Thông tư số 571-VH/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
16
lượt xem
2
download

Thông tư số 571-VH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 571-VH/TT về việc giải thích Quyết định số 57C-VH/QĐ ngày 24-10-1961 do Bộ Văn Hoá ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 571-VH/TT

  1. B VĂN HOÁ VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 571-VH/TT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1961 THÔNG TƯ GI I THÍCH QUY T NNH S 57C-VH/Q NGÀY 24-10-1961 Kính - y ban hành chính các khu, t nh, thành ph g i: - Ông C c trư ng C c xu t b n - Các ông Giám đ c các S Văn hóa, trư ng ty các Ty Văn hóa B Văn hóa ã ra Quy t nh s 570 ngày 24 tháng 10 năm 1961 quy nh th l ăng ký và cho phép thành l p các nhà in. giúp các cơ quan có trách nhi m thi hành quy t nh ư c k t qu t t, B Văn hóa gi i thích và hư ng d n m t s i m c th sau ây: 1. Ngh nh s 884-VH/N ngày 18-07-1957 c a B Văn hóa ban hành trong hoàn c nh tư nhân kinh doanh ngành in chưa ư c c i t o, n nay không còn thích h p n a. Công cu c c i t o xã h i ch nghĩa i v i tư nhân kinh doanh ngành in căn b n hoàn thành, t t c các nhà in mi n B c ã ư c bư c u x p s p l i, và v cơ b n, ã do Nhà nư c qu n lý, lãnh o, thông qua hình th c qu c doanh và công tư h p doanh. M t khác, trong m y năm nay, ã có m t s cơ quan t ch c nhà in m i ho c ang xin thành l p nhà in. Trong khi ó có th v n còn m t s máy in và d ng c v in không ư c s d ng ho c còn n m r i rác trong cơ quan hay tư nhân ang ư c s d ng không h p lý. Ngành in là m t công c quan tr ng c a công tác tuyên truy n giáo d c c n ư c Nhà nư c qu n lý ch t ch . Quy t nh này c a B Văn hóa nh m m c ích th ng nh t vi c qu n lý ngành in, t o i u khi n t n d ng kh năng in m t cách h p lý và tăng cư ng thi t b , nâng cao d n trình k thu t c a cán b và công nhân các nhà in nghiên c u vi c t ch c l i và phát tri n s nghi p in, nghiên c u vi c phân ph i công vi c, cung c p gi y và các nguyên v t li u khác. Vi c th ng nh t qu n lý ngành in còn giúp cho cơ quan có trách nhi m n m v ng ư c yêu c u v in c a các cơ quan, ki m tra công vi c in, phòng ư c nh ng l i d ng c a ngư i x u hay k phá ho i. 2. C c xu t b n thu c B Văn hóa ư c y nhi m qu n lý chung ngành in trong ph m vi toàn qu c. các a phương, vi c qu n lý các nhà in s do S ho c Ty Văn hóa tr c ti p m nhi m v i s hư ng d n c a C c Xu t b n. 3. T t c các nhà in b ng máy, in á, in b n k m, in g , làm b n k m, nhà úc ch in, các máy in và d ng c in hi n b không u ph i ăng ký… Các máy in ronéo c a
  2. nh ng ngư i hay t h p tác hi n nay chuyên in thuê, c a t ch c tôn giáo u ph i ăng ký. 4. Vi c thành l p các nhà in m i, có trư ng h p c n thi t, nhưng c n h n ch h p lý hóa và t n d ng kh năng các nhà in hi n có th ng nh t vi c trang b cho các nhà in, Ny m nh c i ti n k thu t và phát tri n ngành in m t cách cân i. 5. Sau khi nh n ư c gi y xin ăng ký úng th l , cơ quan ăng ký c p gi y ch ng nh n nhà in ã ăng ký. Khi có s thay i l n như quy nh c a i u 5 c a quy t nh, gi y ch ng nh n c n ư c b sung ho c thay i. Nhà in m i ư c thành l p cũng c n ư c c p gi y phép thành l p. 6. Vi c n p lưu chi u n phNm có m c ích giúp cho C c Xu t b n và các S , Ty Văn hóa n m ư c kh năng và trình k thu t in c a t ng nhà in, t ng a phương và c a toàn mi n B c theo dõi, hư ng d n v m t nghi p v và k thu t, chuyên môn hóa d n d n m t s nhà in, ng th i nghiên c u phân ph i các công vi c theo yêu c u c a công tác và trình k thu t c a các nhà in. M t khác, lưu chi u còn giúp phòng ng a nh ng sai sót v chính tr , nh ng l i d ng không t t trong vi c in tài li u gi y t . Hà N i ngoài vi c n p lưu chi u cho S Văn hóa t t c các nhà in i u ph i n p lưu chi u cho C c Xu t b n. 7. Trư ng h p nhà in hay cơ quan làm trái v i nh ng i u ghi trong quy t nh, cơ quan ăng ký s ngh v i y ban hành chính khu, t nh, thành ph x lý theo i u 17 c a quy t nh. Ch trương ăng ký l i cho phép thành l p các nhà in là m t vi c r t c n thi t c a công cu c phát tri n văn hóa, giáo d c. Nó là m t bi n pháp c a Nhà nư c qu n lý ngành in, m t công c c a vô s n chuyên chính. B văn hóa yêu c u các a phương, các cơ quan có trách nhi m ch p hành úng tinh th n quy t nh này. K.T. B TRƯ NG B VĂN HÓA TH TRƯ NG Nguy n c Quỳ
Đồng bộ tài khoản