Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: lawttnh2

Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT

B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM
THÔN c l p - T do - H nh phúc
------ -------------
S : 54/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009THÔNG TƯ
HƯ NG D N TH C HI N B TIÊU CHÍ QU C GIA V NÔNG THÔN M I
Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy
nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát
tri n nông thôn;
Căn c Quy t nh s 491/Q -TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 c a Th tư ng Chính
ph v vi c ban hành B tiêu chí qu c gia v nông thôn m i;
B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n tri n khai th c hi n B tiêu chí
qu c gia v nông thôn m i như sau:
Ph n I.
QUY NNH CHUNG
i u 1. Nông thôn là ph n lãnh th không thu c n i thành, n i th các thành ph , th
xã, th tr n ư c qu n lý b i c p hành chính cơ s là U ban nhân dân xã.
i u 2. B tiêu chí qu c gia v nông thôn m i là căn c các a phương ch o
vi c xây d ng, phát tri n nông thôn m i; là cơ s ánh giá công nh n xã t tiêu
chuNn nông thôn m i.
i u 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có th b
sung thêm tiêu chí ho c quy nh m c t c a các tiêu chí cho phù h p v i i u ki n c
th c a a phương nhưng không ư c th p hơn m c quy nh trong B tiêu chí qu c
gia.
Ph n II.
QUY NNH C TH
I. N I DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH CÁC TIÊU CHÍ
i u 4. Tiêu chí Quy ho ch và th c hi n theo quy ho ch
1. Gi i thích t ng :
Quy ho ch là b trí, s p x p a i m, di n tích s d ng các khu ch c năng trên a
bàn xã: khu phát tri n dân cư (bao g m c ch nh trang các khu dân cư hi n có và b
trí khu m i); h t ng kinh t - xã h i, các khu s n xu t nông nghi p, ti u th công
nghi p, d ch v .v.v. theo chuNn nông thôn m i.
2. N i dung quy ho ch
2.1. Quy ho ch s d ng t và h t ng thi t y u cho phát tri n s n xu t nông nghi p
hàng hoá, công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v : Xác nh nhu c u s d ng t
cho b trí vùng s n xu t và h t ng kü thu t thi t y u ph c v s n xu t hàng hoá nông
nghi p, công nghi p, ti u th công nghi p và d ch v ; b trí h th ng thu l i, thu
l i k t h p giao thông... theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
2.2. Quy ho ch phát tri n các khu dân cư m i và ch nh trang các khu dân cư hi n có
theo hư ng văn minh, b o t n ư c b n s c văn hoá t t p theo hư ng d n c a B
Xây d ng.
2.3. Quy ho ch phát tri n h t ng kinh t - xã h i - môi trư ng theo chuNn m i, bao
g m: b trí m ng lư i giao thông, i n, trư ng h c các c p, tr m xá, trung tâm văn
hoá, th thao xã, nhà văn hoá và khu th thao thôn, bưu i n và h th ng thông tin
liên l c, ch , nghĩa trang, bãi x lý rác, h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c
th i, công viên cây xanh, h nư c sinh thái.v.v. theo hư ng d n c th c a B K
ho ch và u tư.
3. Căn c xây d ng quy ho ch
- Thông tư s 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 c a B Xây d ng quy nh vi c l p,
thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn;
- Quy t nh s 2933/BGTVT-KH T ngày 11/5/2009 c a B Giao thông vân t i hư ng
d n tiêu chí nông thôn m i trong lĩnh v c giao thông nông thôn;
- QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuNn xây d ng Vi t Nam - Quy ho ch xây d ng;
- Q KT- NT- 2006- Quy nh k thu t i n nông thôn;
- Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17/8/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và
hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i
i n cao áp;
- TCVN 4054: 2005 - ư ng ôtô - Tiêu chuNn thi t k ;
- TCVN 6696: 2004 - Bãi chôn l p ch t th i r n h p v sinh - Yêu c u chung b o v
môi trư ng;
- TCXDVN 260: 2004 - Bãi chôn l p ch t th i nguy h i - Tiêu chuNn thi t k ;
- Quy t nh 32/2004/Q -BTC ngày 06/4/2004 c a B trư ng B Tài chính quy nh
tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c c a cơ quan Nhà nư c t i xã, phư ng,
th tr n.
- Thông tư Liên t ch s 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD c a B Xây d ng và B
Khoa h c - Công ngh - Môi trư ng ngày 18/01/2001, hư ng d n các quy nh v
b o v môi trư ng i v i vi c l a ch n a i m xây d ng và v n hành bãi chôn l p
ch t th i r n;
- TCXDVN 261: 2001- Bãi chôn l p ch t th i r n- Tiêu chuNn thi t k ;
- 22TCN 210-1992- ư ng giao thông nông thôn- Tiêu chuNn thi t k ;
i u 5. Tiêu chí giao thông
1. Gi i thích t ng
1.1. ư ng xã là ư ng n i trung tâm hành chính xã v i các thôn ho c ư ng n i
gi a các xã (không thu c ư ng huy n) có thi t k c p IV
1.2. ư ng thôn là ư ng n i gi a các thôn n các xóm.
1.3. ư ng xóm, ngõ là ư ng n i gi a các h gia ình ( ư ng chung c a liên gia
1.4. ư ng tr c chính n i ng là ư ng chính n i t ng ru ng n khu dân cư
1.5. C ng hoá là m t ư ng ư c tr i b ng m t trong nh ng lo i v t li u như á dăm,
lát g ch, bê tông xi măng v.v.
2. Căn c quy ho ch, thi t k và công nh n tiêu chí giao thông nông thôn
- ư ng ô tô - Tiêu chuNn thi t k TCVN 4054-2005;
- ư ng GTNT- Tiêu chuNn thi t k 22 TCN 210-92;
- Quy ph m thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n 22 TCN 18-79;
- Quy trình thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211-06;
- Quy trình thi t k áo ư ng c ng 22 TCN 223-95;
- S tay B o dư ng ư ng GTNT dùng cho c p xã (ban hành năm 2003);
- S tay b o dư ng ư ng GTNT dùng cho c p t nh (ban hành năm 2009);
- Các quy chuNn v giao thông nông thôn t i a phương do U ban nhân dân t nh ban
hành.
i u 6. Tiêu chí thu l i
1. H th ng th y l i cơ b n áp ng yêu c u s n xu t và dân sinh
1.1. Gi i thích t ng
a. Công trình thu l i ư c hi u là công trình thu c k t c u h t ng nh m khai thác
m t l i c a nư c; phòng ch ng tác h i do nư c gây ra, b o v môi trư ng và cân
b ng sinh thái, bao g m: ê, h ch a nư c, p, c ng, tr m bơm, gi ng, ư ng ng
d n nư c, kênh, công trình trên kênh và b bao các lo i.
b. H th ng công trình thu l i bao g m các công trình thu l i có liên quan tr c ti p
v i nhau v m t khai thác và b o v trong m t khu v c nh t nh.
2. H th ng th y l i cơ b n áp ng yêu c u s n xu t và dân sinh ư c hi u là:
2.1. V ê ho c b bao ch ng lũ ( i v i nh ng xã có ê ho c b bao ch ng lũ): ư c
xây d ng t chuNn v phòng ch ng lũ, bão, tri u cư ng và nư c dâng theo quy nh,
bao g m: hoàn ch nh m t c t thi t k , c ng hoá m t ê và ư ng hành lang chân ê,
tr ng c mái ê, tr ng cây chân ê phía sông, phía bi n; làm l i ho c tu s a các c ng
dư i ê m b o v ng ch c, ng b v i m t c t ê; x lý s t l m b o n nh, an
toàn cho ê; m b o môi trư ng xanh, s ch p; có ban ch huy phòng ch ng l t bão
c p xã, có i qu n lý ê nhân dân, i tu n tra canh gác ê trong mùa lũ theo quy
nh, ho t ng có hi u qu .
2.2. i v i công trình tư i tiêu:
a. áp ng yêu c u tư i, tiêu ch ng cho di n tích gieo tr ng lúa, di n tích rau
màu, cây công nghi p và nuôi tr ng thu s n ho c làm mu i, c p nư c sinh ho t,
thoát nư c theo quy ho ch ư c duy t.
b. Các công trình thu l i m b o tư i, tiêu, c p nư c cho s n xu t công nghi p, dân
sinh phát huy t trên 75% năng l c thi t k .
c. Các công trình thu l i có ch qu n lý ích th c t 100%; Có s tham gia c a
ngư i dân trong qu n lý, v n hành và khai thác công trình thu l i. Công trình ư c
duy tu, s a ch a thư ng xuyên hàng năm, ch ng xu ng c p, m b o v n hành an
toàn, hi u qu ; không x y ra ô nhi m ngu n nư c.
2. T l km kênh mương do xã qu n lý ư c kiên c hoá
2.1. Gi i thích t ng
a. Kiên c hoá kênh mương là vi c xây lát t m bê tông; xây b ng á, g ch ho c l p
ghép b ng bê tông úc s n nh m m b o cho các c p kênh chuy n lưu lư ng và
t cao trình m c nư c thi t k ; nâng cao năng su t tư i, ti t ki m nư c, ti t ki m t
xây d ng, ti t ki m i n, gi m chi phí qu n lý, khai thác và kéo dài tu i th công
trình.
b. Kênh do xã qu n lý: là ph n kênh mương thu c ph m vi xã, do các t ch c h p tác
dùng nư c (H p tác xã d ch v nông nghi p ho c T ch c dùng nư c khác) c a ngư i
dân qu n lý, khai thác v n hành và duy tu s a ch a hàng năm.
2.2. i tư ng áp d ng: Không áp d ng các xã bi n o; h th ng kênh tiêu, kênh
tư i tiêu k t h p; h th ng tư i b ng kênh chìm có nh hư ng c a thu tri u.
3. Các căn c xây d ng quy ho ch và công nh n tiêu chí
- Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCXD VN285:2002: công trình thu l i - Các
quy nh ch y u v thi t k ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2002/Q -BXD
ngày 28/8/2002 c a B trư ng B Xây d ng;
- Các tiêu chuNn Vi t Nam liên quan n: thi t k h th ng kênh tư i, tiêu; tr m bơm;
h ch a và các công trình thu l i khác;
- Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i ngày 04/4/2001 và các Ngh nh
c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o
v công trình thu l i: Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 và Ngh nh
s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008;
- Quy t nh s 13/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009 và Quy t nh s 56/2009/Q -
TTg ngày 15/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng ngu n v n tín d ng
u tư phát tri n c a Nhà nư c ti p t c th c hi n các chương trình kiên c hoá
kênh mương, phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu
s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai o n 2009 - 2015;
- Quy t nh s 66/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và
cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương;
- Thông tư s 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n
nông thôn hư ng d n c ng c , phát tri n và thành l p các t ch c h p tác dùng nư c.
- Thông tư s 134/1999/TT-BNN-QLN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn
hư ng d n vi c t ch c th c hi n kiên c hoá kênh mương.
i u 7. Tiêu chí i n nông thôn
1. Gi i thích t ng
1.1. H th ng i n g m: lư i i n phân ph i, tr m bi n áp phân ph i, ư ng dây c p
trung áp, ư ng dây c p h áp.
1.2. H th ng i n b o m yêu c u k thu t c a ngành i n ư c hi u là áp ng
các n i dung c a Quy nh k thu t i n nông thôn năm 2006 (Q KT- NT-2006),
c v lư i i n phân ph i, tr m bi n áp phân ph i, ư ng dây c p trung áp, ư ng
dây c p h áp, kho ng cách an toàn và hành lang b o v , ch t lư ng i n áp (ch tiêu
thông s k thu t quy nh t i các chương 1, 2, 3, 4, 5 c a Quy nh này).
1.3. Các ngu n c p i n cho nông thôn g m: ngu n i n ư c c p t lư i i n qu c
gia, ho c ngoài lư i i n qu c gia. T i a bàn chưa ư c c p i n t lư i i n qu c
gia, tùy i u ki n c th c a a phương xem xét, áp d ng phương ti n phát i n t i
ch như th y i n nh , i n gió, i n m t tr i, diesel … ho c k t h p các ngu n nói
trên v i quy mô công su t h p lý, m b o cung c p i n cho nhu c u ph t i và
tri n v ng phát tri n trong vòng 5-10 năm t i.
1.4. T l h s d ng i n thư ng xuyên, an toàn i v i xã nông thôn m i:
a. t t 99% tr lên ( i v i vùng ng b ng sông H ng và ông Nam B );
b. t t 98% tr lên ( i v i vùng B c Trung B , Duyên h i Nam Trung B , Tây
Nguyên và ng b ng sông C u Long),
c. t t 95% tr lên ( i v i vùng Trung du và Mi n núi phía B c).
2. Căn c quy ho ch, thi t k và công nh n tiêu chí
- Lu t i n l c (s 28/2004/QH 11, có hi u l c t ngày 01/7/2005);
- Ngh nh s 105/2005/N -CP c a Chính ph ngày 17/8/2005 quy nh chi ti t và
hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c;
- Ngh nh s 106/2005/N -CP c a Chính ph ngày 17/8/2005 quy nh chi ti t và
hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn lư i i n cao áp;
- Quy ph m trang b i n: 11 TCN-18-2006 n 11 TCN-21-2006;
- Quy chuNn K thu t qu c gia v An toàn i n (QCVN01: 2008/BCT) ban hành kèm
theo Quy t nh s 12/2008/Q -BCT c a B Công Thương ngày 17/6/2008, quy
nh các nguyên t c b o m an toàn khi làm vi c t i ư ng dây, thi t b i n.
i u 8. Tiêu chí trư ng h c.
1. Gi i thích t ng
1.1. Trư ng m m non, nhà tr có cơ s v t ch t t chu n qu c gia: m t xã có các
i m trư ng, m b o t t c các nhóm tr , l p m u giáo ư c phân chia theo tu i
và t ch c cho tr ăn bán trú, c th như sau:
- Trư ng t t i trung tâm khu dân cư, thu n l i cho tr n trư ng, m b o các quy
nh v an toàn và v sinh môi trư ng.
- Di n tích khu t xây d ng nhà trư ng, nhà tr g m: di n tích sân chơi; di n tích
cây xanh; ư ng i. Di n tích s d ng bình quân t i thi u 12m2 cho m t tr iv i
khu v c nông thôn và mi n núi; 8m2 cho m t tr i v i khu v c thành ph và th xã.
Khuôn viên có tư ng bao ngăn cách v i bên ngoài b ng g ch, g , kim lo i ho c cây
xanh c t t a làm hàng rào. C ng chính có bi n tên trư ng theo quy nh t i i u 7 c a
i u l trư ng m m non.
- Có phòng ch c năng, kh i phòng hành chính qu n tr , phòng ng , phòng ăn, hiên
chơi, phòng y t , khu v sinh, khu xe cho giáo viên, cán b , nhân viên có mái
che… ư c xây d ng kiên c . Nhà tr có ngu n nư c s ch và h th ng c ng rãnh
h p v sinh. Khu tr chơi ư c lát g ch, xi măng ho c tr ng th m c . Phòng sinh
ho t chung ư c trang b bàn gh cho giáo viên và tr . Có máy vi tính, các
phương ti n làm vi c và các trang thi t b y t và dùng theo dõi s c kho tr .
1.2. Trư ng ti u h c có cơ s v t ch t t chu n qu c gia
- Trư ng có t i a không quá 30 l p, m i l p có t i a không quá 35 h c sinh.
- Có khuôn viên không dư i 6m2/01 h c sinh vùng thành ph /th xã; không dư i
10m2/01 h c sinh i v i các vùng còn l i.
- Có phòng h c cho m i l p h c (di n tích phòng h c bình quân không dư i
01m2/01 h c sinh). Trong phòng h c có bàn gh cho giáo viên và h c sinh, có trang
b h th ng qu t. Bàn, gh , b ng, b c gi ng, h th ng chi u sáng, trang trí phòng h c
úng quy cách. ư c trang b y các lo i thi t b giáo d c theo danh m c t i thi u
do B Giáo d c và ào t o quy nh. i u ki n v sinh m b o các yêu c u xanh,
s ch, p, yên tĩnh, thoáng mát, thu n ti n cho h c sinh i h c.
- Có nhà t p a năng, thư vi n t chuNn theo quy nh tiêu chuNn thư vi n trư ng
ph thông ban hành theo Quy t nh s 01/2003/Q -BGD& T ngày 02/01/2003 và
Quy t nh s 01/2004/Q -BGD& T ngày 29/01/2004 c a B trư ng B Giáo d c
và ào t o.
- Có các phòng ch c năng: phòng hi u trư ng, phòng phó hi u trư ng, phòng giáo
viên, phòng ho t ng i, phòng giáo d c ngh thu t, phòng y t h c ư ng, phòng
thi t b giáo d c, phòng thư ng tr c.
- Trư ng có ngu n nư c s ch, có khu v sinh riêng cho cán b giáo viên và h c sinh,
riêng cho nam và n , có khu xe, có h th ng c ng rãnh thoát nư c, có tư ng ho c
hàng rào cây xanh bao quanh trư ng.
1.3. Trư ng trung h c cơ s có cơ s v t ch t t chu n qu c gia
- Có t ng di n tích m t b ng tính theo u h c sinh ít nh t t t 6 m2 tr lên ( i v i
n i thành, n i th ) và t 10 m2/h c sinh tr lên ( i v i các vùng còn l i);
- Cơ c u các kh i công trình g m có: Phòng h c và phòng h c b môn (có phòng
h c h c nhi u nh t là hai ca trong 1 ngày;
- Phòng h c b môn xây d ng theo quy nh t i Quy t nh s 37/2008/Q -BGD T
ngày 16/7/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. Phòng h c xây d ng theo
tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành; phòng h c có bàn gh
h c sinh phù h p v i l a tu i, bàn gh c a giáo viên, b ng vi t và i u ki n v
ánh sáng, thoáng mát);
- Nhà t p a năng, thư vi n, phòng ho t ng oàn - i, phòng truy n th ng; phòng
làm vi c c a hi u trư ng, phó hi u trư ng, văn phòng, phòng h p toàn th cán b và
viên ch c nhà trư ng, phòng giáo viên, phòng y t h c ư ng, nhà kho, phòng
thư ng tr c; khu sân chơi, bãi t p (có thi t b luy n t p th d c th thao và m
b o an toàn); khu v sinh và khu xe.
- Có h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c cho t t c các khu v c theo quy
nh v v sinh môi trư ng.
2. Căn c quy ho ch, thi t k xây d ng và công nh n tiêu chí
- Quy t nh s 27/2001/Q -BGD& T ngày 05/7/2001 ban hành Quy ch công nh n
trư ng trung h c t chuNn qu c gia giai o n 2001-2010;
- Quy t nh s 32/2005/Q -BGD& T ngày 24/10/2005 ban hành Quy ch công
nh n trư ng ti u h c t chuNn qu c gia;
- Quy t nh s 36/2008/Q -BGD T ngày 16/7/2008 ban hành Quy ch công nh n
trư ng m m non t chuNn qu c gia;
- Quy t nh s 07/2007/Q -BGD& T ngày 02/4/2007 ban hành i u l trư ng
trung h c;
- Quy t nh s 51/2007/Q -BGD T ngày 31/8/2007 ban hành i u l trư ng ti u
h c;
- Quy t nh s 14/2008/Q -BGD T ngày 07/4/2008 ban hành i u l trư ng M m
non;
- Tiêu chuNn thi t k nhà tr , trư ng m u giáo (Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam
TCXDVN 262:2002);
- Tiêu chuNn thi t k trư ng h c ph thông (Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCVN
3978:1984).
i u 9. Tiêu chí cơ s v t ch t văn hoá
1. Gi i thích t ng
1.1. Trung tâm văn hóa, th thao xã là nơi t ch c các ho t ng văn hoá - th thao
và h c t p c a c ng ng xã, bao g m: Nhà văn hoá a năng (h i trư ng, phòng ch c
năng, phòng t p, các công trình ph tr và các d ng c , trang thi t b tương ng theo
quy nh) và Sân th thao ph thông (sân bóng á, sân bóng chuy n, các sân nh y
cao, nh y xa, Ny t và t ch c các môn th thao dân t c c a a phương).
1.2. Nhà văn hóa và khu th thao thôn là nơi t ch c các ho t ng văn hoá - th thao
và h c t p c a c ng ng thôn.
2. Tiêu chuNn Trung tâm văn hóa, th thao xã t chuNn c a B Văn hoá - Th thao
và Du l ch, c th như sau:
2.1. Nhà văn hoá a năng: Di n tích t ư c s d ng 1000m2 i v i các t nh ng
b ng và 800 m2 i v i các t nh mi n núi, trong ó:
- H i trư ng: 150 ch ng i i v i các t nh ng b ng và 100 ch ng i i v i các
t nh mi n núi.
- Phòng ch c năng (hành chính; thông tin; c sách, báo; truy n thanh; câu l c b )
ph i có 05 phòng i v i các t nh ng b ng và t 02 phòng tr lên i v i các t nh
mi n núi.
- Phòng t p th thao ơn gi n s d ng hu n luy n, gi ng d y và t ch c thi u th
thao có di n tích theo quy nh: 38m x 18m i v i các t nh ng b ng và 23m x
11m i v i các t nh mi n núi
- Các công trình ph tr (nhà xe, khu v sinh, vư n hoa): có i v i các t nh
ng b ng và 70% i v i các t nh mi n núi.
- Trang thi t b nhà văn hoá (bàn gh , giá, t , trang b âm thanh, ánh sáng, thông gió,
ài truy n thành): có i v i các t nh ng b ng và 70% i v i các t nh mi n núi.
- D ng c th thao (d ng c chuyên dùng cho các môn th thao phù h p v i phong
trào th thao qu n chúng xã): có i v i các t nh ng b ng và 70% i v i các
t nh mi n núi.
2.2. Sân th thao ph thông g m: sân bóng á, hai u san bóng á có th b trí sân
bóng chuy n, sân nh y cao, nh y xa, sân Ny t và m t s môn th thao dân t c c a
a phương. Di n tích t ư c s d ng 90m x 120m i v i các t nh ng b ng và
45m x 90m i v i các t nh mi n núi.
2.3. T ch c qu n lý và ho t ng
a. Cán b :
- Cán b qu n lý: cán b qu n lý có trình trung c p v văn hoá, th thao tr lên
do Ch t ch U ban nhân dân xã b nhi m và ư c hư ng ph c p bán chuyên
trách.
- Cán b nghi p v : i v i các t nh ng b ng ph i có cán b chuyên môn v văn
hoá th thao ư c h p ng và hư ng thù lao h p lý. i v i các t nh mi n núi
ph i có c ng tác viên thư ng xuyên.
b. Kinh phí ho t ng: i v i các t nh ng b ng ph i m b o 100% kinh phí
ho t ng thư ng xuyên, n nh hàng năm. i v i các t nh mi n núi ph i m
b o 60%.
c. Ho t ng văn hoá, văn ngh :
- Tuyên truy n ph c v nhi m v chính tr : ng b ng 12 cu c/năm; Mi n núi 3 -
6 cu c/năm.
- Liên hoan, h i di n văn ngh qu n chúng: ng b ng 12 cu c/năm; Mi n núi 3 -
6 cu c/năm.
- Duy trì ho t ng thư ng xuyên các câu l c b : ng b ng 10 câu l c b tr lên;
Mi n núi 03 câu l c b tr lên.
- Ho t ng xây d ng gia ình văn hoá, làng văn hoá, n p s ng văn hoá, b o t n văn hoá
dân t c: ng b ng ho t ng t t; Mi n núi có ho t ng.
- Thu hút nhân dân hư ng th và tham gia các ho t ng, sáng t o văn hoá: ng
b ng 40% dân s tr lên; Mi n núi 20% dân s tr lên.
d. Ho t ng văn hoá th thao
- Thi u th thao: ng b ng 03 cu c/năm; Mi n núi 01 cu c/năm
- Thu hút nhân dân tham gia t p luy n th d c, th thao thư ng xuyên: ng b ng
30% dân s ; Mi n núi 15% dân s .
- Ch o, hư ng d n nhà văn hoá, khu th thao thôn ( p, b n) hi n có: ng b ng
100%; Mi n núi 70%.
3. Căn c quy ho ch, thi t k xây d ng và ánh giá tiêu chí:
Quy t nh s 2448/Q -BVHTTDL ngày 07/7/2009 c a B Văn hoá th thao và
Du l ch ban hành Quy chuNn trung tâm văn hoá, th thao xã.
i u 10. Tiêu chí ch nông thôn.
1. Gi i thích t ng
1.1. Ch nông thôn là công trình ph c v nhu c u thi t y u hàng ngày, là nơi di n ra
ho t ng mua bán, trao i hàng hoá và d ch v nông thôn. Có hai lo i ch là ch
thôn và ch trung tâm xã. Ch ph i có các khu kinh doanh theo ngành hàng g m:
Nhà ch chính, di n tích kinh doanh ngoài tr i, ư ng i, bãi xe, cây xanh, nơi thu
gom rác.
1.2. Ch t chu n c a B Xây d ng ch áp d ng v i các ch xây d ng trên a bàn
xã theo quy ho ch m ng lư i ch nông thôn ư c U ban nhân dân huy n phê duy t
theo hư ng d n c a B Công thương.
2. Căn c quy ho ch, thi t k xây d ng và xét công nh n tiêu chí
- Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14/01/2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n
lý ch .
- TCXDVN 361: 2006 - Ch - Tiêu chuNn thi t k .
i u 11. Tiêu chí bưu i n
1. Gi i thích t ng
a. i m ph c v bưu chính vi n thông là các cơ s v t ch t c a các thành ph n kinh
t cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông trên a bàn xã cho ngư i dân.
b. Xã có i m ph c v bưu chính vi n thông là xã có ít nh t m t trong các cơ s ph c
v bưu chính, vi n thông như: i lý bưu i n, ki t, bưu c c, i m bưu i n - văn
hoá xã, thùng thư công c ng và các i m truy nh p d ch v bưu chính, vi n thông
công c ng khác.
c. Xã có Internet v n thôn ư c hi u là ã có i m cung c p d ch v truy nh p
Internet.
2. Căn c quy ho ch, thi t k xây d ng và xét công nh n tiêu chí
i v i d ch v Internet băng r ng (ADSL): theo quy nh t i Quy t nh s
55/2006/Q -BBCVT ngày 25/12/2006 c a B Bưu chính Vi n thông v vi c ban
hành tiêu chuNn ngành: D ch v truy nh p Internet ADSL - Tiêu chuNn ch t lư ng,
Mã s TCN 68-227:2006.
i u 12. Tiêu chí nhà dân cư
1. Gi i thích t ng
1.1. Nhà t m là lo i nhà không m b o m c s d ng ti n nghi t i thi u, thi u các
di n tích m b o nhu c u sinh ho t t i thi u: b p, nhà v sinh xây d ng b ng các v t
li u t m th i, d cháy, có niên h n s d ng dư i 5 năm ho c không m b o yêu c u
‘‘3 c ng’’ (g m n n c ng, khung c ng, mái c ng) và không m b o an toàn cho
ngư i s d ng.
1.2. Nhà nông thôn t chu n B Xây d ng có các ch tiêu sau:
a. Di n tích nhà t t 14m2/ ngư i tr lên;
b. Niên h n s d ng công trình nhà t 20 năm tr lên;
c. m b o quy ho ch, b trí không gian các công trình trong khuôn viên (g m nhà
và các công trình m b o nhu c u sinh ho t t i thi u như b p, nhà v sinh…) ph i
m b o phù h p, thu n ti n cho sinh ho t i v i m i thành viên trong gia ình;
ng th i các công trình m b o yêu c u t i thi u v di n tích s d ng;
d. Có các công trình h t ng k thu t ph c v sinh ho t như i n, nư c s ch, v
sinh môi trư ng…. Giao thông i l i t ch ph i k t n i v i h th ng giao thông
chung c a thôn, b n, m b o thu n l i cho vi c i l i cho ngư i cũng như các
phương ti n khác như xe thô sơ, xe máy…;
e. Ki n trúc, m u nhà ph i phù h p v i phong t c, t p quán, l i s ng c a t ng dân
t c, t ng vùng, mi n.
2. Căn c thi t k xây d ng nhà dân cư và xét công nh n tiêu chí
- Thông tư s 05-BXD- T ngày 09/02/1993 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp
xác nh di n tích s d ng và phân c p nhà ;
- Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph phê
duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020;
- Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t
lư ng công trình xây d ng.
i u 13. Tiêu chí thu nh p bình quân u ngư i/năm so v i m c bình quân
chung c a t nh
1. Gi i thích t ng
1.1. Thu nh p bình quân u ngư i/năm là t ng các ngu n thu nh p c a h /năm chia
u cho s thành viên trong gia ình. Thu nh p c a h gia ình bao g m toàn b s
ti n và giá tr hi n v t mà h và các thành viên c a h nh n ư c trong th i gian m t
năm, g m:
a. Thu t ti n công, ti n lương;
b. Thu t s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n ( ã tr chi phí s n xu t và thu s n
xu t);
c. Thu t s n xu t ngành ngh phi nông nghi p, lâm nghi p thu s n ( ã tr chi phí
s n xu t và thu s n xu t);
d. Thu khác ư c tính vào thu nh p (không tính ti n rút ti t ki m, vay thu n tuý, thu
n và các kho n chuy n như ng v n nh n ư c).
1.2. Bình quân chung c a t nh ư c hi u là bình quân thu nh p u ngư i khu v c
nông thôn c a t nh.
2. Phương pháp tính toán tiêu chí:
- M c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a xã s do xã t i u tra theo m u i u
tra thu nh p h gia ình c a T ng c c Th ng kê;
- M c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a t nh (khu v c nông thôn) s d a vào
công b hàng năm c a C c th ng kê c a t nh, thành ph .
- Thu nh p bình quân u ngư i/năm so v i bình quân chung c a t nh ư c tính b ng
cách l y m c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a xã chia cho m c thu nh p bình
quân u ngư i/năm khu v c nông thôn c a t nh, thành ph .
i u 14. Tiêu chí h nghèo:
1. Gi i thích t ng
H nghèo là h có thu nh p bình quân u ngư i dư i chuNn nghèo. ChuNn nghèo ư c
quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th
tư ng Chính ph , c th : t 200 ngàn ng/ngư i/tháng tr xu ng i v i khu v c
nông thôn và 260 ngàn ng/ngư i/tháng tr xu ng i v i khu v c thành th .
2. Căn c xác nh, xét công nh n tiêu chí
- Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/7/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c
ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010;
- Thông tư s 04/2007/TT-BL TBXH ngày 29/01/2007 c a B Lao ng - Thương binh
và Xã h i v vi c hư ng d n Qui trình rà soát h nghèo hàng năm;
- Thông tư s 30/2008/TT-BL TBXH ngày 09/12/2008 v vi c hư ng d n quy trình
ki m tra, ánh giá nh kỳ hàng năm Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo
các c p a phương.
i u 15. Tiêu chí cơ c u lao ng
1. Gi i thích t ng
Lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p là s ngư i
trong tu i (nam t 18 n 60 tu i, n t 18 n 55 tu i), có kh năng lao ng làm
vi c thư ng xuyên trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p trong xã (bao g m c ngư i
tranh th lúc nông nhàn i ra ngoài làm vi c, n th i v l i v s n xu t nông, lâm,
ngư nghi p t i xã).
2. Phương pháp xác nh: T l lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông,
lâm, ngư nghi p b ng s lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm,
ngư nghi p c a xã chia cho t ng s lao ng trong tu i xã.
i u 16. Tiêu chí hình th c t ch c s n xu t
1. Gi i thích t ng
Có t h p tác ho c h p tác xã ho t ng có hi u qu là trên a bàn xã có t h p tác
ho c h p tác xã ư c thành l p chuyên s n xu t, làm m t s d ch v ho c kinh doanh
t ng h p trong lĩnh v c nông, lâm, ngư, diêm nghi p; kinh doanh có lãi ư c U ban
nhân dân xã xác nh n.
i u 17. Tiêu chí giáo d c
1. Ph c p giáo d c trung h c cơ s ư c căn c theo Quy t nh s 26/2001/Q -
BGD& T ngày 05/7/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, c th như sau:
1.1. Tiêu chuNn 1:
a. t và duy trì ư c chuNn qu c gia v ph c p giáo d c ti u h c, ch ng mù ch .
b. Huy ng tr 6 tu i h c l p 1 t 90% (xã c bi t khó khăn 80%) tr lên;
c. Ít nh t 80% (xã c bi t khó khăn 70%) s tr nhóm tu i 11-14 t t nghi p ti u h c,
s tr em còn l i trong tu i này ang h c ti u h c.
d. Huy ng 95% (xã c bi t khó khăn 80%) tr lên h c sinh t t nghi p ti u h c
hàng năm vào h c l p 6 trung h c cơ s ph thông, b túc.
e. B o m i u ki n cơ s v t ch t, th c hi n d y các môn h c c a chương trình.
1.2. Tiêu chuNn 2:
a. T l t t nghi p trung h c cơ s hàng năm t 90% (xã c bi t khó khăn 70%) tr
lên;
b. T l thanh, thi u niên t 15 n h t 18 tu i có b ng t t nghi p trung h c cơ s c
hai h t 80% (xã c bi t khó khăn 70%) tr lên.
2. T l h c sinh t t nghi p trung h c cơ s ư c ti p t c h c trung h c (ph thông,
b túc, h c ngh ).
2.1. Gi i thích t ng
H c sinh t t nghi p trung h c cơ s ư c ti p t c h c trung h c (ph thông, b túc,
h c ngh ) là s h c sinh c a xã ã t t nghi p trung h c cơ s , ã và ang ư c ti p
t c h c b c trung h c t i các trư ng ph thông trung h c, b túc văn hoá và h c ngh .
2.2. Phương pháp xác nh:
S h c sinh t t nghi p THCS c a xã ã và ang ư c
T l h c sinh t t ti p t c h c b c trung h c t i các trư ng ph thông
nghi p THCS ư c ti p = trung h c, b túc văn hoá và h c ngh x 100
t c h c b c trung h c
T ng s h c sinh c a xã ã t t nghi p THCS
3. T l lao ng qua ào t o
Lao ng qua ào t o là s lao ng trong tu i có kh năng lao ng ã ư c
tham gia các khóa b i dư ng d y ngh ng n h n ho c ào t o dài h n (chính quy và
không chính quy), ư c c p các lo i ch ng ch , văn b ng như: ch ng ch h c ngh ,
b ng trung c p chuyên nghi p, trung c p ngh , cao ng ngh , cao ng và i h c.

Lao ng trong tu i ư c ào t o ngh , trung
c p chuyên nghi p, cao ng và i h c
T l lao ng
= x 100%
qua ào t o
T ng s lao ng trong tu i


i u 18. Tiêu chí Y t
1. T l ngư i dân tham gia các hình th c b o hi m y t
1.1. Gi i thích t ng : Ngư i dân ư c coi là tham gia b o hi m y t khi ã tham gia
m t ho c m t s hình th c b o hi m y t sau:
a. Hình th c do ngân sách nhà nư c ho c qu b o hi m xã h i óng b o hi m y t , áp
d ng i v i các i tư ng: ngư i nghèo; ngư i dân t c thi u s ; ngư i có công v i
cách m ng; i tư ng b o tr xã h i; tr em dư i 6 tu i; c u chi n binh; thân nhân
ngư i có công, quân i, công an; ngư i hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao ng,
tr c p b o hi m xã h i.
b. Hình th c t óng toàn b phí b o hi m y t ho c ư c ngân sách nhà nư c h tr
m t ph n m c óng b o hi m y t , áp d ng cho các i tư ng còn l i k c nh ng
ngư i lao ng trong doanh nghi p, các cơ quan nhà nư c nhưng ăng ký h khNu
thư ng trú sinh s ng trên a bàn xã.

1.2. Phương pháp tính toán

T l ngư i dân tham gia S ngư i có th b o hi m y t
= x 100
b o hi m y t T ng dân s c a xã
2. Y t xã t chuNn qu c gia: Xã t chuNn qu c gia v y t ư c xác nh căn c
theo các quy nh c a B Y t .
- Quy t nh 370/2002/Q -BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban
hành “ChuNn qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010”.
- B ng i m ChuNn qu c gia v y t xã và Hư ng d n chi ti t cách tính i m ChuNn
qu c gia v y t xã c a B Y t .
- Công văn s 10855/YT-KH ngày 12/12/2002 c a B Y t g i U ban nhân dân các
t nh, thành ph v vi c hư ng t ch c th c hi n ”ChuNn qu c gia v y t xã giai o n
2001-2010”.
i u 19. Tiêu chí văn hóa
Xã có t 70% s thôn, b n tr lên t tiêu chuNn làng văn hoá theo Quy ch công
nh n danh hi u "Gia ình văn hoá", "Làng văn hoá", "T dân ph văn hoá" ban hành
kèm theo Quy t nh s 62/2006/Q -BVHTT ngày 23/6/2006 c a B Văn hoá -
Thông tin (nay là B Văn hoá - Th thao và Du l ch)
i u 20. Tiêu chí môi trư ng
1. Gi i thích t ng :
1.1. Nư c h p v sinh và nư c s ch theo quy chu n Qu c gia
a. Nư c s ch theo quy chuNn qu c gia là nư c áp ng các ch tiêu theo quy nh c a
Quy chuNn k thu t Qu c gia v ch t lư ng nư c sinh ho t - QCVN 02:2009/BYT do
B Y t ban hành ngày 17/6/2009.
b. Nư c h p v sinh là nư c s d ng tr c ti p ho c sau l c tho mãn các yêu c u ch t
lư ng: không màu, không mùi, không v l , không ch a thành ph n có th gây nh
hư ng n s c kho con ngư i, có th dùng ăn u ng sau khi un sôi.
c. T l h s d ng nư c h p v sinh và nư c s ch theo quy chuNn Qu c gia là t l
h gia ình ư c s d ng nư c h p v sinh trong ó có t l h s d ng nư c s ch
áp ng quy chuNn Qu c gia trên t ng s h c a xã, c th như sau:
- Trung du mi n núi phía B c và Tây Nguyên: 80% s h , trong ó 45% s h s
d ng nư c s ch áp ng quy chuNn qu c gia.
- ng b ng sông H ng, ông nam B và ng b ng sông C u Long: 90% s h ,
trong ó 50% s h s d ng nư c s ch áp ng quy chuNn qu c gia.
- B c trung B và Duyên h i Nam trung B : 85% s h , trong ó 50% s h s d ng
nư c s ch áp ng quy chuNn qu c gia.
1.2. Các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chu n v môi trư ng
a. Cơ s s n xu t kinh doanh bao g m: Các cơ s s n xu t (tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi
tr ng thu s n, ti u th công nghi p), các cơ s ch bi n nông, lâm, thu s n c a h
cá th , t h p tác, h p tác xã ho c các doanh nghi p óng trên a bàn.
b. Các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chuNn môi trư ng n u trong quá trình s n
xu t, ch bi n có x nư c th i, ch t th i r n, mùi, khói b i, ti ng n n m trong gi i
h n cho phép theo quy nh.
1.3. Không có các ho t ng gây ô nhi m môi trư ng và có các ho t ng phát tri n
môi trư ng xanh - s ch - p g m các n i dung:
a. Không có cơ s s n xu t kinh doanh ho t ng gây ô nhi m môi trư ng.
b. Trong m i thôn (b n, buôn, p) u có t d n v sinh, khai thông c ng rãnh, phát
quang d n c ư ng thu gom v nơi quy nh x lý.
c. nh kỳ t ch c t ng v sinh v i s tham gia c a m i ngư i dân.
d. T ch c tr ng cây xanh nơi công c ng, ư ng giao thông và các tr c giao thông
chính n i ng.
e. Tôn t o các h nư c t o c nh quan p và i u hoà sinh thái.
1.4. Nghĩa trang ư c xây d ng theo quy ho ch
a. M i thôn ho c liên thôn c n quy ho ch t làm nghĩa trang lâu dài.
b. Có quy ch v qu n lý nghĩa trang quy nh c th khu nghĩa trang ph i có khu
hung táng, cát táng, tâm linh, nơi tr ng cây xanh, có l i i thu n l i cho vi c thăm
vi ng. M ph i t theo hàng, xây d ng úng di n tích và chi u cao quy nh.
c. Cùng v i vi c quy ho ch và xây d ng quy ch qu n lý nghĩa trang c n v n ng
ngư i dân:
- Th c hi n ho táng thay cho chôn c t nh ng nơi có i u ki n;
- Th c hi n chôn c t t i nghĩa trang thay cho chôn c t t i vư n ( nh ng nơi còn
phong t c này).
2. Căn c ánh giá tiêu chí
- i u 37, Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
c a Qu c h i;
- Quy t nh s 22/2006/Q -BTNMT ngày 18/12/2006 c a B trư ng B Tài
nguyên và Môi trư ng v vi c b t bu c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng;
- Kho n 2, i u 1, Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28/02/2008 v s a i, b
sung m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng quy nh vi c chuy n i m t s tiêu
chuNn môi trư ng do Nhà nư c công b b t bu c áp d ng thành quy chuNn k thu t
môi trư ng.
- Quy t nh s 256/2003/Q -TTg ngày 02/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v
vi c phê duy t Chi n lư c B o v môi trư ng Qu c gia n năm 2010 và nh hư ng
n năm 2020.
- Quy t nh s 328/2005/Q -TTg ngày 12/12/2005 c a Th tư ng Chính ph v
vi c phê duy t k ho ch qu c gia v Ki m soát ô nhi m môi trư ng n năm 2010.
- Ch th s 29-CT/TW ngày 21/01/2009 c a ban Bí thư v ti p t c Ny m nh th c hi n
Ngh quy t 41-CT/TW c a B Chính tr (khóa IX) v b o v môi trư ng trong th i kỳ
Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c.
- Ngh nh 35/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Chính ph v Xây d ng, qu n lý và
s d ng nghĩa trang.
- TCVN 7956: 2008 - Nghĩa trang ô th - Tiêu chuNn thi t k
+ Nư c th i công nghi p - Tiêu chuNn th i TCVN 5945:2005;
- Ch t lư ng không khí - Tiêu chuNn khí th i công nghi p i v i b i và các ch t vô
cơ TCVN 5939:2005;
- Ch t lư ng không khí - Tiêu chuNn khí th i công nghi p i v i m t s ch t h u cơ
TCVN 5940:2005;
- Quy chuNn k thu t qu c gia v nư c th i sinh ho t QCVN 14:2008/BTNMT;
- Quy chuNn k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p ch bi n th y s n QCVN
11:2008/BTNMT;
- Quy chuNn k thu t qu c gia v dư lư ng hóa ch t b o v th c v t trong t QCVN
15:2008/BTNMT;
- Quy chuNn k thu t qu c gia v gi i h n kim lo i trong t QCVN
03:2008/BTNMT;
- Ch t th i nguy h i, phân lo i TCVN 6706 - 2000;
- Bãi chôn l p ch t th i r n h p v sinh. Yêu c u chung v b o v môi trư ng TCVN
6696 - 2000;
- Bãi chôn l p ch t th i r n. Tiêu chuNn thi t k TCXDXN 261 - 2001;
- Quy t nh s 27/2004/Q -BXD ngày 09/11/2004 c a B trư ng B Xây d ng v
vi c ban hành TCVN 320 - 2004 v bãi chôn l p ch t th i nguy h i. Tiêu chuNn thi t
k .
- Ngh nh s 59/2007/N -CP ngày 09/4/ 2007 v qu n lý ch t th i r n;
- Quy t nh s 23/2006/Q -BTNMT ngày 26/12/2006 v vi c ban hành danh m c
ch t th i nguy h i;
- Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 c a B Tài nguyên và Môi
trư ng v hư ng d n i u ki n hành ngh và th t c l p h sơ, ăng ký, c p phép
hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i.
i u 21. Tiêu chí h th ng t ch c chính tr xã h i v ng m nh
1. Gi i thích t ng :
1.1. H th ng t ch c chính tr xã h i xã bao g m:
a. T ch c ng: ng b xã và các chi b thôn, b n; các chi b các ngành thu c xã
và ơn v óng trên a bàn sinh ho t t i xã.
b. Chính quy n: H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã, các ban giúp vi c cho H i
ng nhân dân, U ban nhân dân xã và các trư ng thôn.
c. oàn th chính tr - xã h i: M t tr n T qu c, oàn thanh niên c ng s n H Chí
Minh, H i ph n , H i nông dân, H i c u chi n binh xã và các chi h i thôn, liên
thôn (không bao g m các t ch c xã h i ngh nghi p).
1.2. Có các t ch c trong h th ng chính tr cơ s theo quy nh là t t c các thôn,
b n u có các t ch c "chân r t" c a các cơ quan oàn th xã theo quy nh như: các
chi b ng, các chi h i, trư ng thôn, b n. Không có tình tr ng "tr ng" các t ch c
này các thôn b n.
1.3. Cán b xã t chu n:
a. Cán b xã nêu tiêu chí này bao g m cán b , công ch c xã theo quy nh t i i u
2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v Cán b , công
ch c xã, phư ng, th tr n.
b. Cán b xã t chuNn ph i m b o tiêu chuNn chung và tiêu chuNn c th iv i
cán b , công ch c c p xã quy nh t i quy t nh s 04/2004/Q -BNV ngày
16/01/2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành quy nh tiêu chuNn c th i
v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và ph i hoàn thành ch c trách, nhi m v
ư c giao quy nh t i quy t nh s 04/2004/Q -BNV ngày 16/01/2004 c a B
trư ng B N i v .
1.4. ng b , chính quy n xã t tiêu chu n "Trong s ch, v ng m nh"
a. ng b ho c chi b cơ s "Trong s ch, v ng m nh" ph i m b o 05 yêu c u theo
quy nh.
b. Chính quy n "Trong s ch, v ng m nh" ph i m b o 07 yêu c u theo quy nh.
1.5. Các t ch c oàn th chính tr - xã h i c a xã u t danh hi u tiên ti n tr lên
theo quy nh c a t ng t ch c.
i u 22. Tiêu chí an ninh, tr t t xã h i ư c gi v ng
1. Gi i thích t ng : An ninh, tr t t xã h i ư c gi v ng là gi v ng s n nh và
phát tri n c a xã h i có t ch c, có k cương, trong tr ng thái bình yên, trên cơ s
nh ng quy nh c a pháp lu t.
2. Các ch tiêu c n ph i d t ư c c a xã nông thôn m i
2.1 Ch tiêu 1:
a. Hàng năm ng u có Ngh quy t, UBND có K ho ch v công tác m b o an
ninh, tr t t .
b. T ch c th c hi n có hi u qu các ch trương, bi n pháp b o v an ninh, tr t t và
“ngày h i toàn dân b o v ANTQ”.
c. Hàng năm phân lo i xã v “Phong trào toàn dân b o v ANTQ” t t lo i khá tr
lên.
d. L c lư ng Công an xã ư c xây d ng, c ng c ngày càng trong s ch, v ng m nh
theo quy nh c a Pháp l nh Công an xã và hư ng d n c a ngành Công an. Hàng
năm phân lo i thi ua t p th Công an xã t danh hi u “ ơn v tiên ti n” tr lên;
không có cá nhân Công an xã b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên.
2.2 Ch tiêu 2:
a. Không xNy ra ho t ng phá ho i các m c tiêu, công trình kinh t , văn hoá, an
ninh, qu c phòng. Không xNy ra các ho t ng ch ng i ng, ch ng chính
quy n, phá ho i kh i i oàn k t toàn dân; không x y ra các ho t ng tuyên
truy n, phát tri n o trái pháp lu t; gây r i an ninh tr t t ...
b. Không xNy ra mâu thu n, tranh ch p ph c t p trong n i b nhân dân; khi u ki n
ông ngư i, khi u ki n vư t c p kéo dài.
2.3 Ch tiêu 3:
a. Ki m ch và làm gi m các lo i t i ph m và vi ph m pháp lu t khác so v i năm
trư c, không xNy ra t i ph m nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng và c bi t nghiêm
tr ng (t 7 năm tù tr lên).
b. Ki m ch và làm gi m tai n n, t n n xã h i so v i năm trư c. Không xNy ra
cháy, n , tai n n giao thông và tai n n lao ng nghiêm tr ng.
II. T CH C ÁNH GIÁ, XÉT DUY T T CHU N NÔNG THÔN M I
i u 23. Vi c xét và công nh n xã t chuNn nông thôn m i căn c vào B tiêu chí
nông thôn m i do U ban nhân dân t nh công b áp d ng trên a bàn t nh (bao g m
B tiêu chí qu c gia và các các tiêu chí b sung c a t nh), c th như sau:
1. Các xã căn c vào B tiêu chí nông thôn m i t ánh giá, n u t các tiêu chí
theo quy nh thì báo cáo U ban nhân dân huy n t ng h p danh sách g i U ban
nhân dân t nh trư c tháng 11 hàng năm.
2. Ban Ch o nông thôn m i c a t nh thành l p các t công tác thNm nh và ra
quy t nh công nh n xã t chuNn nông thôn m i.
3. Ban Ch o nông thôn m i trung ương ki m tra vi c công nh n xã nông thôn m i
các t nh xét công nh n huy n, t nh t chuNn nông thôn m i cho các huy n có
75% s xã trong huy n t nông thôn m i và các t nh có 75% s huy n trong t nh t
nông thôn m i.
Ph n III.

I U KHO N THI HÀNH
i u 24. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t
ch c th c hi n n u có v n phát sinh ho c khó khăn vư ng m c các a phương
ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i b sung, s a i./.


B TRƯ NG

Nơi nh n:
- Th tư ng Chính ph ;
- Các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
- H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c TW ;
- Văn phòng TW ng;
Cao c Phát
- Văn phòng Qu c h i;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- Văn phòng Chính ph ;
- H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i;
- Toà án Nhân dân t i cao;
- Vi n ki m sát Nhân dân t i cao;
- MTTQ VN và Cơ quan TW c a các oàn th ;
- C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp;
- S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW;
- Chi c c PTNT các t nh, TP tr c thu c TW ;
- Website Chính ph , Website B NN & PTNT;
- Công báo;
- Lưu VT, KTHT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản