Thông tư số 57/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư số 57/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí cho các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57/2000/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N C P PHÁT, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC I TRI TH C TR TÌNH NGUY N THAM GIA PHÁT TRI N NÔNG THÔN, MI N NÚI Th c hi n Quy t nh s 354/Q /TTg ngày 28/4/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c các i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn mi n núi, B Tài chính hư ng d n vi c c p phát, qu n lý. s d ng và quy t toán kinh phí chi cho các i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn mi n núi như sau: 1- i tư ng ư c áp d ng Thông tư này là các sinh viên ã t t nghi p các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, tình nguy n tham gia i thanh niên tình nguy n phát tri n nông thôn, mi n núi do Trung ương oàn TNCS H Chí Minh t ch c trong th i gian tr c ti p làm vi c t i các vùng nông thôn, mi n núi. 2- Kinh phí chi cho các i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn mi n núi do ngân sách trung ương m b o. B Tài chính c p phát qua Trung ương oàn TNCS H Chí Minh theo ti n th c hi n. 3- N i dung chi: a) M c chi cho i viên trong các i trí th c tr tình nguy n: - Tr c p sinh ho t: + i viên ã t t nghi p i h c, cao ng, m c 335.000 /ngư i/tháng; + i viên ã t t nghi p trung h c, m c 283.000 /ngư i/tháng. - Ti n trang ph c, m c 150.000 /ngư i/năm. - Ti n h tr i l i, m c: 50.000 /ngư i/tháng. - Tr c p ti n ng , m c: 30.000 /ngư i/tháng. - Ph c p khu v c, m c : 30.000 /ngư i/tháng - B o hi m Y t (2% s tr c p):
  2. i v i kho n BHYT, các i viên trong i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, ph i th c hi n óng b o hi m y t theo quy nh hi n hành (m c óng BHYT là 3% ti n .tr c p, trong ó 2% dư c Nhà nư c c p còn 1% do i viên t óng góp t ngu n tr c p sinh ho t). b) Chi phí qu n lý d án bao g m: - Chi công tác phí, văn phòng phNm. - Chi h i ngh t p hu n nghi p v , sơ k t, t ng k t. - Chi công tác thi ua, tuyên truy n. Các kho n chi trên u th c hi n theo ch chi tiêu tài chính hi n hành. 4- C p phát, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí: Căn c vào t ng m c kinh phí ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ti n tri n khai công vi c và m c chi quy nh trên ây; Trung ương oàn TNCS H Chí Minh l p d toán chi theo n i dung công vi c, ch chi tiêu tài chính hi n hành và các quy nh t i thông tư này. nh kỳ hàng quý, hàng năm Trung ương oàn t ch c ki m tra giám sát tình hình s d ng kinh phí c a các i trí th c tr và quy t toán s kinh phí ã s d ng theo ch tài chính hi n hành. 5- Thông tư này áp d ng trong th i gian th c hi n d án t ch c các i trí th c tr tình nguy n năm 2000 - 2002. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có gì khó khăn, vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính b sung, s a i k p th i. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản