Thông tư số 55-TC/TCDN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
4
download

Thông tư số 55-TC/TCDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 55-TC/TCDN về việc cấp bù chênh lệch lãi suất do sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 55-TC/TCDN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55-TC/TCDN Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 55-TC/TCDN NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯ NG D N C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T DO S D NG V N NG N H N CHO VAY TRUNG, DÀI H N I V I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I QU C DOANH Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6213/KTTH ngày 7/12/1996 "V vi c cho vay u tư b ng v n ng n h n"; Công văn s 959/KTTH ngày 3/3/1997 "V vi c tri n khai k ho ch tín d ng u tư 1997"; Công văn s 1753/KTTH ngày 11/4/1997 "V vi c th c hi n k ho ch cho vay u tư b ng v n ng n h n". B Tài chính hư ng d n vi c c p bù chênh l ch lãi su t do dùng v n ng n h n cho vay trung, dài h n theo ch nh c a Chính ph i v i các Ngân hàng Thương m i Qu c doanh như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. i tư ng áp d ng: Các Ngân hàng Thương m i Qu c doanh ư c giao ch tiêu dùng v n ng n h n cho vay trung dài h n, g m: - Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam - Ngân hàng công thương Vi t Nam - Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam - Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam 2. Ph m vi, nguyên t c c p bù: 2.1. Ch c p bù chênh l ch lãi su t i v i nh ng kho n cho vay trung, dài h n b ng ngu n v n ng n h n th c t phát sinh, theo úng danh m c cho vay u tư theo ch nh c a Chính ph do B K ho ch u tư và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo. Các kho n cho vay ph i m b o úng m c ích, úng i tư ng và áp d ng úng lãi su t quy nh.
  2. 2.2. S chênh l ch lãi su t ư c c p bù xác nh theo nguyên t c: - Các h p ng cho vay ký k t trư c ngày 01/01/1997: Bù p s chênh l ch gi a lãi su t cho vay ng n h n thông thư ng v i lãi su t cho vay ch nh 1,1%/tháng (13,2%/năm), tính trên s v n th c t cho vay. - Các h p ng cho vay ký k t t ngày 01/01/1997: Bù p s ch nh l ch gi a lãi su t cho vay ng n h n thông thư ng v i lãi su t cho vay ch nh 0,81%/tháng (9,72%/năm), tính trên s v n th c t cho vay. 2.3. Ngân hàng Thương m i ư c ch nh dùng v n ng n h n cho vay trung, dài h n ph i theo dõi, h ch toán riêng s ti n cho vay, thu n , dư n v n u t mb o cho vi c tính toán, ki m tra s c p bù chênh l nh lãi su t ư c thu n l i, chính xác. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. Trình t , phương pháp l p k ho ch xác nh s chênh l ch lãi su t c p bù: 1.1. K ho ch c p bù năm: ư c xác nh theo công th c sau: S v n cho Lãi su t Lãi su t S tháng S c p bù vay ư c cho vay cho vay cho trong năm = c p bù x ng n h n - trung, dài x vay ư c (1) k ho ch tháng thông h n theo c p bù thư ng ch nh trong năm tháng tháng Trong ó: * S v n cho vay ư c tính c p bù tháng: là s dư n cho vay bình quân k ho ch tháng th c t phát sinh theo úng danh m c ch nh (tính tròn tháng) Dư n cho vay bình quân k ho ch tháng là s trung bình c ng c a s dư n k ho ch u tháng và s dư n k ho ch cu i tháng. * Lãi su t cho vay ng n h n thông thư ng tháng là lãi su t bình quân cho vay th c t c a Ngân hàng Thương m i cho doanh nghi p Nhà nư c vay theo t ng a bàn t nh, thành ph t i cùng th i i m ký k t h p ng vay (trong gi i h n m c tr n lãi su t cho vay do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh). * Lãi su t cho vay trung, dài h n theo ch nh tháng: là m c lãi su t t i 2 th i i m khác nhau (Quy nh t i ti t 2.2, i m 2, m c I). 1.2. Trình t th c hi n: a. Căn c danh m c d án u tư cho vay trung, dài h n theo ch nh, các Ngân hàng Thương m i Qu c doanh l p k ho ch ngh c p bù chênh l ch lãi su t theo k ho ch năm có chia ra t ng quý g i B Tài chính t ng h p vào d toán Ngân sách hàng năm (tính toán theo công th c 1).
  3. b. Trên cơ s báo cáo c a các Ngân hàng Thương m i, B Tài chính s xem xét, t ng h p xác nh k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t c năm và t ng quý trong k ho ch chi ngân sách Nhà nư c; ng th i, thông báo cho các ngân hàng thương m i qu c doanh. c. Hàng quý, B Tài chính s xem xét t m c p bù chênh l ch lãi su t cho các Ngân hàng thương m i Qu c doanh theo ch tiêu k ho ch năm, quý ã xác nh. 2. Phương th c c p bù chênh l ch lãi su t th c t : 2.1. Công th c tính toán c p bù lãi su t th c t : S chênh l ch lãi su t th c t năm quy t toán tính c p bù, ư c xác nh theo phương pháp tích s như sau: S c p Lãi su t Lãi su t T ng các tích s gi a s dư n bù lãi cho vay cho vay trung, dài h n th c t v i s su t ng n h n trung, dài ngày dư n th c t trong năm th c t = thông - h n theo x (2) năm thư ng ch nh tháng tháng 30 2.2. Phương th c c p bù chênh l ch lãi su t th c t : a. K t thúc năm tài chính, Ngân hàng thương m i Qu c doanh ư c giao nhi m v cho vay trung, dài h n tính toán, xác nh s chênh l ch lãi su t th c t ngh c p bù theo phương pháp tích s và báo cáo B Tài chính (tính toán theo công th c 2). S li u ngh c p bù ph i báo cáo chi ti t t ng h p ng cho vay, phân lo i doanh nghi p Trung ương và doanh nghi p a phương. b. Trên cơ s báo cáo c a các Ngân hàng thương m i Qu c doanh, B Tài chính s ki m tra, xác nh chính th c s chênh l ch lãi su t c p bù cho Ngân hàng thương m i và x lý như sau: - N u s ư c c p bù th c t cao hơn s k ho ch t m c p thì B Tài chính s c p ph n còn thi u. - N u s ư c c p bù th c t th p hơn s k ho ch t m c p thì Ngân hàng thương m i ư c chuy n s chênh l ch ó vào k ho ch Quý I c a năm k ti p (trư ng h p chưa thu h i xong n cho vay u tư); ho c ph i n p l i cho Ngân sách Nhà nư c (trư ng h p ã thu h i xong n cho vay u tư). Ngân hàng thương m i Trung ương h ch toán s ti n c p bù chênh l ch lãi su t vào thu nh p (doanh thu) c a Ngân hàng, theo dõi trên m t tài kho n riêng. c. Các h p ng vay không tr n úng h n, Ngân hàng thương m i qu c doanh th c hi n ch lãi su t quá h n theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Kho n chênh l ch lãi su t phát sinh do áp d ng lãi su t quá h n s ư c t ng h p, báo cáo B Tài chính x lý riêng.
  4. d. Hàng tháng (quý), Ngân hàng thương m i TW có trách nhi m báo cáo cho B Tài chính: - S dư n u kỳ v cho vay trung, dài h n theo ch nh. - S cho vay phát sinh trong kỳ - S thu n trong kỳ - S dư n bình quân cu i kỳ - Chênh l ch lãi su t th c t phát sinh trong kỳ. III. T CH C TH C HI N 1. Vi c c p bù chênh l ch lãi su t quy nh t i Thông tư này ch áp d ng cho các kho n vay trung, dài h n quy nh t i văn b n s 6213/KTTH ngày 7/12/1996 c a Chính ph và theo danh m c u tư b sung theo Quy t nh s 237/KTTH ngày 20/9/1996 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ngân hàng thương m i Qu c doanh ư c giao ch tiêu cho vay u tư có trách nhi m t ch c th c hi n t t vi c l p k ho ch và xác nh chính xác s chênh l ch lãi su t ngh c p bù hàng năm theo các n i dung c p t i Thông tư này. K ho ch c p bù 1997 ư c báo cáo v B Tài chính sau khi nh n ư c Thông tư hư ng d n này (bao g m c s li u quý 4/1996 - N u có phát sinh). Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản