Thông tư số 60/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 60/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60/1999/TT-BTC về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 60/1999/TT-BTC NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1999 B SUNG, S A I H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C th c hi n Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 47/1999/TT-BTC ngày 5/5/1999 c a B Tài chính v vi c "Hư ng n qu n lý, c p phát v n u tư cho d án h t ng cơ s các xã c bi t khó khăn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa"; Ngh nh s 34/1999/N -CP ngày 12/5/1999 c a Chính ph , Thông tư s 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 c a B Tài chính "Quy nh v phát hành công trái xây d ng T qu c năm 1999" và ph c v t t cho công tác qu n lý và i u hành ngân sách nhà nư c theo Lu t Ngân sách nhà nư c; B Tài chính b sung thêm Chương, M c và Ti u m c c a h th ng M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: 1. V Chương. - M Chương 144A "Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long" h ch toán s thu n p ngân sách nhà nư c và s chi c a ngân sách nhà nư c cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long thành l p theo Quy t nh s 769/TTg ngày 18/9/1997 c a Th tư ng Chính ph . - M Chương 159 "Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài" h ch toán s thu ngân sách nhà nư c theo lu t nh c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam, không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (theo hư ng d n t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính). Chương A, B, C, D "Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài" ư c m tương x ng v i Chương A, B, C, D c a bên ký h p ng v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài. 2. V M c T m chi chưa ưa vào cân i ngân sách nhà nư c. M thêm m c 905 "T m ng v n chương trình 135" h ch toán s kinh phí ngân sách chi t m ng cho chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 3. V Ti u m c - M c 015 "Thu tiêu th c bi t" m thêmTi u m c 03 "Hàng nh p khNu qua biên gi i t li n".
  2. - M c 086 "Thu vay trong nư c" m thêm Ti u m c 03 "Thu v phát hành công trái xây d ng T qu c" khi h ch toán thu v phát hành công trái xây d ng T qu c vào ngân sách nhà nư c h ch toán Chương 160A - Lo i 10 - Kho n 05 - M c 086 và Ti u m c 03. - M c 134 "Chi khác" i tên và m Ti u m c sau: + i tên Ti u m c 13 "Chi ti p khách" ban hành theo Thông tư s 156/1998/TT- BTC ngày 12/12/1998 thành "Chi hoàn thu doanh thu i v i cơ s s n xu t hàng xu t khNu" ã ban hành theo Thông tư s 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 c a B Tài chính. + M Ti u m c 14 "Chi ti p khách" các kho n chi ti p khách ã h ch toán Ti u m c 13 t ngày 1/1/1999 nay chuy n v h ch toán Ti u m c 14. - M c 135 "Tr lãi ti n vay trong nư c" m Ti u m c 09 "Phát hành v công trái xây d ng T qu c". - M c 158 "Tr n g c vay trong nư c" m Ti u m c 03 "Phát hành v công trái xây d ng T qu c". Khi tr n g c và lãi phát hành v công trái xây d ng T qu c, ngân sách chi h ch toán Chương 160A - Lo i 10 - Kho n 05 - M c 158 - Ti u m c 03 và M c 135 - Ti u m c 09. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1999 (riêng s thu n p c a nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n t ngày ký). Trong quá trình th c hi n, n u còn gì vư ng m c ngh có công văn g i v B Tài chính B Tài chính nghiên c u b sung, s a i. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản