Thông tư số 55/ĐKTK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư số 55/ĐKTK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 55/ĐKTK về việc hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý do Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 55/ĐKTK

  1. T NG C C QU N LÝ RU NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/ KTK Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1981 THÔNG TƯ C A T NG C C QU N LÝ RU NG T S 55/ KTK NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1981 HƯ NG D N CÁCH GI I QUY T CÁC TRƯ NG H P S D NG RU NG T KHÔNG H P PHÁP, KHÔNG H P LÝ Kính g i: U ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu Vũng Tàu. Căn c vào i m 1, m c IV c a Quy t nh s 201-CPngày 1-7-1980 c a H i ng Chính ph v vi c th ng nh t qu n lý ru ng t và tăng cư ng công tác qu n lý ru ng t trong c nư c, T ng c c Qu n lý ru ng t hư ng d n cách gi i quy t các trư ng h p s d ng ru ng t không h p pháp, không h p lý phát hi n trong khi th c hi n công tác ăng ký th ng kê ru ng t và thanh tra s d ng ru ng t như sau: I. TRƯ NG H P CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C, XÍ NGHI P QU C DOANH S D NG RU NG T KHÔNG H P PHÁP, KHÔNG H P LÝ 1. Làm úng th t c, l y úng di n tích, s d ng úng m c ích nhưng không ti t ki m t: Gi i quy t trư ng h p này theo tinh th n i u 5 Ngh nh 47-CP ngày 15-3-1977. Dùng t xây d ng h p lý và ti t ki m t ng mét vuông, c th là: - N u ph n t lãng phí có th tr l i s n xu t nông nghi p thì hoán l i ngay. - N u ơn v ó ư c phép xây d ng thêm thì b sung thi t k m t b ng. - Ho c b trí thêm cơ quan khác n ó s d ng cho h t t. 2. Làm úng th t c, l y úng di n tích ư c c p nhưng s d ng không úng m c ích ã quy nh trong nhi m v thi t k : - M c C i u 21 Ngh nh 47-CP quy nh: " t xin xây d ng vào m c ích nào, ph i dùng úng vào m c ích y, khi có s thay i v m c ích dùng t ph i xin phép l i" i u 6 Ngh nh 47-CP và i u 9 Thông tri 224-CT/TW cũng nói rõ i u ó. - Theo tinh th n i u b sung 1 c a Ch th 231-TTg ngày 24-4-1974: " i v i nh ng ru ng t ã ư c phép c p xây d ng cơ b n t trư c, nhưng chưa xây d ng h t ph i tr cho s n xu t, không ư c dùng vào m c ích khác ho c b hoang hoá".
  2. ã xây d ng kiên c và xét th y ơn v ang dùng th t c n thi t ch ó và s d ng như v y là ti t ki m t thì làm các th t c xin thay i m c ích s d ng và ph i ư c c p có thNm quy n duy t y. - N u dùng vào vi c cho cán b , công nhân ho c oàn th tăng gia c i thi n thì kiên quy t c t tr l i cho nhà nư c dùng cho úng chính sách. 3. Làm úng th t c, s d ng úng m c ích nhưng l y quá di n tích ư c phép: Ph n t ơn v l y quá gi y phép coi như là l n chi m. Ngh nh 47-CP quy nh "... nay nghiêm c m dùng t xây mà không có gi y phép ho c t do l n chi m b t h p pháp". Cách gi i quy t: - Tr l i ph n t l y quá ó cho s n xu t. - N u th y r t c n thi t ph i xin thêm di n tích, công trình m i hoàn thành ư c thì ơn v xin b sung h p pháp hoá ch t l y thêm. N u c p có thNm quy n cho phép thì ư c s d ng, n u không cho r t khoát ph i san tr l i cho s n xu t. 4. T do l n chi m: Trư ng h p này ch th 213-TTg ngày 24-9-1974 c a Th tư ng Chính ph ã ghi " i v i nh ng t c a các nông trư ng các h p tác xã nông nghi p, các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c b chi m d ng trái phép thì cơ quan làm ch ru ng t ph i thu h i l i, ph i qu n lý, s d ng úng ch và chính sách c a Nhà nư c". ơN v s d ng ru ng át phi pháp ph i san l p như cũ tr l i cho s n xu t và b i thư ng m i t n th t i v i s n xu t 5. ơn v l y t nhưng chưa thi công ho c thi công nhưng s d ng không h t, b t hoang: Thi hành theo i m b và d i u 21 và v n d ng i u 22 Ngh nh 47-CP x lý. i u 21: b " t c n thi t cho xây d ng công trình ư c duy t c p 1 l n nhưng khi dùng t thì ph i căn c vào k ho ch xây d ng và ti n thi công, c n n âu l y n ó. Ph n t d phòng m r ng công trình thì ư c c p khi th c hi n vi c m r ng". Nơi nào c p trái i u này và t y chưa xây d ng n thì t m th i tr l i s n xu t và ch c p d n theo ti n thi công. d. "6 tháng sau khi ư c c p gi y phép dùng t mà t chưa dùng xây d ng thì ngư i ư c c p không có quy n s d ng n a". Trong trư ng h p có lý do, ph i xin gia h n thêm. C ng chung th i gian c p t và các kỳ xin gia h n không quá 1 năm. Sau 1 năm mu n dùng t ó xây d ng thì ph i xin phép l i.
  3. 6. Mư n t sơ tán, làm m t b ng thi công r i chi m h u luôn xây d ng kiên c lâu dài: - Ch th 231-TTg ã quy nh: " i v i ru ng t b l n chi m, nh ng ru ng t t m mư n, t m c p làm cơ quan, kho tàng, nhà khi sơ tán trong chi n tranh phá ho i nay ph i tr l i cho s n xu t nông nghi p". - N u xét th y th t c n thi t ch ó và t ó không ph i là ru ng ho c t t t thì ơn v s d ng t ó làm ơn xin ư c phép lâu dài, n u c p có thNm quy n thì ư c dùng, n u không thì ph i san l p như cũ tr l i cho s n xu t. 7. Khi ư c l nh di chuy n i ch khác, ơn v t ý giao t cho cơ quan khác ho c cá nhân s d ng: Nguyên t c không dùng n a thì tr l i cho Nhà nư c (cơ quan c o t) dùng vào vi c khác. Ngư i t ý cho như ng ph i òi l i t bàn giao cho U ban Nhân dân t nh, còn ngư i ang s d ng ru ng t ó ph i tr l i cho Nhà nư c, n u mu n s d ng ph i làm y th t c xin phép theo Ngh nh 47-CP. 8. Ti n n bù ru ng t h p tác xã: Cơ quan Nhà nư c và xí nghi p qu c doanh ph i thanh toán y ti n n bù; "kho n èn bù ph i ư c tính toán căn c vào nhưng thi t h i c th v công khai phá, tr ng tr t và chi phí ph c h i l i s n xu t". Cách s d ng ti n n bù ó theo tinh th n Ngh nh 125-CP ngày 28-6-1971 là dùng c i t o, thâm canh, tăng năng su t cây tr ng ho c là khai hoang m r ng di n tích canh tác bù vào ch ã m t. 9. ơn v s d ng ru ng t có xin phép nh ng ngư i c p không có thNm quy n: i m a: i u 21 Ngh nh 47-CP quy nh "... nay nghiêm c m vi c c p t trưng d ng t ho c c p t không dùng thNm quy n, không theo tiêu chuNn quy nh c a Nhà nư c, ho c làm d ng ch c v quy n h n làm nh ng vi c phi pháp trong vi c gi i quy t a i m, c p gi y phép dùng t xây d ng". ThNm quy n c p t ư c xác nh theo các th i i m sau ây: a) i các t nh phía B c: - T 14-4-1959 n 14-3-1972: Theo Ngh nh s 51-TTg ngày 14-4-1959 - T 15-3-1972 n 30-6-1980: Theo Ngh nh s 47-CP ngày 15-3-1972 (Riêng i v i t tr ng tr t thì t 24-9-1974 n 30-6-1980 theo Ch th 231-TTg ngày 24-9-1974). b) i v i các t nh phía Nam: T 20-6-1976 n 30-6-1980: Theo thông tư s 02-TT/76 ngày 20-6-1976 c a Chính ph C ng hoà mi n Nam Vi t Nam.
  4. c) i v i c nư c: K t ngày 1-7-1980 theo Quy t nh s : 201-CP ngày 1-7-1980 Trư ng h p ơn v s d ng t có xin phép nh ng ngư i cho c p ã vi ph m nh ng i u quy nh v thNm quy n t như ã nói t i các văn b n trên. X lý như sau: a) Ngư i cho c p t vư t quy n ph i ki m i m và tuỳ m c sai n ng nh mà x lý theo k lu t hành chính, n u l i d ng ch c quy n cho c p t trái phép gây tai h i l n có th truy c u trách nhi m n ng hơn. b) ơn v s d ng t ư c cho c p sai quy nh ph i tr l i t cho s n xu t. N u xét th y kh ng th d b công trình, chuy n i nơi khác thì ơn v s d ng ru ng t ph i làm th t c xin h p pháp hoá, n u không ư c duy t thì ph i san l p như cũ tr t cho s n xu t. II. GI I QUY T CÁC TRƯ NG H P S D NG RU NG T KHÔNG H P PHÁP, KHÔNG H P LÝ TRONG KHU V C KINH T T P TH VÀ TƯ NHÂN 1. Xã viên, cán b , tư nhân l n chi m ru ng t h p tác xã: V n d ng Ch th 231-TTg ngày 24-9-1974 c a Th tư ng Chính ph và Thông tri s 224-TT/TW c a Ban bí thư Trung ương ng ã quy nh: - T t c ru ng t h p tác xã b các thành ph n tư do l n chi m làm nhà ho c s n xu t riêng u ph i kiên quy t thu h i v cho HTX s d ng. - Trư ng h p ã làm nhà r i cũng ph i d i, n u có nhi u khó khăn mà không d ư c thì tr vào t 5% c a ngư i l n chi m. - Trên di n tích ó n u ngư i l n chi m chưa n p thu , thì ph i n p thu . N u HTX ã n p thu thì ph i thanh toán l i cho HTX. 2. T do khai hoang t công: Thông tri s 224-TT/TW hư ng d n gi i quy t. Cán b , xã viên t do ho c ư c Ban qu n tr xã cho c p t công không úng chính sách thì nói chung ph i tr l i cho xã, HTX. Trên nh ng t ó n u h ã tr ng cây c i thì ư c tính tr công và chi phí s n xu t. Trư ng h p t b thu h i không th s d ng t p th ư c thì có th cho h ti p t c s d ng t theo quy nh c a Quy t nh s 318-CP ngày 10-9-1979 nhưng c n lưu ý là ngày tính mi n thu t và nghĩa v lương th c là k t ngày h ư c thu ho ch v u tiên ch không ph i t ngày cho ti p t c s d ng t. N u h ã ào ao vư t th xây d ng thành cơ ngơi thì có th l i cho h s d ng nhưng h ph i l y t 5% n l i cho HTX. Trư ng h p h ó không có t và s n xu t sinh s ng thì ph i x ph t theo qui nh c a Quy t nh 201-CP ngày 1-7-1980 và cho làm th t c gi y t xin h p pháp hoá ch t ang s d ng. 3. t 5% chia th a:
  5. Thông tư s 65-TTg ngày 15-7-1963 ã qui nh nh ng HTX t 5% g n ho c quá m t ít thì cũng không ph i thêm ho c rút b t. Riêng nh ng nơi ã trên 6% thì kiên quy t s a l i cho úng. Vi c t 5% cho gia ình xã viên căn c vào s nhân khNu lúc vào HTX ch không căn c vào s nhân khNu hi n nay. S a theo tinh th n m i c a i u l HTX chi ti t thì vi c chia t 5% cho gia ình xã viên ph i tính c vào t vư n và ao mà HTX không qu n lý. 4. Xã viên, H p tác xã d u ru ng t s n xu t riêng: Ch th 231-TTg ã qui nh: " i v i ru ng t b d u gi m, ơn v ho c ngư i s d ng ph i khai báo th t thà, chính quy n a phương ph i ki m i m và ưa di n tích vào k ho ch s n xu t", ph n ru ng t c a xã viên d u thì v a v n ng v a b t bu c ph i ưa h t vào h p tác xã. 5. Ru ng t H p tác xã b hoang hoá: " i v i ru ng t ã giao cho ơn v qu n lý s d ng còn hoang hoá ph i có k ho ch bi n pháp ưa h t vào s n xu t và ph i t năng su t và s n lư ng theo k ho ch. Trư ng h p không s d ng h t ph i cho mư n ho c giao l i cho U ban nhân dân a phương phân ph i s d ng" theo úng tinh th n qui nh c a Ch th 231-TTg ngày 24/9/74 và các Quy t nh s 318-CP ngày 10/9/1979 s 201-CP 1/7/1980. 6. S d ng ru ng t lãng phí và không h p lý trong xây d ng cơ b n c a h p tác xã. Theo Ch th 231-TTg: " xây d ng thêm nhà , tr s cơ quan, trư ng h c, các cơ s y t , văn hoá, xã hôi... ph i t n d ng t trong các khu dân cư ho c t ã c p t trư c, nh t thi t không ư c l y thêm vào ru ng t ang canh tác". N u ã l y vào ru ng t canh tác thì tìm cách chuy n vào trong khu v c th cư gi i phóng t s n xu t. + i v i vi c l y ru ng làm giao thông thu l i. "Vi c xây d ng các tuy n giao thông, thu l i như ư ng xá, ê p, kênh mương l n ph i s d ng m t nhi u di n tích ru ng t. Vì v y trong tính toán và xét duy t quy ho ch cũng như khi thi t k và thi công h t s c ti t ki m t và ph i l y vào các lo i t không dùng ư c cho s n xu t nông nghi p. Trư ng h p ph i l y vào t canh tác thì vi c xét du t c p t ph i theo úng quy nh ã nói trên". "Khi xây d ng tuy n m i thay th tuy n cũ ngành giao thông ho c thu l i ph i c i t o tuy n cũ thành ru ng t tr l i cho s n xu t nông nghi p". "Khi l y t ào p xây d ng m i ho c b o dư ng các tuy n giao thông ho c thu l i, ph i h t s c tránh l y vào t ang s n xu t. Trư ng h p không th tránh ư c ph i b t gi t m u l i, l y xong ph i san i các thùng u, r i t m u cho s n xu t. Không làm nh hư ng x u n ru ng t ang s n xu t d c theo các tuy n giao thông, thu l i". + i v i vi c l y t làm g ch ngói: "Ngành xây d ng và các a phương ph i ch o và t ch c vi c m r ng vi c làm g ch, ngói không nung".
  6. Trư ng h p ph i làm g ch, ngói nung thì ch ư c l y các i, núi, gò, bãi hoang, l y các lòng sông, lòng ao h , lòng kênh mương c n khơi sâu, các l ch sông, ngòi không s n xu t ư c, các ê c n hu b , t c i t o ng ru ng, v.v. không ư c l y vào t canh tác. Nh ng xí nghi p, lò g ch l n, nh ang s d ng t canh tác làm g ch, ngói nung, không ư c phát tri n thêm, ph i có k ho ch tìm t không s n xu t nông nghi p ư c làm g ch, ngói. i v i nh ng chân ru ng ã l y t làm g ch, ngói, m t b ng b phá không s n xu t ư c, ph i san l i thành ru ng tr l i cho s n xu t, ho c c i t o thành ao h th cá". 7. Trư ng h p l y t quá m c ư c c p h p l : Ph n l y quá m c coi như là t do l n chi m, do ó: - Thu l i ph n l y quá m c c p ó cho s n xu t H.T.X. - N u ã xây d ng thành nhà thì thì có th cho s d ng, nhưng h ph i l y t tr cho H p tác xã v i di n tích b ng di n tích l y quá m c c p. 8. t cho c p trái phép: Ch th 231-TTg quy nh:" i v i ru ng t ã như ng, c p không úng chính sách, ch Nhà nư c ã quy nh thì U ban nhân dân t nh, thành ph ph i thu h i và tr l i cho s n xu t". Thi hành ch th trên, nói chung m i trư ng h p chia c p không úng thNm quy n u ph i kiên quy t thu h i t tr l i cho h p tác xã s n xu t nông nghi p. N u ã l xây d ng cơ ngơi r i và qu là nhu c u b c thi t c a ngư i s d ng t ó thì có th cho h ti p t c s d ng (n u không nh hư ng x u n quy ho ch s n xu t) nhưng h ph i ch u ph t theo quy nh c a Quy t nh 201-CP ngày 1-7- 1980 và ph i làm ơn xin h p th c hoá. N u vì nh hư ng n s n xu t và i s ng c a nhân dân xung quanh mà c p có thNm quy n không cho phép thì cũng ph i tr l i t cho s n xu t. - N u vi c cho c p trái phép có nh ng quan h ph c t p bên trong thì x lý theo Ngh quy t 228. 9. Mua, bán, chuy n như ng ru ng t trái phép Nói chung, t t c các vi c chuy n như ng, mua bán t ho c t c a H p tác xã chia c p không ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép và t t c các vi c chuy n như ng, mua bán t trư c ây thu c s h u tư nhân không ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th th c êù là trái phép. Riêng i v i các t nh phía Nam, k t sau ngày 5-3-1975 ban hành Ngh nh s 01-ND/75 c a Chính ph mi n Nam Vi t Nam, t t c m i vi c mua, bán, chuy n như ng ru ng t gi a các tư nhân v i nhau, dù là có ư c chính quy n a phương th th c, u là trái phép. X lý các trư ng h p này như sau: -- i v i t trư c thu c s h u tư nhân , hai bên mua bán tr l i cho nhau , như i có t l y l i t , ngư i có ti n l y l i ti n . Trư ng h p ngư i có t không th tr c ti p
  7. s d ng t ho c không có ngư i th a k s d ng thì ph i giao l i t cho nhà nư c phân ph i s d ng theo qui nh c a quy t nh s 201 -CP ngày 1-7-1960 - i v i t công, Nhà nư c thu h i t c a ngư i mua và ngư i bán ph i tr l i ti n cho ngư i mua. - N u ngư i mua t th c s không có t ho c không có t làm ăn sinh s ng, thì có th cho h ti p t c s d ng (n u Nhà nư c thu h i t c a ngư i bán) và U ban nhân dân huy n quy t nh giao cho h t ang s d ng. 10. Tranh ch p ru ng t trong n i b nông dân các t nh phía Nam ư c gi i quy t theo ngh quy t s 254-NQ/TW ngày 15-7-1976 c a B Chính tr và Ch th s 235- CT/TW ngày 20-9-76 c a Ban Bí thư Trung ương D ng. III. GI I QUY T CÁC TRƯ NG H P S D NG RU NG T KHÔNG H P PHÁP, KHÔNG H P LÝ TRONG KHU V C NÔNG TRƯ NG QU C DOANH LÂM TRƯ NG, TR M TR I 1. Công nhân, cán b trong biên ch cũng như ã v hưu, m t s c t do l n chi m t ai c a nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i làm nhà và s n xu t: Theo tinh th n Ch th 23-TTg thì: " i v i ru ng t c a các nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i b chi m d ng trái phép thì cơ quan làm ch ru ng t ph i thu h i l i, ph i qu n lý và s d ng theo úng ch , chính sách Nhà nư c". Nông trư ng, lâm trư ng và tr m tr i ph i qui ho ch l i các khu dân cư cho cán b , công nhân trong biên ch cũng như ã v hưu, m t s c. Nông trư ng, lâm trư ng chưa xây d ng ư c nhà thì chia t cho công nhân làm nhà theo thi t k c a khu v c, di n tích cho m i h làm nhà và nh ng công trình c n thi t, không c p t làm vư n. - Nh ng cá nhân nào làm nhà vào t nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i ang s n xu t làm nh hư ng không t t t i s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i ho c t ó n m trong k ho ch khai hoang c a nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i ph i ưa ngay vào khu th cư ã qui nh. - Ph i ưa ngay vào khu th cư ã qui nh s n nh ng h l t xen vào ng ru ng gây khó khăn cho qu n lý ru ng t cũng như b o v s n phNm c a nông trư ng, lâm trư ng. - Nh ng trư ng h p cá nhân nào ã làm vào t hoang r m c a nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i mà chưa có k ho ch khai hoang ngay, th y chưa gây nh hư ng x u t i qu n lý s n xu t và s n phNm... thì trư c m t có th cho h ch cũ và không ư c ti p t c m r ng ra. Nông trư ng, lâm trư ng s căn c vào tình hình c th c a mình mà quy nh cho m i h m t s di n tích nh t nh th t c n thi t . Ch còn l i n u nông trư ng, lâm trư ng không có kh năng s d ng thì cho nh ng gia ình ó ti p t c s d ng theo quy nh c a Quy t nh s 318-CP ****** v chính sách khuy n khích t n d ng t nông nghi p. 2. t tăng gia riêng c a các oàn th (công oàn, thanh niên, t v ...)
  8. T t c các ru ng t c a các oàn th t khai hoang ho c t thu c át nông trư ng, lâm trư ng cho c p s n xu t riêng gây qu thì nay u ph i thu h i giao l i cho nông trư ng s n xu t theo k ho ch nhà nư c. 3. t lãng phí trong xây d ng cơ b n: - Các công trình không còn tác d ng thì ph i c i t o b m t tr l i cho s n xu t. - Nh ng di n tích dành cho xây d ng nhưng không s d ng h t ho c b hoang thì nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i ph i có k ho ch ưa vào s n xu t ngay. - Tr s nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i cũng như các i s n xu t ru ng quá r ng thì cũng ph i thu g n l i gi i phóng t cho s n xu t. 4. Các h tư nhân, h p tác xã, cơ quan, xí nghi p nhà nư c bên ngoài lán chi m vào t ai nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i: Theo tinh th n Ch th 231-TTg t t c nh ng t ai trong nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i b chi m d ng m t cách trái phép cũng như ư c cho c p trái chính sách u ph i thu h i l i toàn b ưa vào s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng, tr m tr i và có k ho ch ưa h t vào s n xu t, ph i t năng su t và s n lư ng cao theo k ho ch. Trư ng h p không s d ng h t ph i giao l i cho U Ban Nhân Dân a phương phân ph i s d ng, không ư c b t hoang hoá. 5. Gi i quy t v n tranh ch p t ai gi a tr m tr i, nông trư ng, lâm trư ng, h p tác xã xen k và ti p giáp nhau: Gi i quy t theo tinh th n Ch th s 14-TTg ngày 3-2-1962 và Thông tư s 31-TTg ngày 24-4-1963. Thông tư liên b N i V Nông Trư ng s 32-TT/LB ngày 23-11- 1964, U Ban Nhân Dân các c p và các ngành tích c c gi i quy t t t v n tranh ch p t ai còn t n t i. N u xét th y h p lý có l i cho c hai bên, U Ban Nhân Dân t nh có th ch n ch nh, phân b l i ru ng t sau khi ã bàn b c th ng nh t v i B Nông nghi p (n u nông trư ng, tr m tr i nông nghi p thu c B Nông nghi p qu n lý) và v i B Lâm nghi p (n u là lâm trư ng, tr m tr i lâm nghi p thu c B Lâm nghi p qu n lý). Do không th hư ng d n cách gi i quy t ư c h t i v i m i trư ng h p s d ng t ai không h p pháp, không h p lý, nên T ng C c Qu n Lý Ru ng t yêu c u U Ban Nhân Dân các a phương căn c vào b n hư ng d n này và các văn b n ã hư ng d n trên ây, tuỳ theo hoàn c nh c th c a a phương, c a t ng ngư i mà gi i quy t cho sát v i t ng trư ng h p c th cho có lý, có tình, b o m oàn k t nông thôn và phát tri n s n xu t theo hư ng ti n lên s n xu t l n xã h i ch nghĩa. V thNm quy n gi i quy t các trư ng h p s d ng t không h p pháp, không h p lý. T ng C c Qu n Lý Ru ng t hư ng d n như sau: - X lý nh ng sai trái v ru ng t trong h p tác xã c a xã viên và Ban Qu n Tr , Ban Qu n Tr , Ban Ki m Soát d ki n cách s a ưa ra i h i xã viên ho c i h i i bi u xã viên bàn b c, U Ban Nhân Dân xã xét và ngh U Ban Nhân Dân huy n quy t nh.
  9. - X lý nh ng sai trái c a các công dân khác không thu c H p tác xã qu n lý thì U Ban Nhân Dân xã, th tr n xét và ngh U Ban Nhân Dân huy n quy t nh. - X lý nh ng sai trái c a cán b , công nhân, ngư i v hưu trong nông trư ng, lâm trư ng... do Giám c Nông Trư ng, Lâm Trư ng ph i h p v i U Ban Nhân Dân th tr n xét và ngh U Ban Nhân Dân huy n quy t nh. - X lý nh ng sai trái c a các cơ quan, chuyên môn và các xí nghi p... thu c quy n qu n lý c a U Ban Nhân Dân c p nào do U Ban Nhân Dân c p y xét quy t nh. - X lý nh ng sai trái c a U Ban Nhân Dân c p dư i thì U Ban Nhân Dân c p trên tr c ti p quy t nh. - i v i vi c thu h i t thì c p nào có quy n giao t c p y có quy n thu h i ... Cơ quan qu n lý ru ng t cũng có thNm quy n thu h i t n u ư c u nhi m. Phương châm chung là kiên quy t b o v t canh tác, b o v ch s h u xã h i ch nghĩa, kiên quy t u tranh thu h i ru ng t s d ng sai chính sách nhưng khi gi i quy t c th ph i lâý vi c giáo d c, v n ng ngư i làm sai t tr l i t là chính. ng th i ph i cư ng b c, b t bu c nh ng ngư i làm sai mà không ch u s a ph i s a theo úng chính sách c a Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn gì không gi i quy t ư c, yêu c u các a phương ph n ánh k p th i lên T ng C c Qu n Lý Ru ng t. Tôn Gia Huyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản