Thông tư số 589-TP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 589-TP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 589-TP về việc chấn chỉnh công tác tư pháp ở những nơi Ủy ban hành chính huyện kiêm tư pháp do Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 589-TP

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 589-TP Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 1956 THÔNG TƯ V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NH NG NƠI Y BAN HÀNH CHÍNH HUY N KIÊM TƯ PHÁP B TRƯ NG B N IV -B TRƯ NG B TƯ PHÁP Kính g i: - Các y ban hành chính liên khu, y ban hành chính t nh, y ban hành chính thành ph , và y ban hành chính châu - Các Tòa án nhân dân liên khu, Tòa án nhân dân t nh, Tòa án nhân dân thành ph và Tòa án nhân dân châu Hi n nay vì thi u thNm phán huy n nên m t s r t l n y ban hành chính huy n kiêm c công vi c tư pháp. So v i s huy n thì s y ban hành chính huy n kiêm tư pháp khu Vi t-b c chi m n 87 ph n trăm, Khu 3: 50 ph n trăm, Khu T ng n: 97 ph n trăm. Tình hình công vi c tư pháp s l n nh ng nơi y ban hành chính huy n kiêm tư pháp có nh ng hi n tư ng ph bi n sau ây: 1) ng nhi u vi c ki n c a nhân dân, nh t là nh ng vi c ki n v dân s , có huy n trung bình ng t 40 – 50 vi c; nh ng huy n to ng n trên dư i 100 vi c. Có nơi ơn ki n c a nhân dân g i n ai g i, c t âu, còn m t th nào ai cũng không ai bi t. m t s a phương, nhân dân ã n Tòa án nhân dân t nh kêu vì huy n không gi i quy t vi c ki n c a h ; 2) Hòa gi i nhi u khi có tính ch t b t bu c nên trong m t s v , nhân dân ã n Tòa án t nh xin x l i. 3) Nhi u khi giam c u ngư i lâu mà không báo cáo cho Tòa án nhân dân t nh bi t; 4) Ít hư ng d n các y ban hành chính xã gi i quy t nh ng công vi c tư pháp. 5) Nói chung thì không báo cáo thư ng l v tình hình nh ng công vi c tư pháp x y ra trong huy n do Tòa án nhân dân t nh bi t nên ph n l n Tòa án nhân dân t nh không n m ư c tình hình công vi c c a các huy n. Thư ng ch g i lên Tòa án nhân dân t nh nh ng vi c c p bách, h sơ thư ng không y nên Tòa án nhân dân t nh nhi u khi lúng túng trong vi c khai thác can ph m, tha hay giam chúng.
  2. Nguyên nhân c a tình tr ng nói trên m t ph n cũng là do nhi u y ban hành chính huy n b n nhi u vi c nhưng l i thi u cán b nên không gi i quy t ư c k p th i nh ng vi c ki n c a nhân dân. Tuy nhiên n u i sâu hơn th chúng ta th y r ng: nhi u y ban hành chính huy n kiêm tư pháp còn coi nh công tác tư pháp, do ó không chú ý kh c ph c khó khăn c ngư i ph trách, theo dõi, ôn c vi c gi i quy t nh ng công vi c tư pháp huy n và xã, không bi t k t h p gi i quy t nh ng vi c tư pháp v i nh ng công vi c khác c a y ban như: xu ng xã lãnh o thu thu thu , s n xu t, ch ng ói, v.v…V m t khác, các Tòa án nhân dân t nh và khu cũng chưa t v n b i dư ng, hư ng d n các y ban hành chính huy n kiêm tư pháp, do ó anh em ã ph m khuy t i m trong công vi c tư pháp ho c lúng túng trong công tác như tình tr ng hi n nay. Hi n nay B tư pháp và B N i v ang nghiên c u b sung cho cán b cho các Tòa án nhân dân huy n. T nay cho n khi có tương i cán b cho các Tòa án nhân dân huy n c n có m t th i gian, vì v y Liên B th y c n ph i lưu ý các y ban hành chính và Tòa án nhân dân khu và t nh v nh ng i m sau ây i v i nh ng nơi y ban hành chính huy n kiêm tư pháp: A – CH N CH NH TƯ TƯ NG COI NH CÔNG TÁC TƯ PHÁP HUY N Hi n nay nh ng vùng ang c i cách ru ng t, công tác phát ng qu n chúng c i cách ru ng t k t h p v i tr n át ph n cách m ng ang làm tan rã nh ng t ch c phá ho i c a qu c M và giai c p a ch . Tuy nhiên, nh ng vùng ã c i cách ru ng t, v n còn có nh ng b n a ch và b n ph n cách m ng ngóc u d y phá nông dân, ch ng Chính ph như : phá thu nông nghi p, phá s n xu t, phá các t i công, h p tác xã mua bán, chia r n i b nông dân, v.v… nh ng vùng mi n núi chưa c i cách ru ng t, b n gián i p, a ch ph n ng, th ph , bi t kích cũng còn ang qu y r i tr t t an ninh c a nhân dân. Trong h th ng t ch c c a ngành tư pháp, t ch c tư pháp huy n (Tòa án nhân dân huy n ho c y ban hành chính huy n kiêm tư pháp) ã ư c phân công m t trách nhi m nh t nh: 1) Quan tr ng hơn c là vi c hư ng d n các y ban hành chính xã hòa gi i nh ng vi c tranh ch p trong nhân dân, giáo d c nh ng ngư i trong nhân dân ph m l i nh và nghiêm kh c c nh cáo nh ng tên a ch có ph n ng nh ; giáo d c cho nhân dân tinh th n c nh giác v i nh ng âm mưu và hành ng phá ho i c a qu c M và b n tay sai c a chúng. N u vi c hư ng d n các y ban hành chính xã làm công tác tư pháp làm ư c t t thì công vi c tư pháp xã s không còn d n nhi u lên huy n s góp ph n vào tăng cư ng oàn k t nông thôn, Ny m nh s n xu t, gi gìn tr an và tr n áp k p th i nh ng hành ng phá ho i c a giai c p a ch và nh ng b n ph n ng cách m ng. 2) Tòa án nhân dân huy n có nhi m v hòa gi i ho c xét x m t s vi c h . 3) Tòa án nhân dân huy n có nhi m v i u tra ho c ph i h p c i Công an huy n i u tra nh ng vi c ph m pháp x y ra trong huy n. N u vi c i u tra ngay t u làm k p th i, chính xác thì vi c khai thác v sau có k t qu hơn, vi c xét x cũng nhanh chóng hơn.
  3. Qua nh ng nhi m v nói trên, s ho t ng c a cơ quan tư pháp huy n r t c n thi t cho s ho t ng chung c a c b máy tư pháp, có nh hư ng t t hay x u n vi c th c hi n nhi m v trung tâm c a ngành năm nay là Ny m nh công tác tr n áp b n phá ho i, ng th i tr ng tr b n lưu manh côn , gi i quy t th a áng nh ng s tranh ch p trong nhân dân thúc Ny oàn k t s n xu t. B – S PHÂN CÔNG VÀ L L I LÀM VI C C A Y BAN HÀNH CHÍNH HUY N KIÊM TƯ PHÁP M B O NHI M V V TƯ PHÁP C n ph i có m t y viên c a y ban ph trách công vi c tư pháp (nên phân công Ch t ch ho c phó Ch t ch ho c y viên công an). Trong nh ng cu c h p thư ng l ki m i m công tác, y ban hành chính huy n kiêm tư pháp ph i ki m i m c công tác tư pháp. Vi c i u tra nh ng vi c hình quan tr ng và chính tr , y ban hành chính huy n kiêm tư pháp nên giao cho Công an huy n ph trách, y viên tư pháp (trong trư ng h p không ph i l y viên công an)ch nên ph trách i u tra nh ng vi c hình nh và vi c h . Ngoài m t s th i gi dành riêng cho công tác tư pháp ra, m i l n xu ng xã làm nh ng công tác c a y ban giao cho như : lãnh o thu thu , s n xu t, ch ng ói, v.v… y viên tư pháp c n k t h p hòa gi i m t s vi c ho c hư ng d n y ban hành chính xã làm công tác tư pháp. y ban hành chính huy n kiêm tư pháp c n ph i b trí m t thư ký c a y ban hành chính huy n giúp y viên tư pháp v gi y t , s sách. Ngoài nh ng báo cáo v t ng vi c, hàng tháng y ban hành chính huy n kiêm tư pháp ph i báo cáo cho Tòa án nhân dân t nh v nh ng công vi c tư pháp trong huy n. C- B I DƯ NG VÀ HƯ NG D N V NGHI P V CHO CÁC Y BAN HUY N KIÊM TƯ PHÁP. Tòa án nhân dân t nh ph i tranh th m h i ngh m t hay hai ngày sơ b hư ng d n cho các y viên tư pháp trong y ban hành chính huy n kiêm tư pháp (trư ng h p c bi t y viên tư pháp b n thì m t y viên khác ho c thư ký tư pháp có th i thay) v nh ng i m t i thi u c n thi t cho công tác sau ây: a) ư ng l i gi i quy t m t s vi c thư ng x y ra nông thôn. b) Nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a y ban hành chính xã v m t tư pháp. c) Nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a Tòa án nhân dân huy n (ho c c a y ban hành chính huy n kiêm tư pháp), chú ý thNm quy n xét x , nh ng th l v b t ngư i, khám phá, phương pháp i u tra, hòa gi i. d) Cách l p h sơ (hình và h ) Trên ây là nh ng i m c n thi t, các Tòa án nhân dân t nh s k t h p v i tình hình a phương mà thêm b t ít nhi u. V tài li u thì nh ng vùng ã c i cách ru ng t,
  4. có th dùng “tài li u hư ng d n y ban hành chính xã và v công tác tư pháp sau c i cách ru ng t” (do B so n và ã g i các Tòa án nhân dân t nh r i). nh ng vùng mi n núi chưa c i cách ru ng t thì các Tòa án nhân dân t nh ch rút trong cu n “tài li u hư ng d n y ban hành chính xã v công tác tư pháp sau c i cách ru ng t” nh ng i u thích h p v i tình hình c a a phương. Nh ng i u còan thi u s do các Tòa án nhân dân t nh so n thêm ra hu n luy n cho các y viên tư pháp huy n. Sau khi h c t p, h c viên ph i v báo cáo v i y ban hành chính huy n cho toàn th y viên có th hi u bi t nh ng i u t i thi u v công tác tư pháp huy n. D – GI I QUY T NH NG CÔNG VI C NG HI N NAY Các Tòa án nhân dân t nh ph i giúp các y ban hành chính huy n kiêm tư pháp trong công vi c này vì ó là m t i u mong m i c a nhân dân. Theo kinh nghiêm c a m t s t nh (B c ninh, B c giang, Phú th ) thì Tòa án nhân dân t nh hàng tháng có k ho ch c cán b v giúp m t hay hai y ban hành chính huy n kiêm tư pháp gi i quy t nh ng vi c ng. Cán b c a Tòa án nhân dân t nh s giúp y ban hành chính huy n kiêm tư pháp phân lo i các vi c gi i quy t như sau: a) i v i nh ng vi c có th hòa gi i ho c ki m th o xã ư c, y ban hành chính huy n kiêm tư pháp g i v xã và có k ho ch hư ng d n, giúp cho các y ban hành chính xã t ch c hòa gi i ho c ki m th o. b) i v i nh ng vi c c n i u tra thêm ho c c n l p h sơ g i lên Tòa án nhân dân t nh thì y ban hành chính huy n kiêm tư pháp c n xúc ti n nhanh chóng. N u c n thì cán b c a Tòa án nhân dân t nh ph i l i huy n ít ngày giúp y ban hành chính huy n kiêm tư pháp i u tra gi i quy t nh ng vi c khó khăn. Trong nh ng vi c ã ra trên, vi c hu n luy n cho các y ban hành chính huy n kiêm tư pháp và gi i quy t nh ng vi c ng là nh ng vi c c p bách. Mu n v y, c n ph i ánh thông tư tư ng cho các y ban hành chính huy n kiêm tư pháp s a ch a tư tư ng coi nh công tác tư pháp huy n. Liên B mong r ng các y ban hành chính khu, t nh nghiên c u thông tư này ra thêm nh ng ch th c n thi t cho các y ban hành chính huy n, châu, các Tòa án nhân dân khu, t nh ph i h p v i y ban hành chính c p tương ương t k ho ch giúp các y ban hành chính huy n, châu v tư pháp. Xin báo cáo v B N i v và B Tư pháp k t qu thi hành thông tư này B TRƯ NG B N IV B TRƯ NG B TƯ PHÁP Phan K To i Vũ ình Hòe
Đồng bộ tài khoản