Thông tư số 58/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
54
lượt xem
8
download

Thông tư số 58/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 58/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 58/2002/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯ NG D N QUY CH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN THU C S H U NHÀ NƯ C, T CH C CHÍNH TR , CHÍNH TR XÃ H I Th c hi n Ngh đ nh s 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 c a Chính ph v vi c chuy n đ i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, B Tài chính hư ng d n quy ch tài chính đ i v i các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. Thông tư này quy đ nh quy ch tài chính áp d ng đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thu c s h u nhà nư c , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i (sau đây g i t t là Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên). 2. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho t đ ng theo quy đ nh t i Lu t Doanh nghi p, các văn b n hư ng d n Lu t Doanh nghi p, Ngh đ nh s 63/2001/NĐ- CP ngày 14/9/2001, Thông tư này và Đi u l c a công ty không trái v i quy đ nh c a nhà nư c. II. QUY Đ NH C TH A. QU N LÝ V N VÀ TÀI S N: 1. V n đi u l : V n đi u l c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do ch s h u ho c đ i di n ch s h u (sau đây g i chung là ch s h u) đ u tư và đư c quy đ nh trong đi u l Công ty. 1.1 - V n Đi u l c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên g m: + V n c a ch s h u th c có trên s k toán t i th i đi m chuy n đ i t doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i sang công ty theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 63//2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 c a Chính ph ho c v n ch s h u đ u tư t i th i đi m thành l p Công ty; + L i nhu n sau thu đ l i b sung v n cho Công ty;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + V n do ch s h u công ty b sung cho công ty (n u có); Đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thu c s h u Nhà nư c còn đư c b sung v n t các ngu n sau đây: + Kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng đư c nhà nư c đ l i b sung v n (n u có) theo quy đ nh c a nhà nư c; + Các lo i v n khác có ngu n g c t ngân sách và coi như c a ngân sách theo quy đ nh c a B Tài chính. 1.2. Vi c đi u ch nh tăng, gi m v n đi u l c a công ty do ch s h u quy t đ nh. Ch s h u ch đư c rút v n đã đ u tư vào công ty trong trư ng h p đi u ch nh v n đi u l . Trư ng h p không đi u ch nh v n đi u l công ty thì ch s h u ch đư c rút v n đã đ u tư vào công ty thông qua hình th c chuy n như ng toàn b ho c m t ph n s v n cho các t ch c, cá nhân khác. Đ i v i s v n ch s h u đã cam k t b sung cho công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thì ch s h u có trách nhi m đ u tư đ v n theo đúng th i h n đã cam k t. Trư ng h p sau 2 năm ch s h u không đ u tư đ y đ và đúng h n s v n đã cam k t thì ch s h u ph i đi u ch nh gi m v n đi u l c a công ty. 2. Huy đ ng v n: Ngoài s v n do ch s h u đ u tư, công ty đư c quy n huy đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t đ ph c v kinh doanh. Vi c huy đ ng v n c a công ty không đư c làm thay đ i hình th c s h u c a công ty. Công ty có trách nhi m hoàn tr v n đã huy đ ng và lãi vay (n u có) cho ch n theo cam k t. Ch s h u công ty quy t đ nh và ch u trách nhi m v các h p đ ng vay v n có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a công ty t i th i đi m g n nh t trên cơ s đ m b o hi u qu kinh t c a v n vay. Trong trư ng h p đ c bi t, ch s h u có th u quy n cho H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh các h p đ ng vay v n này. Vi c u quy n ph i đư c ghi trong Đi u l công ty. Trư ng h p ch s h u quy t đ nh t l nh hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính thì t l c th ph i đư c ghi trong Đi u l công ty. Các d án vay v n còn l i do H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh. 3. Tài s n c đ nh: 3.1. Tài s n c đ nh c a công ty bao g m tài s n c đ nh h u hình và tài s n c đ nh vô hình. Tiêu chu n (v th i gian và giá tr ) và nguyên giá tài s n c đ nh xác đ nh theo quy đ nh c a B Tài chính .
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lãi vay v n ph i tr , chênh l ch t giá c a các kho n vay b ng ngo i t đ đ u tư phát sinh trư c khi đưa tài s n c đ nh vào khai thác s d ng, công ty h ch toán vào nguyên giá tài s n c đ nh. 3.2. Công ty đư c ch đ ng l a ch n các phương án đ u tư mua s m tài s n c đ nh, đ i m i thi t b công ngh ho c thay đ i cơ c u tài s n c đ nh phù h p v i m c tiêu kinh doanh nh m nâng cao hi u su t s d ng tài s n và hi u qu s d ng v n. - Công ty th c hi n đ u tư xây d ng, mua s m tài s n theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý đ u tư xây d ng hi n hành. Riêng th m quy n quy t đ nh d án đ u tư thì ch s h u công ty quy t đ nh các d án đ u tư mua s m tài s n c đ nh có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n c a công ty ghi trên báo cáo tài chính t i th i đi m công b g n nh t. Trư ng h p ch s h u quy t đ nh t l nh hơn 50% thì t l c th ph i đư c quy đ nh t i Đi u l công ty. Các d án đ u tư còn l i do H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh. - Giám đ c công ty có trách nhi m t ch c th c hi n và ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr , Đ i di n ch s h u v ti n đ , ch t lư ng các d án đã quy t đ nh đ u tư. - Đ i v i tài s n c đ nh là công trình, h ng m c công trình hoàn thành đã đưa vào s d ng nhưng chưa quy t toán giá tr công trình, h ng m c công trình thì t m ghi tăng nguyên giá tài s n c đ nh theo giá tr t m tính đ trích kh u hao. Sau khi quy t toán, n u có chênh l ch tăng ho c gi m so v i giá tr t m tính, thì h ch toán đi u ch nh l i nguyên giá theo giá tr quy t toán đư c c p có th m quy n duy t. 3.3. Qu n lý, s d ng Tài s n c đ nh: Tài s n c đ nh đư c qu n lý, s d ng theo quy đ nh c a nhà nư c và Đi u l Công ty: H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh m c trích kh u hao tài s n c đ nh theo khung quy đ nh c a B Tài chính đ thu h i v n đ u tư và b o toàn v n. Ch s h u quy t đ nh m c kh u hao ngoài khung quy đ nh c a B Tài chính. 3.4. Thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh: Công ty ch đ ng xây d ng phương án và trình H i đ ng qu n tr ho c ch t ch công ty quy t đ nh vi c như ng bán, thanh lý tài s n c đ nh và các kho n đ u tư dài h n khi không có nhu c u s d ng ho c tài s n đã hư h ng không s d ng đư c đ thu h i v n. Vi c như ng bán, thanh lý tài s n ph i th c hi n thông qua phương th c đ u giá. Ti n thu đư c t như ng bán, thanh lý tài s n đư c h ch toán vào thu nh p đ xác đ nh k t qu kinh doanh c a công ty. Đ i v i các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh có giá tr còn l i b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trong báo cáo tài chính c a công ty t i th i đi m công b g n nh t thì do ch s h u quy t đ nh . Trong trư ng h p đ c bi t ch s h u có th u quy n cho H i đ ng qu n tr ho c ch t ch công ty quy t đ nh và ch u trách nhi m v k t qu c a phương án thanh lý, như ng bán tài s n . Vi c u quy n ph i đư c ghi trong Đi u l công ty. Trư ng h p ch s h u quy t đ nh t l th p hơn 50% thì t l c th ph i đư c ghi trong Đi u l công ty. 4. Qu n lý hàng t n kho:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tài s n lưu đ ng là hàng hoá t n kho bao g m hàng hoá mua v đ bán còn t n kho, hàng hoá mua đang đi trên đư ng, hàng g i bán, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho ho c đã mua đang đi trên đư ng, s n ph m d dang đang trong quá trình s n xu t ho c s n ph m hoàn thành nhưng chưa nh p kho, thành ph m t n kho ho c thành ph m đã g i bán... Giá hàng hoá t n kho đư c xác đ nh theo giá g c bao g m : giá mua, chi phí ch bi n và các chi phí khác có liên quan như chi phí v n chuy n, phí b c x p, chi phí b o qu n, phí b o hi m, thu nh p kh u (n u có) đ đưa hàng hoá t n kho v đ a đi m và tr ng thái hi n t i. N u giá g c ghi trên s k toán cao hơn giá tr thu n có th th c hi n đư c thì doanh nghi p ph i trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho theo quy đ nh. - Tài s n lưu đ ng là công c , d ng c lao đ ng đư c phân b giá tr vào chi phí s n xu t kinh doanh c a công ty trong 1 năm ho c 2 năm tuỳ tính ch t và giá tr c a tài s n. Khi đã phân b h t giá tr nhưng v n còn s d ng thì công ty ph i m s theo dõi chi ti t đ qu n lý. 5. Các kho n n ph i thu, ph i tr : Công ty ph i m s theo dõi các kho n công n theo t ng đ i tư ng: t ng s n ph i thu, s đã thu đư c và s còn ph i thu, t ng s n ph i tr , s đã tr và s còn ph i tr . Thư ng xuyên phân tích đôn đ c thu h i n và thanh toán n ph i tr . Trư c khi khoá s k toán đ l p báo cáo tài chính năm, doanh nghi p ph i ki m kê, đ i chi u t ng kho n n v i ch n ho c khách n . Đ i v i kho n n ph i thu xác đ nh là khó đòi ho c đã quá h n t 2 năm tr lên thì ph i trích l p d phòng theo qui đ nh hi n hành. N ph i thu không đòi đư c ph i x lý xoá s theo quy đ nh c a nhà nư c và đư c bù đ p b ng kho n d phòng n ph i thu khó đòi sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan, n u còn thi u thì h ch toán vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. 6. Qu n lý, s d ng v n: 6.1. Công ty có quy n qu n lý và s d ng linh ho t toàn b s v n ch s h u đã đ u tư và các ngu n v n h p pháp khác vào ho t đ ng kinh doanh v i m c tiêu thu l i nhu n, đ ng th i ch u trách nhi m trư c ch s h u v b o toàn v n, v hi u qu s d ng v n và đ m b o quy n l i c a nh ng ngư i có liên quan đ n công ty như các ch n , khách hàng... theo cam k t. 6.2. Công ty đư c s d ng v n và tài s n c a công ty đ u tư ra ngoài công ty theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c s d ng giá tr quy n s d ng đ t đ góp v n đ u tư ra ngoài công ty ph i theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai và các quy đ nh c a nhà nư c có liên quan. - Vi c đ u tư ra ngoài Công ty (bao g m c đ u tư ra nư c ngoài), đư c th c hi n theo các hình th c: góp v n liên doanh, góp v n thành l p công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; nh n chuy n như ng ph n v n đ u tư c a các nhà đ u tư khác ho c các hình th c đ u tư khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ch s h u quy t đ nh các d án đ u tư ra ngoài công ty ho c chuy n như ng v n đ u tư ra ngoài công ty có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n đư c ghi trong báo cáo tài chính c a công ty t i th i đi m công b g n nh t. Trư ng h p ch s h u quy t đ nh t l nh hơn 50% t ng giá tr tài s n thì t l c th ph i đư c quy đ nh t i Đi u l công ty. Các d án đ u tư ra ngoài công ty còn l i do H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh. - Vi c đánh giá l i tài s n đ góp v n liên doanh, thành l p công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n.... th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 6.3. Hàng năm, trư c khi khoá s k toán đ l p báo cáo tài chính năm, công ty ph i t ch c ki m kê th c t tài s n c đ nh, hàng t n kho, ti n v n, công n đ xác đ nh s th c t th i đi m l p Báo cáo tài chính ; xác đ nh giá tr tài s n th a thi u ho c tài s n b t n th t; làm rõ nguyên nhân và trách nhi m c a cá nhân, t p th có liên quan và xác đ nh m c b i thư ng v t ch t theo quy đ nh pháp lu t và đi u l Công ty. M c b i thư ng do T ng giám đ c ho c Giám đ c công ty quy t đ nh. Giá tr tài s n th a h ch toán vào thu nh p khác. Giá tr tài s n thi u ho c t n th t th c t sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th ho c t ch c b o hi m h ch toán vào chi phí kinh doanh. B. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH. Công ty đư c quy n quy t đ nh giá bán s n ph m hàng hoá c a mình và quy t đ nh các kho n chi phí phát sinh trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Doanh thu, chi phí ho t đ ng kinh doanh đư c xác đ nh như sau: 1. Doanh thu, thu nh p c a Công ty: 1.1- Doanh thu ho t đ ng kinh doanh là toàn b s ti n đã thu ho c s thu đư c phát sinh t vi c bán hàng hoá, cung ng d ch v trong kỳ c a doanh nghi p, bao g m các kho n ph thu và phí thu thêm ( n u có). 1.2- Doanh thu ho t đ ng tài chính là s ti n đã thu ho c s thu đư c phát sinh t vi c cho các bên khác s d ng tài s n c a công ty, thu nh p phát sinh t vi c cho vay v n, lãi ti n g i, lãi trái phi u, tín phi u ho c thu nh p đư c chia t s v n đ u tư ra ngoài doanh nghi p như v n góp c ph n, v n góp liên doanh... Kho n thu nh p t đ u tư ra ngoài doanh nghi p n u chưa n p thu thu nh p doanh nghi p thì công ty ph i h ch toán vào thu nh p trư c thu . 1.3- Thu nh p khác là s ti n đã thu ho c s thu đư c t vi c thanh lý như ng bán tài s n c đ nh, thu ti n b o hi m b i thư ng, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng, các kho n n ph i tr nhưng nay không ph i tr ... 1.4- Các kho n doanh thu, thu nh p nói trên đư c xác đ nh theo qui đ nh t i Chu n m c s 14 Doanh thu và thu nh p khác ban hành kèm theo Quy t đ nh s 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 c a B trư ng B Tài chính v ban hành và công b chu n m c k toán Vi t nam (đ t 1) và các văn b n hư ng d n th c hi n chu n m c k toán.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Chi phí c a Công ty bao g m: 2.1. Chi phí ho t đ ng kinh doanh: a. Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh trong kỳ g m: - Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, đ ng l c, bán thành ph m, d ch v mua ngoài (tính theo m c tiêu hao th c t và giá v n th c t ), chi phí phân b công c , d ng c lao đ ng, chi phí s a ch a tài s n c đ nh; - Chi phí kh u hao tài s n c đ nh xác đ nh theo quy đ nh t i Đi m 3 Kho n A Ph n II c a Thông tư này; - Chi phí ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao đ ng do H i đ ng qu n tr quy t đ nh theo hư ng d n c a B lao đ ng -Thương binh và Xã h i; - Kinh phí b o hi m xã h i, kinh phí công đoàn, b o hi m y t c a ngư i lao đ ng trong doanh nghi p ph i n p theo quy đ nh; - Chi phí giao d ch, môi gi i, ti p khách, ti p th , qu ng cáo h i h p tính theo chi phí th c t phát sinh. H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty phê duy t đ nh m c chi phí và ph i công b công khai làm căn c đ qu n lý, đi u hành và giám sát. T ng giám đ c, Giám đ c công ty quy t đ nh m c chi và ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty và Ch s h u v quy t đ nh c a mình. - Chi phí b ng ti n khác như chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao đ ng, chi phí đào t o nâng cao năng l c qu n lý, tay ngh c a ngư i lao đ ng, chi y t , nghiên c u khoa h c, các kho n thu như thu tài nguyên, thu đ t, ti n thuê đ t, chi phí cho lao đ ng n , chi phí trích trư c b o hành s n ph m ho c s a ch a tài s n, chi phí mua b o hi m tài s n... . - Giá tr tài s n t n th t th c t (xác đ nh b ng giá tr tài s n ghi trên s k toán tr các kho n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan, ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m, giá tr ph li u thu h i và s đã đư c bù đ p b ng các qu d phòng tài chính) , công n không thu h i đư c. - Giá tr các kho n d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, ch ng khoán đ u tư, d phòng n ph i thu khó đòi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . M c trích các kho n d phòng vào chi phí căn c vào tình hình th c t c a doanh nghi p và quy đ nh c a nhà nư c. b.Chi phí s n xu t kinh doanh chia theo kho n m c như sau: - Chi phí s n xu t kinh doanh tr c ti p bao g m: + Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, đ ng l c s d ng tr c ti p cho s n xu t s n ph m c a doanh nghi p; chi phí ph i tr cho ngư i lao đ ng tr c ti p s n xu t như: ti n lương, ph c p lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Chi phí s n xu t chung phát sinh phân xư ng như: chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí nguyên v t li u gián ti p, ti n lương, ph c p lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c a nhân viên phân xư ng. - Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g m chi phí cho b máy qu n lý và đi u hành liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty như: + Chi phí kh u hao tài s n c đ nh, công c lao đ ng nh , ph c v cho b máy qu n lý và đi u hành công ty. + Ti n lương, ph c p lương và các kho n b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c a b máy qu n lý và đi u hành công ty. + Chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác b ng ti n như chi phí ti p tân, khánh ti t giao d ch, kho n tr c p thôi vi c cho ngư i lao đ ng, các kho n chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u đ i m i công ngh , chi thư ng sáng ki n, c i ti n, chi phí đào t o, giáo d c, chi y t cho ngư i lao đ ng c a doanh nghi p, chi phí b o v môi trư ng, chi phí cho lao đ ng n , chi phí mua b o hi m tài s n... - Chi phí bán hàng là toàn b các chi phí liên quan t i vi c tiêu th s n ph m, d ch v , bao g m c chi phí b o hành s n ph m như: ti n lương ph i tr cho nhân viên bán hàng, kinh phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c a nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, đóng gói s n ph m... - Chi phí d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, d phòng n ph i thu khó đòi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . - Giá tr tài s n t n th t th c t , công n không thu h i đư c. 2.2. Chi phí ho t đ ng tài chính, bao g m: chi phí liên quan đ n đ u tư ra ngoài doanh nghi p (góp v n liên doanh, liên k t, góp v n thành l p công ty...), chi phí lãi vay v n kinh doanh, chi phí chi t kh u thanh toán, chi phí cho thuê tài s n, d phòng gi m giá ch ng khoán đ u tư, chi phí mua bán trái phi u, c phi u, k c kho n t n th t trong đ u tư n u có. 2.3. Chi phí khác: - Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c đ nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c đ nh khi thanh lý và như ng bán); - Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ph i thu khó đòi đã xoá s k toán; - Chi phí v ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t ; - Chi phí đ thu ti n ph t; - Các kho n chi phí b t thư ng khác. 2.4. Không tính vào chi phí kinh doanh các kho n đã có ngu n khác đ m b o ho c không liên quan đ n s n xu t kinh doanh sau đây:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chi phí mua s m xây d ng, l p đ t tài s n c đ nh h u hình, vô hình. - Lãi vay v n ph i tr , chênh l ch t giá ngo i t phát sinh trư c th i đi m đưa công trình vào s d ng. - Các kho n chi phí không liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty. 3. Giá thành s n ph m, d ch v tiêu th trong kỳ (ho c giá v n hàng hoá bán ra, d ch v cung c p trong kỳ) bao g m: - Giá thành s n xu t s n ph m, d ch v tiêu th trong kỳ đư c tính theo phương pháp bình quân gia quy n c a giá thành s n xu t s n ph m trong kỳ và giá thành s n ph m t n kho đ u kỳ; ho c giá thành s n xu t s n ph m nh p trư c xu t trư c; ho c giá thành s n xu t s n ph m nh p sau xu t trư c. Giá thành s n xu t s n ph m trong kỳ đư c xác đ nh b ng chi phí s n ph m d dang đ u kỳ, c ng chi phí s n xu t tr c ti p phát sinh trong kỳ, tr chi phí s n ph m d dang cu i kỳ. - Chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳ. Trư ng h p do chu kỳ s n xu t s n ph m dài ho c s n xu t mang tính đ c thù, tuỳ theo tình hình c th c a t ng doanh nghi p, H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty quy t đ nh phân b chi phí qu n lý doanh nghi p vào s n ph m tiêu th trong kỳ, s n ph m t n kho và s n ph m d dang cu i kỳ trên nguyên t c đ m b o giá tr s n ph m t n kho và s n ph m d dang cu i kỳ không cao hơn giá tr có th thu h i đư c. - Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. - Chi phí d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, d phòng n ph i thu khó đòi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . - Giá tr tài s n t n th t th c t , công n không thu h i đư c. 4. Đ i v i các ho t đ ng h p đ ng h p tác liên doanh, theo hình th c h p đ ng chia s n ph m thì Công ty ph i t ch c h ch toán riêng doanh thu và chi phí s n xu t tương ng v i s lư ng s n ph m đư c chia. Trư ng h p, theo hình th c h p đ ng chia l i nhu n thì l i nhu n đư c hư ng t h p đ ng h p tác liên doanh đư c h ch toán vào thu nh p tài chính c a doanh nghi p. 5. L i nhu n th c hi n c a công ty đư c xác đ nh theo chi phí tài chính đư c quy đ nh t i thông tư này. Thu nh p doanh nghi p làm căn c đ tính thu thu nh p doanh nghi p đư c căn c vào chi phí quy đ nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n dư i Lu t c a B Tài chính và các B ngành ch c năng khác có liên quan. C. L I NHU N VÀ S D NG L I NHU N C A CÔNG TY: 1. T ng l i nhu n c a công ty bao g m l i nhu n ho t đ ng kinh doanh, l i nhu n ho t đ ng tài chính và l i nhu n khác.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng l i nhu n th c hi n c a công ty là chênh l ch gi a doanh thu ho t đ ng kinh doanh, doanh thu ho t đ ng tài chính và thu nh p khác v i giá thành s n ph m tiêu th , chi phí ho t đ ng tài chính và chi phí khác. 2. L i nhu n th c hi n c a công ty, sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh c a lu t thu thu nh p doanh nghi p và bù đ p các kho n l năm trư c không đư c tr vào l i nhu n trư c thu , ch s h u quy t đ nh s d ng theo hư ng sau đây: a. Trích 10% l p qu d phòng tài chính. Khi s dư qu này b ng 25% v n đi u l thì không ph i trích n a. b. Trích 5% đ l p quĩ tr c p m t vi c làm, khi s dư quĩ này b ng 6 tháng lương th c hi n thì không ph i trích n a. c. Sau khi tr đi kho n a,b ph n l i nhu n còn l i đư c dùng đ : + Trích t i đa 10% l p qu khen thư ng; + Trích t i đa 10% l p qu phúc l i. + Trích t i đa 5% l p qu thư ng Ban qu n lý, đi u hành công ty. M c trích không vư t quá 100 tri u đ ng v i đi u ki n t su t l i nhu n th c hi n trư c thu trên v n ch s h u c a công ty ph i b ng ho c l n hơn t su t l i nhu n k ho ch; trư ng h p t su t l i nhu n th c hi n trư c thu th p hơn k ho ch thì ph i gi m tr tương ng. + Trích t i thi u 30% b sung v n cho công ty. Ph n còn l i ch s h u quy t đ nh đ l i ti p t c b sung v n cho công ty ho c đi u đ ng đ u tư cho doanh nghi p khác ho c n p Ngân sách. 3. Qu d phòng tài chính dùng đ : - Bù đ p t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi tr ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân có liên quan và c a t ch c b o hi m. - Bù đ p kho n l c a công ty theo quy t đ nh c a ch s h u công ty. 4. Qu tr c p m t vi c làm dùng đ tr c p cho ngư i lao đ ng đã làm vi c t i doanh nghi p b m t vi c làm t m th i theo quy đ nh c a Nhà nư c; chi đào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao đ ng do thay đ i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; đào t o ngh d phòng cho lao đ ng n c a doanh nghi p. 5. Qu khen thư ng c a công ty đư c dùng đ : Thư ng cu i năm ho c thư ng kỳ cho ngư i lao đ ng trong công ty bao g m c H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c ho c Giám đ c công ty và ngư i bên ngoài công ty có quan h đóng góp giúp đ công ty trong ho t đ ng kinh doanh. H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty phê duy t phương án s d ng qu khen thư ng do T ng giám
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ c ho c Giám đ c công ty trình. T ng giám đ c, Giám đ c công ty quy t đ nh m c chi thư ng c th cho ngư i lao đ ng và ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty v các quy t đ nh c a mình. 6. Qu phúc l i đư c dùng đ : - Đ u tư, s a ch a công trình phúc l i c a công ty ho c góp v n xây d ng các công trình phúc l i chung v i các đơn v trong T ng công ty, B , ngành, U ban nhân dân ho c các đơn v khác theo tho thu n c a h p đ ng. - Chi cho các ho t đ ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th ngư i lao đ ng trong công ty. - Đóng góp qu ho c chi dùng cho các ho t đ ng phúc l i công c ng c a chính quy n đ a phương nơi doanh nghi p đóng tr s ( bao g m c công tác t thi n, xây d ng nhà tình nghĩa). - Tr c p khó khăn thư ng xuyên, đ t xu t cho ngư i lao đ ng trong công ty k c ngư i lao đ ng đã ngh hưu, m t s c, thôi vi c. 7. Quĩ thư ng ban qu n lý, đi u hành dùng đ : Thư ng cho H i đ ng Qu n tr ho c Ch t ch Công ty, T ng Giám đ c, Giám đ c công ty. Ch s h u quy t đ nh m c thư ng cho H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty; H i đ ng qu n tr quy t đ nh m c thư ng cho T ng giám đ c ho c giám đ c công ty theo k t qu ho t đ ng c a công ty. 8. Vi c s d ng các qu nói trên ph i th c hi n công khai theo quy ch dân ch cơ s và quy đ nh c a Nhà nư c. Khi công ty chưa thanh toán đ các kho n n và các nghĩa v tài s n khác đ n h n ph i tr công ty chưa đư c trích l p qu khen thư ng, qu phúc l i, qu thư ng ban qu n lý, đi u hành công ty và ch s h u không đư c rút l i nhu n c a công ty. Trong trư ng h p này, ngư i nào quy t đ nh trích l p các qu khác ho c phân ph i l i nhu n ngư i đó ch u trách nhi m thu h i, n u không thu h i đư c ph i b i thư ng. D. K HO CH TÀI CHÍNH, K TOÁN, KI M TOÁN 1. Công ty th c hi n xây d ng phương án, k ho ch đ u tư; k ho ch tài chính dài h n và hàng năm phù h p v i k ho ch kinh doanh c a công ty theo bi u m u t i ph l c kèm theo Thông tư này. 2. Phương án và K ho ch đ u tư xây d ng hàng năm đư c l p theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý đ u tư xây d ng hi n hành. 3. H i đ ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t đ nh k ho ch tài chính c a Công ty và báo cáo ch s h u làm căn c đ giám sát và đánh giá k t qu qu n lý, đi u hành ho t đ ng kinh doanh c a H i đ ng qu n tr (ho c Ch t ch công ty) T ng giám đ c (ho c giám đ c).
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch tiêu t su t l i nhu n trư c thu trên v n ch s h u dùng đ xác đ nh m c trích l p qu T ng giám đ c t l i nhu n sau thu theo quy đ nh t i kho n 2 ph n II c a Thông tư này. 4. Công ty ph i t ch c và th c hi n công tác ki m toán n i b theo quy đ nh c a B Tài chính nh m ph c v cho công tác đi u hành c a T ng giám đ c ho c Giám đ c công ty và công tác giám sát, ki m tra c a H i đ ng qu n tr . 5. Cu i kỳ k toán (quý, năm) công ty ph i l p Báo cáo tài chính theo quy đ nh ch đ v tài chính đư c quy đ nh trong thông tư này, các thông tư hư ng d n khác v tài chính k toán có liên quan và Đi u l c a công ty. H i đ ng qu n tr ho c ch t ch công ty có nhi m v th m tra Báo cáo tài chính c a công ty và ch u trách nhi m v tính trung th c c a s li u Báo cáo tài chính đã đư c th m tra. Sau khi th m tra, công ty g i báo cáo tài chính đ n các cơ quan ch c năng theo quy đ nh hi n hành c a B Tài chính và trình ch s h u phê duy t. Ch s h u ph i phê duy t Báo cáo tài chính c a công ty sau 15 ngày k t ngày nh n đư c Báo cáo tài chính c a công ty. Văn b n phê duy t Báo cáo tài chính ph i g i cho doanh nghi p và cơ quan đư c nh n Báo cáo tài chính theo quy đ nh hi n hành. 6. Công ty ph i th c hi n công khai tài chính theo quy ch dân ch cơ s và quy đ nh c a nhà nư c. III. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S tài chính - V t giá, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Các T ng công ty Nhà nư c và các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có trách nhi m th c hi n theo đúng hư ng d n c a Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c đ ngh các B , ngành, các đ a phương và doanh nghi p ph n ánh k p th i v B Tài Chính đ nghiên c u hư ng d n gi i quy t. Tr n Văn Tá (Đã ký) PH L C 1 K HO CH TÀI CHÍNH năm... STT Ch tiêu Đơn Ư c th c K ho ch năm... v tính hi n năm
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ... Doanh Ch t ch HĐQT nghi p đ (Ch t ch Công ngh ty) phê duy t 1 T ng doanh thu 1000đ 2 L i nhu n th c hi n 1000đ trư c thu thu nh p doanh nghi p 3 T su t l i nhu n % th c hi n trư c thu trên v n nhà nư c 4 M c trích kh u hao 1000đ TSCĐ 5 Kh năng thanh toán % n đ n h n (a) 6 Thu nh p bình quân 1000đ (lương + thư ng) đ/ngư i/năm 7 T ng s thu và các 1000đ kho n khác ph i n p NSNN (a) Kh năng thanh toán n đ n h n c a doanh nghi p là kh năng thanh toán hi n th i đư c xác đ nh b ng t ng giá tr tài s n lưu đ ng và đ u tư ng n h n so v i n ng n h n ph i tr , k c n dài h n đã đ n h n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản