Thông tư số 57-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư số 57-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57-TC/TCT về các biện pháp xử lý đối với hàng hoá trong diện nhập khẩu hộ, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh và nhập lậu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 01-TTg ngày 6/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57-TC/TCT Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 1992 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57-TC/TCT NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1992 HƯ NG D N THI HÀNH CH THN S 01-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1992 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Thi hành Ch th c a Th tư ng Chính ph s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 v m t s bi n pháp c p bách nh m ch n ch nh qu n lý các d ch v xu t nh p khNu và lưu thông hàng hoá th trư ng trong nư c, sau khi th ng nh t v i B Thương m i và Du l ch, B N i v , T ng c c H i quan và Ban qu n lý th trư ng Trung ương, B Tài chính hư ng d n các bi n pháp x lý i v i hàng hoá trong di n nh p khNu h , t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh và nh p l u quy nh t i các i m 3, 4, 5 và 7 trong Ch th c a Th tư ng Chính ph như sau: I- CÁC TRƯ NG H P BN X LÝ Theo quy nh t i Ch th s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph thì hàng hoá xu t nh p khNu trong các trư ng h p sau ây u b x lý theo hư ng d n t i Thông tư này: 1. i v i ô tô, xe 2 bánh g n máy trong di n nh p khNu h , t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh ã ưa vào Vi t Nam nhưng b ình ch theo di n s 189 ngày 13 tháng 8 năm 1992 và quy nh t i i m 3 c a Ch th s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph ; 2. i v i các hàng hoá khác (ngoài ô tô, xe máy) ã ư c nh p khNu h , t m nh p tái xu t, quá c nh và chuy n khNu ưa vào nư c ta không úng v i quy nh i m2 c a Ch th s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph . II- CÁC BI N PHÁP X LÝ C TH 1. i v i s xe ô tô, xe 2 bánh g n máy và các hàng hoá khác ã b t m gi theo quy nh t i di n s 189 ngày 13 tháng 8 năm 1992 và quy nh t i i m 3, i m 4 c a Ch th s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph , nhưng n nay ch hàng không n cơ quan công an nơi t m gi khai báo và n p h sơ thì coi như hàng nh p l u và b t ch thu. 2. i v i các ch hàng là doanh nghi p ã ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu tr c ti p ư c x lý như sau:
  2. 2a. Trư ng h p các doanh nghi p ư c phép kinh doanh xu t nh p khNu và ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép t m nh p tái xu t, ph i có y gi y t h p l sau ây: (1) Gi y phép t m nh p, tái xu t c a B Thương m i và Du l ch có óng d u t m nh p tái xu t. (2) T khai hàng xu t nh p khNu theo m u HQ-80-92 do cơ quan H i quan c p. (3) H p ng nh p khNu, xu t khNu ký gi a các doanh nghi p v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài. (4) Thông báo thu ho c biên lai thu thu nh p khNu do cơ quan H i quan c p. N u có các gi y t trên thì cho phép các ch hàng làm l i th t c nh p khNu theo hư ng d n c a B Thương m i và Du l ch, kê khai hàng hoá nh p khNu v i cơ quan H i quan, n p ngay toàn b s thu nh p khNu sau ó m i ư c nh n hàng v tiêu th trong nư c. Trư ng h p các ch hàng mu n tái xu t ph i ư c s ng ý c a Th tư ng Chính ph và ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép tái xu t. Các ch hàng s ư c hoàn l i ti n thu nh p khNu ã n p sau khi ã th c hi n tái xu t s hàng ó. 2b. Trư ng h p các doanh nghi p ư c làm d ch v t m nh p tái xu t h p pháp mà không có y các i u ki n nói i m 2a trên thì ư c x lý như sau: + Trư ng h p các doanh nghi p không m b o các i u ki n 1, 2 nói t i i m 2a s b coi như hàng nh p l u và b t ch thu. + Trư ng h p các doanh nghi p có các i u ki n 1 và 2 nhưng khi thu gi hàng hoá mà h sơ kèm theo không y i u ki n 3 và i u ki n 4 t i i m 2a thì yêu c u các doanh nghi p b sung y h sơ. Sau khi các doanh nghi p ã b túc y h sơ h p l thì x lý cho phép các doanh nghi p mang hàng hoá v qu n lý và làm l i th t c nh p khNu như hư ng d n t i i m 2a nêu trên. Các doanh nghi p ph i n p m t kho n ti n ph t v vi ph m hành chính theo Pháp l nh X ph t hành chính. 3. i v i các ch hàng là doanh nghi p cơ quan, oàn th ho c tư nhân không ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu tr c ti p ư c x lý như sau: - Trư ng h p các i tư ng trên ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép t m nh p, tái xu t và có y i u ki n h p l (như quy nh t i i m 2a và thêm h p ng u thác xu t khNu, nh p khNu) thì ư c x lý như quy nh t i i m 2a, nhưng ph i n p m t kho n ti n v x ph t vi ph m hành chính. - Trư ng h p các i tư ng trên không ư c B Thương m i và Du l ch c p gi y phép t m nh p, tái xu t ho c không có gi y t h p l ch ng minh thì cũng b coi là hàng nh p l u và b x lý t ch thu.
  3. - Trư ng h p các i tư ng trên nh p l u hàng hoá, làm h sơ gi m o u b x lý t ch thu. Tuỳ theo m c sai ph m các ơn v , cá nhân nói trên s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy t trư c pháp lu t. - Trư ng h p ngư i c p gi y phép sai ch d n cho gi i to xe trái phép sau khi có công i n 189, ch a ch p, c t gi u hàng hoá ho c c ý c n tr , ch ng i ngư i thi hành công v thì tuỳ theo m c vi ph m mà x lý phê bình, c nh cáo, cách ch c và truy c u trách nhi m hình s . 4. i v i các ch hàng là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c x lý như sau: 4a. Trư ng h p các t ch c, cá nhân nư c ngoài có h p ng kinh t v i các doanh nghi p Vi t Nam làm các d ch v nh p khNu h , quá c nh và chuy n khNu, ư c B Thương m i và Du l ch cho phép các doanh nghi p Vi t Nam làm các d ch v trên và có h sơ h p l g m: (1) Gi y phép xu t, nh p khNu hàng quá c nh ho c chuy n khNu do B Thương m i và Du l ch c p, riêng hàng quá c nh ph i có óng d u "hàng quá c nh". (2) T khai hàng xu t nh p khNu hàng quá c nh, chuy n khNu. (3) H p ng d ch v nh p khNu h , v n chuy n quá c nh ho c chuy n khNu có óng d u ăng ký t i B Thương m i và Du l ch. N u có các i u ki n trên các doanh nghi p liên h v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài (thông qua B Thương m i và Du l ch) tr l i hàng cho ch s h u ó. M i phí t n phát sinh trong quá trình v n chuy n, b o qu n ch hàng nư c ngoài ph i ch u trách nhi m thanh toán g m: + Chi phí v n chuy n. + Các kho n l phí H i quan theo quy nh t i Thông tư Liên B Tài chính - H i quan s 1010 TTLB/TC-HQ ngày 31 tháng 12 năm 1991. + Chi phí lưu kho lưu bãi phát sinh trong quá trình b o qu n hàng hoá; + Các kho n ti n ph t trong quá trình v n chuy n b o qu n (n u có). 4b. Trư ng h p các t ch c, cá nhân nư c ngoài trư c ây ã mang ô tô, xe 2 bánh g n máy vào Vi t Nam qua biên gi i phía Tây và Tây nam và các c a khNu khác theo hình th c t m nh p, tái xu t có ho c không ký qu t i H i quan c a khNu ư c x lý như sau: (1) Trư ng h p các xe trên chưa h t th i h n t m nh p ho c ã h t th i h n t m nh p nhưng ch xe lưu trú t i Vi t Nam liên t c t trư c 13 tháng 8 năm 1992 n nay thì ch xe ph i ăng ký xin gia h n t m nh p tái xu t kh i Vi t Nam trư c ngày 31 tháng 10 năm 1992 (tr các trư ng h p t m nh p tái xu t vì m c ích công v ho c ch ngư i kinh doanh ư c cơ quan H i quan cho phép).
  4. (2) Trư ng h p các xe trên ã h t th i h n t m nh p mà ch xe không lưu trú t i Vi t Nam liên t c t trư c ngày 13 tháng 8 năm 1992 và các xe ó ã ư c giao cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam qu n lý thì b coi như hàng nh p l u và b t ch thu. (3) Trư ng h p các t ch c, cá nhân nư c ngoài có h p ng kinh t v i các doanh nghi p Vi t Nam làm các d ch v quá c nh, chuy n khNu n u không có y các i u ki n quy nh nêu i m 4a trên, s b coi là hàng nh p l u và b x lý t ch thu. III- H I NG X LÝ 1. B Tài chính ch trì H i ng x lý Trung ương bao g m các thành viên là i di n B N i v , B Thương m i và Du l ch, T ng c c H i quan và Ban qu n lý th trư ng Trung ương, v i nhi m v : - Hư ng d n các a phương v n i dung và phương pháp x lý. - Ki m tra vi c x lý c a các a phương. - Tr c ti p x lý m t s trư ng h p ph c t p các a phương chưa x lý ư c ho c x lý không úng quy nh. - X lý các lo i hàng hoá hi n nay do các cơ quan Trung ương ang thu gi . - Ra quy t nh x lý các trư ng h p t ch thu ô tô sau khi có ý ki n xu t c a UBND t nh, thành ph . - Trình Chính ph các trư ng h p vư t thNm quy n. 2. các a phương, B Tài chính giao trách nhi m cho C c thu t nh, thành ph ch trì ph i h p v i các ngành công an, Thương m i, H i quan và ban qu n lý th trư ng cùng c p thành l p H i ng x lý t i a phương giúp UBND t nh, thành ph x lý theo úng n i dung hư ng d n t i Thông tư này và t ng h p báo cáo v H i ng x lý Trung ương thông qua B Tài chính. Căn c h sơ và ý ki n xu t c a H i ng x lý a phương, UBND t nh, thành ph s ra quy t nh x lý t ng trư ng h p c th . Riêng các trư ng h p t ch thu ô tô H i ng x lý a phương và UBND t nh nghiên c u xu t H i ng x lý Trung ương ra quy t nh x lý t ng trư ng h p c th . i v i các trư ng h p ô tô thu gi mà UBND t nh, thành ph ã ra quy t nh x lý t ch thu r i, thì ph i g i các h sơ tài li u có liên quan v H i ng x lý Trung ương ki m tra l i. i v i các trư ng h p hi n nay các a phương ang t m gi ho c truy tìm nhưng chưa phân lo i x lý, C c thu các t nh ch trì H i ng x lý xác minh, phân lo i và x lý theo quy nh t i Thông tư này. Vi c i u tra, xác minh c th v h sơ tài li u và các hành vi ph m pháp s do công an t nh, thành ph ch trì cùng các ngành có liên quan (H i quan, Thương m i du
  5. l ch...) th c hi n theo quy nh t i Ch th s 01-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph . 3. i v i s xe ô tô b t ch thu trong t này s chuy n cho C c d tr qu c gia b o qu n. H i ng x lý các a phương c n ánh giá ch t lư ng và nh giá c t ng chi c xe giao cho C c d tr qu c gia (không ph i thanh toán ti n ngay). C c d tr qu c gia s tiêu th s hàng trên theo l nh c a Th tư ng Chính ph . 4. X lý s ti n thu ư c - i v i s thu nh p khNu c a các lô hàng t m nh p tái xu t chuy n sang n p thu tiêu th trong nư c và l phí quá c nh, H i quan s thu và n p vào NSNN theo quy nh. - i v i s ti n thu ph i truy thu c a các lô hàng C c thu a phương ch u trách nhi m thu n p vào NSNN theo quy nh và theo úng m c l c ngân sách hi n hành. - i v i s hàng t ch thu (không ph i n p thu nh p khNu) ư c trích thư ng cho các l c lư ng có công tham gia vào vi c b t gi và x lý theo úng quy nh t i Thông tư s 04 c a B Tài chính; s còn l i ư c l i 100% cho ngân sách a phương. - Các kho n ph t vi ph m hành chính và l phí khác ư c l i 100% b sung ngân sách a phương nơi thu gi các hàng hoá k trên. 5. H i ng x lý Trung ương s t ch c các t chuyên viên g m các ngành tài chính, n i v , thương m i h i quan và Ban qu n lý th trư ng Trung ương do B Tài chính ch trì hư ng d n và ki m tra các H i ng a phương trong quá trình x lý. 6. i v i s hàng b t ch thu là ô tô, xe máy sau khi x lý xong B N i v có hư ng d n c th v th t c ăng ký nh m giúp cho các ơn v , cá nhân thu n l i trong vi c ăng ký lưu hành. IV- KHEN THƯ NG 1. Vi c x lý khen thư ng i v i các ơn v , cá nhân có thành tích trong vi c phát hi n, b t gi , xác minh và x lý các v vi ph m theo các quy nh hi n hành (theo Q 388 c a Ch t ch H i ng B trư ng và Thông tư 04 c a B Tài chính). Ngu n khen thư ng ư c trích t s ti n ph t vi ph m hành chính i v i các ơn v vi ph m và s ti n thu ư c sau khi bán hàng hoá t ch thu. Vi c trích thư ng do H i ng x lý trình UBND t nh, thành ph quy t nh. 2. Trong quá trình x lý, mà chưa trích ư c ti n thư ng, B Tài chính (T ng c c Thu ) và C c thu t nh, thành ph t m ng ti n b i dư ng cho nh ng ngư i tham gia x lý. V- I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký, các t nh, thành ph ch o các ngành ch c năng tích c c tri n khai th c hi n nh m b o m vi c x lý hoàn thành
  6. trư c ngày 31 tháng 10 năm 1992. B Thương m i và Du l ch hư ng d n v các nghi p v liên quan nh m t o i u ki n cho các doanh nghi p th c hi n. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có v n gì khó khăn vư ng m c thì k p th i báo cáo v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Phan Văn Dĩnh ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản