Thông tư số 57/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 57/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57/2004/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N V VI C CÔNG B THÔNG TIN TRÊN THN TRƯ NG CH NG KHOÁN Thi hành Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán (Ngh nh s 144/2003/N -CP), B Tài chính hư ng d n v vi c Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng công b thông tin i tư ng công b thông tin bao g m: T ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu , công ty ch ng khoán và Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán (TTGDCK) ho c S giao d ch ch ng khoán (SGDCK). 2. Yêu c u th c hi n công b thông tin 2.1. Vi c công b thông tin ph i y , k p th i và chính xác theo qui nh c a pháp lu t. 2.2. Vi c công b thông tin c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu , công ty ch ng khoán ph i do T ng Giám c (Giám c) ho c nhân viên công b thông tin ư c u quy n th c hi n. T ng Giám c (Giám c) ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin do nhân viên công b thông tin ư c u quy n công b . T ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu , công ty ch ng khoán ph i ăng ký u quy n th c hi n công b thông tin cho TTGDCK ho c SGDCK theo M u CBTT-01 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p thay i nhân viên công b thông tin ph i thông báo b ng văn b n cho TTGDCK ho c SGDCK ít nh t 05 ngày làm vi c trư c khi có s thay i. 2.3. T ch c phát hành, TTGDCK ho c SGDCK khi th c hi n công b thông tin ph i ng th i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN). T ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu khi th c hi n công b thông tin ph i ng th i báo cáo UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK. 3. Phương ti n công b thông tin
 2. Vi c công b thông tin ư c th c hi n qua các phương ti n thông tin i chúng, các n phNm c a t ch c, công ty và các phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. Các tài li u, báo cáo g i cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK ư c th hi n dư i hình th c văn b n. i v i báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo thư ng niên ngoài hình th c văn b n, t ch c phát hành, niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu g i kèm theo ĩa lưu gi thông tin ho c g i file theo a ch do UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK qui nh. 4. B o qu n, lưu gi thông tin Các i tư ng công b thông tin th c hi n b o qu n, lưu gi thông tin ã báo cáo, công b theo qui nh c a pháp lu t. II. CÔNG B THÔNG TIN C A T CH C PHÁT HÀNH, T CH C NIÊM Y T 1. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin nh kỳ 1.1. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin nh kỳ theo quy nh t i i u 52 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 1.2. Công b thông tin v báo cáo tài chính năm ư c qui nh c th như sau: 1.2.1. Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm ư c tính t ngày t ch c ki m toán ư c ch p thu n ký báo cáo ki m toán. Th i h n hoàn thành báo cáo tài chính năm ch m nh t là 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. Th i h n báo cáo và công b thông tin ch m nh t là 10 ngày k t ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm. 1.2.2. N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm bao g m: B ng cân i k toán, Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, Báo cáo lưu chuy n ti n t , Thuy t minh báo cáo tài chính theo qui nh c a pháp lu t v k toán. 1.2.3. T ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i công b Báo cáo Thư ng niên ư c th c hi n theo M u CBTT-02 kèm theo Thông tư này ng th i v i công b báo cáo tài chính năm. 1.2.4. Báo cáo tài chính năm, Báo cáo Thư ng niên c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ư c công b trên các n phNm c a t ch c ó và lưu tr ít nh t 02 năm t i tr s chính c a t ch c nhà u tư tham kh o. 1.2.5. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b báo cáo tài chính năm tóm t t theo M u CBTT-03 kèm theo Thông tư này trên 03 s báo liên ti p c a m t t báo Trung ương ho c m t t báo a phương nơi t ch c phát hành, t ch c niêm y t óng tr s chính ho c thông qua phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. 1.3. Công b thông tin v báo cáo tài chính quý, 06 tháng:
 3. 1.3.1. Th i h n hoàn thành báo cáo tài chính quý ch m nh t là 20 ngày u c a quý ti p theo. Th i h n báo cáo và công b thông tin ch m nh t là 05 ngày k t ngày hoàn thành báo cáo tài chính quý, 06 tháng. Báo cáo tài chính quý không ph i ki m toán. Báo cáo tài chính 06 tháng ư c g p trong báo cáo quý II, không ph i l p báo cáo riêng. 1.3.2. N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính quý, 06 tháng c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t bao g m: B ng cân i k toán, Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. 1.3.3. Báo cáo tài chính quý, 06 tháng c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ư c công b trên các n phNm c a t ch c ó và lưu tr ít nh t cho n cu i năm tài chính t i tr s chính c a t ch c nhà u tư tham kh o. 1.3.4. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b báo cáo tài chính quý, 06 tháng tóm t t theo M u CBTT-03 kèm theo Thông tư này thông qua phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. 1.4. Công b thông tin v báo cáo tài chính trư ng h p nh n v n góp, góp v n vào t ch c khác: 1.4.1. Trư ng h p t ch c phát hành, t ch c niêm y t s h u t 50% tr lên v n c ph n, v n góp c a m t t ch c khác ho c t ch c khác n m gi 50% tr lên v n c ph n, v n góp c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t thì n i dung công b thông tin v báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng, quý ph i có n i dung c a m t trong các báo cáo sau: - Báo cáo tài chính h p nh t; ho c - Báo cáo tài chính c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t và báo cáo tài chính c a t ch c b s h u ho c nh n v n góp; ho c - Báo cáo tài chính c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t và báo cáo tài chính c a t ch c n m gi . 1.4.2. Trư ng h p n th i h n công b thông tin theo qui nh mà t ch c phát hành, t ch c niêm y t chưa có báo cáo tài chính y c a t ch c b s h u, nh n v n góp ho c n m gi thì ph i báo cáo UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK lý do ch m tr , th i i m công b báo cáo y . T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b k t qu s n xu t kinh doanh ã có c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t và ph i nêu rõ: "N i dung công b thông tin này chưa bao g m k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a (nêu c th tên t ch c b s h u, nh n góp v n ho c n m gi )". 2. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin b t thư ng 2.1. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin b t thư ng theo quy nh t i i u 53 Ngh nh s 144/2003/N -CP.
 4. 2.2. Nh ng bi n ng l n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty ph i công b theo qui nh t i i m a Kho n 1 i u 53 Ngh nh s 144/2003/N - CP bao g m: 2.2.1. Tài kho n t i ngân hàng b ình ch giao d ch, b phong to ; ho c l nh phong to ã ư c hu b và tài kho n ã ư c phép ho t ng tr l i; 2.2.2. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng b thu h i; 2.2.3. Quy t nh c a H i ng qu n tr thay i ch k toán áp d ng; 2.2.4. Ngh quy t c a i h i ng c ông v vi c chi tr c t c; ho c Ngh quy t c a i h i ng c ông/H i ng thành viên v vi c s a i, b sung i u l , tái cơ c u l i công ty, các ch tiêu và k ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh hàng năm; 2.2.5. Các Ngh quy t khác c a ih i ng c ông; 2.2.6. Kho n n n h n có giá tr t 10% tr lên v n c ph n ho c v n góp không có kh năng thanh toán; 2.2.7. Quy t nh u tư v n c ph n t 10% tr lên vào m t t ch c khác; 2.2.8. Quy t nh cho vay ho c u tư vào trái phi u t 30% tr lên v n c ph n ho c v n góp c a m t t ch c khác; 2.2.9. Có b ng phát minh sáng ch ; b n quy n v công ngh m i hay h p tác k thu t nh hư ng l n n ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty; 2.2.10. Ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty b ng ng quá 01 tháng; b ình ch ho c khi ho t ng tr l i; 2.2.11. S n phNm c a công ty bán ra trên th trư ng có quy t nh ình ch tiêu th ; b thu h i có th i h n v i giá tr t 10% tr lên v n c ph n; 2.2.12. Quy t nh m ho c óng c a công ty tr c thu c, chi nhánh, nhà máy, văn phòng i di n c a công ty; 2.2.13. Quy t nh thay i tên, a ch tr s chính công ty, công ty tr c thu c, chi nhánh, nhà máy, văn phòng i di n c a công ty; 2.2.14. Tri u t p i h i c ông ( a i m t ch c, th i gian, chương trình i h i, i u ki n và thành ph n tham d ); 2.2.15. Quy t nh thay i nhân s có liên quan n H i ng qu n tr /H i ng thành viên, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán trư ng, Ban Ki m soát. 2.3. T ch c phát hành ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN; t ch c niêm y t ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK v các s ki n qui nh t i i m 2.1, i m 2.2 Kho n 2 M c II nêu trên trong vòng 24 gi k t khi x y
 5. ra s ki n và ph i công b các s ki n ó trên phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. 2.4. T ch c phát hành, t ch c niêm y t khi công b thông tin b t thư ng ph i nêu rõ s ki n x y ra, nguyên nhân, k ho ch và các gi i pháp kh c ph c (n u có). 3. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin theo yêu c u 3.1. T ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i công b thông tin theo yêu c u c a UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK theo qui nh t i i u 54 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 3.2. T ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i công b thông tin theo yêu c u thông qua các phương ti n công b thông tin i chúng ho c phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. N i dung công b thông tin ph i nêu rõ s ki n ư c UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK yêu c u công b ; nguyên nhân; m c xác th c c a s ki n ó. III. CÔNG B THÔNG TIN C A CÔNG TY CH NG KHOÁN 1. Công ty ch ng khoán công b thông tin cho nhà u tư 1.1. Công ty ch ng khoán có trách nhi m cung c p thông tin v t ch c niêm y t và Qu u tư ch ng khoán cho ngư i u tư theo n i dung qui nh t i i m 1.3, i m 1.5 Kho n 1 M c V Thông tư này. 1.2. Công ty ch ng khoán có trách nhi m công khai các thông tin theo qui nh t i Kho n 3 i u 56 Ngh nh 144/2003/N -CP cho nhà u tư bi t. 2. Công ty ch ng khoán công b thông tin v báo cáo tài chính năm Công ty ch ng khoán công b thông tin v báo cáo tài chính năm theo Kho n 2 i u 56 Ngh nh s 144/2003/N -CP, c th như sau: 2.1. Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm ư c tính t ngày t ch c ki m toán ư c ch p thu n ký báo cáo ki m toán. Th i h n hoàn thành báo cáo tài chính năm ch m nh t là 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. Th i h n báo cáo và công b thông tin ch m nh t là 10 ngày k t ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm. 2.2. N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm c a công ty ch ng khoán bao g m: B ng cân i k toán, Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, Báo cáo lưu chuy n ti n t , Thuy t minh báo cáo tài chính theo qui nh c a pháp lu t v k toán. 2.3. Công ty ch ng khoán ph i công b thông tin v Báo cáo Thư ng niên ư c th c hi n theo M u CBTT-02 kèm theo Thông tư này ng th i v i công b báo cáo tài chính năm.
 6. 2.4. Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thư ng niên c a công ty ch ng khoán ư c công b trên các n phNm c a công ty và lưu tr t i tr s chính c a công ty ít nh t 02 năm nhà u tư tham kh o. 2.5. Công ty ch ng khoán công b báo cáo tài chính năm tóm t t theo M u CBTT-03 (Ph n I và Ph n II-B) kèm theo Thông tư này trên các phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. 3. Công ty ch ng khoán công b thông tin b t thư ng 3.1. Công ty ch ng khoán công b thông tin b t thư ng theo qui nh t i Kho n 4 i u 56 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 3.2. Nh ng thay i quan tr ng trong ho t ng kinh doanh c a công ty ph i công b theo qui nh t i i m e Kho n 4 i u 56 Ngh nh s 144/2003/N -CP bao g m: 3.2.1. Lâm vào tình tr ng phá s n; có quy t nh gi i th c a cơ quan có thNm quy n; 3.2.2. Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép kinh doanh ch ng khoán; 3.2.3. Quy t nh h p nh t, sáp nh p, chia, tách, góp v n liên doanh, chuy n i công ty; 3.2.4. Quy t nh s a i, b sung i u l công ty; thay i tên công ty; 3.2.5. Quy t nh tăng ho c gi m v n i u l ; 3.2.6. Quy t nh tăng thêm, ng ng ho c rút b t m t ho c m t s lo i hình kinh doanh và d ch v ch ng khoán ư c c p gi y phép; 3.2.7. Quy t nh m hay óng c a chi nhánh, phòng giao d ch ho c i lý nh n l nh; thay i a i m tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch ho c i lý nh n l nh; 3.2.8. T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) công ty b thu h i ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán; 3.3. Công ty ch ng khoán ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK v các s ki n qui nh t i i m 3.1, i m 3.2 Kho n 3 M c III nêu trên trong vòng 24 gi k t khi x y ra s ki n và ph i công b thông tin trong vòng 03 ngày trên phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK k t ngày x y ra các s ki n ó. 3.4. Công ty ch ng khoán khi công b thông tin b t thư ng ph i nêu rõ s ki n x y ra, nguyên nhân, k ho ch và các gi i pháp kh c ph c (n u có). IV. CÔNG B THÔNG TIN C A CÔNG TY QU N LÝ QU 1. Công ty qu n lý qu công b thông tin b t thư ng
 7. 1.1. Công ty qu n lý qu công b thông tin b t thư ng theo qui nh t i Kho n 1 i u 57 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 1.2. Nh ng thay i quan tr ng trong ho t ng kinh doanh c a công ty có th nh hư ng t i vi c qu n lý qu ph i công b theo qui nh t i i m g Kho n 1 i u 57 Ngh nh s 144/2003/N -CP bao g m: 1.2.1. Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ình ch ho c thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hay gi y phép qu n lý qu u tư ch ng khoán; 1.2.2. Quy t nh h p nh t, sáp nh p, chia, tách, góp v n liên doanh, chuy n i công ty; 1.2.3. Quy t nh m hay óng c a chi nhánh, văn phòng i di n; thay i a i m tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n; 1.2.4. Quy t nh thay i tên công ty, tăng ho c gi m v n i u l , s a i ho c b sung i u l công ty qu n lý qu ; 1.2.5. T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) ho c ngư i i u hành qu b thu h i ch ng ch qu n lý qu u tư ch ng khoán; 1.2.6. Công ty b t n th t t 30% tr lên giá tr tài s n do ph i n bù thi t h i cho ngư i u tư, ho c do b t kỳ nguyên nhân khách quan nào gây ra. 1.3. Nh ng s ki n có th nh hư ng n tình hình ho t ng u tư c a qu u tư ch ng khoán có ch ng ch qu niêm y t t i TTGDCK ho c SGDCK ph i công b theo qui nh t i i m i Kho n 1 i u 57 Ngh nh s 144/2003/N -CP bao g m: 1.3.1. Quy t nh thay i chi n lư c, m c tiêu ho t ng và u tư c a qu ; 1.3.2. Quy t nh thanh lý ho c gi i th qu ; 1.3.3. Quy t nh s a i, b sung i u l qu ; 1.3.4. Quy t nh thay i công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát qu ; 1.3.5. Quy t nh tăng v n u tư c a qu ; 1.3.6. Quy t nh h p ih i ng ngư i u tư; 1.3.7. Quy t nh phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán ra công chúng huy ng v n; ăng ký ho c hu b niêm y t ch ng ch qu u tư ch ng khoán; 1.3.8. Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thu h i gi y phép phát hành ch ng ch qu ; 1.3.9. Quy t nh ình ch , hu b t phát hành, phân ph i ch ng ch qu u tư ch ng khoán;
 8. 1.4. Công ty qu n lý qu ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK v các s ki n qui nh t i i m 1.1, i m 1.2, i m 1.3 Kho n 1 M c IV nêu trên và ph i công b thông tin trên phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK trong vòng 24 gi k t khi x y ra các s ki n ó. 1.5. Công ty qu n lý qu khi công b thông tin b t thư ng ph i nêu rõ s ki n x y ra, nguyên nhân, k ho ch và các gi i pháp kh c ph c (n u có). 2. Công ty qu n lý qu công b thông tin theo yêu c u 2.1. Công ty qu n lý qu ph i báo cáo và công b thông tin theo yêu c u c a UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK khi: 2.1.1. Có tin n có th nh hư ng n vi c phát hành, giá ch ng ch qu u tư và c n xác nh n tin n ó; 2.1.2. Giá và kh i lư ng giao d ch ch ng ch qu u tư thay i b t thư ng; 2.1.3. Có thông tin liên quan n công ty qu n lý qu nh hư ng nghiêm tr ng n quy n l i c a ngư i u tư; 2.1.4. Nh ng trư ng h p khác mà UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK th y c n thi t. 2.2. Công ty qu n lý qu ph i công b thông tin theo yêu c u thông qua các phương ti n công b thông tin i chúng ho c phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. N i dung công b thông tin ph i nêu rõ s ki n ư c UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK yêu c u công b ; nguyên nhân; m c xác th c c a s ki n ó. V. CÔNG B THÔNG TIN C A TTGDCK HO C SGDCK 1. N i dung công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK 1.1. N i dung công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK theo quy nh t i i u 55 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 1.2. Thông tin v giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK ho c SGDCK 1.2.1. Thông tin trong gi giao d ch: - T ng s lo i ch ng khoán ư c phép giao d ch; - Giá óng c a ngày hôm trư c, giá th c hi n, giá d ki n, m c và ký hi u bi n ng giá c a t ng lo i ch ng khoán; - Ba m c giá chào mua, chào bán t t nh t c a c phi u, ch ng ch qu u tư kèm theo kh i lư ng t mua, bán tương ng v i các m c giá ó. 1.2.2. Thông tin nh kỳ trong ngày giao d ch:
 9. - T ng s lo i ch ng khoán ư c phép giao d ch trong ngày; - Ch s giá ch ng khoán; -M c dao ng giá c phi u trong ngày giao d ch; - S lư ng l nh, s lư ng t mua/bán, giá tr tương ng v i m i lo i ch ng khoán; - T ng kh i lư ng giao d ch toàn th trư ng (theo t kh p l nh; ngày giao d ch); - Giá, kh i lư ng và giá tr giao d ch th c hi n c a t ng lo i ch ng khoán: + Kh p l nh (theo t ng t kh p l nh và ngày giao d ch); + Tho thu n (n u có); + Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài (n u có); + Giao d ch mua, bán l i c phi u c a t ch c niêm y t (n u có); - T l n m gi ch ng khoán c a ngư i nư c ngoài và gi i h n còn ư c mua iv i t ng lo i ch ng khoán; - Giao d ch c a 05 c phi u có giá tr niêm y t l n nh t và 05 c phi u có giá th trư ng l n nh t. - Lãi su t trái phi u ư c giao d ch, lãi su t t mua, t bán t t nh t, lãi su t trái phi u phát hành, th i gian áo h n. - Các thông tin khác ph i công b theo quy nh c a UBCKNN. 1.3. Thông tin v t ch c niêm y t 1.3.1. Thông tin chung v ho t ng niêm y t: - Tên ch ng khoán, s lư ng, m nh giá, giá phát hành; - Thông tin v niêm y t l n u; - Thông tin v niêm y t b sung; - Thông tin v hu niêm y t; - Thông tin v thay i niêm y t; - Thông tin v niêm y t l i; - Thông tin v x ph t i v i t ch c niêm y t; - Các thông tin khác.
 10. 1.3.2. Các thông tin nh kỳ, b t thư ng và theo yêu c u v t ch c phát hành, t ch c niêm y t theo qui nh t i i u 52, i u 53, i u 54 Ngh nh s 144/2003/N -CP và Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3 M c II Thông tư này. 1.4. Thông tin v công ty ch ng khoán là thành viên TTGDCK ho c SGDCK 1.4.1. Thông tin chung v thành viên: - Thông tin v k t n p thành viên; - Thông tin v x ph t thành viên, i di n giao d ch; - Thông tin v ch m d t tư cách thành viên; - Các thông tin khác. 1.4.2. Các thông tin nh kỳ, b t thư ng v công ty ch ng khoán, thành viên TTGDCK ho c SGDCK theo qui nh t i i u 56 Ngh nh s 144/2003/N -CP và Kho n 2, Kho n 3 M c III Thông tư này. 1.5. Thông tin v công ty qu n lý qu và Qu u tư ch ng khoán 1.5.1. Các thông tin v tình hình u tư c a Qu u tư ch ng khoán có ch ng ch niêm y t t i TTGDCK, SGDCK do Công ty qu n lý qu báo cáo UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK công b bao g m: - Báo cáo tình hình thay i giá tr tài s n ròng c a qu u tư ch ng khoán hàng tu n, tháng, quý và năm theo M u CBTT-04 kèm theo Thông tư này. - Báo cáo tình hình tài s n c a qu u tư ch ng khoán hàng tháng, quý và năm theo M u CBTT-05 kèm theo Thông tư này. - Báo cáo k t qu ho t ng u tư c a qu u tư ch ng khoán hàng tháng, quý và năm theo M u CBTT-06 kèm theo Thông tư này. - Báo cáo m t s ch tiêu cơ b n c a qu u tư ch ng khoán hàng tháng, quý và năm theo M u CBTT-07 kèm theo Thông tư này. - Báo cáo tình hình ho t ng hàng năm c a Qu u tư ch ng khoán theo M u CBTT-08 kèm theo Thông tư này. 1.5.2. Các thông tin b t thư ng và theo yêu c u v công ty qu n lý qu theo qui nh t i i u 57 Ngh nh s 144/2003/N -CP và Kho n 1, Kho n 2 M c IV Thông tư này. 1.6. Thông tin qu n lý th trư ng - Thông tin v t m ng ng giao d ch ho c cho phép giao d ch tr l i i v i ch ng khoán niêm y t;
 11. - Thông tin v ch ng khoán b ki m soát ho c không còn b ki m soát; - Thông tin v giao d ch c a t ch c, cá nhân ho c ngư i có liên quan làm thay i vi c n m gi 5%, 10%, 15%, 20% v n c ph n c a t ch c niêm y t; Thông tin v giao d ch c a t ch c, cá nhân ho c ngư i có liên quan có ý nh n m gi t i 25% v n c ph n ho c ang n m gi t 25% tr lên v n c ph n c a m t t ch c niêm y t; Thông tin v giao d ch chào mua công khai c a t ch c, cá nhân ho c ngư i có liên quan. - Thông tin v giao d ch c phi u c a thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c, K toán trư ng, Ban ki m soát và nh ng ngư i có liên quan; - Thông tin v giao d ch thâu tóm t ch c niêm y t; - Thông tin v x lý vi ph m các qui nh c a pháp lu t v ho t ng th trư ng; - Các hư ng d n, thông báo c a UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK v qu n lý th trư ng; 1.7. Thông tin v ho t ng ăng ký, lưu ký và thanh toán bù tr ch ng khoán - Thông tin v k t n p, ình ch ho c cho ho t ng tr l i các thành viên lưu ký; - Thông tin v ch ng khoán b m t c p, gi m o, không ư c phép lưu hành; - Thông tin v vi c nh n lưu ký và t m ng ng nh n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK ho c SGDCK; - Thông tin v ăng ký, lưu ký ch ng khoán và hu b ăng ký lưu ký ch ng khoán. 1.8. TTGDCK ho c SGDCK ph i công b thông tin v s ki n t i i m 1.3, i m 1.4, i m 1.5, i m 1.6, i m 1.7 Kho n 1 M c V nêu trên ngay khi x y ra s ki n ho c ngay sau khi nh n ư c báo cáo ho c thông báo công b thông tin c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu . 2. Phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK 2.1. TTGDCK ho c SGDCK hư ng d n c th vi c g i file kèm theo tài li u, báo cáo b ng văn b n công b thông tin c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu . 2.2. TTGDCK ho c SGDCK th c hi n vi c công b thông tin th trư ng thông qua các phương ti n c a TTGDCK ho c SGDCK g m: b n tin th trư ng ch ng khoán, website, b ng hi n th i n t t i TTGDCK ho c SGDCK, tr m u cu i, các n phNm c a TTGDCK ho c SGDCK và các phương ti n khác. 2.3. TTGDCK ho c SGDCK có th s d ng các phương ti n thông tin i chúng công b thông tin.
 12. 2.4. TTGDCK ho c SGDCK cung c p thông tin v t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu , qu u tư ch ng khoán cho các công ty ch ng khoán thành viên. Các công ty ch ng khoán thành viên có trách nhi m cung c p l i các thông tin v t ch c niêm y t và qu u tư ch ng khoán cho nhà u tư. VI. T M HOÃN CÔNG B THÔNG TIN 1. Thông tin ư c b o lưu chưa công b 1.1. ư c b o lưu chưa công b thông tin, t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu ph i có văn b n ngh g i UBCKNN xem xét ch p thu n. 1.2. T ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu ư c UBCKNN ch p thu n cho b o lưu chưa công b thông tin trong trư ng h p: - Thông tin có th nh hư ng n an ninh qu c phòng và l i ích qu c gia; - Thông tin có th làm l bí m t kinh doanh, làm t n h i n các t ch c, công ty; - Thông tin gây hi u l m, nh hư ng n l i ích c a ngư i u tư. 2. T m hoãn công b thông tin 2.1. Trư ng h p vi c công b thông tin không th th c hi n úng th i h n vì nh ng lý do b t kh kháng, t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu , công ty ch ng khoán ph i báo cáo UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và ph i th c hi n vi c công b thông tin ngay sau khi s ki n b t kh kháng ã ư c kh c ph c. 2.2. Sau khi nh n ư c ngh c a các t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu , UBCKNN có văn b n thông báo ch p thu n vi c t m hoãn công b thông tin, ng th i nêu rõ th i i m yêu c u các t ch c, công ty ph i công b thông tin ã ư c t m hoãn. Vi c t m hoãn công b thông tin ph i ư c TTGDCK ho c SGDCK công b trên các phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK, các t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
 13. M U CBTT-01 (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v vi c Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán) Tên ơn v : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y U QUY N TH C HI N CÔNG B THÔNG TIN Kính g i: Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Tên giao d ch c a t ch c, công ty:............................................................... a ch liên l c:............................................................................................. i n tho i :............................................ Fax:................................................ (Tên nhân viên) Sau ây ch ng nh n: Ông (Bà)...................................................................... S CMTND (ho c s h chi u):.................................................................... a ch thư ng trú:........................................................................................ Ch c v t i t ch c, công ty:......................................................................... (Tên t ch c, công ty) Là ngư i ư c:....................................... u quy n làm "Nhân viên công b thông (Tên t ch c, công ty) tin" c a........................................... Gi y u quy n này có hi u l c cho n khi có thông báo hu b b ng văn (Tên t ch c, công ty) b n c a............................................ Ngày... tháng... năm... T ng Giám c/Giám c (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) M U CBTT-02
 14. (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v vi c Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán) BÁO CÁO THƯ NG NIÊN Tên t ch c phát hành/niêm y t.... Năm báo cáo..... I. L ch s ho t ng c a Công ty - Nh ng s ki n quan tr ng: + Vi c thành l p + Chuy n i s h u thành công ty c ph n (n u có) + Niêm y t + Các s ki n khác - Quá trình phát tri n + Ngành ngh kinh doanh + Tình hình ho t ng - nh hư ng phát tri n + Các m c tiêu ch y u c a Công ty + Chi n lư c phát tri n trung và dài h n II. BÁO CÁO C A H I Đ NG QU N TR - Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t đ ng trong năm (l i nhu n,tình hình tài chính c a công ty t i th i đi m cu i năm .) - Tình hình th c hi n so v i k ho ch (tình hình tài chính và l i nhu n so v i k ho ch) - Nh ng thay đ i ch y u trong năm (nh ng kho n đ u tư l n, thay đ i chi n lư c kinh doanh, s n ph m và th trư ng m i ) - Tri n v ng và k ho ch trong tương lai (th trư ng d tính, m c tiêu ) III. BÁO CÁO C A BAN GIÁM C 1. Báo cáo tình hình tài chính - Kh năng sinh l i, kh năng thanh toán - Phân tích các h s phù h p trong khu v c kinh doanh - Phân tích nh ng bi n ng - nh ng thay i l n so v i d ki n và nguyên nhân d n n bi n ng)
 15. - Giá tr s sách t i th i i m 31/12 c a năm báo cáo - Nh ng thay iv v nc ông - T ng s c phi u theo t ng lo i (c phi u thư ng, c phi u ưu ãi...) - T ng s trái phi u ang lưu hành theo t ng lo i (trái phi u có th chuy n i, trái phi u không th chuy n i...) - S lư ng c phi u ang lưu hành theo t ng lo i - S lư ng c phi u d tr , c phi u qu theo t ng lo i (n u có) -C t c 2. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh Phân tích t ng quan v ho t ng c a công ty so v i k ho ch/d tính và các k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trư c ây Trư ng h p k t qu s n xu t kinh doanh không t k ho ch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhi m c a Ban giám c i v i vi c không hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh (n u có) 3. Nh ng ti n b công ty ã t ư c - Nh ng c i ti n v cơ c u t ch c, chính sách, qu n lý - Các bi n pháp ki m soát .. 4. K ho ch phát tri n trong tương lai. IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài chính ã ư c ki m toán theo qui nh c a pháp lu t v k toán. V. B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN 1. Ki m toán cl p - ơn v ki m toán cl p - Ý ki n ki m toán cl p - Các nh n xét c bi t (thư qu n lý) 2. Ki m toán n i b - Ý ki n ki m toán n i b - Các nh n xét c bi t
 16. VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN - Công ty n m gi trên 50% v n c ph n/v n góp c a t ch c, công ty - Công ty có trên 50% v n c ph n/v n góp do t ch c, công ty n m gi - Tình hình u tư vào các công ty có liên quan - Tóm t t v ho t ng và tình hình tài chính c a các công ty liên quan VII. T CH C VÀ NHÂN S - Cơ c u t ch c c a t ch c phát hành/niêm y t - Tóm t t lý l ch c a các cá nhân trong Ban i u hành - Thay i Giám c (T ng Giám c) i u hành trong năm - S lư ng cán b , nhân viên và chính sách i v i ngư i lao ng - Thay i thành viên H i ng qu n tr VIII. THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TRN CÔNG TY 1. H i ng qu n tr và Ban ki m soát: - Thành ph n c a H QT, Ban ki m soát (nêu rõ s thành viên c l p không i u hành) - Kh năng th c hi n trách nhi m c a H QT - Các ti u ban trong H QT và vai trò c a nó (ví d ti u ban lương thư ng, tiêu ban u tư và ti u ban b nhi m ) - Quy n l i c a thành viên H QT: t t c nh ng thông tin liên quan n H QT, quy n l i cũng như nh ng giao d ch kinh doanh c a h v i công ty - Vi c b u l i ít nh t 1/3 H QT và Ban ki m soát - T l s h u c ph n và nh ng thay i trong t l n m gi c ph n c a thành viên H QT - Thù lao c a thành viên H QT và nh ng ngư i i u hành ch ch t khác c a công ty - Các giao d ch liên quan 2. Các d li u th ng kê v c ông - Thông tin chi ti t v cơ c u c ông
 17. - Tình hình giao d ch liên quan c a các c ông l n - S lư ng c ông ngoài t ch c phát hành - S lư ng c ph n n m gi c a các c ông ngoài t ch c phát hành M U CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v vi c Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán) Tên công ty BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T (Quý/năm) I. B NG CÂN I K TOÁN STT N i dung S dư u kỳ S dư cu i kỳ I Tài s n lưu đ ng và đ u tư ng n h n 1 Ti n m t 2 Các kho n u tư tài chính ng n h n 3 Các kho n ph i thu 4 Hàng t n kho 5 Tài s n lưu ng khác II Tài s n c đ nh và đ u tư tài chính dài h n 1 Tài s n c đ nh - Nguyên giá TSC h u hình - Giá tr hao mòn lu k TSC h u hình - Nguyên giá TSC vô hình - Giá tr hao mòn lu k TSC vô hình 2 Các kho n u tư tài chính dài h n 3 Chi phí XDCB d dang 4 Các kho n ký qu , ký cư c dài h n 5 Chi phí tr trư c dài h n 6 Các chi phí khác III T ng tài s n IV N ph i tr
 18. 1 N ng n h n 2 N dài h n 3 N khác V Ngu n v n ch s h u 1 Ngu n v n và qu - Ngu n v n kinh doanh - C phi u qu - Th ng dư v n - Các qu - L i nhu n chưa phân ph i 2 Ngu n kinh phí VI T ng ngu n v n II-A. K T QU HO T Đ NG S N XU T KINH DOANH (Áp d ng i v i các doanh nghi p s n xu t, ch bi n, d ch v ) STT Ch tiêu Kỳ báo cáo Lu k 1 Doanh thu bán hàng và d ch v 2 Các kho n gi m tr 3 Doanh thu thu n v bán hàng và d ch v 4 Giá v n hàng bán 5 L i nhu n g p v bán hàng và d ch v 6 Doanh thu t ho t ng u tư tài chính 7 Chi phí t ho t ng u tư tài chính 8 L i nhu n t ho t ng u tư tài chính 9 Chi phí bán hàng 10 Chi phí qu n lý doanh nghi p 11 Doanh thu khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 L i nhu n trư c thu 15 Thu thu nh p ph i n p
 19. 16 L i nhu n sau thu 17 Thu nh p trên m i c phi u 18 C t c trên m i c phi u II-B. K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH (Áp d ng i v i các doanh nghi p trong lĩnh v c tài chính, tín d ng....) STT Ch tiêu Kỳ báo Lu k cáo 1 T ng doanh thu Doanh thu t ho t ng kinh doanh chính Doanh thu v đ u tư tài chính Doanh thu khác 2 T ng chi phí Chi phí t ho t ng s n xu t kinh doanh chính Chi phí t ho t ng u tư tài chính Chi phí qu n lý doanh nghi p Chi phí khác 3 L i nhu n trư c thu 4 Thu thu nh p ph i n p 5 L i nhu n sau thu 6 Thu nh p trên m i c phi u 7 C t c trên m i c phi u III. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH CƠ B N (Ch áp d ng i v i báo cáo năm) STT Ch tiêu ơn Kỳ Kỳ báo v tính trư c cáo 1 Cơ c u tài s n % - Tài s n c nh/T ng tài s n - Tài s n lưu ng/T ng tài s n 2 Cơ c u ngu n v n % - N ph i tr /T ng ngu n v n
 20. - Ngu n v n ch s h u 3 Kh năng thanh toán L n - Kh năng thanh toán nhanh - Kh năng thanh toán hi n hành 4 T su t l i nhu n % - T su t l i nhu n trư c thu /T ng tài s n - T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n - T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u Ngày..... tháng.... năm...... T ng Giám c/Giám c công ty (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) M U CBTT-04 (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v vi c Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY I GIÁ TRN TÀI S N RÒNG C A QU U TƯ CH NG KHOÁN (Kỳ báo cáo.... năm...) 1. Tên công ty qu n lý qu : 2. Tên ngân hàng giám sát: 3. Tên qu u tư: 4. Ngày l p báo cáo: ơn v tính:..... VND STT Ch tiêu Kỳ báo Kỳ trư c cáo 1 Thay i c a giá tr tài s n ròng c a qu do các ho t ng u tư trong kỳ 2 Thay i c a giá tr tài s n ròng c a qu do các giao d ch c a qu i v i các nhà u tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản