Thông tư số 60-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư số 60-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60-TTg về việc quy định chế độ học nghề do Phủ Thủ Tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60-TTg

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 1962 THÔNG TƯ QUY Đ NH CH Đ H C NGH Trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i, công tác đào t o và b i dư ng k thu t cho công nhân là m t công tác r t quan tr ng. T ngày hòa bình l p l i đ n nay Chính ph đã ban hành m t s chính sách, ch đ nh m đ y m nh công tác đào t o b i dư ng công nhân k thu t, các B , các ngành, các đ a phương đã tích c c ti n hành công tác đào t o và đ t đư c m t s thành tích đáng k . Do nhu c u đào t o b i dư ng công nhân r t l n, các ngành ngh đang đư c phát tri n r ng rãi, ch đ h c ngh đang áp d ng hi n nay có nhi u đi m không còn thích h p n a. Theo đ ngh c a ông B trư ng B Lao đ ng Th tư ng Chính ph ra thông tư này, quy đ nh m t s đi u c n thi t đ i v i các ngành các đ a phương có đào t o công nhân và đ i v i ngư i h c ngh , nh m c i ti n công tác đào t o, xây d ng m t l c lư ng công nhân m i, có giác ng xã h i ch nghĩa, có kh năng ngh nghi p, có trình đ văn hóa và s c kh e t t đ ph c v đ c l c cho công cu c ki n thi t ch nghĩa xã h i. I. TIÊU CHU N VÀ TH L TUY N CH N NGƯ I H C NGH . 1. Tiêu chu n. a) Tu i: Ngư i m i tuy n vào h c ngh , tu i ph i t 17 đ n 25. Đ i v i nh ng ngh ít h c có th tuy n nh ng ngư i t 16 tu i. Đ i v i b đ i tình nguy n chuy n ngành và nh ng ngư i đang làm vi c t i cơ quan, xí nghi p Nhà nư c n u đư c chuy n qua h c nh ng ngh n ng nh c đòi h i nhi u s c kh e, thì tu i t i đa không đư c quá 30; n u h c nh ng ngh đơn gi n không đòi h i nhi u s c kh e thì không h n ch tu i. b) S c kh e: Ngư i h c ngh ph i có đ s c kho theo yêu c u c a t ng ngh , ph i có gi y khám s c kh e do bác sĩ ho c y sĩ công ch ng nh n. c) Văn hóa: Ngư i đư c tuy n vào h c ngh trong các trư ng chính quy ph i có trình đ văn hóa h t l p 5. Ngư i đư c tuy n vào h c trong các trư ng l p bên c nh xí nghi p ho c kèm c p trong s n xu t ph i có trình đ văn hóa h t c p I. Đ i v i b đ i tình nguy n chuy n ngành và nh ng ngư i đang làm vi c cho cơ quan xí nghi p Nhà nư c đư c đi h c ngh ph i có trình đ văn hóa h t l p 4.
  2. Đ i v i các dân t c ít ngư i, tuỳ tình hình c th t ng nơi, khi tuy n sinh có th châm chư c m t ph n v trình đ văn hóa, nhưng trong quá trình đào t o ph i giúp cho h nâng cao trình đ văn hóa t i m c c n thi t theo yêu c u đào t o. Trư ng h p đ c bi t, ph i có trình đ văn hóa cao hơn quy đ nh trong thông tư này, cơ quan tuy n sinh c n th o lu n v i B Lao đ ng trư c khi tuy n sinh. d) Chính tr : Ngư i h c ngh ph i là ngư i có quy n công dân,lý l ch rõ ràng, h nh ki m t t. 2. Th l tuy n ch n: a) Trư c khi m trư ng l p đào t o công nhân, các ngành c n có k ho ch tuy n sinh trao đ i trư c v i cơ quan Lao đ ng đ th ng nh t tiêu chu n l a ch n và th ng nh t hư ng tuy n sinh. b) Ngư i xin h c ngh ph i làm gi y cam đoan theo đúng n i quy c a trư ng l p h c ngh và ph c tùng s đi u đ ng c a Nhà nư c sau khi h c xong. c) N u ngư i xin h c ngh , không có gi y ch ng nh n h c l c, ho c có nhưng không h p l ( không do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p) đ u ph i thi ki m tra trình đ văn hóa. II. CH Đ H C T P. Th i gian h c s tùy theo yêu c u, n i dung chương trình h c t p c a các lo i ngh đ quy t đ nh nh m đào t o nh ng ngư i h c ngh toàn di n v lý thuy t, tay ngh , văn hóa, s c kh e, đ o đ c và thái đ lao đ ng. N i dung chương trình, tài li u và k ho ch gi ng d y đào t o do các ngành biên so n ph i đư c H i đ ng th m duy t chương trình thông qua. Đ i v i các chương trình, tài li u nào chưa đư c H i đ ng th m duy t thông qua, các B , các ngành m trư ng l p ph i g i lên B Lao đ ng góp ý ki n. III. QUY N L I VÀ NGHĨA V C A NGƯ I H C NGH . A. M c sinh ho t phí cho h c sinh m i tuy n vào h c các trư ng l p chính quy: - Năm th nh t, sinh ho t phí m i tháng : 21đ00 - Năm th hai, sinh ho t phí m i tháng : 24.đ00 - Riêng đ i v i các ngh rèn, đúc thì năm th nh t sinh ho t phí m i tháng 24đ; năm th hai,sinh ho t phí m i tháng 27đ ng.
  3. B. M c sinh ho t phí cho ngư i m i tuy n vào h c các trư ng l p bên c nh xí nghi p và theo l i kèm c p trong s n xu t: S th Lo i ngh đư c đào t o Năm th I Năm th II t 1 Mi –nơ h m lò, đ t l a đ u máy xe l a. 40đ00 2 Các lo i máy thi công trên công trư ng, nông 27,00 trư ng, lâm trư ng, kh o sát đ a ch t, ngh rèn, đúc( k c rèn, đúc xí nghi p, công trư ng) lái xe ô- tô v n t i. Riêng các lo i máy ch y b ng giây xích như máy kéo, máy i Cơ đi n xí nghi p, hóa ch t, ô tô hành khách và 30,00 31đ00 du l ch Các lo i ngh thu c công nghi p nh 3 24,00 27đ00 4 21,00 - Đ i v i các lo i ngh do đi u ki n s n xu t không th v a làm v a h c ph i t p trung m t th i gian đ h c xong lý thuy t, m i xu ng cơ s s n xu t h c th c hành cho đ n khi mãn khóa, trong th i gian h c lý thuy t sinh ho t m i tháng là 21đ (không phân bi t ngành ngh ). Khi xu ng cơ s h c th c hành m i áp d ng m c sinh ho t phí như quy đ nh b ng trên. Các B , các ngành ph i d a vào m c sinh ho t phí trên đây đ quy đ nh cho t ng lo i ngh khác c a ngành mình và ph i thông qua B Lao đ ng trư c khi th c hi n. C. M c sinh ho t phí cho nh ng ngư i đang làm vi c đư c đi u ch nh sang h c ngh các trư ng chính quy,các trư ng l p bên c nh xí nghi p và kèm c p trong s n xu t : 1. Ngư i trong biên ch đư c chuy n sang h c ngh : Trong su t th i gian h c ngh k c th i gian t p s đư c hư ng m t kho n ph c p b ng 95% lương chính và ph c p khu v c n u có. N u 95% lương th p hơn m c sinh ho t phí c a ngh đư c đào t o s đư c hư ng m c sinh ho t phí chung quy đ nh đi u B, m c III trong thông tư này. 2. B đ i tình nguy n chuy n sang h c ngh .
  4. Hư ng theo ch đ chung quy đ nh cho b đ i tình nguy n chuy n ngành hi n nay (theo ngh đ nh s 01/CP c a h i đ ng Chính ph ban hành tháng 1 năm 1961 và thông tư liên b s 03 ngày 25-1-1961 do Liên b N i v , Lao đ ng ban hành) 3. Đ ng bào, h c sinh mi n Nam đư c gi i thi u đi h c ngh : Áp d ng theo ch đ chung quy đ nh cho nh ng ngư i m i tuy n vào h c ngh quy đ nh đi m A và B m c III trong thông tư này. Riêng đ i v i nh ng ngư i không có gia đình mi n B c, ho c có gia đình nhưng m c thu nh p bình quân hàng tháng tính theo đ u ngư i trong gia đình không quá 20 đ ng, đư c ph c p thêm m i tháng 5 đ ng cho đ n khi t t nghi p. 4. Đ i v i nh ng ngư i đã lao đ ng liên t c các cơ quan, doanh nghi p,xí nghi p, công trư ng qu c doanh chưa đư c tuy n chính th c, đư c gi i thi u đi h c. Nh ng ngư i đã lao đ ng liên t c t 1 năm tr lên ( tính t ngày vào làm đ n ngày đư c gi i thi u đi h c) m c sinh ho t phí đư c quy đ nh như sau: - H c ngh thu c lo i công nghi p nh , sinh ho t phí m i tháng 28 đ ng và ph c p khu v c n u có; - H c các ngh thu c lo i công nghi p n ng, sinh ho t phí m i tháng 31 đ ng và ph c p khu v c n u có; - Trư ng h p h c nh ng ngh mà m c sinh ho t phí c a ngh đó cao hơn m c ph c p 28 đ ng hay 31 đ ng, đư c hư ng m c sinh ho t phí theo ngh mình h c như quy đ nh đi m B m c III trong thông tư này. D. Các quy n l i khác: 1. Ngư i h c ngh n u h c nh ng vùng có ph c p khu v c t 20% tr lên, đư c tr c p thêm m i tháng 3 đ ng. 2. B i dư ng làm đêm: n u h c ca đêm ( t n a đêm đ n sáng) m i đêm đư c b i dư ng thêm 0đ20. 3. Ngày ngh : Ngư i h c ngh trong các trư ng chính quy đư c ngh các ngày l , ngày ch nh t và th i gian ngh hàng năm theo quy đ nh c a Nhà nư c.H c trong các trư ng l p bên c nh xí nghi p ho c kèm c p trong s n xu t, ngh theo quy đ nh chung cho công nhân, viên ch c c a xí nghi p y. 4. m đau, tai n n và b o h lao đ ng trong th i gian h c ngh . a) Ngư i h c ngh tr c ti p làm nh ng vi c có h i s c kho đư c trang b phòng h và b i dư ng v t ch t như công nhân.
  5. b) Trong khi đang h c t p, n u x y ra tai n n lao đ ng s đư c đi u tr cho đ n khi kh i. M i phí t n đi u tr k c vi n phí do Nhà nư c đài th , sinh ho t phí v n đư c hư ng như khi h c. Sau th i gian đi u tr , n u cơ quan y t t c p t nh tr lên ch ng nh n không đ s c kh e đ h c t p ho c công tác s cho thôi h c đ ng th i báo cho chính quy n đ a phương nơi ngư i đó đ giúp đ . c) Trư ng h p b ch t trong th i gian nhà trư ng đang qu n lý, nhà trư ng s ch u ti n mai táng phí như đ i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. d) H c sinh m i tuy n vào h c ngh , b đau m đư c c p phát thu c men ho c vi n phí theo như tiêu chu n quy đ nh cho công nhân, viên ch c Nhà nư c. Trong trư ng h p m đau lâu quá 3 tháng sang tháng th tư, nhà trư ng s xoá danh sách h c sinh và chuy n v đ a phương ho c đưa đi u tr t i b nh vi n theo tiêu chu n nhân dân. Đ i v i đ ng bào và h c sinh mi n Nam, n u b đau m lâu, quá 3 tháng, sang tháng th tư, nhà trư ng s cho thôi h c và thi hành theo ch th s 1000-TTg ngày 9-8-1956 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch đ m đau cho đ ng bào mi n Nam. đ) Nh ng ngư i trong biên ch , b đ i tình nguy n chuy n ngành và nh ng ngư i lao đ ng liên t c các doanh nghi p, xí nghi p,công trư ng,nông trư ng Nhà nư c t m t năm tr lên, đư c gi i thi u đi h c, trong m t th i gian h c ngh v n đư c hư ng các ch đ quy đ nh trong đi u l t m th i v b o hi m xã h i, do qu b o hi m xã h i đài th . e) Đ i v i n sinh m i tuy n vào h c ngh m i tháng đư c c p thêm 0đ30 v sinh phí. Đ. Tuy n d ng và s p x p h c sinh khi t t nghi p: 1. Th i kỳ t p s : Nh ng ngư i h c sinh t t nghi p các trư ng l p kèm c p trong s n xu t,các trư ng l p bên c nh xí nghi p đư c mi n th i gian t p s . Nh ng ngư i h c sinh t t nghi p trư ng chính quy ph i qua th i kỳ t p s t i đa là 3 tháng (không phân bi t ngành ngh ). Trong th i gian t p s h c sinh t t nghi p đư c hư ng 85% lương c a c p b c th yêu c u đào t o. Đ i v i nh ng ngư i đang làm vi c đư c đi u ch nh sang h c ngh t i các trư ng chính quy đư c mi n th i gian t p s sau khi mãn khóa. 2. S p x p tuy n d ng: Nh ng ngư i h c ngh trong các trư ng l p sau khi h c xong đ u ph i qua kỳ thi t t nghi p và đư c H i đ ng giám kh o kỳ thi y ch ng nh n.
  6. Sau khi t t nghi p đ t yêu c u thì đư c x p b c lương c a thang lương ngh đư c đào t o. - Trư ng h p có quy đ nh th i gian t p s thì sau th i gian t p s s s p x p theo b c lương c a thang lương ngh đư c đào t o. - Đ i v i h c sinh không t t nghi p, đư c kéo dài thêm th i gian h c t p không quá 2 tháng, khi sát h ch v n không đ t, s x p th p hơn m t b c c a b c theo yêu c u đào t o. Trư ng h p b c yêu c u đào t o là b c I thì hư ng lương 85% lương b c I trong th i gian 06 tháng, sau th i gian này xí nghi p,công trư ng s xem xét và chính th c x p lương. - Trư ng h p h c chưa h t chương trình,nhưng do yêu c u s n xu t ph i phân ph i h c sinh đi ph c v s n xu t các xí nghi p, công trư ng thì các B ch qu n cùng v i B Lao đ ng nghiên c u, hư ng d n c th vi c s p x p lương. E. Nhi m v c a ngư i h c ngh . 1. Ngư i h c ngh ph i tri t đ tôn tr ng và thi hành n i quy c a xí nghi p hay trư ng l p, khi t t nghi p ph i ch u s phân công c a Nhà nư c theo nh ng đi u đã cam k t trong h p đ ng h c ngh . 2. Trong th i gian h c, n u vi ph m n i quy c a trư ng l p ho c b h c không có lý do chính đáng ho c sau khi t t nghi p không ch u s phân công c a Nhà nư c thì xí nghi p hay trư ng l p đào t o s xét hoàn c nh c th và tuỳ theo l i n ng nh mà x lý thích đáng, trong trư ng h p ngư i h c ngh ph m l i n ng xí nghi p hay trư ng l p đào t o có th đưa ra kh i trư ng l p ho c truy t trư c pháp lu t, đ ng th i ngư i h c ngh ph i b i thư ng m i chi phí trong th i gian h c. G. Nhi m v c a các ngành có t ch c trư ng l p h c ngh . 1. Ph i đ m b o th c hi n đúng th i gian và ch t lư ng đã đư c quy đ nh trong chương trình k ho ch đào t o, gi ng d y. 2. Ph i thi hành đ y đ các ch đ v quy n l i c a h c sinh h c ngh do Nhà nư c quy đ nh. IV. PH M VI ÁP D NG Thông tư này áp d ng cho t t c các cơ quan, xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng có t ch c trư ng l p đào t o công nhân k thu t. - Đ i v i vi c đào t o công nhân k thu t cho công nghi p đ a phương, U ban hành chính đ a phương d a vào các đi u quy đ nh trong thông tư này mà tuỳ theo hoàn c nh th c t c a đ a phương mà áp d ng cho thích h p, nhưng không đư c cao hơn nh ng ch đ đã quy đ nh trong thông tư này.
  7. - Đ i v i nh ng ngành ngh gi n đơn, ch c n hư ng d n m t th i gian ng n có th làm đư c, đ i v i các trư ng l p đào t o n u không có yêu c u, m c đích, chương trình k ho ch, không đư c B , ngành ch qu n và B Lao đ ng thông qua đ u không đư c áp d ng nh ng đi u quy đ nh trong thông tư này. - Thông tư này thi hành k t ngày đư c ban hành. Nh ng ch đ h c ngh quy đ nh trư c đây trái v i thông tư này đ u bãi b . - B Lao đ ng ch u trách nhi m hư ng d n và theo dõi vi c thi hành thông tư này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản