Thông tư số 60/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
11
download

Thông tư số 60/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 60/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ B O M HO T NG C A U BAN QU C GIA VÀ BAN CH O PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM CÁC C P Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn U ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; B Tài chính hư ng d n vi c l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m ho t ng c a U ban qu c gia và Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các c p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n n i dung chi, m c chi, l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a: - U ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm và b ph n giúp vi c c a U ban qu c gia. - Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , cơ quan Trung ương và b ph n giúp vi c c a Ban ch o c a B , cơ quan Trung ương. - Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và b ph n giúp vi c c a Ban ch o t i a phương. các c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; xã, phư ng, th tr n có thành l p Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm thì vi c l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m ho t ng c a Ban ch o ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 2. Ngu n kinh phí: - Kinh phí ho t ng c a U ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm do ngân sách trung ương b o m và b trí trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a Văn phòng Chính ph .
  2. - Kinh phí ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , cơ quan Trung ương do ngân sách Trung ương b o m và b trí trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a B , cơ quan Trung ương. - Kinh phí ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các c p t i a phương do ngân sách a phương b o m theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành và b trí trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a cơ quan thư ng tr c Ban ch o. II. N I DUNG CHI VÀ M C CHI 1. Chi các cu c h p c a U ban qu c gia, Ban thư ng tr c c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , cơ quan Trung ương, a phương g m: a) Chi ti n h p ngoài gi làm vi c: Trư ng h p cu c h p ư c t ch c vào ngoài gi làm vi c thì m c chi cho các i bi u tham d cu c h p như sau: - i v i các cu c h p do U ban qu c gia, Ban thư ng tr c c a U ban qu c gia t ch c: ngư i ch trì cu c h p là 150.000 ng/ngư i/bu i, các i bi u khác là 100.000 ng/ngư i/bu i. - i v i các cu c h p do Ban ch o c a các B , cơ quan Trung ương, a phương t ch c: m c chi t i a i v i ngư i ch trì cu c h p là 100.000 ng/ngư i/bu i, các i bi u khác là 70.000 ng/ngư i/bu i. M c chi c th do Trư ng ban ch o c a B , cơ quan Trung ương, a phương xem xét quy t nh trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao, phù h p v i tình hình th c t c a B , cơ quan Trung ương, a phương, ơn v . Các cơ quan c ngư i tham gia các cu c h p trên không th c hi n thanh toán ti n làm thêm gi cho cán b ư c c tham d các cu c h p v i U ban qu c gia, Ban thư ng tr c c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , cơ quan Trung ương, a phương. b) Chi nư c u ng: m c t i a 7.000 ng/bu i/ i bi u. c) Chi văn phòng phNm, in n tài li u: theo m c chi th c t ph n ánh trong các ch ng t thanh toán liên quan. 2. Chi h i ngh sơ k t, t ng k t và tri n khai nhi m v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý, m i dâm. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. 3. Chi công tác phí i ki m tra, giám sát, ánh giá ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý, m i dâm t i cơ s : Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s
  3. 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. i v i oàn công tác liên ngành do U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a các B , cơ quan Trung ương và a phương t ch c, cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác ch u trách nhi m chi ch công tác phí cho các thành viên trong oàn. tránh chi trùng l p, cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác c n thông báo rõ trong gi y tri u t p cho cơ quan, ơn v c ngư i i công tác bi t vi c không ph i thanh toán các kho n chi nêu trên. 4. Chi quà i thăm các cơ s qu n lý, cai nghi n, giáo d c, chăm sóc, i u tr iv i các i tư ng liên quan n HIV/AIDS, ma tuý, m i dâm; các ơn v tr c ti p làm công tác u tranh phòng ch ng t i ph m ma tuý, m i dâm; thăm h i ng viên cán b , chi n s , nhân viên b thương tích trong khi thi hành nhi m v , b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p do lãnh o ho c thành viên U ban qu c gia, Ban ch o c a B , cơ quan Trung ương, a phương làm trư ng oàn. M c chi t i a: i v i t p th là 5.000.000 ng/cơ s ho c ơn v , i v i cá nhân là 500.000 ng/ngư i. Ch t ch U ban qu c gia, Trư ng ban ch o c a B , cơ quan Trung ương, a phương xem xét quy t nh m c chi c th cho cơ s , ơn v ho c cá nhân trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao, phù h p v i t ng cơ s , ơn v ho c hoàn c nh cá nhân và tình hình th c t c a a phương, ơn v . 5. Chi ho t ng h p tác qu c t v phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý, m i dâm, bao g m: a) Chi oàn i công tác nư c ngoài: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. b) Chi ón các oàn khách nư c ngoài vào Vi t Nam, t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ón ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. 6. Chi làm êm, làm thêm gi cho b ph n giúp vi c c a U ban qu c gia, Ban ch o các B , cơ quan Trung ương, a phương: th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 c a B N i v - B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i v i cán b , công ch c, viên ch c.
  4. 7. Các kho n chi khác ph c v ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o các B , cơ quan Trung ương, a phương. Căn c vào yêu c u công vi c và kh năng kinh phí, th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý kinh phí xem xét, quy t nh m c chi c th cho phù h p v i d toán ư c giao; ng th i ph i th c hi n y các quy nh v ch hoá ơn, ch ng t theo quy nh. III. L P, PHÂN B D TOÁN, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN Vi c l p, phân b d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , cơ quan Trung ương, a phương th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n liên quan. Thông tư này hư ng d n m t s i m c thù như sau: 1. L p d toán: Hàng năm, cùng th i gian quy nh l p d toán ngân sách nhà nư c, b ph n giúp vi c c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các c p l p d toán kinh phí b o m ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o c a B , cơ quan Trung ương, a phương g i b ph n k ho ch tài chính c a ơn v t ng h p, g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p, trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Phân b d toán: Căn c d toán kinh phí ư c giao, Văn phòng Chính ph , các B , cơ quan Trung ương, a phương khi phân b d toán cho các ơn v tr c thu c c n ghi rõ kinh phí ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm làm căn c th c hi n. 3. H ch toán k toán: Các ơn v s d ng kinh phí b o m ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các c p h ch toán k toán và quy t toán theo quy nh c a ch k toán hành chính s nghi p và M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. L p và g i báo cáo quy t toán: Hàng năm, cùng th i gian quy nh l p, g i báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c, các ơn v s d ng kinh phí b o m ho t ng c a U ban qu c gia, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các c p có trách nhi m l p và g i báo cáo quy t toán cho cơ quan ch qu n xét duy t và t ng h p vào quy t toán chung c a c a cơ quan mình quy t toán v i cơ quan tài chính cùng c p theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  5. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó TTCP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Các ơn v tr c thu c, Website B Tài chính; - Lưu: VT, HCSN.
Đồng bộ tài khoản