Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 52/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C THÚ Y Ư C PHÉP S D NG TRONG CHĂN NUÔI ONG. Căn c gh nh s 01/2008/N -CP ngày 28/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c gh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y, i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh m c thu c, nguyên li u làm thu c thú y ư c phép s d ng trong chăn nuôi ong. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t ng liên quan n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c, nguyên li u làm thu c thú y dùng trong chăn nuôi ong t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ,Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch -B Nông nghi p & PTNT; - Lưu: VT, C c Thú y. Di p K nh T n DANH M C THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C THÚ Y Ư C PHÉP S D NG TRONG CHĂN NUÔI ONG (Ban hành kèm theo Thông tư s …………../ 2009/TT-BNNPTNT ngày……..…tháng …..….năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT)
  2. TT Tên thu c, nguyên li u làm thu c 1 Bayvarol Strip(Flumethrin) 2 Perizin(Coumaphos) 3 Herb oil(Tinh d u th c v t) 4 Amitras 5 Formic acid 6 Acetic acid 7 Oxalic acid 8 Lactic acid 9 Cymiazole
Đồng bộ tài khoản