Thông tư số 63/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 63/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/1997/TT-BTC về việc tổ chức thu và quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc tổ chức thu và quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính của Thông tư số 52-TC/CSTC ngày 12/9/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/1997/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63-TC/CSTC Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63-TC/CSTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯ NG D N B SUNG S A I M T S QUY NNH V VI C T CH C THU VÀ QU N LÝ BIÊN LAI THU TI N PH T HÀNH CHÍNH C A THÔNG TƯ S 52 TC/CSTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1996 Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 03 năm 1996; căn c Thông tư s 14 TC/NSNN ngày 28 tháng 03 năm 1997 c a B Tài chính cho phép Ban tài chính xã có quy n thu m t s kho n thu, trong ó có thu các kho n ti n ph t hành chính phát sinh trên a bàn xã. tránh ách t c trong vi c qu n lý thu ti n ph t hành chính, B Tài chính hư ng d n s a i quy nh c a i m 2b/, i m 2d/ và b sung thêm i m 2f/ vào Ph n II, m c A c a Thông tư s 52 TC/CSTC ngày 12 tháng 09 năm 1996 c a B Tài chính như sau: "b/ Kho b c Nhà nư c có th u nhi m vi c thu ti n ph t cho các ơn v có tư cách pháp nhân, có kh năng thu và n p k p th i ti n thu ph t như cơ quan bưu i n, cơ quan thu , ngân hàng và các ơn v khác, nhưng ph i m b o nguyên t c ngư i x ph t không tr c ti p thu ti n ph t. Trong m t s trư ng h p c bi t, vi c x ph t c n ph i thu ti n ph t ngay, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ch nh ơn v ư c u quy n thu ti n ph t vào Kho b c Nhà nư c. d. T ng C c thu có trách nhi m phát hành và qu n lý th ng nh t biên lai thu ti n ph t giao cho các cơ quan thu a phương c p phát cho các cơ quan Kho b c Nhà nư c trên a bàn s d ng theo k ho ch. i v i các kho n thu ph t hành chính thu c thNm quy n c a U ban nhân dân xã, Ban Tài chính xã nh n biên lai thu ti n ph t t Chi c c thu huy n, qu n và s d ng th ng nh t lo i biên lai thu ti n ph t này cho t t c các kho n thu ph t t i xã. Trong trư ng h p Kho b c Nhà nư c u quy n thu ph t cho các t ch c khác thì Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m c p biên lai cho ơn v ư c u quy n. f. Vi c u quy n thu ph t ph i có h p ng ký k t gi a ơn v Kho b c Nhà nư c tr c ti p u quy n v i ơn v ư c u quy n. Trong h p ng u quy n ph i nêu c th các quy nh v trách nhi m và quy n l i c a các bên như sau: * i v i ơn v Kho b c Nhà nư c tr c ti p u quy n:
  2. - Giao y biên lai và các ch ng t liên quan n vi c thu ti n ph t cho ơn v ư c u quy n. Vi c giao nh n biên lai thu ti n ph t ư c th c hi n như quy nh v vi c giao biên lai cho các bàn thu ti n ph t ư c quy nh t i i m 3 m c II c a Công văn s 527 KB/C ngày 25/7/1995 c a Kho b c Nhà nư c. - Hư ng d n các ơn v ư c u quy n s d ng các liên biên lai và n p ti n vào Kho b c theo úng ch quy nh. - Thanh toán y phí u quy n cho bên ư c u quy n. * i v i cơ quan ư c u quy n: - Nh n, s d ng, b o qu n và quy t toán biên lai thu ti n ph t theo úng quy nh c a Kho b c Nhà nư c u quy n. - Ch u m i trách nhi m v v t ch t như quy nh t i ti t 6.1 i m 6 m c II t i Công văn s 527 KB/C ngày 25/7/1995 n u làm hư h ng, m t mát biên lai thu ti n ph t. - Tuân th úng quy nh thu ti n ph t do Kho b c Nhà nư c quy nh. * Phí u quy n do hai bên là ơn v Kho b c Nhà nư c tr c ti p u quy n và ơn v ư c u quy n trao i th ng nh t và s d ng trong s kinh phí do S Tài chính - V t giá c p thanh toán cho ơn v ư c u quy n. Phí u quy n ư c trích t kho n thu v ti n ph t l i cho ngân sách a phương. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký; ng th i quy nh nêu t i ph n II, m c A, i m 2b/ và i m 2c c a Thông tư s 52 TC/CSTC ngày 12 tháng 09 năm 1996 c a B Tài chính h t hi u l c thi hành. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản