n ti p nh n v n u tư c a d án và ph c v cho quy t toán d án u tư hoàn thành. Vi c m , qu n lý và s d ng tài kho n c a ch u tư t i KBNN ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và KBNN Trung ương. - i v i ngu n v n không cân i trong ngân sách, xã có th m tài kho n riêng cho d án ho c chi thanh toán tr c ti p t tài kho n ti n g i các kho n ti n không thu c ngân sách xã m t i KBNN. 2. Ki m soát: - i v i ngu n v n u tư XDCB cân i trong ngân sách xã, KBNN th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n cho d án. - i v i ngu n v n u tư XDCB không cân i trong ngân sách xã, UBND xã quy t nh vi c ki m soát, thanh toán. Quá trình th c hi n d án, ki m soát thanh toán v n ph i có s giám sát c a Ban Giám sát công trình do dân c . 3. Thanh toán v n: 3.1. i v i ngu n v n ngân sách:
  3. 3.1.1. i u ki n ư c thanh toán v n: Sau khi d án ư c duy t và ã ư c b trí trong k ho ch u tư, ch u tư g i cho KBNN huy n nơi m tài kho n d án các tài li u sau ây (các tài li u này ch g i m t l n, tr trư ng h p b sung, i u ch nh): - Báo cáo u tư (ho c báo cáo nghiên c u kh thi) và Quy t nh u tư c a ngư i có thNm quy n, trong ó có phân rõ các ngu n v n u tư c a d án. - D toán và văn b n phê duy t thi t k , d toán; quy t nh trúng th u ( i v i các gói th u t ch c u th u) ho c quy t nh ch nh th u c a ngư i có thNm quy n. - Quy t nh giao nhi m v ch u tư, thành l p Ban Qu n lý d án (trư ng h p ph i thành l p Ban QLDA). - Các h p ng kinh t v xây l p, mua s m thi t b , tư v n,...gi a ch u tư và nhà th u. - K ho ch v n c a d án, trong ó có chi ti t các ngu n v n u tư ư c phân b . - B o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u ( i v i trư ng h p u th u). 3.1.2. T m ng và thu h i v n t m ng: - D án u tư thu c ngân sách xã do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng v n b ng 50% k ho ch v n năm c a d án. Khi có kh i lư ng XDCB hoàn thành ư c thanh toán cho kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ng th i thu h i t m ng b ng cách tr 50% s v n thanh toán giá tr kh i lư ng hoàn thành. - Các d án u tư thu c ngân sách xã do các nhà th u là doanh nghi p thi công thì t m ng và thu h i v n t m ng như sau: + N u d án ho c gói th u ư c ch nh th u thì không ư c t m ng. + D án ho c gói th u t ch c u th u ư c t m ng b ng 20% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a d án ho c gói th u. ư c t m ng, ngoài các tài li u ã quy nh t i i m 3.1.1 trên ây, ch u tư g i cho KBNN huy n gi y ngh t m ng. KBNN huy n có trách nhi m ki m tra và t m ng v n cho ch u tư, ng th i thanh toán cho nhà th u theo ngh c a ch u tư và h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. + V n t m ng ư c thu h i d n vào t ng th i kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành. Th i i m b t u thu h i khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành t 30% giá tr h p ng và thu h i h t khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành t 80% giá tr h p ng. 3.1.3. Thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành: Kh i lư ng XDCB hoàn thành theo hình th c ch nh th u ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu, theo h p ng, có trong k ho ch u tư ư c giao, có thi t k và d toán chi ti t ư c duy t theo úng nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. Kh i lư ng XDCB hoàn thành theo hình th c u th u ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo h p ng, có trong k ho ch u tư ư c giao. Khi có kh i lư ng XDCB hoàn thành, ngoài các tài li u ã quy nh t i i m 3.1.1 trên ây, ch u tư g i cho KBNN huy n các tài li u sau ây: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành và b n tính giá tr kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu. - Phi u giá và các ch ng t thanh toán khác có liên quan. Khi ã nh n ch ng t h p l , trên cơ s ngu n th c có, trong vòng 5 ngày làm vi c, KBNN huy n th c hi n vi c ki m soát và thanh toán cho các d án, ng th i thu h i t m ng (n u có) và thanh toán cho các nhà th u theo ngh c a ch u tư. T ng s v n t m ng và thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành cho d án trong năm (k c ghi thu ghi chi) không vư t d toán ư c duy t và k ho ch v n năm. T ng s v n thanh toán cho d án không ư c vư t t ng d toán và t ng m c u tư ã ư c phê duy t.
  4. 3.2. i v i ngu n v n không cân i trong ngân sách, UBND xã quy t nh vi c thanh toán trên cơ s v n d ng nh ng nguyên t c thanh toán như i v i ngu n v n ngân sách; ng th i m b o vi c công khai và giám sát c a nhân dân. III. QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH Khi d án u tư hoàn thành, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư trình cơ quan thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh sau ây: 1. N i dung quy t toán: - Xác nh t ng m c v n u tư th c hi n d án t giai o n chuNn b u tư n khi d án hoàn thành; chia ra các lo i ngu n v n: ngu n v n dùng u tư XDCB ư c cân i trong ngân sách xã; ngu n v n t ho t ng tài chính khác xã không cân i trong ngân sách xã dành cho u tư XDCB. - Xác nh các chi phí không tính vào giá tr tài s n c a d án xác nh giá tr tài s n bàn giao cho s n xu t, s d ng. Các chi phí không tính vào giá tr tài s n c a d án g m: chi phí thi t h i do thiên tai, ch h a và do các nguyên nhân b t kh kháng khác; giá tr kh i lư ng ư c hu b theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n. (N i dung quy t toán theo m u s 03/QT-XDCB kèm theo). 2. L p, thNm tra và phê duy t quy t toán: 2.1. N i dung thNm tra quy t toán: - ThNm tra tính pháp lý c a d án: các văn b n quy t nh u tư, phê duy t thi t k , d toán (k c b sung, i u ch nh), công nh n trúng th u ho c ch nh th u, các h p ng kinh t ,... - ThNm tra các ngu n v n u tư d án th c t th c hi n so v i các ngu n v n ư c xác nh trong quy t nh u tư. - ThNm tra cơ c u v n u tư (xây l p, thi t b , chi phí khác) th c t so v i cơ c u trong quy t nh u tư. - ThNm tra giá tr xây l p, thi t b , chi phí khác ngh quy t toán so v i d toán ư c duy t ho c giá trúng th u. - ThNm tra các chi phí không tính vào giá tr tài s n bàn giao, giá tr tài s n bàn giao cho s n xu t, s d ng. - ThNm tra tình hình công n , v t tư thi t b t n ng,... 2.2. Cơ quan l p, thNm tra và phê duy t quy t toán: - Trư ng h p d án do m t t ch c ư c UBND xã giao làm ch u tư: + Ch u tư ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán. + Ban Tài chính xã ch u trách nhi m ch trì t ch c thNm tra báo cáo quy t toán theo các n i dung nêu trên, bao g m i di n c a các ban ngành có liên quan trong xã và i di n c a Ban Giám sát công trình xây d ng. + Ch t ch UBND xã quy t nh phê duy t quy t toán (theo m u s 05/QT-XDCB kèm theo). - Trư ng h p d án do UBND xã làm ch u tư: + Các cơ quan chuyên môn c a xã giúp UBND xã l p báo cáo quy t toán. + Ban Tài chính xã ch u trách nhi m ch trì cùng các cơ quan có liên quan t ch c thNm tra báo cáo quy t toán theo các n i dung nêu trên, bao g m i di n c a các ban ngành có liên quan trong xã và i di n c a Ban Giám sát công trình xây d ng. + Ch t ch UBND xã quy t nh phê duy t quy t toán (theo m u s 05/QT-XDCB kèm theo). 2.3. KBNN huy n có trách nhi m xác nh n s v n u tư th c t ã thanh toán cho d án (theo m u s 04/QT-XDCB kèm theo), nh n xét tình hình thanh, quy t toán v n c a d án và ph i h p v i Ch t ch UBND xã x lý các v n còn t n t i (ví d : thu h i v n thanh toán th a so v i quy t toán ư c duy t, thanh toán ti p v n còn thi u,...) và làm th t c t t toán tài kho n có liên quan khi d án có quy t nh phê duy t quy t toán.
  5. 2.4. Th i gian l p báo cáo, thNm tra và phê duy t quy t toán trong vòng m t tháng k t khi d án u tư hoàn thành. 2.5. Sau khi quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c phê duy t, UBND xã ph i công khai cho nhân dân trong xã bi t. IV. CH THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KI M TRA 1. Hàng tháng, quý, năm, KBNN huy n i chi u v i Ban Tài chính xã và báo cáo Phòng Tài chính huy n và KBNN t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v s v n ngân sách và các ngu n v n khác ã nh n, ã thanh toán cho t ng d án thu c xã qu n lý. 2. UBND xã báo cáo Phòng Tài chính huy n, Phòng Tài chính huy n báo cáo UBND huy n và S Tài chính-V t giá theo nh kỳ và theo các ch tiêu sau ây: - Vào ngày 5 c a tháng u quý (t quý II tr i), báo cáo tình hình th c hi n v n u tư XDCB trong quý báo cáo (theo m u s 01/BC-XDCB kèm theo). - Vào ngày 10 tháng 1, báo cáo tình hình th c hi n v n u tư XDCB trong năm báo cáo (theo m u s 02/BC-XDCB kèm theo). Báo cáo này thay cho báo cáo quý IV theo m u s 01/BC-XDCB trên ây. 3. Phòng Tài chính huy n có trách nhi m ki m tra nh kỳ và t xu t Ban Tài chính xã v tình hình qu n lý tài chính v u tư phát tri n, KBNN t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra nh kỳ và t xu t KBNN huy n v vi c ki m soát, thanh toán v n u tư c a các d án thu c ngân sách xã. V. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. UBND t nh, UBND huy n: - Hư ng d n UBND xã v vi c th c hi n các d án u tư, qu n lý v n u tư theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Ch o cơ quan Tài chính các c p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính u tư phát tri n và cơ quan KBNN v tình hình ki m soát, thanh toán v n u tư i v i các d án thu c ngân sách xã theo quy nh hi n hành và quy nh t i Thông tư này. 2. UBND xã, ch u tư: - Th c hi n vi c u tư XDCB c a d án theo úng trình t XDCB và nhi m v ư c giao, mb o úng ti n , ch t lư ng quy nh và ti t ki m. - Ch u tư ch u trách nhi m v h sơ và kh i lư ng XDCB hoàn thành ngh thanh toán. - Cung c p các tài li u, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư XDCB cho Phòng Tài chính huy n, KBNN huy n và các cơ quan khác có liên quan theo quy nh. - Ti p nh n và s d ng v n u tư XDCB úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m, có hi u qu , ch p hành úng ch qu n lý v n u tư XDCB hi n hành. - Báo cáo và quy t toán v n u tư theo quy nh t i Thông tư này. UBND xã ph i báo cáo k t qu u tư và quy t toán d án u tư hoàn thành v i H ND xã. K t qu u tư và quy t toán d án u tư hoàn thành ph i ư c thông báo công khai cho nhân dân trong xã bi t. 3. Cơ quan Tài chính các c p a phương: - S Tài chính - V t giá, Phòng Tài chính huy n có trách nhi m hư ng d n, ch o Ban Tài chính xã th c hi n ch c năng qu n lý tài chính v u tư phát tri n theo úng ch quy nh, bao g m vi c tham gia ho ch nh ch trương u tư, thNm nh d án u tư, k ho ch u tư, i u hành v n u tư và quy t toán d án u tư hoàn thành. - Ban Tài chính xã có trách nhi m th c hi n y ch c năng qu n lý v n u tư, m b o ngu n v n cho u tư theo d toán chi KBNN huy n thanh toán cho các d án theo úng ch quy nh. - Th c hi n vi c quy t toán NSNN theo quy nh. 4. Ban Giám sát công trình: Ban Giám sát công trình có trách nhi m giám sát toàn di n các khâu c a quá trình u tư xây d ng i v i các công trình có ngu n v n không cân i trong ngân sách xã t huy ng v n, qu n lý và s d ng v n, th c hi n u tư công trình, thanh toán v n và quy t toán công trình hoàn thành theo ch quy nh.
  6. 5. Cơ quan Kho b c nhà nư c: - KBNN huy n t ch c công tác ki m soát, thanh toán v n u tư theo úng quy nh; xác nh n s v n ã thanh toán và nh n xét tình hình thanh, quy t toán c a t ng d án khi quy t toán d án u tư hoàn thành và báo cáo nh kỳ theo quy nh t i Thông tư này. - Hàng năm, KBNN huy n xác nh n v i Ban Tài chính xã v s v n ngân sách ã nh n, s ã thanh toán cho các d án. - KBNN Trung ương và KBNN t nh hư ng d n và ki m tra KBNN huy n v vi c th c hi n nhi m v ki m soát, thanh toán v n u tư XDCB theo úng ch và theo quy nh c a B Tài chính. Ph n 3 I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và thay th Thông tư s 76 TC/ TPT ngày 01/11/1997 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngân sách huy n, xã. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản