Thông tư số 63/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 63/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/1998/TT-BTC về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH V THU NH M KHUY N KHÍCH VÀ B O M HO T NG U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I VI T NAM QUY NNH T I NGHN NNH S 10/1998/N -CP Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996; Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s quy nh v thu nh m khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: A. I TƯ NG ÁP D NG Các i tư ng ư c áp d ng quy nh v thu hư ng d n t i Thông tư này bao g m: - Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Các bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khác ư c thành l p trên cơ s Hi p nh ư c ký k t gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài. Trư ng h p trong Hi p nh có các quy nh khác v thu thì th c hi n theo các quy nh c a Hi p nh ó. Các i tư ng nêu trên ây g i là Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. B. BI N PHÁP B O M QUY N L I NHÀ U TƯ I. THU L I T C 1. Thu su t thu l i t c: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 23/11/1996 n p thu l i t c theo quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p thu su t thu l i t c quy nh t i các văn b n m i ban hành c a Chính ph Vi t Nam th p hơn thu su t thu l i t c quy nh t i Gi y phép u tư thì vi c m b o quy n l i cho nhà u tư v thu su t thu l i t c ư c th c hi n như sau:
  2. 1.1. Cơ quan c p gi y phép u tư th c hi n i u ch nh thu su t thu l i t c cho các doanh nghi p theo quy nh m i trong các trư ng h p sau: - Doanh nghi p thu c d án m b o hai i u ki n: d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư và thu c danh m c a bàn khuy n khích u tư theo quy nh t i Pph l c 1 Ngh nh 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph ư c áp d ng thu su t thu l i t c ưu ãi trong su t th i gian ho t ng còn l i c a d án. - Các doanh nghi p u tư vào các a bàn mà sau ó các a bàn này ư c chuy n thành Khu công nghi p, Khu ch xu t ho c khu công ngh cao ư c áp d ng các ưu ãi v thu l i t c theo quy nh t i Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph . - Các doanh nghi p ang trong th i h n ư c hư ng thu su t ưu ãi theo quy nh t i Gi y phép u tư nhưng th i h n áp d ng thu su t ưu ãi theo quy nh m i dài hơn so v i th i h n áp d ng quy nh t i Gi y phép u tư. - Các doanh nghi p không thu c di n ư c hư ng ưu ãi thu su t thu l i t c theo Gi y phép u tư nhưng trong th c t m b o ư c các i u ki n ư c hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi theo quy nh m i. 1.2. Các doanh nghi p k trên ch ư c cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh thu su t thu l i t c n u các doanh nghi p tho mãn hai i u ki n: - Doanh nghi p ang trong th i h n ư c hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi theo quy nh m i. - Doanh nghi p mb o i u ki n ư c hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi theo quy nh m i. 1.3. Thu su t thu l i t c ưu ãi theo quy nh m i th c hi n t năm tài chính gi y phép i u ch nh có hi u l c. 1.4. Trư ng h p doanh nghi p ư c i u ch nh thu su t thu l i t c ưu ãi theo quy nh m i do m b o i u ki n: S d ng lao ng ho c t l xu t khNu s n phNm nhưng sau th i i m i u ch nh thu su t thu l i t c ưu ãi, doanh nghi p không th c hi n ư c i u ki n hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi thì thu su t thu l i t c ưu ãi ch ư c áp d ng i v i các năm tài chính doanh nghi p th c hi n ư c i u ki n hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi. Hàng năm, doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan c p gi y phép u tư và cơ quan thu qu n lý doanh nghi p v tình hình th c hi n các ch tiêu trên và kê khai n p thu l i t c theo thu su t phù h p v i i u ki n doanh nghi p t ư c. Cơ quan thu qu n lý doanh nghi p ki m tra xác nh m c th c hi n các ch tiêu trên và xác nh m c thu l i t c ph i n p hàng năm c a t ng doanh nghi p. Ví d : Doanh nghi p A ư c c p Gi y phép u tư năm 1994 và b t u s n xu t kinh doanh trong năm 1996. Theo Gi y phép u tư doanh nghi p ư c hư ng thu su t thu l i t c là 20% trong th i gian 5 năm k t năm ti p theo năm ư c c p Gi y phép u tư.
  3. G i s năm 1998 doanh nghi p xu t khNu 80% s n phNm tiêu th , theo quy nh t i i u 54 Ngh nh s 12/CP thì doanh nghi p ư c n p thu l i t c v i thu su t 15%. Năm 1998 doanh nghi p ư c cơ quan c p gi y phép i u ch nh thu su t thu l i t c là 15%. Th i gian áp d ng thu su t thu l i t c 15% là 12 năm k t khi doanh nghi p b t u ho t ng s n xu t kinh doanh. N u t năm 1998 tr i, hàng năm doanh nghi p u t t l xu t khNu 80% thì doanh nghi p s ư c n p thu l i t c theo thu su t 15% n h t năm 2007 (12 năm k t năm 1996). Trư ng h p, t năm 1998 n năm 2007 có năm doanh nghi p ch t t l xu t khNu s n phNm t 50% n dư i 80% thì năm ó doanh nghi p kê khai n p thu l i t c theo thu su t 20%; ho c có năm doanh nghi p ch t t l s n phNm xu t khNu 30% chưa i u ki n ư c áp d ng thu su t thu l i t c ưu ãi thì năm ó doanh nghi p kê khai n p thu l i t c theo thu su t 25%. Trư ng h p các quy nh v thu su t thu l i t c t i quy nh m i b t l i hơn cho doanh nghi p thì các doanh nghi p ư c ti p t c áp d ng thu su t thu l i t c ã quy nh t i Gi y phép u tư. 2. Mi n, gi m thu l i t c. Các doanh nghi p ư c hư ng các ưu ãi mi n, gi m thu l i t c theo Gi y phép u tư. Trư ng h p các ưu ãi v mi n, gi m thu l i t c quy nh t i quy nh m i thu n l i hơn các ưu ãi ã ư c quy nh t i Gi y phép u tư thì doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi theo quy nh m i n u: - Doanh nghi p ang trong th i gian ư c mi n gi m thu l i t c theo Gi y phép ã c p. i v i các doanh nghi p Gi y phép u tư ã c p không ư c mi n, gi m thu l i t c thì doanh nghi p ch ư c mi n gi m thu l i t c theo quy nh m i n u trư c ó doanh nghi p kinh doanh chưa có l i t c. - T i th i i m xin i u ch nh v th i h n mi n gi m thu l i t c các doanh nghi p ph i có các i u ki n ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu theo quy nh m i. Các ưu ãi mi n, gi m thu l i t c theo quy nh m i ư c b t u th c hi n t năm tài chính gi y phép i u ch nh có hi u l c. 3. Th t c i u ch nh thu su t thu l i t c và ưu ãi mi n gi m thu l i t c: Các doanh nghi p thu c i tư ng ư c i u ch nh thu su t thu l i t c và i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu theo quy nh trên ây ph i có công văn g i cơ quan c p Gi y phép u tư trong ó nêu rõ lý do xin i u ch nh thu su t và ưu ãi mi n gi m thu l i t c, m c thu su t xin i u ch nh và tình hình th c hi n các ch tiêu làm căn c xin hư ng ưu ãi theo quy nh m i c a năm trư c và năm báo cáo tính n th i i m doanh nghi p xin i u ch nh. Cơ quan c p Gi y phép u tư s c p Gi y phép i u ch nh cho doanh nghi p. Trư ng h p trong 3 năm liên t c doanh nghi p không m b o các i u ki n ư c hư ng các ưu ãi v thu l i t c và th i h n mi n gi m thu l i t c quy nh t i Gi y phép u tư (k c Gi y phép i u ch nh), doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan c p Gi y phép i u ch nh Gi y phép u tư cho phù h p.
  4. II. THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng các quy nh ưu ãi hơn v thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài i v i các kho n l i nhu n chuy n ra nư c ngoài k t ngày có quy t nh i u ch nh Gi y phép u tư c a cơ quan c p Gi y phép u tư. III. THU NH P KH U: 1. Th t c mi n thu nh p khNu: 1.1. i v i các trư ng h p ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i m 1 i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph thì th t c mi n thu nh p khNu ư c th c hi n theo Thông tư s 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. Trư ng h p các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không tr c ti p nh p khNu v t tư, nguyên li u ch t o máy móc, thi t b ... mà ký h p ng gia công, ch t o máy móc, thi t b v i doanh nghi p trong nư c thì các doanh nghi p trong nư c ư c mi n thu nh p khNu i v i v t tư, nguyên li u nh p khNu gia công, ch t o máy móc, thi t b ó theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 4417/KTTH ngày 5/9/1997 c a Chính ph . Th t c mi n thu nh p khNu như sau: - Công văn c a doanh nghi p trong nư c g i B Thương m i ngh ư c nh p khNu hàng mi n thu ch t o máy móc thi t b theo h p ng v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - H p ng gia công, ch t o máy móc thi t b , linh ki n, ph tùng... ký gi a doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - Danh m c, s lư ng v t tư, nguyên li u nh p khNu ch t o, gia công thi t b máy móc, linh ki n, ph tùng... cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - B n sao gi y phép u tư ho c gi y phép i u ch nh c p cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thành l p ho c m r ng quy mô, thay th , i m i công ngh . Căn c vào h sơ trên ây, B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n s xét duy t danh m c m t hàng nh p khNu ư c mi n thu sau khi có ý ki n ng ý mi n thu c a Th tư ng Chính ph . Trên cơ s danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu ư c duy t, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p khNu c a các doanh nghi p. 1.2. i v i các trư ng h p ư c mi n thu nh p khNu m t l n trang thi t b quy nh t i i m2 i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph thì th t c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i Thông tư liên B K ho ch và u tư - Thương m i - Tài chính - T ng c c Du l ch s 11/TT-LB ngày 21/7/1997. 1.3. i v i các trư ng h p ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u s n xu t quy nh t i i m 3 i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP:
  5. Các doanh nghi p có v n TNN u tư vào các d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư và các d án u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa quy nh t i ph l c 1 kèm theo Ngh nh 10/CP ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t trong 5 năm k t năm b t u s n xu t. i v i các doanh nghi p ang ho t ng ư c mi n thu nh p khNu i v i các lô nguyên li u nh p khNu theo các t khai H i quan m t ngày 7/2/1998 và ư c gi i h n trong 5 năm k t năm doanh nghi p b t u s n xu t. Th t c mi n thu nh p khNu i v i các doanh nghi p này ư c quy nh như sau: + Công văn g i B Thương m i xin nh p khNu mi n thu nguyên li u s n xu t. + K ho ch s n xu t trong năm và d ki n s lư ng nguyên li u nh p khNu ph c v s n xu t. Căn c k ho ch s n xu t hàng năm c a doanh nghi p, B Thương m i c p danh m c nguyên li u nh p khNu mi n thu ph c v s n xu t c a doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ang ho t ng, danh m c nh p khNu mi n thu nguyên li u năm 1998 không bao g m s lư ng nguyên li u doanh nghi p ã nh p khNu theo các t khai m t i H i quan trư c ngày 7/2/1998. Căn c danh m c nguyên li u nh p khNu mi n thu do B Thương m i c p, C c H i quan t nh, thành ph theo dõi vi c nh p khNu c a các doanh nghi p. 1.4. i v i các trư ng h p ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u s n xu t bán s n phNm cho doanh nghi p khác tr c ti p s n xu t ra s n phNm xu t khNu quy nh t i i m 2 i u 13 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph : Khi nh p khNu v t tư, nguyên li u s n xu t s n phNm bán cho doanh nghi p khác s n xu t hàng xu t khNu, các doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu theo quy nh. Sau khi doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ã xu t khNu s n phNm, doanh nghi p nh p khNu nguyên li u làm th t c g i B Tài chính xin hoàn thu nh p khNu i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t s n phNm bán cho các doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu. Th t c xin hoàn thu bao g m: - Công văn xin hoàn thu c a doanh nghi p trong ó có tính toán và ngh rõ s ti n thu nh p khNu nguyên li u ư c hoàn. - nh m c tiêu hao v t tư nguyên li u s n xu t s n phNm. - T khai H i quan nh p khNu và biên lai n p thu nh p khNu c a v t tư nguyên li u s d ng s n xu t hàng bán cho các doanh nghi p khác s n xu t hàng xu t khNu. -H p ng bán hàng hoá cho doanh nghi p khác trong ó ghi rõ hàng hoá ó ư c s d ng s n xu t hàng xu t khNu. - Hoá ơn bán hàng c a doanh nghi p cho doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu. - T khai H i quan xu t hàng c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ã ư c H i quan c a khNu xác nh n hàng ã th c xu t khNu (b n sao công ch ng).
  6. - B n kê khai c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu v s lư ng, giá tr bán thành phNm do doanh nghi p s n xu t ã ư c s d ng s n xu t s n phNm ã xu t khNu. Giám c doanh nghi p s n xu t s n phNm xu t khNu ph i ch u trách nhi m v b n kê khai này. Căn c các h sơ nêu trên B Tài chính s ra quy t nh hoàn thu nh p khNu cho doanh nghi p nh p khNu nguyên li u. 2. Truy thu thu nh p khNu: Hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph n u s d ng sai m c ích ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam s b truy n p s thu nh p khNu ã ư c mi n. Th t c kê khai, truy n p thu nh p khNu ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. i v i trư ng h p các doanh nghi p ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u 5 năm theo quy nh t i i m 3 i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP, hàng năm ch m nh t trong quý I doanh nghi p ph i báo cáo tình hình nh p khNu và s d ng nguyên li u ã ư c mi n thu v i B Thương m i và cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. i v i s nguyên li u nh p khNu mi n thu doanh nghi p không s d ng h t trong ph m vi 5 năm k t ngày doanh nghi p b t u i vào s n xu t ho c doanh nghi p s d ng sai m c ích s b truy thu thu nh p khNu và x ph t theo Lu t nh. i v i trư ng h p doanh nghi p trong nư c nh p khNu nguyên li u, v t tư ph c v vi c s n xu t, gia công máy móc, thi t b cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, nh kỳ 6 tháng m t l n và sau khi k t thúc h p ng gia công, các doanh nghi p ph i báo cáo v B Tài chính, B Thương m i và cơ quan thu qu n lý doanh nghi p tình hình nh p khNu và s d ng s v t tư ư c mi n thu nh p khNu. i v i s v t tư nh p khNu không s d ng h t n u ư c phép tiêu th t i Vi t Nam các doanh nghi p ph i kê khai, n p thu nh p khNu theo quy nh. C c thu các t nh, thành ph ch u trách nhi m ki m tra và quy t toán tình hình nh p khNu và s d ng v t tư, nguyên li u nh p khNu mi n thu c a các doanh nghi p. 3. Th i h n n p thu nh p khNu i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu B Tài chính s có hư ng d n riêng. 4. Giá tính thu nh p khNu: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khi nh p khNu hàng hoá ư c tính thu nh p khNu theo giá ghi trên hoá ơn hàng hoá nh p khNu n u có các i u ki n quy nh t i Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính. i v i các doanh nghi p l i d ng giá tính thu gian l n thu , các doanh nghi p s b x lý theo quy nh t i m c D Thông tư s 82/1997/TT/BTC nêu trên. IV. CÁC QUY NNH KHÁC
  7. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c kh u tr khi xác nh l i t c ch u thu i v i các kho n tài tr cho các ho t ng vì m c ích t thi n, nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. Kho n chi này ư c xác nh thu c i m b15 m c I ph n II Thông tư s 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c chuy n l c a b t kỳ năm tính thu nào sang các năm ti p theo và ư c s d ng l i nhu n c a các năm ti p theo bù p nhưng không quá 5 năm k t 5 ngay sau năm phát sinh l . Các doanh nghi p ăng ký vi c chuy n l v i C c thu t nh, thành ph tr c ti p qu n lý thu theo quy nh t i Thông tư s 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. C. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các n i dung hư ng d n trư c ây khác v i n i dung hư ng d n t i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản