Thông tư số 59-BTC/TCT/CS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 59-BTC/TCT/CS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59-BTC/TCT/CS về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 59-BTC/TCT/CS

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59-BTC/TCT/CS Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 59-BTC/TCT/CS NGÀY 2-11-1991 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH C A H NN VÀ NGHN NNH C A H BT V VI C S A I, B SUNG THU DOANH THU VÀ THU TIÊU TH C BI T Căn c Quy t nh s 472/NQ-H NN8 ngày 10-9-1991 c a H i ng Nhà nư c v vi c s a i, b sung thu su t i v i m t s ngành ngh , m t hàng trong các Lu t thu doanh thu, tiêu th c bi t và Ngh nh s 325/H BT ngày 19-10-91 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Quy t nh nói trên, B Tài chính hư ng d n thi hành và chi ti t hoá vi c th c hi n như sau: A- V THU DOANH THU I- Căn c bi u thu doanh thu ban hành kèm theo Lu t thu doanh thu ngày 30-6- 1990 ã ư c H i ng Nhà nư c s a i b sung trong phiên h p ngày 10-9-1991 và căn c vào i u 1 Ngh nh s 325/H BT ngày 19-10-1991 c a H i ng B trư ng, B Tài chính h th ng hóa l i và hư ng d n c th Bi u thu v thu doanh thu kèm theo Thông tư này, thay th cho "Bi u thu v thu doanh thu" kèm theo Thông tư s 45/TC-TCT ngày 4-10-1990 c a B Tài chính. II- Hư ng d n chi ti t vi c áp d ng các thu su t m i b sung, s a i như sau: M C 1. NGÀNH S N XU T 1. Cơ s s n xu t ra Clanke bán cho cơ s khác thì thu thu doanh thu 5% tính trên doan thu bán Clanke; n u không bán cho cơ s khác mà ưa vào s n xu t thành xi măng thì ch thu thu doanh thu trên doanh thu bán xi măng. 2. Cơ s s n xu t ra nư c á bán cho cơ s ánh b t thu s n theo h p ng kinh t dùng vào vi c ư p l nh, th y s n t i cơ s ch bi n ho c trên các tàu thuy n i bi n thì thu thu doanh thu 2%. Trư ng h p không h ch toán ư c rành m ch ph n nư c á bán cho các cơ s ánh b t th y s n thì ph i n p thu doanh thu 6% trên t ng s doanh thu bán nư c á. 3. In, xu t b n sách, báo các lo i: - Áp d ng thu su t 0% i v i in, xu t b n các lo i: sách chính tr , sách giáo khoa, sách khoa h c k thu t, sách ph c v thi u nhi (in b ng ti ng Vi t, ti ng nư c ngoài), các t p chí chuyên ngành, nh lãnh t , báo Nhân dân, báo Quân i nhân dân, báo Thi u niên, báo Nhi ng; các lo i sách, báo in b ng ti ng dân t c thi u s .
 2. - Áp d ng thu su t 1% i v i in, xu t b n các lo i sách, báo khác k c in, thu các băng ca nh c, băng hình, ĩa hát v các chương trình ca khúc chính tr , truy n th ng dân t c, s n xu t phim b n u, in tráng phim. - Áp d ng thu su t 4% i v i in, xu t b n: văn hoá phNm (như các lo i l ch, bưu nh, bưu thi p...); các lo i nhãn, in khác (như các lo i bi u m u, hoá ơn, ch ng t , vé x s ...); các ho t ng khác trong ngành in xu t b n (xén, k gi y, làm b n k m, s a ch a b n k m ...); 4. Ho t ng gia công t t c các ngành hàng ghi trong m c I- ngành s n xu t áp d ng thu su t 6% tính trên toàn b ti n gia công do khách hàng tr bao g m ti n công, chi phí v nhiên li u, ng l c, kh u hao, chi phí khác, chi phí v v t li u ph (n u có). 5. S n xu t các lo i con gi ng gia súc (trâu, bò, l n, dê, c u...), gia c m (gà, v t, ngan, ng ng...) áp d ng thu su t 1% trên doanh thu bán con gi ng 6. Áp d ng thu su t 1% i v i s n xu t ra các lo i công c s n xu t b ng các lo i nguyên li u v t li u (s t, g , nh a, cao su...) ph c v các ngành kinh t qu c dân, ví d như các lo i công c c m tay, nông c , ngư c , d ng c ngh mu i, ngh r ng, các lo i ph tùng linh ki n c a các lo i công c s n xu t. 7. Cơ s s n xu t có mua bán các tài s n c nh thì áp d ng thu su t c a ngành thương nghi p. M C II. NGÀNH V N T I - Áp d ng thu su t 1% i v i v n t i hành khách trong thành ph và th xã M C III. NGÀNH THƯƠNG NGHI P 1. Áp d ng thu su t 1% i v i các m t hàng thi t y u s n xu t trong nư c ho c nh p khNu sau ây: + Bán các lo i lương th c, rau qu , th c phNm tươi s ng (tr các lo i h p) + Bán thu c ch a b nh cho ngư i, cho gia súc, gia c m, g m c tân dư c, ông dư c. + Bán các lo i nhiên li u, ch t t (tr xăng). + Bán các lo i: nguyên li u, v t li u, v t tư k thu t, phân bón, thu c tr sâu, ph li u ph phNm. + Bán các lo i: máy móc, thi t b , ph tùng, phương ti n v n t i (tr ô tô du l ch t 15 ch ng i , mô tô, xe máy, xe p), d ng c thí nghi m, d ng c y t , giáo d c ( dùng d y h c và d ng c h c t p); chơi tr em, cây gi ng, con gi ng, h t gi ng. 2. Áp d ng thu su t 22% i v i các m t hàng khác s n xu t trong nư c (tr nh ng m t hàng ã ghi i m 1 trên).
 3. 3. Áp d ng thu su t 4% i v i các m t hàng tiêu dùng nh p khNu (tr nh ng m t hàng ã ghi c th i m 1 trên). Riêng: + Bán rư u bia: 10% + Bán các lo i m phNm, u video, xăng: 8% + Bán các lo i ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng, ti vi, xe g n máy, h p, các lo i nư c gi i khát: 6% 4. Áp d ng thu su t thu doanh thu 2% và thu su t thu l i t c 3% i v í kinh doanh buôn chuy n (công chúng là 5%) tính trên tr giá t ng chuy n hàng theo giá th trư ng t i nơi hàng i. Trư ng h p không kê khai n p thu nơi i thì giá tính thu là giá nơi n ho c nơi phát hi n, nơi bán hàng 5. Ho t ng i lý bán hàng, bán hàng ký g i, u thác mua, bán hàng, có i u ki n như ã hư ng d n t i i m B-I-4 Thông tư s 45/TC-TCT ngày 4-10-1990 c a B Tài chính thì ư c áp d ng thu su t 12% tính trên ti n hoa h ng ư c hư ng. N u không có i u ki n như quy nh thì áp d ng thu su t theo t ng ngành hàng tính trên doanh thu bán hàng. 6. ơn v kinh doanh thương nghi p ư c phép áp d ng m t trong hai phương pháp tính thu doanh thu: m t là tính thu doanh thu trên doanh thu bán hàng; hai là tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng. Nh ng cơ s bán hàng (tr buôn chuy n) có s sách k toán, hoá ơn úng ch , ư c cơ quan thu công nh n, thì ư c tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng. 6.1. Thu su t i v i t ng nhóm m t hàng như sau: - Kinh doanh mu i các lo i: 4% - Phát hành sách báo các lo i:4% - Kinh doanh nông s n, thu s n, rau qu , th c phNm tươi s ng: 10% - Kinh doanh rư u, bia, hàng i n t , hàng i n l nh, xe g n máy, ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng, m phNm, xăng: 16% - Kinh doanh vàng, b c, á quý:15% - Kinh doanh các m t hàng khác: 14% 6.2. Các i u ki n th c hi n tính thu doanh thu trên s chênh l ch: a) ơn v ph i th c hi n úng Pháp l nh k toán th ng kê c a H i ng Nhà nư c ã ban hành kèm theo L nh công b s 06/LCT-H NN ngày 10-5-1988 và các văn b n
 4. c a H i ng B trư ng, B Tài chính và T ng c c th ng kê hư ng d n thi hành Pháp l nh k toán th ng kê. b) Th c hi n úng ch hoá ơn, ch ng t theo quy nh t i Quy t nh s 54/TC- TCT ngày 20-2-1991 c a B Tài chính. Th c hi n mua hàng ph i có hoá ơn, bán hàng cũng ph i xu t hoá ơn: t t c hoá ơn mua hàng và hoá ơn bán hàng ph i là lo i hóa ơn do B Tài chính th ng nh t phát hành, ho c lo i hoá ơn ư c B Tài chính công nh n. c) ăng ký v i cơ quan thu th c hi n n p thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng (l p theo m u ính kèm Thông tư này). d) ư c C c thu ho c Chi c c thu tr c ti p qu n lý thu thu công nh n cho t ng ơn v kinh doanh ư c áp d ng tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng. Khi ã ư c cơ quan thu ch p nh n cho áp d ng phương pháp tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng thì ơn v kinh doanh có trách nhi m ch p hành úng nh ng n i dung ã quy nh, n u vi ph m s b x lý theo nh ng quy nh hi n hành 6.3. Xác nh s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng a) Công th c xác nh s chênh l ch: S chênh l ch = T ng giá bán th c t - T ng giá mua th c t kỳ kỳ h ch toán h ch toán - Giá mua = là giá thanh toán th c t v i ơn v bán, ư c ghi trên hoá ơn c a bên bán hàng ho c hoá ơn kiêm phi u xu t kho (không bao g m các chi phí v n chuy n, b c x p, óng gói, v.v..) - Giá bán = là giá th c t bán ư c ghi trên hoá ơn bán hàng c a ơn v - Chênh l ch gi a giá bán và giá mua: bao g m: + Chi phí lưu thông: v n chuy n, b c x p... trong khâu thương nghi p. + Chi phí qu n lý, ti n lương, kh u hao cơ b n, chi phí khác. + Tích lu thu ư c trong khâu thương nghi p. b) Xác nh chênh l ch theo s sách k toán: - Sơ k toán: i v i ho t ng kinh doanh thương nghi p, tài kho n 40 ph n ánh toàn b chi phí c a kh i lư ng hàng hoá, v t tư ã ư c xác nh là tiêu th ; toàn b doanh thu tiêu th cùng các chi phí và thu nh p khác, làm cơ s cho vi c xác nh k t qu ho t ng kinh doanh c a ơn v trong kỳ h ch toán. S chênh l ch gi a giá bán và giá mua v k toán ư c ph n ánh là s chênh l ch gi a s phát sinh bên có c a tài kho n 40 ( i ng v i phát sinh bên n c a tài kho n 50, 51, 61) và s phát sinh bên
 5. n c a tài kho n 40 ( i ng v i bên có c a các tài kho n 20: mua hàng (trư ng h p giao tay 3), TK 23: hàng hoá, TK 25: hàng hoá g i bán (g i cho ngư i mua) theo dõi c th t ng ho t ng tài kho n 40 ư c chia ra 5 ti u kho n: Ti u kho n 401: ho t ng s n xu t kinh doanh chính Ti u kho n 402: ho t ng s n xu t kinh doanh ph Ti u kho n 403: ho t ng liên doanh liên k t Ti u kho n 404: nghi p v tài chính Ti u kho n 405: nghi p v khác Xác nh s chênh l ch ư c bi u th theo sơ ví d sau ây: TK 23 TK 40 TK 50 90 9050 50 TK25 TK 51 30 30 20 20 100 100 TK 20 TK 61 10 10 10 10 Theo sơ trên tính c th s chênh l ch th c t xác nh s thu ph i n p c a ơn v như sau: 1. Doanh s bán (50 + 100 + 10) = 160tr 2. Tr giá mua vào c a hàng xu t bán (90 + 20 + 10) = 120tr 3. Chênh l ch (1 - 2) = 40 tr 4. Thu ph i n p = (14% x 40tr) = 5,6 tr S sách k toán và ki m tra qua s sách k toán Tuỳ c i m kinh doanh mà t ng ơn v áp d ng các hình th c k toán khác nhau như: nh t ký, s cái, ch ng t ghi s ho c nh t ký ch ng t . Vì v y khi ki m tra xác nh giá bán và giá mua th c t c n xem xét vi c m s chi ti t theo dõi s phát sinh c a tài kho n 40: tiêu th và k t qu , và trư c h t là ki m tra vi c xác nh tr giá mua c a hàng xu t bán. Giá tr v t tư hàng hoá h ch toán trên tài kho n k toán ph n ánh theo giá tr th c t . Trong th c t , v t tư hàng hoá c a ơn v ư c nh p t nhi u ngu n, nhi u l n và v i
 6. nh ng giá mua th c t khác nhau. Vì v y, tuỳ theo tính ch t c a t ng ho t ng s n xu t kinh doanh, yêu c u v trình qu nlý mà các ơn v kinh doanh s d ng các phương pháp xác nh tr giá mua c a hàng xu t bán là giá th c t bình quân gia quy n, giá nh p trư c xu t trư c ho c s d ng giá bình quân kỳ trư c. Tuy nhiên trong th c t nhi u ơn v kinh doanh thư ng s d ng giá h ch toán Giá h ch toán v t tư hàng hoá là giá quy nh th ng nh t trong ph m vi ơn v , ư c s d ng n nh trong th i gian dài ít nh t m t kỳ h ch toán ho c m t năm. Giá h ch toán có th là giá k ho ch, giá bán buôn v t tư do Nhà nư c quy nh. V t tư hàng hoá nh p và xu t trong k toán chi ti t (trên ch ng t , s chi ti t, b ng kê nh p xu t) u ư c ánh giá theo giá h ch toán, k toán ti n hành i u ch nh l i giá tr v t tư hàng hoá theo giá th c t như sau: Giá tr c a v t tư hàng = Giá tr v t tư hàng hoá x H s gi a giá hoá xu t kho theo giá xu t theo giá h ch toán th c t và giá th c t h ch toán Giá th c t c a v t tư hàng + Giá th c t v t tư hàng hoá hoá t n u kỳ nh p kho trong kỳ H s gi a giá th c t = và giá h ch toán Giá h ch toán v t tư, hàng + Giá h ch toán v t tư hàng hoá t n kho u kỳ hoá nh p kho trong kỳ H s v t tư hàng hoá có th tính cho t ng nhóm hàng, t ng lo i v t tư hàng hoá i v i các ơn v áp d ng hình th c nh t ký ch ng t thì h ch toán hàng hoá, tiêu th và h ch toán v i ngư i mua trong ho t ng kinh doanh thương nghi p ư c ph n ánh trên các b ng kê và s chi ti t sau ây: B ng kê s 8: T ng h p nh p xu t t n kho hàng hoá B ng kê s 9: Tính giá th c t hàng hoá B ng k s 10: Hàng g i i bán (TK 25) B ng k s 11: Thanh toán v i ngư i mua (TK 61) S chi ti t s 3: Tiêu th và k t qu S chi ti t s 4: Thanh toán v i ngư i mua Vi c xác nh s thu th c t ph i n p ph i căn c vào các s sách k toán như ã nêu trên. 6.4. T m n p thu doanh thu hàng tháng:
 7. Xác nh t l chênh l ch giá bán, giá mua làm căn c tính thu doanh thu t m n p: Căn c chênh l ch th c t c a 3 tháng trư c ho c năm trư c xác nh t l chênh l ch giá bán, giá mua so v i doanh thu th c t làm căn c tính thu t m n p cho kỳ n p thu . n cu i quý, cu i năm, khi quy t toán k t qu kinh doanh ph i xác nh úng s chênh l ch th c t thanh toán s thu doanh thu ph i n p. Ví d : Doanh s bán hàng kỳ trư c là 160 tri u. Tr giá mua c a hàng bán ra là 120 tri u T l chênh l ch = 160-120 x 100% = 25% giá bán giá mua 100 - Trư ng h p cơ c u nhóm, m t hàng thay i thì i u ch nh t l này cho phù h p Tính s thu doanh thu t m n p trong kỳ n p thu . Căn c doanh thu bán hàng trong kỳ n p thu t l tính thu theo công th c trên và thu su t c a t ng nhóm hàng tính s thu t m n p theo công th c sau Thu t m = Doanh thu x T l chênh l ch x Thu su t n p kỳ trư c Ví d : Doanh thu bán hàng trong tháng c a lô hàng trên là 60 tri u, thu su t 14%. Thu t m n p = 60 tr x 25% x 14% = 2,1 tri u 6.5. Quy t toán s thu ph i n p quý, năm: a) Căn c quy t toán quý c a ơn v xác nh s thu ph i n p (như hư ng d n i m 6.3) b) Tính s thu ph i n p thêm ho c thoái tr S thu ph i = T ng s thu ph i - T ng s thu n p thêm ho c n p tính theo quy t ãt mn p thoái tr toán M C IV: NGÀNH DNCH V 1. i v i các cơ s ư c phép kinh doanh ngo i t , áp d ng thu su t 0,5% (năm ph n nghìn) trên doanh thu bán ngo i t . Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh bán hàng có doanh thu là ngo i t ã quy i ra ti n Vi t Nam n p thu doanh thu theo quy nh, khi em bán s ngo i t này cho Ngân hàng l y ti n Vi t Nam thì không coi là kinh doanh ngo i t nên không ph i n p thu doanh thu. 2. Áp d ng thu su t 1% trên doanh thu c a các ho t ng d ch v công c ng như: cung c p nư c, chi u sáng ô th , kinh doanh công viên, gi xe p, ô tô, xe máy
 8. v.v... sáng tác và làm các tư ng ài các khu công c ng, công viên, ph c ch các công trình văn hoá ngh thu t, b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 3. Áp d ng thu su t 15% trên doanh thu v các ho t ng môi gi i (môi gi i v xu t nh p khNu, v mua, bán tài s n, xây d ng cơ b n, v n t i hàng hoá, hành khách, môi gi i v n t i tàu vi n dương, môi gi i v u tư, vay v n v.v.) III. Hư ng d n thêm m t s i m v thu doanh thu: 1. Ho t ng xây d ng cơ b n b ng v n ngân sách Nhà nư c, do vi c c p phát v n thư ng b ch m nên t m th i xác nh doanh thu tính thu là doanh thu ã thu ư c ti n. 2. Kinh doanh cho thuê tài s n n p thu doanh thu trên ti n cho thuê theo thu su t ngành d ch v i v i t ng ngành ngh c th trong bi u thu . Ngư i thuê tài s n kinh doanh ph i n p thu theo ngành ngh kinh doanh 3. Kinh doanh mua bán nhà thì n p thu doanh thu 2% trên doanh thu bán nhà; n u nhà t xây d ng bán thì n p thu doanh thu theo ngành xây d ng là 3% trên doanh thu bán nhà. 4. Bên bán hàng (k c xu t khNu) ã n p thu doanh thu trên doanh thu bán hàng, n u ư c bên mua thanh toán b ng v t tư hàng hoá, thì khi em bán các lo i v t tư hàng hoá này v n ph i n p thu doanh thu trên doanh thu bán hàng. 5. Theo i m 3 i u 18 c a Lu t thu doanh thu, t m th i chưa thu thu doanh thu i v i: - Ho t ng s a ch a, duy tu, b o dư ng ư ng sá, c u c ng, ê p b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p; - Thăm dò a ch t; - Ho t ng phát hành m t s lo i sách báo mà khâu in, xu t b n ã ư c mi n thu (0%) doanh thu. 6. Thu i v i các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p tác trên cơ s h p ng, theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, thi hành theo Thông tư hư ng d n c a B Tài chính s 55/TC-TCT ngày 01-10-1991 B. V THU TIÊU TH C BI T 1. Chi ti t thêm v vi c áp d ng thu su t a) Thu c lá i u: Nguyên li u ch y u xác nh thu su t là s i thu c. Thu c lá i u có u l c, s n xu t ch y u b ng nguyên li u trong nư c là thu c lá s n xu t b ng s i thu c do trong nư c s n xu t, ch bi n.
 9. b) Rư u các lo i, bao g m c rư u tr ng, rư u m u, các lo i rư u hoa qu , c n th c phNm dùng pha ch thành rư u u ng - Rư u trên 40o - 50% - Rư u t 30o n 40o - 40% - Rư u dư i 30o; k c rư u hoa qu các lo i; rư u thu c u ng, ư c cơ quan y t c p gi y phép; các lo i rư u t r ư ng: 20% Giá tính thu i v i rư u các lo i, th c hi n theo úng quy nh t i i u Lu t thu tiêu th c bi t và i u 5 Ngh nh s 352/H BT là giá do cơ s s n xu t bán ra (không tr v chai, nút chai, bao bì, các lo i nhãn). 2. Các thu su t i v i rư u, thu c lá ghi trong Thông tư s 43/TC-TCT-CS ngày 13-8-1991 c a B Tài chính, có giá tr thi hành t ngày 01-7-1991 n h t ngày 30-9- 1991. Trong kho ng th i gian này, nh ng cơ s ã n p thu TT B úng v i thu su t trên, thì cu i năm không ph i tính l i thu . T 01-10-1991 áp d ng thu su t ghi t i Quy t nh s 472/NQ- H NN8 ngày 10-9- 1991 c a H i ng Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này 3. Căn c i u 2 Ngh nh s 325/H BT ngày 19-10-1991 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Quy t nh s 472/NQ-H NN8 ngày 10-9-1991 c a H i ng Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n thêm v vi c gi m, mi n thu tiêu th c bi t như sau: Nh ng cơ s s n xu t m i xây d ng ho c các dây chuy n s n xu t m i ưa vào s d ng, ang trong giai o n s n xu t th , n u n p thu tiêu th c bi t mà b l v n, ư c B trư ng B Tài chính xét gi m thu tiêu th c bi t cho t ng trư ng h p c th , theo h sơ kê khai c a cơ s và ngh c a C c thu t nh, thành ph . Th i h n ư c xét gi m thu t i a không quá m t năm. M c gi m thu tiêu th c bi t tương ương v i s b l v n, nhưng t i a không quá 50% s thu tiêu th c bi t ph i n p. C. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư nàycó hi u l c thi hành t ngày 01-10-1991. Nh ng hư ng d n trư c ây c a B Tài chính v thu doanh thu, thu tiêu th c bi t mà trái v i Thông tư này, u bãi b . 2. Quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ngành, các a phương ph n nh v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Phan Văn Dĩnh ( ã Ký)
 10. BI U THU CHI TI T V THU DOANH THU (Kèm theo Thông tư c a B Tài chính s 59/TC-TCT-CS ngày 02-11-1991 Hư ng d n thi hành Quy t nh c a H NN và Ngh nh c a H BT v vi c s a i, b sung thu su t m t s ngành ngh , m t hàng trong các Lu t thu doanh thu, thu tiêu th c bi t) Ngành, ngh kinh doanh Thu su t (%) I. Ngành s n xu t 1. i n thương phNm 8 2. Khai thác h m m g m c khai thác dư i h m ho c khai thác l thiên 2 v qu ng m các lo i t, cát, á, s i; s n xu t than bùn, than m n, xay nghi n khoáng s n 1 Riêng khai thác than h m lò 3. Khai thác d u m , hơi t, vàng, á quý 8 Riêng khai thác vàng h m lò 5 4. Luy n kim lo i: 2 a) Luy n, cán, kéo, úc kim lo i en bao g m c tôn, dây cáp các lo i, 4 luy n c c. 8 b) Luy n, cán, kéo, úc kim lo i màu g m c ng, nhôm, dây i n các lo i v.v.. c) Luy n, cán, kéo kim lo i quý (vàng, b c) 5. S n xu t, l p ráp cơ khí: 1 a) Máy móc, thi t b , ch t o phương ti n v n t i (tr xe p, xe máy) 6 s n xu t công c các lo i ph c v các ngành, công c c m tay, khuôn m u, inh, c vít, công tơ, c u dao i n, ph tùng (tr ph tùng xe p, xe máy), linh ki n c a các công c s n xu t. b) S n phNm cơ khí tiêu dùng g m khoá, c n, máy khâu, xe p, xe máy k c trư ng h p mua xe h ng v tân trang, s a ch a, khôi ph c l i bán, ph tùng xe p, xe máy. Riêng i n cơ khí: bàn là, qu t i n, bi n th i n dư i 15A, bơm nư c i n dư i 10m3/h. 6. S n xu t, l p ráp s n phNm i n t tiêu dùng, g m máy thu hình, thu 8 ti ng, máy vi tính, ng h , máy tính dùng pin, máy tính dùng năng lư ng m t tr i, âm ly, tăng âm, micrô, loa ài ...
 11. 7. S n phNm hoá ch t các lo i g m các lo i thu c ánh răng, nư c g i 6 u, thu c nhu m, thu c tNy ch t d o, keo, tinh d u, b ng cao su, nh a, b t gi t, xà phòng các lo i, m c in, xi ánh gi y, pin, c quy, que 1 hàn i n, sơn, axêtylen. 1 Riêng: - M c vi t h c sinh - Thu c tr sâu, phân bón, các lo i hoá ch t cơ b n g m axít, xút, mu i hoá ch t, phèn, Clo, ôxigen... 8. Thu c ch a b nh cho ngư i, cho gia c m, gia súc g m ông dư c, tân 1 dư c, ph n rôm tr em, sáp bôi n 9. V t li u xây d ng g m vôi, g ch, ngói, v t li u ch u l a, kính xây 5 d ng, các lo i t m l p, gi y d u, Clanke 10 Riêng xi măng: - Mác P300 tr lên 6 - Mác dư i P300 10. Khai thác lâm s n các lo i g m c khai thác g , c i, mây, song, tre, 4 n a, lá, măng, săn b n thú r ng, t than... 11. Ch bi n lâm s n và s n xu t g , g m cưa x g , ch bi n s n 5 xu t g , mây, song, tre, n a, lá, cót ép, s n phNm b ng mùn cưa v.v... 1 Riêng d ng c thí nghi m, d ng c y t , dùng d y h c g m c bàn gh h c sinh, b ng, chơi tr em 12. Gi y và s n phNm b ng gi y, g m gi y, bìa c ng, làm èn gi y, hoa 4 gi y, gi y n n, gi y moi, gi y màu các lo i, gi y ph n v.v... 1 Riêng: 2 - Gi y th p có k dòng ho c chưa k dòng, các lo i bìa m ng, v h c sinh - B t gi y 13. G m, sành, s , thu tinh. 4 Riêng: d ng c thí nghi m, d ng c y t b ng g m, sành, s , thu tinh 1 s n xu t theo h p ng tr c ti p cho các lo i xí nghi p dư c phNm, b nh vi n... 14. Xay, xát, ch bi n lương th c g m xay xát, ch bi n lương th c, 2 nông s n, làm bún, bánh, bánh ph , bánh mì, mì s i, s n xu t u ph , xay b t v.v... 6 Riêng mì ăn li n. 15. Công nghi p th c phNm g m c s n xu t d u th c v t, thu c lào, 6
 12. kem nư c á, nư c ng t, nư c khoáng, nư c ch m t th c v t 1 Riêng: 2 - Mu i 4 - Nư c á dùng cho ánh b t thu s n 8 -S ah p - Cà phê, chè, mì chính, ư ng bánh k o, h p khác 16. Khai thác thu s n, ánh b t nuôi tr ng thu s n 2 17. Ch bi n thu s n g m c s n xu t m m tôm, sơ ch cá, tôm, m c 3 khô, s n xu t nư c m m, thu s n ông l nh... 18. D t: 4 a) Ch bi n s i g m c ươm, kéo tơ, ch v.v... d t th công và bán cơ khí 6 g m d t th m len, ay cói, thêu, an, móc v.v... 8 b) D t máy: d t v i, d t kim, d t len, g m c d t chăn c) S n xu t s i len, len b ng s i t ng h p 19. S n phNm may m c g m qu n áo, ô dù, mũ, màn, chăn, n m, c t 4 chăn bông, áo bông v.v..., gi y v i, mũ gi y v i... 20. S n xu t nguyên li u da g m thu c da, nhu m da v.v.., v i gi da 4 21. S n phNm b ng da, b ng v i gi da g m da, da lông thú (gi y, dép, 6 vali, túi xách, mũi gi y da... tr c p h c sinh) 22. In, xu t b n sách báo các lo i, k c s n xu t phim b n u, in tráng 1 phim, s n xu t các lo i băng nh c, băng hình, ĩa hát các chương trình ca khúc chính tr , truy n th ng dân t c. 0 Riêng: 4 - In và xu t b n sách chính tr , sách giáo khoa, sách khoa h c k thu t, sách ph c v thi u nhi; sách báo in b ng ti ng dân t c thi u s , chân dung lãnh t , panô, tranh c ng, tư ng lãnh t - In và xu t b n các và ho t ng khác trong ngành in, xu t b n g m: in ch ng t , s sách, các lo i l ch, bưu nh, bưu thi p, in nh, óng sách, xén k gi y, làm b n k m, s a b n v , vé s x ... 23. D ng c thí nghi m v khoa h c k thu t, d ng c y t , giáo d c, 1 chơi tr em, gi y v h c sinh, dùng h c t p, ph n vi t, m c vi t, bút m c, c p h c sinh, chuyên dùng cho y t , l c lư ng vũ trang b ng các lo i nguyên, v tli u
 13. 24. D ng c th d c, th thao, nh c c và ph tùng. 2 25. Th c ăn gia súc, gia c m 2 26. Hàng m ngh (tiêu th n i a) g m tranh sơn mài, tranh l a, hàng 8 m ngh , trang trí b ng sành, s , g m, thu tinh, g , mây, song tre, xương, ngà v.v.. 27. M phNm các lo i g m ph n, son, sáp, nư c hoa, thu c nhu m móng 10 tay, bút chì k lông mày, thu c nhu m tóc v.v.. 28. S n xu t, ch bi n khác g m dùng văn phòng, hương, n n, diêm 4 v.v... 6 Riêng gia công t t c các lo i ngành hàng, g m c nh n ph tùng c a khách l p ráp l y ti n công (tính trên ti n gia công). 29. Kinh doanh nông nghi p không thu c di n n p thu nông nghi p 2 g m chăn nuôi ( p v t, v t cá gi ng, nuôi cá, nuôi ong, nuôi t m, trang tr i chăn nuôi gia c m, gia súc, nuôi bò s a...); tr ng tr t (tr ng hoa, 1 tr ng cây c nh...) Riêng s n xu t các lo i con gi ng gia súc, gia c m 30. S n xu t các lo i công c s n xu t như: nông c , th ng chão, ngư 1 c , d ng c ph c v làm mu i, khung c i, thoi d t, phương ti n v n t i (tr xe p, xe máy...), các lo i ph tùng, linh ki n c a công c s n xu t II/ Ngành xây d ng 1. Có bao th u nguyên v t li u, máy móc thi t b 3 2. Không bao th u, nguyên v t li u (bao g m c kh o sát, thi t k , 5 xâyd ng nhà xư ng, ư ng xá, c u c ng h m lò, n m c trang trí n i th t, l p t máy móc, thi t b , khoan gi ng, l p t máy bơm...) III/ Ngành V n t i 1. V n t i hàng hoá b ng ư ng b , ư ng thu , ư ng s t 2 Riêng v n t i b ng phương ti n thô sơ mi n núi, h i o. 1 2. V n t i hành khách, hành lý, v n t i hàng không k c hàng hoá, hành 4 lý, hành khách 3. V n t i hành khách n i thành, n i th , xe i n, xe lam, ô tô buýt, xích 1 lô IV/ Ngành thương nghi p 1. Bán lương th c rau qu , th c phNm tươi s ng (tr h p), thu c ch a 1 b nh, nguyên li u, v t li u, ch t t, phương ti n v n t i, ph tùng, d ng c thí nghi m, d ng c y t , giáo d c, chơi tr em, các lo i cây gi ng, h t gi ng, con gi ng
 14. 2. Bán vàng, b c, á quý 2 3. Bán các m t hàng khác s n xu t trong nư c (tr nh ng m t hàng ã 2 ghi trong i m 1, i m 2 c a m c IV này) 4. Bán các m t hàng tiêu dùng nh p khNu khác (tr nh ng m t hàng ã 4 ghi trong i m 1, i m 2 c a m c IV này) 10 Riêng: - Rư u, bia 8 - M phNm, u video, xăng 6 - Ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng, ti vi màu, xe g n máy, h p, nư c gi i khát các lo i 5. Kinh doanh xu t khNu 1 6. Cung ng tàu bi n, g m c bán v t tư; hàng hoá... cho các tàu bi n 4 7. Kinh doanh buôn chuy n 2 8. i lý bán hàng, bán hàng ký g i, u thác mua, bán hàng (tính trên 12 ti n hoa h ng) 9. Các cơ s kinh doanh (tr buôn chuy n) có s sách k toán, hoá ơn 14 úng ch , ư c cơ quan thu công nh n thì ư c tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng 4 Riêng: - Kinh doanh mu i 4 - Phát hành sách báo 10 - Kinh doanh nông s n, rau qu , th c phNm tươi s ng, th y s n 16 - Kinh doanh rư u, bia, hàng i n t , hàng i n l nh, xe g n máy, ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng, xăng, m phNm. - Kinh doanh vàng, b c, á quý 15 V/ Ngành ăn u ng 1. Quán hàng ăn u ng bình dân g m cơm, ph , bún, bánh món ăn ph 4 thông c a nhân dân lao ng; bán nư c chè, nư c m c, nư c gi i khát, cà phê... 2. C a hàng ăn u ng cao c p có ti n nghi ph c v t t. 10 VI/ Ngành d ch v 1. S a ch a cơ khí và s a ch a phương ti n v n t i (g m c s a ch a 2 l n và s a ch a nh ) 2. D ch v khoa h c k thu t (g m chuy n giao công ngh , b o hành 4 thi t k ch t o máy, tài sáng ch phát minh, l p chương trình vi tính
 15. v.v...) bưu i n, thông tin, phát thanh truy n hình v.v.. 3. Tín d ng ngân hàng g m c ngân hàng Nhà nư c, h p tác xã tín 6 d ng, ngân hàng công thương v.v... 4 Riêng: 8 a) Tín d ng Ngân hàng nông nghi p, h p tác xã tín d ng nông nghi p. 0,5 b) Tín d ng, Ngân hàng ngo i thương c) Kinh doanh ngo i t 4. C m , b o hi m 4 5. X p d hàng hoá, cho thuê kho, b n bãi 4 6. D ch v giáo d c (g m d y văn hoá, d y ngo i ng , luy n thi dân l p 4 v.v...) d y ngh (may, ánh máy ch , ch a vô tuy n v.v...) văn hoá (chi u phim, v chân dung, ca vũ nh c k ch, xi c, múa r i v.v...), y t (khám, ch a b nh...) th d c th thao ( á bóng, bi u di n, thi u...) tư v n pháp lu t, lu t sư, t ch c, t ch c bi u di n ngh thu t 7. Ch p, in, phóng nh 6 8. S a ch a thi t b , dùng i n t (thu hình, thu ti ng ...) máy i u 6 hoà nhi t , t l nh, t á v.v... 9. Chi u video, qu ng cáo, thu băng, sang băng, các lo i băng nh a, 8 băng hình, cho thuê u máy video v.v... 10. Cho thuê c a hàng dùng ám cư i, phòng cư i, h i trư ng, xe 8 hơi v.v... 10 Riêng: cho thuê nhà (nhà ho c nhà có quán hàng, c a hàng) 11. Kinh doanh khách s n (cho thuê phòng ng , nh n t ti c trang b 10 ti n nghi, d ng c chuyên dùng t t), d ch v du l ch, tham quan, ngh mát k c d ch v mátxa 12. D ch v u n tóc, nhu m tóc, máy o, nhu m v i, s i, gi t là, tNy h p 6 v.v... 13. M vi n: gi i ph u thNm m v.v... 8 14. D ch v khác g m d ch v s a ch a (kính, ng h , bút, khoá, máy 4 tính v.v...), d ch v sinh ho t thông thư ng (may vá, c t tóc, quán tr bình dân, cho thuê xe p, cho thuê dùng khác, trang i m, trang 1 trí...) Riêng d ch v công c ng 15. D ch v c bi t: 30
 16. a) Khiêu vũ, ua ng a, ua xe (tính trên vé cá cư c) 30 b) Phát hành s x 40 c) i lý tàu bi n 15 d) Môi gi i v n t i hàng h i, và các ho t ng môi gi i khác
Đồng bộ tài khoản