Thông tư số 52/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư số 52/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 52/2008/TT-BTC về việc chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 52/2008/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 52/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 37/2008/TT-BTC NGÀY 19/5/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẦU HOẢ THẮP SÁNG CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI Thực hiện Điều 2 Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 4 mục I Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính như sau: “4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách: a. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhận số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương. b. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%, gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Cần Thơ. c. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại tự cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện.” Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  2. - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Công Nghiệp - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN.
Đồng bộ tài khoản