Thông tư số 57/2004/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư số 57/2004/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57/2004/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2004/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2004/TT-BNN Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 57/2004/TT-BNN NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH H TR DI DÂN, N NNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GI I VI T - TRUNG THEO QUY T NNH S 120/2003/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t - Trung n năm 2010; Sau khi th ng nh t v i các B , ngành liên quan, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n chính sách h tr di dân, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này áp d ng h tr h di dân, h tr n nh dân cư th c hi n D án qui ho ch, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung (sau ây g i t t là D án) theo Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thu c các t nh: Lai Châu, i n Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao B ng, L ng Sơn, Qu ng Ninh. 2. i tư ng ư c h tr a. Các h di dân t nguy n chuy n n sinh s ng n nh lâu dài ( nh cư) t i các thôn, b n sát biên gi i (là thôn, b n có a gi i hành chính ti p giáp v i ư ng biên gi i) thu c vùng d án, theo k ho ch hàng năm c a Nhà nư c, bao g m: - H gia ình trư c ây sinh s ng t i các xã biên gi i Vi t - Trung ã chuy n i nơi khác, tr v nh cư; - H gia ình ang sinh s ng trong xã biên gi i nhưng không thu c các thôn, b n sát biên gi i ho c các xã khác trong t nh, chuy n n nh cư; -H ng bào dân t c thi u s thu c i tư ng v n ng nh canh nh cư, ư c b trí n nh t i ch ho c chuy n n nh cư;
  2. - Cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang, công ch c, viên ch c, tri th c tr tình nguy n, thanh niên xung phong, công nhân qu c phòng ưa gia ình (cha, m , v ho c ch ng, con) chuy n n cùng nh cư vùng d án ho c b n thân cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang, công ch c, viên ch c, tri th c tr tình nguy n, thanh niên xung phong, công nhân qu c phòng l p gia ình và t nguy n cùng nh cư vùng d án; - H gia ình t các t nh khác chuy n n nh cư. b. H gia ình có h khNu thư ng trú, ang sinh s ng các xã biên gi i, thi u t s n xu t, nay ư c c p có thNm quy n giao t theo m c do U ban nhân dân t nh quy nh phù h p v i Lu t t ai t khai hoang m r ng di n tích s n xu t nông, lâm nghi p theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t c a a phương. c. H ng bào dân t c thi u s và h gia ình chính sách th c s khó khăn, ang sinh s ng h p pháp, n nh t i các xã biên gi i, hi n nay không có nhà ho c ã có nhà làm b ng tranh, tre, n a, lá b d t nát, m t an toàn khi mưa, lũ, bão, nhưng không có kh năng t xây d ng, nâng c p, tu s a nhà . Danh sách các h này ư c nhân dân thôn, b n nơi cư trú bình xét, do U ban nhân dân xã ngh và ư c Ch t ch U ban nhân dân huy n phê duy t. II. N I DUNG VÀ M C H TR 1. H di dân là i tư ng qui nh t i i m a, m c 2, ph n I c a Thông tư này ư c h tr như sau: a. H tr khai hoang xây d ng ng ru ng, t o nương c nh theo các m c: - Khai hoang t o nương c nh: 3 tri u ng/ha - Khai hoang xây d ng ng ru ng: 7 tri u ng/ha Kho n h tr này ch áp d ng khi h di dân ư c giao t hoang t khai hoang xây d ng ng ru ng ho c t o nương c nh, không áp d ng trong trư ng h p D án ư c phê duy t qui nh vi c khai hoang t p trung do Ch u tư t ch c th c hi n t ngu n kinh phí d án. b. H tr di chuy n, n nh s n xu t và i s ng: - H tr nơi i: ti n di chuy n ngư i, hành lý, ti n ăn, ti n thu c ch a b nh trên ư ng di chuy n (g i chung là ti n di chuy n) cho h di dân t nơi cũ n nơi m i ư c c p t ngu n kinh phí s nghi p di dân trong k ho ch di dân hàng năm c a Nhà nư c giao cho a phương ( i v i h di dân trong t nh n thôn, b n sát biên gi i, ti n di chuy n do t nh c p, còn i v i h di dân t các t nh khác n, ti n di chuy n do t nh có dân i c p). - H tr nơi n 20 tri u ng/h cho các vi c sau: nhà , nư c sinh ho t, mua lương th c (không quá 12 tháng, tính t khi n nơi nh cư m i), mua công c s n xu t, gi ng cây tr ng, v t nuôi và phân bón. Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi n qui nh hình th c h tr b ng ti n hay b ng hi n v t và qui nh m c c th v các
  3. vi c h tr này, trong ó ti n h tr v nhà và nư c sinh ho t không th p hơn 16 tri u ng/h . Kho n h tr 20 tri u ng/h này không bao g m kho n h tr khai hoang xây d ng ng ru ng, t o nương c nh nêu t i i m a nói trên. 2. H gia ình là i tư ng qui nh t i i m b, m c 2, ph n I c a Thông tư này ư c h tr khai hoang xây d ng ng ru ng, t o nương c nh theo các m c: - Khai hoang t o nương c nh: 3 tri u ng/ha. - Khai hoang xây d ng ng ru ng: 7 tri u ng/ha 3. H gia ình là i tư ng qui nh t i i m c, m c 2, ph n I c a Thông tư này, ư c h tr m c 5 tri u ng/h xây d ng, nâng c p, tu s a nhà . U ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t - Trung, tùy th c t c a t ng a phương, qui nh n i dung h tr c th b ng nguyên v t li u ho c b ng ti n ho c t ch c xây d ng, nâng c p, tu s a nhà cho dân; ng th i, huy ng thêm ngu n v n h tr khác m b o nhà c a nhân dân tuy n biên gi i b n v ng, an toàn trong mùa mưa, bão, lũ l t. Vi c xây d ng nhà ph i g n v i qui ho ch dân cư và qui ho ch s n xu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. Ngoài ra, các h gia ình nh cư t i các xã biên gi i ư c ưu tiên vay v n tín d ng ưu ãi phát tri n s n xu t và hư ng các chính sách ưu ãi khác trên a bàn. III. NGU N KINH PHÍ 1. Ngu n kinh phí th c hi n chính sách h tr di dân, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung theo Quy t nh 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003 c a Th tư ng Chính ph do ngân sách nhà nư c m b o, ư c b trí cùng v i ngu n kinh phí th c hi n d án n nh dân cư và xây d ng vùng kinh t m i các xã nghèo trong Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo và vi c làm theo k ho ch hàng năm. Riêng năm 2004, th c hi n trong ph m vi d toán ngân sách Nhà nư c ã giao cho các a phương t i Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17/11/2003 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 191/2003/Q -BTC ngày 17/11/2003 c a B trư ng B Tài chính. Ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c theo k ho ch hàng năm, các a phương c n l ng ghép các ngu n v n khác, huy ng ngu n l c t i ch u tư cho D án qui ho ch, n nh dân cư biên gi i. 2. Chi phí qu n lý th c hi n di dân là kho n chi không thư ng xuyên ã b trí trong d toán chi qu n lý hành chính c a các B , ngành, các a phương trong d toán chi ngân sách hàng năm trên cơ s kh i lư ng công vi c phát sinh ư c c p có thNm quy n phê duy t theo ch chi tiêu hi n hành chi cho: công tác tuyên truy n, v n ng; ki m tra (k c ki m tra a bàn); in n tài li u, h sơ, bi u m u; t ch c vi c c p phát ti n h tr cho dân; chi phí r i ro. IV. L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ QUY T TOÁN
  4. Qui trình l p d toán qu n lý và quy t toán ngu n kinh phí th c hi n ch h tr di dân, n nh dân cư th c hi n theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT- BKH-BTC ngàu 6/1/2003 c a B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách nhà nư c. V. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Xây d ng qui ho ch, k ho ch 05 năm và hàng năm v di dân, n nh dân cư c a a phương (trong ó có n i dung di dân, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung), báo cáo B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, B Tài chính, U ban Dân t c t ng h p trình Chính ph phê duy t. - Nghiên c u, kh o sát a bàn ưa và ón dân; cung c p thông tin v các d án di dân, qui ho ch, n nh dân cư; ph bi n ch trương, chính sách, ch h tr c a Nhà nư c, th t c v di dân cho nhân dân ( c bi t là ng bào các dân t c thi u s ). - T ch c n nh dân cư, di chuy n và ti p nh n h di dân; c p phát ch h tr cho các h gia ình y , k p th i, úng m c ích, úng i tư ng; thanh; quy t toán kinh phí h tr theo ch tài chính hi n hành. - U ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t - Trung ch o vi c l p, phê duy t ho c trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n các d án c th v qui ho ch, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung. - Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n chính sách trên a bàn; phát hi n và x lý k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c, th c hi n t i a phương, ki n ngh v i Chính ph và các B , ngành liên quan v bi n pháp gi i quy t. - Th c hi n y ch báo cáo nh kỳ (quí, hàng năm) và t xu t. 2. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương xây d ng D án qui ho ch, n nh dân cư và các xã biên gi i Vi t - Trung và xây d ng k ho ch n nh dân cư và di dân các xã biên gi i Vi t - Trung, th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào k ho ch chung v n nh dân cư, di dân 5 năm và hàng năm trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan ki m tra, ôn c U ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t - Trung th c hi n k ho ch, chính sách n nh dân cư, di dân ã ư c phê duy t. - Ph i h p v i các B , ngành tri n khai th c hi n nh ng n i dung có liên quan ư c phân công t i ph l c kèm theo Quy t nh s 120/2003/Q -TTg, ngày 11 tháng 6
  5. năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t - Trung n năm 2010. 3. Thông tư có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và phát tri n nông thôn nghiên c u, b sung, s a i. H a c Nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản