Thông tư số 50/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư số 50/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 50/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 50/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 50/2000/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ, S D NG PHÍ, L PHÍ C NG V Ư NG THU N I NA. Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và Ngh nh s 77/1998/N -CP ngày 26/9/1998 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph . Căn c Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c. Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. Căn c Quy t nh s : 142/1999/Q /BTC ngày 19/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. Sau khi th ng nh t v i B Giao thông V n t i; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý s d ng phí, l phí c ng v ư ng thu n i a như sau: 1. Ti n thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c. i tư ng, m c thu, t ch c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a th c hi n theo Quy t nh s 142/1999/Q /BTC ngày 19/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. ơn v t ch c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a ư c s d ng t i a 80% s phí, l phí thu ư c chi cho ho t ng c ng v theo d toán ư c cơ quan có thNm quy n duy t theo ch chi tiêu tài chính hi n hành; S thu còn l i (20%) ph i n p Ngân sách Nhà nư c. 2. N i dung chi phí, l phí: S thu phí, l phí c a C ng v ư ng thu n i a ư c s d ng t i ơn v theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t bao g m các n i dung sau: a. Chi thư ng xuyên b o m ho t ng c a b máy t ch c C ng v : Chi cho ho t ng c a b máy c ng v ư c xác nh trên cơ s nh m c chi qu n lý Nhà nư c hi n hành theo biên ch ư c B Giao thông V n t i giao chi: Lương và các kho n ph c p lương theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph "Qui nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s
  2. nghi p và l c lư ng vũ trang", thông tin tuyên truy n, b o h lao ng, trang b ng ph c, b i dư ng chuyên môn nghi p v , b i dư ng c h i làm vi c ngoài gi . b. Chi c thù, g m : - Chi mua nhiên li u ph c v tr c ti p cho ho t ng nghi p v c a c ng v . - Chi mua s m, s a ch a l n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v vi c thu phí, l phí. - Chi cho công tác tìm ki m c u n n tàu và ngư i trong khu v c trách nhi m. - Chi thuê tr s (n u có). - Chi mua biên lai, n ch ... c. Trích quĩ khen thư ng và quĩ phúc l i cho công nhân viên ch c th c hi n vi c thu, n p phí, c ng v ư ng thu n i a. M c trích quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n. 3. L p và ch p hành d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. Trên cơ s thông báo s ki m tra v d toán thu chi ngân sách hàng năm c a B Giao thông V n t i và nh hư ng phát tri n c a ngành; C c ư ng sông Vi t nam thông báo s ki m tra d toán thu chi phí l phí c ng v cho các C ng v ư ng thu n i a khu v c. Trên cơ s giao s ki m tra v d toán thu chi ngân sách, s lư ng, tr ng t i phương ti n ra vào c ng ư ng thu n i a; Căn c vào n i dung chi qui nh t i m c 2 c a Thông tư này và ch chi tiêu tài chính hi n hành, cơ quan thu phí c ng v ư ng thu n i a l p d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a chi ti t theo m c l c NSNN g i C c ư ng sông Vi t nam t ng h p báo cáo B Giao thông V n t i. B Giao thông V n t i t ng h p d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a vào d toán thu chi ngân sách c a B Giao thông V n t i và g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph giao d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a cùng v i giao d toán thu chi ngân sách hàng năm c a B Giao thông V n t i. Căn c vào s giao d toán thu, chi phí c ng v ư ng thu n i a, B Giao thông V n t i (C c ư ng sông Vi t nam) giao d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a cho các ơn v tr c thu c ng g i B Tài chính; Kho b c Nhà nư c và cơ quan thu s t i. Thông báo giao d toán ph i chi ti t theo m c thu, chi theo m c l c ngân sách nhà nư c, phù h p v i t ng m c thu, chi c a Nhà nư c giao cho B Giao thông V n t i. B Tài chính có trách nhi m xem xét, n u d toán thu chi phí, l phí c ng v thông báo cho các ơn v không phù h p v i d toán thu, chi ã ư c giao thì B Tài chính ngh i u ch nh l i cho phù h p. Trên cơ s d toán thu chi c năm ư c giao, các C ng v ư ng thu n i a l p d toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a theo quí, có chi ti t theo các m c thu, chi c a m c l c ngân sách nhà nư c g i C c ư ng sông vi t nam và Kho b c
  3. Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch. C c ư ng sông Vi t nam t ng h p d toán thu chi ngân sách quí, g i B Giao thông V n t i và B Tài chính. Kho b c nhà nư c căn c vào s thu v phí, l phí; d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t, l nh chuNn chi c a th trư ng ơn v và các h sơ ch ng t h p pháp, h p l theo qui nh hi n hành c p t m ng ho c thanh toán cho ơn v theo qui nh t i Thông tư s 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính v hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c và các qui nh t i Thông tư này. Các C ng v ư ng thu n i a nh kỳ ph i n p 20% s ti n thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a vào ngân sách nhà nư c theo Chương 021A, Lo i 09, Kho n 04, M c 032, Ti u m c 15 c a M c l c NSNN. ơn v t ch c thu ph i m tài kho n thu phí t i Kho b c nơi giao d ch; nh kỳ t 7 n 10 ngày s phí, l phí thu ư c c a ho t ng c ng v ư ng thu n i a ph i n p vào tài kho n thu t i Kho b c Nhà nư c. 4. i u hoà phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. Trư ng h p s thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a c a ơn v l i chi theo t l qui nh th p hơn s chi ư c c p có thNm quy n duy t thì C c ư ng sông Vi t nam ư c i u hoà t ơn v có s thu cao sang ơn v có thu th p trong ph m vi 80% s thu toàn b kh i c ng v ư ng thu n i a b o m ho t ng, c th như sau: Căn c vào s thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a g i t i Kho b c nhà nư c nh kỳ cu i tháng, cu i quí. Sau khi tr i d toán chi ư c c p có thNm quy n duy t, s còn l i ơn v n p vào tài kho n c a C c ư ng sông Vi t nam i u hoà cho các ơn v tr c thu c có s thu th p hơn s chi theo d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t. C c ư ng sông Vi t nam ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c th c hi n vi c i u hoà này. Các ơn v c ng v chi theo d toán ư c duy t, n u d toán thu không t thì d toán chi s gi m tương ng. 5. Quy t toán thu chi phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. Cu i quí, cu i năm ơn v t ch c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a có trách nhi m quy t toán toàn b s thu chi phí, l phí c ng v (bao g m c s phí, l phí ư c i u hoà) theo ch k toán qui nh i v i ơn v hành chính s nghi p. Trư ng h p s phí, l phí c ng v ư ng thu n i a ư c l i chi (bao g m phí, l phí l i ơn v c ng v và tài kho n phí, l phí m t i C c ư ng sông Vi t nam), n u cu i năm s d ng không h t thì ơn v ph i n p ti p vào ngân sách nhà nư c. 6. B Giao thông V n t i (C c ư ng sông Vi t Nam) có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ (ho c t xu t) các ơn v t ch c thu m b o vi c thu úng ch , chi tiêu úng m c ích, có hi u qu và x lý k p th i các sai ph m (n u có).
  4. 7. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2000; Các qui nh khác v s d ng phí c ng v ư ng thu n i a trái v i thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản