Thông tư số 58/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 58/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 58/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 58/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH Đ THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ C NG V ĐƯ NG THU N I Đ A Căn c Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh đ nh s 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i, B Tài chính hư ng d n ch đ thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a như sau: I - Đ I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. Các phương ti n thu ra, vào ho t đ ng t i các c ng, b n th y n i đ a (k c c ng, b n chuyên dùng) đã đư c cơ quan Nhà nư c công b ho c c p phép ho t đ ng ph i n p phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a theo quy đ nh t i Thông tư này (tr trư ng h p không ph i n p quy đ nh t i đi m 2 m c này). Trư ng h p đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác thì th c hi n theo quy đ nh đó. 2. Nh ng trư ng h p sau đây không ph i n p phí c ng v đư ng thu n i đ a: a) Phương ti n s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh thu c B Qu c phòng và B Công an (tr các phương ti n s d ng vào ho t đ ng kinh t ). b) Phương ti n tránh bão, c p c u. c) Phương ti n v n chuy n hàng hoá có tr ng t i toàn ph n dư i 10 t n ho c ch khách dư i 13 gh . d) Phương ti n v n chuy n phòng ch ng l t bão. e) Phương ti n c a cơ quan H i quan đang làm nhi m v (tr các phương ti n s d ng vào ho t đ ng kinh t ). g) Phương ti n c a các Cơ quan thanh tra giao thông, C ng v Đư ng thu n i đ a khi làm nhi m v (tr các phương ti n s d ng vào ho t đ ng kinh t ). 3. M c thu phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a quy đ nh như sau: TT N I DUNG CÁC KHO N THU M C THU 1 Phí tr ng t i 150 đ ng/t n tr ng t i toàn ph n
  2. Trong đó: - Lư t vào (k c có t i, không t i) 150 đ ng/t n tr ng t i toàn ph n - Lu t ra (k c có t i, không t i) 2 L phí ra, vào c ng, b n thu n i đ a: 5.000 đ ng/chuy n - Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n t 10 t n đ n 50 t n - Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n t 51 t n 10.000 đ ng/chuy n đ n 200 t n ho c ch khách có s c ch t 13 gh đ n 50 gh . - Phương ti n ch hàng, đoàn lai có tr ng t i toàn ph n 20.000 đ ng/chuy n t 201 đ n 500 t n ho c ch khách có s c ch t 51 gh đ n 100 gh - Phương ti n ch hàng, đoàn lai có tr ng t i toàn ph n 30.000 đ ng/chuy n t 501 t n tr lên, ho c ch khách t 101 gh tr lên, tàu bi n có tr ng t i toàn ph n đ n dư i 200 GT - Tàu bi n có tr ng t i toàn ph n t 200 GT đ n dư i 50.000 đ ng/chuy n 1000 GT - Tàu bi n có tr ng t i toàn ph n t 1000 GT đ n dư i 100.000 đ ng/chuy n 5000 GT - Tàu bi n có tr ng t i toàn ph n trên 5000 GT 200.000 đ ng/chuy n - Trư ng h p tàu bi n ra, vào c ng b n thu n i đ a ph i n p phí tr ng t i, phí b o đ m hàng h i theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí, l phí hàng h i. Riêng tàu bi n trong cùng m t chuy n đi vào, r i nhi u c ng bi n và c ng b n thu n i đ a trong cùng m t khu v c hàng h i thì ch ph i n p m t l n phí tr ng t i và phí b o đ m hàng h i, trư ng h p này ch tàu ph i xu t trình cho c ng v đư ng thu n i đ a biên lai đã n p phí tr ng t i và phí b o đ m hàng h i t i c ng vào đ u tiên. - Trư ng h p trong cùng m t chuy n đi phương ti n thu vào, ra nhi u c ng, b n thu n i đ a trong cùng m t khu v c do m t c ng v đư ng thu n i đ a qu n lý thì ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu phí tr ng t i quy đ nh t i đi m 3 m c này. - Phương ti n thu vào, ra c ng l y nhiên li u, th c ph m, thay đ i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu phí tr ng t i b ng 70% so v i m c thu phí tr ng t i quy đ nh t i đi m 3 m c này. - Phương ti n thu vào, ra c ng trong cùng m t khu v c do m t c ng v đư ng thu qu n lý nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr đi trong tháng áp d ng m c thu phí tr ng t i b ng 60% so v i m c thu phí tr ng t i quy đ nh t i đi m 3 m c này. - T ch c cá nhân có tàu thu ch hàng hoá vào, r i c ng trong cùng m t khu v c do m t c ng v đư ng thu n i đ a qu n lý nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr đi trong tháng áp d ng m c thu phí tr ng t i b ng 60% so v i m c thu quy đ nh t i đi m 3 m c này. - Tr ng t i đ i v i các phương ti n không ph i là tàu sông ch hàng đư c quy đ i khi tính phí tr ng t i như sau: - Tàu chuyên dùng: 1 mã l c tương đương 1 t n tr ng t i toàn ph n. - Tàu khách: 1 gh hành khách tương đương 1 t n tr ng t i toàn ph n.
  3. 4. Phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a thu b ng Đ ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng đô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu ti n. II - T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG: 1. Cơ quan thu phí, l phí c ng v đư ng th y n i đ a là các C ng v Đư ng thu n i đ a quy đ nh t i Đi u 71, kho n 10 c a Đi u 72 Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a. Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m đăng ký, kê khai n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí, l phí. 2. Cơ quan thu phí, l phí đư c trích đ l i 95% trên t ng s ti n phí, l phí thu đư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c đ chi cho ho t đ ng c a c ng v theo d toán đư c c p có th m quy n phê duy t quy đ nh t i ti t a, b, c sau đây: a) Chi thư ng xuyên b o đ m ho t đ ng c a b máy t ch c c a c ng v : các kho n chi theo đ nh m c chi qu n lý nhà nư c hi n hành đ i v i biên ch c a c ng v g m: Các kho n chi ti n lương, ti n công, các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công; Chi b o h lao đ ng ho c đ ng ph c theo ch đ quy đ nh (n u có), trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t ; Chi công tác phí; Chi thông tin liên l c; Chi d ch v công c ng (ti n đi n, nư c văn phòng); Chi h i h p; Chi s a ch a thư ng xuyên nhà c a, phương ti n, thi t b văn phòng, Chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ; Chi ti n ăn gi a ca cho ngư i lao đ ng v i m c t i thi u do nhà nư c quy đ nh ; Chi khác cho ho t đ ng t ch c thu phí. Biên ch c a c ng v do B Giao thông V n t i giao. b) Chi đ c thù, g m: - Chi mua nhiên li u ph c v tr c ti p cho ho t đ ng nghi p v c a c ng v . - Chi mua s m, s a ch a l n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v vi c thu phí, l phí. - Chi cho công tác tìm ki m c u n n tàu và ngư i trong khu v c trách nhi m, chi x lý công vi c có liên quan đ n môi trư ng như x lý d u loang do phương ti n th i xu ng m t nư c vùng c ng b n. - Chi thuê tr s (n u có) - Chi mua biên lai, n ch . c) Chi trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên th c hi n thu phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a. M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và qu phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu cao hơn năm trư c ho c b ng 2 (hai) tháng lương th c t n u s thu th p hơn ho c b ng s thu năm trư c. d) Các C ng v Đư ng thu n i đ a, căn c vào s ti n đư c trích đ chi phí ph c v công tác t ch c thu phí (95%) và s chi theo d toán đư c duy t (d toán năm chia cho t ng tháng, quý), n u s ti n đư c trích l n hơn s chi thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c Đư ng sông Vi t Nam đ C c Đư ng sông Vi t Nam đi u hoà cho các c ng v tr c thu c không đ ngu n chi b o đ m qu ti n lương t i thi u cho cán b công nhân viên thu phí và các kho n chi ph c v ho t đ ng c a c ng v theo ch đ quy đ nh. C c Đư ng sông Vi t Nam th c hi n m tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ theo dõi vi c thu - chi đ i v i kho n ti n đi u hoà ph c v công tác t ch c thu phí do các đơn v thu phí còn chênh l ch th a n p v đ chuy n cho đơn v thi u. Đ ng th i ph i m s h ch toán riêng t ng qu , cu i năm n u chưa s d ng h t thì đư c chuy n sang năm sau đ ti p t c s d ng và hàng năm ph i quy t toán v i B Tài chính.
  4. 3. T ng s ti n phí, l phí th c thu đư c, sau khi tr s ti n đư c trích theo t l nêu t i đi m 2 trên đây, s còn l i (5%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành). 4. Th c hi n quy t toán phí, l phí cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Hàng năm cơ quan thu l phí th c hi n quy t toán vi c s d ng biên lai thu phí, l phí, s ti n l phí thu đư c, s đ l i cho đơn v , s ph i n p ngân sách, s đã n p và s còn ph i n p ngân sách nhà nư c v i cơ quan Thu ; quy t toán vi c s d ng s ti n đư c trích đ l i v i cơ quan tài chính cùng c p theo đúng quy đ nh. III - T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo, thay th Thông tư 50/2000/TT-BTC ngày 2/6/2000 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý s d ng phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a và Quy t đ nh s 142/1999/QĐ/ BTC ngày 19/11/1999 c a B Trư ng B Tài chính ban hành m c thu phí, l phí c ng v đư ng thu n i đ a. 2. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng ph i n p phí, l phí c ng v đư ng th y n i đ a và các cơ quan liên quan có trách nhi m th c hi n đúng quy đ nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n b sung./. Nơi nhân KT. B TRƯ NG -Văn phòng T TH TRƯ NG -Văn phòng Qu c h i, -Văn phòng Ch t ch nư c -Vi n Ki m sát NDTC, -Toà án NDTC, -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Trương Chí Trung -Cơ quan TƯ c a các đoàn th , -Công báo, -C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) -UBND, S Tài chính, C c thu , Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c TƯ, -Các T ng c c, C c, V , Vi n, đơn v thu c B Tài chính, -V Pháp ch (B Tài chính) -Đ i di n TCT t i TP H Chí Minh, -Lưu VP (HC, TH), TCT {VP (HC), TS}. Ư Đ ng
Đồng bộ tài khoản