Thông tư số 53/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
92
lượt xem
26
download

Thông tư số 53/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 53/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 53/2001/TT-BTC

 1. B T ÀI CH Í NH C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p – T d o – H n h ph ú c S : 5 3 / 2 0 0 1 / TT- BTC Hà N i , n g à y 0 3 t h á n g 7 n ă m 2 0 0 1 THÔNG TƯ C A B TÀ I C H ÍN H S 5 3 / 2 0 0 1 / TT-B TC NGÀY 0 3 THÁN G 7 NĂM 2 0 0 1 HƯ NG D N C H TH U , N P VÀ QU N LÝ S D NG P H Í, L P H Í TR ONG C ÔNG TÁ C THÚ Y Căn c Pháp l nh thú y và Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh thú y; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; tăng cư ng, nâng cao hi u qu phòng ch ng d ch b nh nh m b o v và phát tri n ng v t, cung c p ng v t và s n ph m ng v t có ch t lư ng cao cho tiêu dùng trong nư c và xu t kh u, b o v s c kho nhân dân và môi trư ng sinh thái. Sau khi có ý ki n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí qu n lý nhà nư c v thú y như sau: I- PH M VI ÁP D NG VÀ M C THU: 1. Ph m vi áp d ng: a) Theo quy nh t i i u 1 c a Pháp l nh thú y ngày 4 tháng 2 năm 1993 thì i tư ng thu phí, l phí qu n lý nhà nư c v thú y (dư i ây g i chung là phí, l phí thú y) theo quy nh t i Thông tư này là ng v t, s n phNm ng v t, s n phNm có ngu n g ct ng v t, thu c và gi ng vi sinh v t dùng trong thú y quy nh ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y th c hi n phòng ch ng d ch b nh, ki m d ch, ki m tra v sinh và ki m soát ho t ng. b) i tư ng n p phí, l phí thú y là các t ch c, cá nhân (trong nư c và nư c ngoài) có ng v t, s n phNm ng v t, s n phNm có ngu n g c t ng v t, thu c và gi ng vi sinh v t dùng trong thú y thu c i tư ng thu phí, l phí thú y quy nh t i i m 1 m c này. c) Không thu phí, l phí thú y i v i các trư ng h p sau ây: c1. S n phNm ng v t xách tay nh p khNu s d ng trong th i gian i ư ng. c2. Ki m d ch ng v t theo nghi th c ngo i giao khi xu t c nh, nh p c nh (n u có). d) Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n v phí, l phí thú y có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. M c thu: Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u m c thu phí, l phí thú y áp d ng th ng nh t trong c nư c. Phí, l phí thú y thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p m c thu quy nh b ng ô la M (USD) thì quy i t USD ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i
 2. 2 i n thu ti n; N u t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng USD theo m c thu quy nh. II- QU N LÝ THU, N P VÀ S D NG: 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y có trách nhi m t ch c thu phí, l phí thú y (g i chung là cơ quan thu). Cơ quan thu phí, l phí thú y ph i th c hi n: a) T ch c thu phí, l phí thú ý theo úng m c thu quy nh t i Thông tư này. Khi thu ti n ph i c p biên lai thu phí, l phí (lo i biên lai do B Tài chính phát hành) cho ngư i n p ti n. b) Th c hi n m tài kho n t m gi ti n phí, l phí thú y t i Kho b c nhà nư c nơi óng tr s chính. Căn c s lư ng ti n phí, l phí thu ư c nhi u hay ít, mà hàng ngày ho c t i a 5 ngày m t l n ph i l p b ng kê, g i toàn b ti n phí, l phí ã thu ư c vào tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c và ph i qu n lý ch t ch các kho n phí, l phí ã thu, n p và s d ng theo úng ch tài chính hi n hành. M i kho n thu - chi ti n phí, l phí ph i ư c ph n nh y trong d toán và quy t toán tài chính c a ơn v hàng năm. c) Th c hi n thanh toán, quy t toán biên lai thu phí, l phí và quy t toán thu, n p ti n thu phí, l phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph nêu trên. 2. Cơ quan thu phí, l phí thú y ư c trích 90% trên s ti n phí, l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c s d ng vào các n i dung tr c ti p ph c v công tác qu n lý nhà nư c v thú y và công tác thu phí, l phí sau ây: a) Các kho n chi theo nh m c chi qu n lý nhà nư c hi n hành i v i biên ch cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y th c hi n thu phí, l phí, g m: các kho n chi ti n lương, ti n công, các kho n có tính ch t ti n lương ti n công; Trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t ; Chi công tác phí; Chi thông tin liên l c; Chi d ch v công c ng ( i n, nư c); Chi h i h p; Chi s a ch a nh tài s n; Chi b o h lao ng và ng ph c theo ch quy nh; Chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ,.v.v. Biên ch cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y tr c ti p thu phí, l phí do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao ( i v i ơn v do trung ương qu n lý) ho c do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao ( i v i ơn v do a phương qu n lý). b) Các kho n chi ngoài nh m c chi qu n lý nhà nư c hi n hành tr c ti p ph c v công tác qu n lý nhà nư c v thú y và công tác thu phí, l phí, g m: - Chi in (mua) n ch văn phòng phNm. - Chi mua thi t b k thu t chuyên dùng. - Chi s a ch a l n tài s n và thi t b k thu t chuyên dùng. - Chi mua hoá ch t, nguyên nhiên v t li u. - Chi khác có liên quan n công tác t ch c thu phí, l phí (n u có). - Chi trích l p qu khen thư ng cho cán b công nhân viên ch c tr c ti p th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v thú y và vi c thu phí, l phí thú y, t ng m c trích m t năm t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n.
 3. 3 Toàn b các kho n chi quy nh t i ti t a, b trên ây ph i cân i vào d toán tài chính hàng năm, ư c cơ quan có thNm quy n duy t theo úng n i dung, nh m c chi c a nhà nư c quy nh và ph i có ch ng t h p pháp. Trư ng h p, cơ quan thu phí, l phí ư c trích l i theo t l quy nh trên ây th p hơn s d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t (thi u ngu n chi) thì C c Thú y ( i v i cơ quan thu phí, l phí do trung ương qu n lý), Chi c c Thú y ( i v i cơ quan thu phí, l phí do a phương qu n lý) ư c i u hoà t ơn v th a sang ơn v thi u trong ph m vi t ng s ti n ư c trích theo t l 90% quy nh trên ây. c) Vi c i u hoà s ti n ư c trích (90%) gi a ơn v th a và ơn v thi u th c hi n như sau: - nh kỳ cu i tháng, cu i quí, cơ quan thu căn c vào s ti n th c trích và s ti n ư c chi theo d toán chi ư c c p có thNm quy n duy t (d toán năm chia ra t ng quý, tháng), n u s ti n ư c trích l n hơn s chi thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c Thú y ( i v i ơn v do Trung ương qu n lý), Chi c c Thú y ( i v i ơn v do a phương qu n lý) i u hoà cho các ơn v tr c thu c theo n i dung chi ư c quy nh t i Thông tư này. - C c Thú y, Chi c c Thú y các t nh, thành ph ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch i u hoà ti n phí, l phí thú y ư c trích theo quy nh. d) Ti n phí, l phí thú y ư c trích chi theo quy nh (g m C c Thú y, Chi c c Thú y, cơ quan thu) trong năm n u gi m thu thì s gi m chi tương ng và k t thúc năm n u không chi h t thì ph i n p ti p s còn l i vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n giao d ch. 3. T ng s ti n phí, l phí thú y sau khi tr s ti n ư c trích theo t l quy nh trên ây (90%), s ti n còn l i (10%) cơ quan thu phí, l phí thú y ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n tương ng, m c 039 m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành) theo th t c quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph nêu trên. 4. Hàng năm, căn c vào ch c năng nhi m v ư c giao, kh i lư ng công tác thú y, ch tài chính hi n hành và n i dung chi qui nh t i i m 2 m c này, cơ quan thu th c hi n l p d toán thu - chi phí, l phí, bao g m: d toán thu, d toán chi (ph n 90% ư c l i), d toán n p ngân sách nhà nư c (ph n 10%) ng th i v i d toán thu - chi c a ơn v theo m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành g i cơ quan qu n lý c p trên. Cơ quan qu n lý c p trên có trách nhi m xét duy t và t ng h p d toán g i cơ quan Tài chính cùng c p t ng h p vào d toán thu - chi ngân sách nhà nư c trình c p có thNm quy n phê duy t. - Căn c vào d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan ch qu n c p trên sau khi tho thu n v i cơ quan Tài chính cùng c p ti n hành giao d toán thu - chi phí, l phí ng th i v i d toán thu chi ngân sách nhà nư c cho các ơn v tr c thu c theo m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. - Trên cơ s d toán thu, chi ngân sách nhà nư c c năm ư c c p có thNm quy n phê duy t và ti n th c hi n công vi c, ơn v l p báo cáo tình hình thu, chi ngân sách quý trư c và l p d toán thu, chi ngân sách quý ti p theo (có th chia ra tháng) chi ti t theo m c l c ngân sách nhà nư c g i cơ quan qu n lý c p trên và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Cơ quan qu n lý c p trên t ng h p g i cơ quan Tài chính cùng c p.
 4. 4 Trên cơ s s thu v phí, l phí n p Kho b c Nhà nư c và d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t, l nh chuNn chi c a th trư ng ơn v và các h sơ ch ng t h p pháp, h p l theo qui nh hi n hành, Kho b c Nhà nư c ki m soát, c p t m ng ho c thanh toán cho ơn v theo quy nh t i Thông tư s 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c và quy nh t i Thông tư này. 5. Cơ quan thu phí, l phí thú y ph i m y s sách k toán theo quy nh hi n hành theo dõi, qu n lý thu - chi phí, l phí theo úng qui nh t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành h th ng ch k toán ơn v hành chính s nghi p. Cu i quý, cu i năm ph i l p báo cáo quy t toán tình hình thu - chi phí, l phí thú y theo quy nh hi n hành. 6. Cơ quan ch qu n c p trên có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ (ho c t xu t) các ơn v t ch c thu phí, l phí m b o thu - chi úng ch , có hi u qu và x lý k p th i các sai ph m (n u có). 7. Cơ quan Thu a phương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu phí, l phí thú y theo úng quy nh t i Thông tư này, Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 và Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 c a B Tài chính s a i m t s n i dung t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. III- X LÝ VI PH M: 1. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí thú y, n u có hành vi tr n n p ho c gian l n phí, l phí thì ngoài vi c ph i n p s ti n phí, l phí ph i n p theo m c thu quy nh, còn bi ph t t i a n ba l n s phí ã gian l n. Khi phát hi n có s gian l n nêu trên ph i l p biên b n nêu rõ hành vi gian l n và ngư i l p biên b n ki n ngh m c ph t. Vi c x ph t ph i th c hi n theo úng trình t , th t c và thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và thu ngân sách. M i trư ng h p thu ti n ph t u ph i c p biên lai thu ti n ph t (lo i biên lai do B Tài chính phát hành), ghi úng s ti n ã thu c p cho ngư i n p ti n ph t. 2. T ch c, cá nhân thu phí, l phí thú y vi ph m ch thu, n p ti n phí, l phí, ti n ph t; Ch kê khai, n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c; Ch k toán và quy t toán phí, l phí thì b x lý theo quy nh t i m c V Thông tư s 54/1999/TT- BTC nêu trên. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng văn b n quy nh v phí, l phí thú y trư c ây trái v i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này u h t hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân, các ngành, các a phương ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Vũ Văn Ninh ( ã ký) M C T H U PH Í , L PH Í T H Ú Y
 5. 5 (Ban hành kèm theo Thông tư s 53/2001/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2001 c a B Tài chính) TT Danh m c ơn v M c thu tính T ch c, cá T ch c, cá nhân trong nhân nư c nư c, k c ngoài và DN có v n ngư i Vi t u tư nư c Nam nh cư ngoài nư c ngoài; ( ng) tr DN có v n u tư nư c ngoài t i VN (USD) 1 2 3 4 5 A PHÒNG CH NG DNCH B NH I Phí tiêm phòng: 1 Trâu, bò, ng a: - 1 mũi tiêm. l n 2.000 - 2 mũi tiêm. - 3.000 2 L n: - 1 mũi tiêm. - 1.000 - 2 mũi tiêm. - 1.500 - 3 mũi tiêm. - 2.000 3 Chó, mèo. - 3.000 4 Gia c m (tiêm, ch ng). 50 II Phí v sinh tiêu c nh kỳ và c p gi y ch ng nh n: 1 Th tích (tính theo mét kh i). L n/m3 250 2 Di n tích (tính theo mét vuông). L n/m2 150 III Phí v sinh tiêu c ch ng d ch và - 200 c p gi y ch ng nh n (tính theo di n tích). IV Khí kh trùng cơ s gi t m , ch - 200 bi n, b o qu n, tiêu th s n phN m,
 6. 6 chăn nuôi, bãi chăn th và ch bi n th c ăn gia súc. V Phí x lý các ch t ph th i trong s n xu t chăn nuôi, ch bi n ng v t, T n,m3 20.000 trư ng h p có d ch và c p gi y ch ng nh n. VI Phí t m gi chó th rông b cơ quan Ngày 4.000 thú y b t (chưa tính ti n th c ăn). B CHU N OÁN THÚ Y I Phí l y b nh phN m (máu): 1 i gia súc (trâu, bò, ng a...). M u 5.000 2 Ti u gia súc (l n, chó, mèo...). - 3.000 3 Gia c m. - 1.000 II Phí chN n oán xác nh b nh: 1 L phí chN n oán. L n 20.000 2 ChN n oán không nh hư ng. Lô hàng 400.000 3 ChN n oán có nh hư ng theo yêu c u c a khách hàng: a M khám i th xác nh b nh tích: - i gia súc (trâu, bò, ng a...). Con 120.000 - Ti u gia súc (l n, chó, mèo...). - 30.000 - Gia c m. - 10.000 b Xét nghi m vi th (phát hi n bi n i Lô hàng 400.000 t ch c t bào). M u 20.000 c Xét nghi m virus: c.1. Kháng nguyên chuN n oán M1 200.000 Gumboro c.2. Ph n ng HI, HA phát hi n M u 5.000 kháng th ch ng b nh Newcastle c.3. Ph n ng HI, HA phát hi n có - 5.000 kháng th ch ng h i ch ng gi m EDS. c.4. nh lư ng kháng th các b nh, - 20.000 IB, REO, IBD b ng phương pháp
 7. 7 Elisa. c.5. nh lư ng kháng th b nh AE - 25.000 b ng phương pháp Elisa. c.6. nh lư ng kháng th b nh - 30.000 Avian Leukosis b ng phương pháp Elisa. c.7. Phát hi n kháng nguyên virus - 75.000 Avian Leukosis b ng phương pháp Elisa. c.8. Phát hi n kháng th Gumboro - 20.000 b ng ph n ng AGP. c.9. Phân l p virus Gumboro. Lô hàng 350.000 c.10. Phân l p virus Newcastle. - 350.000 c.11. Phân l p virus viêm gan. - 500.000 c.12. ChN n oán d ch t l n, Auzesky M u 150.000 b ng phương pháp kháng th huỳnh quang. c.13. ChN n oán b nh D ch t l n - 98.000 (phát hi n kháng nguyên) b ng phương pháp Elisa. c.14. Phát hi n kháng th D ch t l n - 48.000 b ng phương pháp Elisa. c.15. Phát hi n kháng th Aujeszky - 39.000 b ng phương pháp Elisa. c.16. ChN n oán b nh L m m long - 200.000 móng b ng phương pháp Elisa (phát hi n kháng nguyên). c.17. ChN n oán b nh L m m long - 250.000 móng b ng phương pháp Elisa (phát hi n kháng th ). c.18. ChN n oán b nh L m m long Type 160.000 móng b ng phương pháp Elisa ( nh lư ng kháng th ). c.19. Phát hi n kháng th b nh L - 160.000 m m long móng (03 serotype O-A- Asia 1) b ng phương pháp Elisa. c.20. Phát hi n kháng th b nh l - 80.000 m m long móng (01 serotype O) b ng phương pháp Elisa.
 8. 8 c.21. nh lư ng kháng th b nh L - 480.000 m m long móng (03 serotype O-A- asia 1) b ng phương pháp Elisa. c.22. nh lư ng kháng th b nh l - 320.000 m m long móng (01 serotype O) b ng phương pháp Elisa. c.23. Phát hi n kháng th b nh CÂ M u 32.000 (Chicken Anemia Virus) b ng phương pháp Elisa. c.24. Phát hi n kháng th b nh Avian - 32.000 Infuenza b ng phương pháp Elisa. c.25. Phát hi n kháng th PRRS b ng - 82.500 phương pháp Elisa. c.26. Phát hi n kháng th b nh Tge - 58.500 Rotavirus b ng phương pháp Elisa c.27. nh lư ng kháng th Porcine - 25.000 Parvovirrus b ng phương pháp HA- HI. c.28. Phương pháp kháng th huỳnh - 150.000 quang chN n oán b nh d i. c.29. Phương pháp tiêm truy n ng - 60.000 v t thí nghi m chN n oán b nh d i. d Xét nghi m vi trùng: d.1. ChN n oán phân l p vi trùng gây - 184.000 b nh E.coli. d.2. Phân l p vi trùng gây b nh - 195.000 Salmonellasp. d.3. Phát hi n vi trùng gây b nh T - 129.000 huy n trùng. d.4. Phát hi n vi trùng gây b nh óng - 141.000 d u. d.5. Phát hi n vi trùng y m khí gây - 195.000 b nh. d.6. Ph t hi n t c u trùng, liên c u - 136.000 trùng gây b nh. d.7. Làm ph n ng dò lao - 50.000 (Tuberculine).
 9. 9 d.8. Làm ph n ng dò lao b ng - 200.000 phương pháp Elisa. d.9. ChuN n oán phân l p các lo i vi - 150.000 trùng khác. d.10. Phân l p vi trùng lao. - 550.000 d.11. Phân l p vi trùng gây b nh - 284.000 Nhi t thán. d.12. Phát hi n, phân l p vi trùng gây - 136.000 b nh Mycoplasmosis. d.13. Ki m tra b nh Mycoplasmosis - 7.500 b ng ph n ng huy t thanh. d.14. Phát hi n kháng th - 57.500 Mycoplasma b ng phương pháp Elisa. d.15. Ki m tra xo n khuN n b ng ph n - 60.000 ng huy t thanh. d.16. Phát hi n xo n khuN n. - 350.000 d.17. Ki m tra b nh s y thai truy n - 60.000 nhi m b ng phương pháp huy t thanh (ph n ng Rose Bengal). d.18. Ki m tra b nh s y thai truy n - 250.000 nhi m b ng phương pháp huy t thanh (ph n ng k t h p b th ). d.19. Phát hi n vi khuN n s y thai - 550.000 truy n nhi m. d.20. Ki m tra b nh b ch l b ng - 5.000 ph n ng huy t thanh. d.21. Phát hi n kháng th Swine - 69.500 Influenza b ng phương pháp Elisa. d.22. Phát hi n kháng th APP - 72.500 (Actinobacilus Pleuropneumoniae) b ng phương pháp Elisa. d.23. Phát hi n kháng th IBR - 72.500 (Infectious Bovine Rhinotracheitis) b ng phương pháp Elissa. d.24. Phát hi n kháng th - 81.000 Mycobacterium b ng phương pháp Elisa.
 10. 10 d.25. Phát hi n kháng th Bovine - 81.000 luekosis virus b ng phương pháp Elisa. e Xét nghi m ký sinh trùng: e.1. Ký sinh trùng ư ng ru t ga súc. - 7.500 e.2. Ký sinh trùng ư ng ru t gia - 1.500 c m. e.3. Ký sinh trùng ư ng máu. - 15.000 e.4. Xét nghi m ký sinh trùng ngoài - 6.000 da. e.5. Xét nghi m n m da. - 10.000 e.6. Phát hi n n m m c. - 100.000 e.7. Phát hi n thu c di t chu t. - 50.000 e.8. Phát hi n kim lo i n ng - 120.000 e.9. Phát hi n thu c tr sâu. - 100.000 e.10. Kháng sinh . Lô hàng 100.000 g Xét nghi m nư c ti u, d ch xoang. Ch tiêu 1.000 h Xét nghi m sinh lý máu. M u 15.000 i Xét nghi m sinh hoá máu. Ch tiêu 8.000 k Xét nghi m th c phN m theo TCVN - 10.000 l ChuN n oán siêu âm: - T ng quát. L n 15.000 - Chuyên bi t. - 20.000 m ChuN n oán X quang: - Phim l n. - 50.000 - Phim nh . - 20.000 - Phim nh ph c t p. - 25.000 * Trư ng h p ch p có c n quang tính thêm ti n thu c c n quang. C KI M DNCH, KI M SOÁT GI T M VÀ KI M TRA V SINH THÚ Y I L phí c p gi y ch ng nh n ki m
 11. 11 d ch, ki m tra v sinh thú y v n chuy n (không ph thu c vào s lư ng, ch ng lo i): 1 T t nh này sang t nh khác. L n 20.000 2 N i t nh. - 3.000 II L phí c p gi y phép xu t khN u, nh p - 20.000 2 khN u, quá c nh, t m nh p tái xu t, chuy n khN u... (không ph thu c s lư ng, ch ng lo i). III L phí c p gi y ch ng nh n ki m - 50.000 2 d ch v n chuy n xu t khN u, nh p khN u, quá c nh, t m nh p tái xu t, chuy n khN u (không ph thu c s lư ng, ch ng lo i). IV L phí c p gi y ch ng nh n ki m - 20.000 2 d ch v n chuy n qua bưu i n, hàng mang theo ngư i (không ph thu c s lư ng, ch ng lo i). V L phí c p gi y ch ng nh n v sinh - 20.000 2 thú y cho phương ti n v n chuy n ng v t và s n phN m ng v t. VI L phí c p gi y ch ng nh n cho vi c Con 3.000 gi t m ng v t ngoài lò m , i m gi t m i v i trâu, bò, l n và dê. VII L phí c p gi y ch ng nh n v sinh L n 20.000 thú y cho s n phN m ng v t. VIII L phí c p gi y t m mi n ki m d ch, - 20.000 ki m soát gi t m và ki m tra v sinh thú y. IX L phí gia h n, thay i n i dung - 50% m c gi y phép do khách hàng yêu c u. thu l n u X Phí ki m d ch ng v t (Ki m tra lâm sàng): 1 Trâu, bò, ng a, l a làm gi ng, c y Con 4.000 kéo. 2 Trâu, bò, ng a, l a gi t th t. - 2.000 3 Dê, l n làm gi ng. - 2.000 4 Dê gi t th t. - 1.000 5 L n gi t th t:
 12. 12 - L n th t. - 1.000 - L n s a (≤ 15kg). - 500 6 Chó, mèo, v t nuôi gia ình. - 2.000 7 Chó gi t th t. - 1.000 8 Thú r ng lo i nh (Kh , vư ng, cáo, - 5.000 nhím, ch n). 9 Thú r ng lo i l n (H , báo, voi, - 30.000 hươu, nai, sư t , bò r ng). 10 Bò sát lo i nh (R n, t c kè, th n l n, - 500 rùa, kỳ nhông...). 11 Bò sát lo i l n (Trăn, cá s u, kỳ - 5.000 à...). 12 Chim c nh các lo i. - 5.000 13 Gia c m làm gi ng. - 50 14 Gia c m gi t th t các lo i. - 30 15 Ong nuôi. àn 3.000 16 Tr ng gi ng Qu 20 17 Chim làm th c phN m. Con 50 18 T m, ch ng t m, ngài. T 1.000 19 Tinh d ch. L n 30.000 20 Tái ki m tra lâm sàng các lo i ng v t sau 48 gi k t th i i m ki m tra ban u: - T i cơ s gi t m . Con 50% phí ki m tra l n u - T i cơ s kinh doanh ng v t. - 100% phí ki m tra l n u XI Phí ki m d ch, ki m tra v sinh thú y s n phN m ng v t: 1 Th t ng v t ông l nh các lo i. Kg 50 2 S a và các s n phN m t s a. T n 20.000 (M c thu t i a 10 tri u ng/lô hàng)
 13. 13 3 Ru t khô, bì, gân, da ph ng. Kg 100 4 Ph t ng, ph phN m, huy t gia súc, - 10 lòng và lòng tr ng tr ng. 5 Tr ng gia c m. Qu 20 6 h p các lo i. T n 25.000 7 M t ong. - 7.500 8 S a ong chúa. Kg 3.000 9 Sáp ong. T n 30.000 10 Kén t m. - 15.000 11 Lông vũ, lông mao, da thu c, móng, - 10.000 s ng. 12 Da: - Trăn, r n, cá s u. Mét 100 - Da tươi, mu i. T m 1.000 - Các lo i khác. T n 5.000 13 Xương, b t xương ng v t, b t th t. - 7.500 14 S n phN m ng v t ch bi n thành Kg 25 phN m các lo i. 15 Y n. - 1.250 16 Th c ăn gia súc. T n 2.000 17 S ng m ngh . Cái 500 18 Ph li u tơ t m. T n 15.000 XII Phí v sinh tiêu c trong công tác ki m d ch: 1 Xe ô tô. L n/cái 50.000 2 Máy bay. - 1.000.000 3 Sân, b n bãi. m2 200 XIII Phí ki m soát gi t m : 1 Trâu, bò, ng a, l a. - Công su t ≤ 50 con/ngày Con 12.000 - Công su t > 50 con/ngày - 10.000 2 Dê, c u. - 3.000
 14. 14 3 L n s a (≤ 15kg). - 1.000 4 L n th t. - Công su t ≤ 100 con/ngày. - 7.000 - Công su t > 100 con/ngày - 6.000 5 Gia c m. - 70 6 Các lo i ng v t khác. - 2.000 7 Th c phN m ngoài lò m : - Th t các lo i d ng mi ng Kg 500 - Th t trâu, bò, ng a nguyên con. Con 18.000 - Th t gia c m, thu c m. - 200 - Th t ng v t, gia súc khác nguyên - 10.000 con. XIV Phí ki m tra v sinh thú y: 1 ThN m nh và c p gi y ch ng nh n L n 600.000 v sinh thú y cho cơ s chăn nuôi, gi t m , ch bi n, b o qu n s n phN m ng v t, bãi chăn th ng v t; s n xu t, ch bi n, b o qu n th c ăn chăn nuôi (h n 1 năm). 2 Ki m tra v sinh thú y i v i nơi - 100.000 tri n lãm, h i ch , ch mua bán ng v t và s n phN m ng v t (h n 1 năm). 3 Ki m tra quy cách và c p gi y ch ng - 150.000 nh n v sinh thú y cho phương ti n bao gói, ch a ng ng v t và s n phN m ng v t. 4 C p gi y ch ng nh n v sinh thú y - 20.000 10 i v i nơi t p trung ng v t b c x p. 5 ThN m nh và c p gi y ch ng nh n - 600.000 i u ki n v sinh thú y cho khu cách ly ki m d ch ng v t. 6 ThN m nh và c p gi y ch ng nh n - 600.000 v sinh thú y cho cơ s kinh doanh th c ăn chăn nuôi (h n 1 năm). 7 ThN m nh và c p gi y ch ng nh n - 600.000 v sinh thú y cho cơ s gi ng chăn
 15. 15 nuôi (h n 1 năm). 8 Ki m tra vi sinh th c phN m thú y - 50.000 theo TCVN. 9 Ki m tra v sinh thú y i v i các ch t t n dư có trong s n phN m ng v t: - Dư lư ng thu c b o v th c v t (t Ch tiêu 400.000 40 ch tiêu th hai tr i thu b ng 50% u ch tiêu u). - Dư lư ng thu ngân. Ch tiêu 300.000 30 - Hàm lư ng kim lo i n ng Cd, As, - 400.000 40 Pb. - Dư lư ng ch t kháng sinh. - 300.000 30 - Dư lư ng Aflattoxin. - 300.000 30 - Dư lư ng hooc -mon. - 300.000 30 10 Ki m tra c t n m trong s n phN m - 50.000 5 ng v t. 11 ThN m nh và c p gi y ch ng nh n L n 50.000 5 v sinh thú y i v i th c ăn chăn nuôi. 12 Ki m tra v sinh thú y i v i nư c Ch tiêu 50.000 theo TCVN. D QU N LÝ THU C THÚ Y I L phí thN m nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh s n xu t thu c thú y (h n 1 năm): 1 Cơ s m i thành l p: - Có 1 dây chuy n (ho c 1 phân L n 300.000 xư ng). - Có 2 dây chuy n (ho c 2 phân - 500.000 xư ng). 2 Cơ s ang ho t ng: - Có 1 dây chuy n (ho c 1 phân - 200.000 xư ng). - Có 2 dây chuy n (ho c 2 phân - 400.000 xư ng).
 16. 16 II L phí thN m nh và c p gi y ch ng nh n t tiêu chuN n GMP: 1 Có 1 dây chuy n (ho c 1 phân - 500.000 xư ng). 2 Có 2 dây chuy n (ho c 2 phân - 1.000.000 xư ng) tr lên. 3 Có 3 dây chuy n (ho c 3 phân - 1.500.000 xư ng) tr lên. III L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t thu c thú y i v i 1 tên thu c/1 năm (h n 3 năm thu phí g p ôi): 1 S n xu t s n phN m m i. - 50.000 2 Tái ăng ký s n xu t. - 25.000 3 Thay i công th c, d ng ch bi n. - 50.000 IV L phí c p gi y ch ng ch hành ngh - 50.000 s n xu t, kinh doanh thu c thú y (h n 1 năm). V L phí thN m nh và c p gi y ch ng - 200.000 nh n i u ki n v n chuy n thu c thú y (h n 1 năm). VI L phí thN m nh và c p gi y ch ng nh n ăng ký nh p khN u thu c, nguyên li u làm thu c thú y i v i 1 tên thu c: 1 L n u (h n 2 năm) - 100 2 L n u (h n 5 năm). - 200 3 M i l n tái ăng ký, thu b ng 50% m c thu l n u tương ng. VII L phí duy t ơn hàng nh p khN u 1 ơn 0,1%, t i thu c, nguyên li u làm thu c thú y hàng thi u thu theo giá tr ơn hàng. 100.000 ng, t i a không quá 10 tri u ng. VIII L phí duy t ơn hàng nh p khN u 1 ơn 100.000 d ng c , thi t b s n xu t thu c thú y. hàng E KI M NGHI M THU C THÚ Y
 17. 17 I L phí c p gi y ch ng nh n ki m L n 10.000 1 nghi m. II Phí ki m nghi m vác xin và ch phN m sinh h c: 1 Vác xin T huy t trùng trâu, bò. Lô hàng 1.350.000 135 2 Vác xin T huy t trùng l n. - 1.250.000 125 3 Vác xin D ch t l n. - 1.250.000 125 4 Vác xin óng d u l n VR2. - 1.350.000 135 5 Vácxin Nhi t thán nha bào vô c - 1.050.000 100 ch ng ch ng 34F2. 6 Vácxin Nhi t thán nha bào vô c - 1.150.000 120 ch ng Trung Qu c. 7 Vácxin D ch t trâu, bò th hoá. - 350.000 35 8 Vácxin Phó thương hàn l n. - 1.100.000 110 9 Vácxin T d u 3-2. - 1.850.000 190 10 Vácxin Leptospirosis. - 1.000.000 100 11 Vácxin Ung khí thán. - 1.050.000 100 12 Vácxin Newcastle h I. - 600.000 60 13 Vácxin Newcastle ch ng Lasota. - 600.000 60 14 Vácxin Newcastle ch ng F. - 600.000 60 15 Vácxin Newcastle ch ng ch u nhi t. - 600.000 60 16 Vácxin u gà. - 700.000 70 17 Vácxin T huy t trùng gia c m. - 600.000 60 18 Vácxin Gumboro. - 800.000 80 19 Vácxin D ch t v t như c c. - 850.000 85 20 Vácxin D i c nh. - 1.050.000 100 21 Vácxin D i vô ho t nư c ngoài - 1.500.000 150 22 Ki m tra gi ng vi sinh v t dùng trong thú y: - Vi khuN n. Ch ng 1.500.000 150 - Vi rus. - 1.000.000 100 23 Ki m nghi m huy t thanh:
 18. 18 - M t giá. Lô hàng 1.000.000 100 - Hai giá. - 1.600.000 160 - Ba giá. - 1.900.000 190 III Phí ki m nghi m dư c phN m thú y: 1 Nh n xét bên ngoài b ng c m quang. - 5.000 0,5 2 Th v t lý thu c tiêm, thu c nư c: - Th tích - 10.000 1 - Soi m u thu c tiêm. - 10.000 1 - Soi m u nư c, trong. - 10.000 1 3 Th thu c viên, thu c b t: - Ch nh l ch kh i nư c. - 10.000 1 - tan rã trong nư c. - 30.000 3 - ch c c a viên. - 30.000 3 4 Th tan trong nư c c a nguyên - 30.000 3 li u. 5 nh tính: - ơn gi n (m i ph n ng). - 20.000 2 - Ph c t p (m i ch t). - 75.000 8 - Ghi ph t ngo i toàn b . - 75.000 8 - Ghi ph h ng ngo i. - 100.000 10 6 Th N m: - S y. - 100.000 10 - S y chân không. - 130.000 13 - o N m b ng tia h ng ngo i. - 80.000 8 7 o t tr ng k . - 10.000 1 8 o pH: - Không ph i chuN n b m u. - 20.000 2 - Ph i chuN n b m u. - 45.000 5 9 o c n: - ơn gi n. - 20.000 2
 19. 19 - Ph c t p. - 45.000 5 10 Th khác trên sinh v t và vi sinh v t: - c tính b t thư ng. - 220.000 22 - Th chí nhi t lô thu c tiêm. - 300.000 30 - nh lư ng b ng Oxytoxin. - 350.000 35 - Th vô khuN n thu c tiêm. - 150.000 15 - Làm kháng sinh . - 200.000 20 11 nh lư ng b ng phương pháp th tích: - Acid ki m. - 120.000 12 - Complexon. - 150.000 15 - Nitrit. - 200.000 20 - Penicilin. - 200.000 20 - Môi trư ng khan. - 180.000 18 - b c. - 150.000 15 - o i n th . - 180.000 18 12 nh lư ng b ng phương pháp cân. - 180.000 18 13 nh lư ng b ng phương pháp v t lý: - Quang ph t ngo i (kh ki n). L n 120.000 12 - S c ký trao i Ion. - 100.000 10 14 nh lư ng nh ng i tư ng c bi t: - Nitơ toàn ph n. - 180.000 18 - nh lư ng long não. - 250.000 25 15 nh lư ng kích d c t trên chu t - PMSG (huy t thanh ng a ch a). - 300.000 30 - HCG. - 200.000 20 16 nh lư ng b ng phương pháp o - 200.000 20 Iode 17 nh lư ng b ng s c ký l ng cao áp: - Ch t h n h p. L n/ch t 200.000
 20. 20 - ơn ch t. L n 350.000 18 Ki m tra an toàn: - Trên ti u ng v t. - 300.000 30 - Trên l n. - 1.000.000 100 F L phí c p gi y ch ng ch hành ngh L n 50.000 5 kinh doanh d ch v thú y (h n 1 năm) Ghi chú: a) Phí phòng ch ng d ch b nh quy nh t i Ph n A: + M c I chưa tính ti n vacxin; + Các m c còn l i chưa tính ti n hoá ch t. b) Phí ki m d ch, ki m tra v sinh thú y s n phN m ng v t quy nh t i m c XI Ph n C thu theo quy nh t i Bi u m c thu nêu trên, nhưng m c thu cho toàn b s hàng ki m tra, ki m nghi m m t l n (không phân bi t kh i lư ng, tr ng lư ng) t i a không quá 5.000.000 ng (tr i m 2). c) Phí ki m nghi m thú y quy nh t i Ph n E: + Không bao g m chi phí mua ng v t thí nghi m và th c ăn chăn nuôi; + Phí ki m nghi m i v i nh ng lo i vacxin chưa có trong danh m c t i M c II thì m c thu áp d ng tương t như vacxin cùng ch ng lo i.
Đồng bộ tài khoản